Spring naar bijdragen
ikbenBen

Adventisten geloven niet in eeuwige hel?

Aanbevolen berichten

Het staat adventisten natuurlijk vrij hun eigen geloof te verzinnen, daarvan hebben ze volop gebruikt gemaakt. Daarbij hebben ze zowel een eigen geschiedenis als een eigen toekomstverwachting bedacht. Deze staan beide verder los van de Bijbel of van historische feiten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zij zeggen dat de mens niet in de hel komt, zij worden vernietigd. Maar hoe zit het dan met de Bijbel tekst geweeen en tandengeknars? Zij geven aan dat de onsterfelijke ziel een leer is van de Katholieke kerk.

In het Nieuwe Testament tref je 7 keer de uitdrukking "geween en tandengeknars" aan. Op geen van die plaatsen kun je uit de tekst afleiden of dat een tijdelijke toestand is, of een toestand die voortduurt tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Ik vind ze dus geen sterk argument voor een "eeuwige hel".

Vergelijk ook eens de uitdrukking "waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt" (bijvoorbeeld in Marcus 9:48) met het laatste vers van Jesaja, 66:24 "Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen". Die uitdrukking slaat kennelijk niet op een voortleven na de dood, in een "eeuwige hel".

Of "eeuwig vuur" in Judas 1:7: "zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur." - Sodom en Gomorra zijn geheel vernietigd en nooit weer opgebouwd. Maar er brandt geen vuur meer op de plaats waar deze steden ooit waren. Het vuur was onuitblusbaar en de gevolgen eeuwig. EDIT: "onuitblusbaar" wil dus niet zeggen dat het eeuwig blijft branden; eerder: het woedt tot het is uitgewoed.

Of zie Jezus' woorden in Matteüs 10:28 "weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel." Voor "verderven" staat hier ἀπόλλυμι, apollumi, dat "volledig vernietigen" betekent, totale en absolute en permanente destructie. Zie http://biblehub.com/greek/622.htm.

Of Hebreeën 10:27 "een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren." Dat klinkt zo alsof het enige tijd kan duren, maar niet als een eeuwigdurende marteling. In de grondtekst staat hier á¼ÏƒÎ¸Î¯Ï‰, esthió, dat "eten" betekent.

Dus of de Bijbel inderdaad een "eeuwige hel" leert? Ik twijfel daaraan. Het is ook erg genoeg, lijkt me, dat mensen doodgaan en voor eeuwig weg zullen zijn, terwijl ze gemaakt waren om te leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"Hel" is een van de vertalingen van Sjeool of Hades. Andere vertalingen zijn graf, dodenrijk, onderwereld en afgrond.

Hel, een plaats waar mensen worden verbrandt etc. is geen Bijbels concept, staat ook als zodanig nergens in de Bijbel, noch wordt zo'n plaats Schriftuurlijk ondersteund.

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb verschillende boeken gelezen maar vind ze vaag helaas. De adventisten uitleg gevraagd over het gehuil en tanden knarsen. Maar daarop krijg ik geen antwoord. Gaan de mensen terwijl ze het vuur in geworpen worden tandenknarsen en huilen?

Hoelang leeft een mens nog als je 'm in een poel van vuur gaat gooien?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Uit nieuwsgierigheid: waarom boeit het je wat adventisten over de hel geloven?

Ik kan dat niet voor de topic-starter beantwoorden, maar ik kan je wel zeggen waarom het mij boeit.

Ik ben geïnteresseerd in wat andere christenen denken over "de hel", omdat ik benieuwd ben naar hun gedachten over God, over rechtvaardigheid en over het wezen van de mens:

  • Geloven ze werkelijk dat God er een soort concentratiekamp op nahoudt waar Zijn tegenstanders in leven worden gehouden om afgrijselijke straffen te ondergaan, tot in alle eeuwigheden?
  • Hoe kunnen ze dat rijmen met de gedachte dat ze dan zelf in hemelse sferen met die God verkeren, en Hem tot in eeuwigheid zullen loven om Zijn goedheid en rechtvaardigheid?
  • Onderschrijft men dat proportionaliteit een basisbeginsel is van rechtvaardigheid? Zo ja, hoe ziet men dit basisbeginsel toegepast in een absolute, eeuwig-voortdurende bestraffing, voor relatieve overtredingen, begaan binnen de beperkte duur van een mensenleven?
  • Kan men een voorbeeld geven van hoe men zelf het begrip "draconische straf" zou invullen? En aangeven waarin precies het verschil bestaat tussen deze invulling en hetgeen zij geloven over de eeuwige hel?
  • Volgens veel christenen is de hel een "plaats waar God niet is". Geloven zij dan dat de ziel van de mens onsterfelijk is - in die zin dat de ziel ook zonder van de boom des levens te eten eeuwig dóórleeft op een plaats waar God niet is?

... En ik ben benieuwd naar hun gedachten hierover, omdat ik zelf onmogelijk het een met het ander kan rijmen. Het gaat me erg aan het hart, dat God op deze manier wordt afgeschilderd en dat het begrip "rechtvaardigheid" op deze manier wordt uitgehold, door christenen nota bene.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
[*]Geloven ze werkelijk dat God er een soort concentratiekamp op nahoudt waar Zijn tegenstanders in leven worden gehouden om afgrijselijke straffen te ondergaan, tot in alle eeuwigheden?

Nee. Maar omdat te begrijpen zou het misschien handig zijn eerst afstand te nemen van je eigen metaforen als 'concentratiekamp' die ik nog nooit tegen ben gekomen bij aanhangers. Je kleurt het antwoord in feite al in voor je het antwoord hebt. Lijkt me een drogreden.

... En ik ben benieuwd naar hun gedachten hierover, omdat ik zelf onmogelijk het een met het ander kan rijmen.

Ik heb moeite dat te geloven, want anders had je bij voorbaat toch niet al zelf het plaatje wezen inkleuren door te vertellen hoe anderen de hel zouden moeten zien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
[...]Maar om dat te begrijpen zou het misschien handig zijn eerst afstand te nemen van je eigen metaforen als 'concentratiekamp' die ik nog nooit tegen ben gekomen bij aanhangers. Je kleurt het antwoord in feite al in voor je het antwoord hebt. Lijkt me een drogreden.

Het is niet mijn eigen metafoor. Ik kwam de vergelijking tegen in dit artikel: http://www.verdiepingenaansporing.nl/vena/index.php?option=com_content&view=article&id=239:bijbelstudie-over-de-hel&catid=37:artikelen-iz-venema.

De auteur zegt daarin letterlijk: "De hel is dus geen crematorium, maar een eeuwig duister concentratiekamp."

... En ik ben benieuwd naar hun gedachten hierover, omdat ik zelf onmogelijk het een met het ander kan rijmen.

Ik heb moeite dat te geloven, want anders had je bij voorbaat toch niet al zelf het plaatje wezen inkleuren door te vertellen hoe anderen de hel zouden moeten zien?

Ik heb dacht ik niets geschreven over hoe anderen de hel zouden moeten zien. En ik ben wezenlijk geïnteresseerd in het antwoord op de vragen die ik stelde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is niet mijn eigen metafoor. Ik kwam de vergelijking tegen in dit artikel: http://www.verdiepingenaansporing.nl/vena/index.php?option=com_content&view=article&id=239:bijbelstudie-over-de-hel&catid=37:artikelen-iz-venema.

De auteur zegt daarin letterlijk: "De hel is dus geen crematorium, maar een eeuwig duister concentratiekamp."

Goed, dan bestaat dat metafoor kennelijk, wist ik niet. Ik vind het anachronistisch en ongepast. Ik kan er zelf niks mee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb dacht ik niets geschreven over hoe anderen de hel zouden moeten zien. En ik ben wezenlijk geïnteresseerd in het antwoord op de vragen die ik stelde.

Ik zie de hel als een 'plek' van totale afwezigheid van God. Als de hemel een plek is van nabijheid van God en als God de bron van goedheid en liefde is, dan is de hel de afwezigheid van al dat. Het hiernamaals is als een kampvuur. Wens je niet bij het vuur te zitten, dan zit je in de koude duisternis. Het is een logisch gevolg van het afwijzen van het vuur. En uiteraard zit er dat moment van het oordeel. Ik ga er vanuit dat een alwetende God dat oordeel het beste kan nemen en dat een liefdevolle God oneindig vol genade is en je zou willen behouden als er maar een kans voor is, hoe klein ook.

Dat het niet een fijne plek is blijkt wel uit de metaforen in de bijbel, maar het is geen vreemde gedachte binnen de theologie en filosofie dat het uiteindelijk de optie is die bepaalde mensen diep in hun wezen verkiezen boven de hemel en de optie is die ze zelf zijn geworden. Dat ook samen met de stelling dat de ziel onsterfelijk is, al is het tevens een vraag binnen de theologie wat er in feite nog van je over is.

Als het vagevuur zoiets zou zijn als het moment dat de zonde van je wordt afgebrand zodat je zuiver en volmaakt de hemel kunt betreden, is de hel dan wellicht iets als dat er in feite niks meer van je over is wat te redden valt?

Doctrinair is er eigenlijk maar weinig vast gelegd over de hel en bijbels is er ook weinig over geschreven. Het is kennelijk een niet te verkiezen eeuwige plek waar je aan de verkeerde kant van het oordeel terecht komt voor mensen die hele verkeerde dingen met hun leven hebben gedaan en zich buiten staat van genade hebben gezet.

That's it volgens mij... Al die verhalen over grote martelkamers met kwellende demonen is vooral middeleeuwse en vroeg moderne folklore, deels uit andere mythologie ontleent. Dante's Goddelijke komedie is poëzie en satire, geen dogmatiek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je in dit leven bijvoorbeeld een goede keuze maakt, dan wordt de volgende goede keuze al iets gemakkelijker om te maken. Zo groei je dus al een beetje in de goede richting.

Iemand die nu aardig is zal, als hij de goede keuzes blijft maken, over tachtig jaar onvoorstelbaar lief en zacht zijn. Dat is ook het idee van heiliging: door het goede en zo Christus na te volgen, groei je daarin en verdiep je je karakter.

Dit geldt natuurlijk ook voor de andere weg: als je steeds kwalijke keuzes maakt, dan zal je karakter daarin groeien. Iemand die nu een beetje jaloers is, kan over tachtig jaar een bittere bezittingsdrang ontwikkelen.

Uiteindelijk kun je al zo ver gegroeid zijn in een bepaalde richting, dat er bijna een point of no return ontstaat: het is te gemakkelijk om de ene kant uit te gaan en bijna onmogelijk nog om de andere kant op te gaan. Een bekering naar de andere kant behelst dan werkelijk een omkering, een harde strijd.

Nu leven wij op aarde maar tachtig tot honderd jaar, als we een gezegende leeftijd bereiken. Goed en kwaad zullen dus altijd wel enigszins een rol blijven spelen in je karakter, ook als je duidelijk steeds voor het goede kiest. De bekoring zal altijd blijven.

Maar stel dat je nog miljarden jaren zou doorleven en dus ook doorgroeien? Dan wordt die aardige man over miljarden jaren als een engel en die jaloerse man over miljarden jaren als een duivel. Het zou volstrekt onmogelijk voor deze twee zijn om in elkaars aanwezigheid te verkeren. Tussen hen zou zich een miljarden jaren grote kloof bevinden.

Kun je nagaan wat er zou gebeuren als we niet miljarden jaren later naar deze twee personen kijken, maar een eeuwigheid later. Beiden zijn dan volmaakt volgroeid in het goede respectievelijk het kwade.

Als je nu sterft, dan vallen tijd en ruimte weg. Er is dan geen sprake meer van groei, maar van een ogenblikkelijk zijn, een ogenblikkelijk ontstane geestestoestand die de eeuwigheid overstijgt. Vanaf dat moment is het dus meteen duidelijk welke weg, misschien pas in de laatste seconde voor je heengaan, je bent gegaan.

Je bent dus als het ware direct volgroeid in karakter, je bent dus een heilige of een zondaar. Graan en onkruid groeien niet langer meer samen op, maar één van hen heeft inmiddels duidelijk overwonnen en het andere verstikt.

Hemel en hel zijn dus geestestoestanden, waarin de ziel zich volmaakt verbindt of juist volmaakt afsnijdt van God, soms zelfs zonder God in eerste instantie herkent te hebben. Maar de keuze is gemaakt, hoe dan ook.

De hel is dus niet één of andere martelkamer, maar is het vat van wanhoop, kwaadheid en bitterheid waarin je zelf gegroeid bent. Wie eenmaal met God verenigd is, heeft niets anders dan God nodig. Wie eenmaal van God afgesneden is, kan niets anders dan zijn eigen wanhoop verdragen.

Bij het oordeel zal de zachtmoedige daarom uit nederigheid zich afvragen wat hij dan wel niet voor Christus zou hebben gedaan en daarvoor troostende woorden ontvangen. De hoogmoedige zal daarom uit arrogantie vragen hoe Hij Christus dan wel niet had moeten dienen en daarvoor harde verwijten ontvangen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

(In reactie op Olorin): Ik kan dat grotendeels volgen. Wat ik me wel afvraag is dan, hoezo mensen ("zielen") op die plaats eeuwig zouden blijven "leven". Dit in verband met teksten als Genesis 3:22-24 (zonder toegang tot de boom des levens kan de mens niet eeuwig leven).

(In reactie op Robert Frans): Wat een heerlijke post, prachtig om te lezen. Dank je!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het hangt af van wat je als definitie van 'leven' en 'dood' ziet. Je kunt volgens de bijbel al tijdens dit leven dood zijn en in Openbaring wordt de tweede dood beschreven als een vuurpoel waar je eeuwig brandt (hoofdstuk 20). Kortom, ik zou zeggen dat de betekenis van leven en dood maar net afhangt van de context van de bijbeltekst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het hangt af van wat je als definitie van 'leven' en 'dood' ziet. Je kunt volgens de bijbel al tijdens dit leven dood zijn en in Openbaring wordt de tweede dood beschreven als een vuurpoel waar je eeuwig brandt (hoofdstuk 20). Kortom, ik zou zeggen dat de betekenis van leven en dood maar net afhangt van de context van de bijbeltekst.

Ja, kan. De Bijbel is er niet heel duidelijk en eenduidig over. Jezus (ik schreef het hierboven al eens) spreekt in Matteüs 10:28 over volledige vernietiging, Openbaring 20 zegt mogelijk toch weer iets anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

n Jememia 31:7 kun je lezen hoe het volk van Israël wééér was afgedwaald van God, zo ver, dat ze uiteindelijk in staat waren om hun eigen zonen en dochters, net als wij dat zijn van God, te verbranden! Kijk wat God er over zegt:

"31 En zij hebben gebouwd de hoogten van Tofeth, dat in het dal des zoons van Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden; hetwelk Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen."

Yahweh zegt hier dat het niet eens in zijn hart kan opkomen.. NEE tuurlijk kan dat niet in zijn hart opkomen!! hij is de liefde zelve.. hij is de puurheid en de eerlijkheid zelve..

Laten we even snel terug gaan, helemaal naar het begin.

Ik weet zeker dat iedereen van ons vast wel eens een keer het idee heeft gehad van:

"Wat nou als God die boom met de verboden vruchten niet in het Paradijs had geplaatst, dan was deze ellendige wereldsituatie, haat, wrok, pijn en verdriet er nooit geweest"

Klopt inderdaad, dan waren deze dingen niet gebeurd, maar God noemt ons niet voor niets zijn kinderen! en wij mogen ook kinderen krijgen in dit leven dus we weten hoe ongelofelijk veel hij van ons houd.

Maar wat nou als wij kinderen krijgen zonder een keuze en vrije wil, dus soort robotjes. Jij verteld gewoon wat je graag van ze wilt horen en je kinderen volgen dat gehoorzaam op zoals robots dat doen. Dus wanneer het kind "IK HOU VAN JE PAPA of IK HOU VAN JE MAMA" zegt, heeft het nul komma nul betekenis voor je omdat je kind simpelweg niets anders dan dat kan zeggen! Hij heeft geen mogelijkheid om het slechte te doen, dus hij kan ook niet met zijn HART en dus niet OPRECHT voor JOU kiezen en gehoorzamen. Oke, ik neem aan dat we het over dit idee eens zijn, maar laten we het nu eens het geloof van het bestaan van een HEL vertalen naar liefde, Oprechtheid en Puurheid, ik doel niet op de straf zelf, want dat hoef ik geen van jullie uit te leggen hoe erg die zou zijn.

Stel je hebt kids.. net als wij Gods kinderen zijn en jij houd onvoorwaardelijk veel van ze! ze groeien op, en langzaam maar zeker verzinken een aantal van je kinderen in de negativiteit van deze wereld en gaan er in mee. Ze gebruiken drank en drugs en luisteren niet naar jou liefdevolle advies, Veranderen niet ten goede en vragen niet om vergeving, waardoor het uiteindelijk fataal gaat worden voor ze, zolang ze niet veranderen. Net zoals het ons fataal word zonder vergeving.. en we er aan sterven.

Ik weet zeker dat een ieder van jullie, oneindig veel geduld zal hebben! Hoe vaak ze ook weer terugvallen in hun verleden, je blijft ze helpen, steunen en adviseren toch??

of creeëren we een plek waar ze voor eeuwig branden, omdat ons geduld tenslotte op is, of ons geduld hoeft nog niet eens op te zijn, maar we hebben die plek gemaakt zodat ze daar terecht komen wanneer het nou eenmaal te laat is: "De Eeuwige Oneindige Pijn met Demonen en Satan.

(LIEFDE WATTE??)"

Oke, gelukkig maar.. ze beseffen het en zien het eindelijk in! ze weten dat jij enorm liefdevol en geduldig bent en ze bij jou gezond blijven, en ja, ze weten ook dat er een kans is dat ze anders naar de Hel gaan, met andere slechte en Godloze mensen, VOOR EEUWIG.

Klopt dit wel lieve mensen? Ik kan me als mens als niet voorstellen dat ik mijn kind zou STRAFFEN zonder dat hij er van moet leren, maar gewoon voor eeuwig.. uit principe.. niet om er beter van te worden... ?

Mensen, het bestraffen uit PRINCIPE is een satanische, wereldse en menselijke ILLUSIE! Het is door Satan ge-inspireert waardoor mensen een afkeer krijgen naar God en hem zelfs verantwoordelijk maken voor alle ellende die er gebeurd in de wereld! Terwijl hij zijn enige zoon Jezus gegeven heeft omdat hij zoveel van ons houd!

Wanneer er aan het einde alsnog een Marteling tegenover staat dan zou er niet eens een mogelijkheid zijn om 100% oprecht voor hem te kiezen, Terwijl dat juist is wat God wil van ons en dat is nou precies wat Jezus ons probeert mee te geven en dan heb ik nog niet eens gehad over het feit dat een EEUWIGE straf nooit eerlijk kan zijn tegen NIET-eeuwige sterfelijke mensen.

Toen God Adam maakte gaf hij hem het eeuwige leven, het was een geschenk wat Adam mede naar Gods beeld liet zijn. Wij hadden een opdracht van Yahweh meegekregen, We moesten de aarde bevolken en voor de natuur zorgen. Iets wat eeuwig leeft,.. hoef je niet te verzorgen.. Dus inderdaad, planten en dieren gingen gewoon "Dood", dat hoorde er gewoon bij, het zat in hun DNA bij de schepping, met die bedoeling zijn ze gemaakt. Op die manier scheidde hij ons af van alle andere schepselen op de aarde en liet hij ons zien dat wij BIJZONDER waren, dus niet KLEIN, en NIETIG of te LAAG om te begrijpen!

Heb je ooit dieren helemaal in paniek gezien wanneer ze een natuurlijke dood sterven? Nee, want ze hebben er vrede mee, het is een onderdeel van hun bestaan. Wij mensen daar in tegen, wij zijn constant opzoek naar wat er na de dood gebeurd en de dood is vrijwel het enigste in het leven wat we gewoon niet kunnen bevatten, eng vinden, en geen vrede mee kunnen hebben... OMDAT wij gemaakt zijn om eeuwig te leven! het zit in onze AARD!. waarom vinden de meeste mannen vuur altijd interessant? Of Jagen/Vissen.. overal ter wereld.. omdat het in ONS zit, met die intentie zijn wij geschapen! Deze wereld NU in 2015 is simpelweg SATANS design... : Flats, Auto's. Wegen, etc etc etc.

In prediker komt meerdere keren naar voren dat wij nu door de zonde het zelfde lot treft als de dieren, er staat niet: Door de zondeval gaat al dat leeft dood, nee en zou daarnaast ook oneerlijk zijn. Een dier had inderdaad GEEN schuld en kon daarom geofferd worden aan God om onze schulden en fouten recht te trekken en het verwees toen ook al direct naar Jezus Christus z'n komst.

De bijbel zegt het volgende:"

(Pred 9: 4,5) "Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.

Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niets; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten

(Pred 3: 18-20) " Ik, ja ik, heb in mijn hart gezegd met betrekking tot de mensenzonen, dat de God hen zal selecteren, opdat zij mogen zien dat zij op zichzelf genomen dieren zijn. Want er is een afloop* met betrekking tot de mensenzonen en een afloop met betrekking tot de dieren, en zij hebben dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en zij allen hebben slechts één geest, zodat er geen superioriteit is van de mens over het dier, want alles is ijdelheid. Allen gaan naar één plaats. Zij zijn allen uit het stof* ontstaan, en zij keren allen tot het stof terug.

(Gen 1: 27) " En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!"

Hier zegt God tegen ons dat zelfs de gelovigen en de ongelovigen naar de zelfde plek gaan, alleen hebben de gelovigen de hoop en het geloof omdat zij deden wat God van hun vroeg, dat zij zullen opstaan uit de dood wanneer Jezus terug komt.

Reukoffers, Besnijdenis etc. waren genoeg om de zonde van het leven in het toen te vergeven, maar er was maar één persoon die de DOOD kon overwinnen en dat was Jezus, Zijn Zoon.

Jezus stierf niet voor sier... Jezus stierf niet nog nadat er al mensen in de "Hemel" waren.. want de dood was nog niet eens overwonnen!

In de bijbel laat God ons zien dat zelfs David, een man naar Gods hart notabene niet naar de hemel is gegaan. Nee, Jezus lijden en sterven was niet voor een gedeelte van de mensen.. NEE, het was 100% nodig! de hele wereld zat nog in de ban van de dood!

Over David word het volgende gezegd:

(Hand 2: 28-32 "Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.

Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht.

Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.

Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.

David was dood, net al alle andere mensen die in die tijd dood gingen en alle mensen die voor hem waren gestorven. Maar hij vertrouwde en geloofde in de belofte van God: dat er een messias zou komen die zou betalen voor onze zonden en de dood zou verslaan waardoor hij niet in de hel/dodenrijk achtergelaten zou worden maar mocht geloven dat hij op een nieuwe aarde tot leven gewekt zou worden!

Schaam je vooral niet wanneer jij altijd anders dacht naar God toe, maar bedankt hem zou ik zeggen!

Het laatste wat ik nog kwijt wil gaat over de valse leren die door satan ge-inspireert en aangemoedigd zijn.

Zoals wij weten is God alles, hij heeft geen begin en hij kent geen eind, voor hem is niets onmogelijk. In het aller aller aller laatste stukje van

DÉ BIJBEL lezen we dat God mensen waarschuwt NIETS aan de bijbel te veranderen, Dit heeft hij er vast niet in laten zetten omdat hij toch al wist dat 't niet zou gebeuren. Yahweh wist heel goed welke plannetjes en welke spelletjes satan speelde. Jezus zegt zelfs in Matheus dat hij zich voor doet als een Engels des lichts! net als met de Hel.

Er zijn vanuit de originele Hebreeuwse / Griekse vertaling woorden compleet verkeerd en naar geloofsovertuiging vertaald. Het woord HEL is voor 5 verschillende woorden in de plaats gekomen.

In Matheus staat bijvoorbeeld:

(Math 5: 22) "Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

Het "Helse vuur" is in de oorspronkelijke geschreven als "Gehenna" wat een constant brandend vuur was, buiten de poorten van Jeruzalem. Daar werd al het Vuilnis voor goed vernietigd, maar ook mensen die dood waren maar geen graf waardig werden bevonden werden daar in gegooid en vernietigd. Ook hoor de vaak "Buiten de poort" of "Daar waar de honden zijn" het klopt allemaal.. want Gehenna is inderdaad buiten de poort en daar leefden erg veel honden!

Zie hier:

(Opb 28: 18-21) "Ik zeg tegen iedereen die de profetische woorden van dit boek hoort: als je hier iets aan toevoegt, zal God je straffen met de rampen die in dit boek zijn beschreven. 19 En als je iets weglaat van de profetische woorden van dit boek, zal God jou je erfenis afnemen. Je naam zal niet in het Boek van het Leven staan. Je zal niet van de levensboom mogen eten. Je zal niet in de heilige stad mogen wonen. Je zal niets krijgen van de dingen waarover in dit boek geschreven staat.

20 Hij die deze dingen gesproken heeft, zegt: "Ja, Ik kom gauw!"

Amen! Zo is het! Ja kom, Heer Jezus! 21 Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En toch is er heel veel aan de bijbel veranderd. Ten eerste is die op een gegeven moment samengesteld, is die samenstelling een paar keer veranderd binnen stromingen. De bijbel is vertaald, vertalen is ook veranderen. De bijbel is opgedeeld in allerlei hoofdstukken en verzen, is van hoofdletter voorzien enz enz. En nu?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je in dit leven bijvoorbeeld een goede keuze maakt, dan wordt de volgende goede keuze al iets gemakkelijker om te maken. Zo groei je dus al een beetje in de goede richting.

Iemand die nu aardig is zal, als hij de goede keuzes blijft maken, over tachtig jaar onvoorstelbaar lief en zacht zijn. Dat is ook het idee van heiliging: door het goede en zo Christus na te volgen, groei je daarin en verdiep je je karakter.

Dit geldt natuurlijk ook voor de andere weg: als je steeds kwalijke keuzes maakt, dan zal je karakter daarin groeien. Iemand die nu een beetje jaloers is, kan over tachtig jaar een bittere bezittingsdrang ontwikkelen.

Uiteindelijk kun je al zo ver gegroeid zijn in een bepaalde richting, dat er bijna een point of no return ontstaat: het is te gemakkelijk om de ene kant uit te gaan en bijna onmogelijk nog om de andere kant op te gaan. Een bekering naar de andere kant behelst dan werkelijk een omkering, een harde strijd.

Nu leven wij op aarde maar tachtig tot honderd jaar, als we een gezegende leeftijd bereiken. Goed en kwaad zullen dus altijd wel enigszins een rol blijven spelen in je karakter, ook als je duidelijk steeds voor het goede kiest. De bekoring zal altijd blijven.

Maar stel dat je nog miljarden jaren zou doorleven en dus ook doorgroeien? Dan wordt die aardige man over miljarden jaren als een engel en die jaloerse man over miljarden jaren als een duivel. Het zou volstrekt onmogelijk voor deze twee zijn om in elkaars aanwezigheid te verkeren. Tussen hen zou zich een miljarden jaren grote kloof bevinden.

Kun je nagaan wat er zou gebeuren als we niet miljarden jaren later naar deze twee personen kijken, maar een eeuwigheid later. Beiden zijn dan volmaakt volgroeid in het goede respectievelijk het kwade.

Als je nu sterft, dan vallen tijd en ruimte weg. Er is dan geen sprake meer van groei, maar van een ogenblikkelijk zijn, een ogenblikkelijk ontstane geestestoestand die de eeuwigheid overstijgt. Vanaf dat moment is het dus meteen duidelijk welke weg, misschien pas in de laatste seconde voor je heengaan, je bent gegaan.

Je bent dus als het ware direct volgroeid in karakter, je bent dus een heilige of een zondaar. Graan en onkruid groeien niet langer meer samen op, maar één van hen heeft inmiddels duidelijk overwonnen en het andere verstikt.

Hemel en hel zijn dus geestestoestanden, waarin de ziel zich volmaakt verbindt of juist volmaakt afsnijdt van God, soms zelfs zonder God in eerste instantie herkent te hebben. Maar de keuze is gemaakt, hoe dan ook.

De hel is dus niet één of andere martelkamer, maar is het vat van wanhoop, kwaadheid en bitterheid waarin je zelf gegroeid bent. Wie eenmaal met God verenigd is, heeft niets anders dan God nodig. Wie eenmaal van God afgesneden is, kan niets anders dan zijn eigen wanhoop verdragen.

Bij het oordeel zal de zachtmoedige daarom uit nederigheid zich afvragen wat hij dan wel niet voor Christus zou hebben gedaan en daarvoor troostende woorden ontvangen. De hoogmoedige zal daarom uit arrogantie vragen hoe Hij Christus dan wel niet had moeten dienen en daarvoor harde verwijten ontvangen.

Sorry, ik vind het erg mooi , filosofisch geschreven en bedacht, maar jou uitleg staat haak op dat gene wat de bijbel ons leert, en daarnaast verwijs je ons ook niet naar bijbel, Gods woord zelf.

Als we even kijken naar het Begin van de schepping, Gods plan was om de mensen Eeuwig te laten leven en op die manier bij verre te onderscheiden van alle andere schepselen. God maakte de aarde in ZEVEN dagen, lees je mee? God maakte DAG en NACHT om toch een soort tijdsbesef te hebben.

(Gen 1: 4,5) En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

God gaf ons de mogelijkheid om te KUNNEN ontwikkelen, Zodat we onszelf bijvoorbeeld een prachtig instrument konden leren spelen! en als je daar bij stil staat, besef je ook dat je verschillende soorten karakters en interesses krijgt! waardoor het leven SIERLIJK, en voor LEVENDIG word.

Is het niet God die zegt "Zingt een NIEUW lied voor de heere" ? Waarom wil God een NIEUW lied? dat kan alleen als er ook eentonigheid bestaat.. en als eentonigheid bestaat moet er ook een soort van tijdsbesef zijn. er staat niet voor niets in de bijbel dat 1 dag 1000 jaar is en 1000 jaar 1 dag.

En je moet nooit vergeten dat er een gigantisch verschil zit tussen ONEINDIG, en EEUWIGHEID. want.. ONEINDIG heeft een begin.. ON - EINDIG.. geen einde... wel een begin.. EEUWIGHEID was er altijd al en kent geen begin.. dat is God. Oneindigheid is alleen een verlengde van een eeuwigheid.

Daarnaast moet je niet vergeten dat bijvoorbeeld de engelen van God ook leefden in een Oneindigheid, maar ook zij waren niet perfect.. voor de zondeval waren er al gevallen engelen.. omdat zij simpelweg ook een vrije wil hadden, maar zelf ver na de zondeval waren er nog engelen die Zonde begingen, lees maar in Genesis, in de tijd van Noach, waar de engelen van God (zonen van de goden) een menselijk lichaam aannamen en seks hadden met 100% menselijke vrouwen, waardoor er in die tijd de GIGANTEN rondliep.. waarschijnlijk Half mens, Half Engel.. en toen zag God dat de aarde niet meer was waar het voor bedoeld was en kwam de zondvloed.

Kijk:

Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

Gr.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wanneer er aan het einde alsnog een Marteling tegenover staat dan zou er niet eens een mogelijkheid zijn om 100% oprecht voor hem te kiezen, Terwijl dat juist is wat God wil van ons

Dat vind ik een sterk argument. God heeft de mens een vrije wil gegeven: wil je Hem dienen, of kies je liever voor jezelf, heb je liever je eigen leven lief?

Het einde van het eerste is: het leven, het einde van het tweede is: de dood. Liever niet dat je het laatste kiest natuurlijk... maar de keuze is fair.

Het idee van een eeuwigdurende marteling daarentegen, is niet alleen uiterst unfair, maar ook ten diepste strijdig met het idee van een werkelijk vrije keuze.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wanneer er aan het einde alsnog een Marteling tegenover staat dan zou er niet eens een mogelijkheid zijn om 100% oprecht voor hem te kiezen, Terwijl dat juist is wat God wil van ons

Dat vind ik een sterk argument. God heeft de mens een vrije wil gegeven: wil je Hem dienen, of kies je liever voor jezelf, heb je liever je eigen leven lief?

Het einde van het eerste is: het leven, het einde van het tweede is: de dood. Liever niet dat je het laatste kiest natuurlijk... maar de keuze is fair.

Het idee van een eeuwigdurende marteling daarentegen, is niet alleen uiterst unfair, maar ook ten diepste strijdig met het idee van een werkelijk vrije keuze.

Op welk punt ben je het nou niet met mij eens dan?, want wat je post sluit aan op mijn reactie..

God rechtvaardig, wanneer jij wat van iemand vraagt en die persoon verteld dat als hij doet wat jij van hem vraagt beloond, maar wanneer hij het niet doet jij hem iets aan doet.. dan kan geen enkele persoon 100% oprecht voor jou kiezen omdat jij zo'n liefdevol of toff persoon bent.. dat is onmogelijk. Iemand die echt wil dat mensen oprecht kiezen, zetten er geen consequenties tegenover.

Dat is wat ik zei..

gr

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid