Spring naar bijdragen
Sweep

Rein en onrein voedsel

Aanbevolen berichten

Bovendien is het altijd de mens die offert aan God, niet God aan zichzelf. Waarom zou Hij, de hele aarde is immers van Hem!

Waarom voorzag God Abraham dan van een offerlam? En waarom wordt Jezus ook wel het Lam genoemd? Ben je hier niet wat te stellig?

Als ik hier te stellig ben, dan ben ik dat in goed gezelschap. Ik parafraseerde Asaf, door wie God in Psalm 50 zegt: "Ik neem uit uw huis geen stier, geen bokken uit uw kooien, want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, (...) Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen, want Mij behoort de wereld en haar volheid. Eet Ik soms stierevlees, of drink Ik bokkebloed?

In wezen is het denk ik zo, dat God voorziet in de uiterlijke verschijningsvorm van alle offers. Dus niet alleen in de ram voor Abraham, maar ook in de aan Abraham beloofde en gegeven zoon Isaäk zelf. De aarde is van Hem, al wat leeft, al het zilver en al het goud (Haggaï 2:9)!

De uiterlijke verschijningsvorm is echter niet de kern van de zaak; dat is de innerlijke gesteldheid van degene die offert. Dát, we kunnen het "het hart" noemen, is het enige in het hele universum wat God niet van zichzelf, van nature al bezit. Dát is wat de kern van het offer uitmaakt.

Zoals je ziet in Genesis 22 bij Abrahams offer: God had voorzien in Isaäk, maar het ging God niet om Isaäk als offer. Het verbranden van zonen in vuur past helemaal niet bij God, het is niet in Gods hart opgekomen zegt Jeremia (7:31).

God voorzag ook in de ram, maar het ging God evenmin om de ram (meen ik op basis van Psalm 50 wel te mogen zeggen).

Waar het duidelijk wel om ging, was de innerlijke gesteldheid van Abraham: was hij bereid om met zijn hele hebben en houwen, met alles wat hij liefhad en waardoor God hem gezegend had, op God te vertrouwen? Was hij bereid om te bouwen op God zelf, en niet op hetgeen hij van God gekregen had?

Wat Jezus betreft: God voorzag ook in Jezus. Maar zie je er bezwaar in om te zeggen dat het offer dat Jezus brengt, erin gelegen is dat Hij Zichzelf ten offer heeft gebracht (Heb. 9:14), door niet Zijn eigen wil te doen, maar de wil van God?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het klopt dat de offerwetten speciale aanwijzingen geven met betrekking tot de huid. Bij een zondoffer wordt het gehele dier inclusief huid buiten de legerplaats verbrand, tenminste wanneer het gebracht wordt in verband met dwaling van een priester of van het hele volk (Leviticus 4:11, 21). De huid van een opgangsgave (of "brandoffer") is voor de priester (Leviticus 7:8).

Maar zo'n huid zie je nergens terug als kleding, want kleding van een priester moet uit 100% linnen bestaan (o.a. Ezechiël 44:17-19). Gelooide huiden waren voor talrijke andere doeleinden geschikt: vloer- en tentkleden, zadeltassen, water- en wijnzakken, betaalmiddel...

Liepen andere Israëlieten wel in dierenhuiden?

Zou kunnen, weet ik niet. Op zoek naar voorbeelden is Johannes de doper de eerste aan wie ik denk, maar zijn kleed was van kameelhaar, dus niet -vacht.

Waarom kregen Adam en Eva volgens jou dierenvellen in plaats van de vijgenschorten die ze zelf hadden gemaakt?

Of het dierenvellen waren is voor mij niet helemaal zeker, als eerder gezegd zou het ook om wol kunnen gaan. Ik heb het altijd zo geïnterpreteerd dat die vijgenschorten een onbeholpen schaamlapje waren en dat God de mens met die (veel slijtvastere) kleren wat op weg hielp. Maar dat kan een heel onbeholpen, 21e-eeuwse, Westerse interpretatie zijn. Er is ook een interessant woordspel gaande tussen or, עור, het materiaal waaruit God de tunieken maakt, en or, ×ור, het licht dat God schept in Genesis 1:3.

Moet het feit dat ze met dierenvellen werden bekleed je al niet op het spoor van een diepere betekenis zetten?

Het is, denk ik, altijd goed om naar diepere betekenissen te zoeken. Maar ik zou zeggen: zoek naar diepere betekenissen van wat er staat, en niet van wat er nou juist niet staat... De hoofdzaak lijkt me, dat God Adam en Eva bekleedt. עור wordt als materiaal genoemd, over een offer staat hier niets.

Verder moet een diepere betekenis aansluiten bij wat je daar verder over weet. Ik vind het niet aannemelijk om in Genesis 3:21 een dierenoffer te lezen op basis van hoe de Tenach concreet over offers schrijft en op basis van de offervoorschriften.

Volgens die link is het "aannemelijk" dat God het vlees van het "offer" (in Genesis 3:21) verbrand heeft "als voorafschaduwing van het brandoffer dat Hij later, samen met alle andere offers en wetten zou instellen voor het volk Israël." De keuze van de schrijver voor een "brandoffer" vind ik wonderlijk, want dat is een vrijwillig offer dat niets te maken heeft met zonde. In het Hebreeuws heet het עלה, "ola", wat de Naardense Bijbel met "opgangsgave" vertaalt. Geniaal, want ola is verwant met het "opgaan" naar Gods huis en de ola - behalve de huid dus - gaat ook geheel op in het vuur; er wordt niets van gegeten.

De schrijver maakt de keuze voor het brandoffer toch op basis van de huid die niet meegeofferd wordt?

Exact! Maar daarin ligt juist mijn bezwaar. De schrijver lijkt die keuze te maken enkel en alleen vanwege die omstandigheid.

Tegen die keuze pleit:

  • dat de huid "voor de priester" is, is een bijkomstigheid bij een ola en niet andersom;
  • een ola wordt gebracht door "Adam" (Leviticus 1:2, grondtekst) en niet door God;
  • Adam en Eva kunnen onder deze omstandigheden bezwaarlijk als "priester" worden gezien (anders dan Kaïn en Abel, in Genesis 4);
  • de huid dient de priester niet als kleding, maar Adam en Eva wel;
  • de schrijver gaat volledig voorbij aan de betekenis van een ola, namelijk vrijwillige toenadering van de offeraar tot God en dank en overgave aan Hem.
  • de offers in het OT hebben altijd de connotatie dat de offeraar zichzelf (door handoplegging) identificeert met het offerdier, maar niemand ontloopt de dood(straf) door een offer te brengen en het dier sterft dus niet in plaats van de offeraar.

Of zijn er ook andere offers waarin de huid niet wordt meegeofferd?

Voor zover ik weet staat de Bijbel het niet expliciet toe. Ik meen in een commentaar te hebben gelezen dat de huid ook wel naar de priester ging bij de kleinere zondoffers (gebracht door één enkel persoon, die geen priester is, Leviticus 4:22 e.v.). Dat zou kunnen, er staat althans niet bij dat de huid mee moet worden verbrand. Een zondoffer is echter geen offer voor een bewuste overtreding zoals de zonde van Adam en Eva.

Als God tegen Abraham zegt dat hij zijn zoon ten brandoffer moet brengen, lijkt me dat ook niet een vrijwillig offer (Gen 22).

Toch wel, maar het begrip vrijwilligheid is betrekkelijk. Hoe kan God aan de mens duidelijk maken, dat Hij graag vrijwillig gediend wil worden? En bestaat er eigenlijk wel "vrijheid" voor de mens, buiten de vrijheid die je ondervindt wanneer je God gaat zoeken met heel je hart en verstand, en ernaar zoekt Hem te gehoorzamen?

En af en toe gebeurt het dus dat God de mens vráágt om vrijwillig iets te doen. Klinkt een beetje tegenstrijdig, maar kijk ook naar de gevolgen: wat God uiteindelijk wilde, was alle volkeren der aarde zegenen via Abraham (Genesis 22:18).

Het onderscheid tussen "vrijwillige" en "verplichte" offers volgt verder uit Leviticus 1 t/m 5. De opgangsgave, broodgift en het vredesoffer breng je geheel vrijwillig, op eigen aandrang (of wellicht omdat God het zo in je hart werkt), omdat je - als volk en individueel - in een staat van verzoening wilt leven met God. De wetsregels schrijven hier alleen voor welke dieren acceptabel zijn als offer, hoe de slacht moet plaatsvinden, wie vlees of huid van het offer krijgt, wat er met het bloed gebeurt, en zo verder. Het zondoffer en schuldoffer breng je alleen als dat nodig is omdat je ertoe verplicht wordt, omdat zich een omstandigheid heeft voorgedaan ten aanzien waarvan dat offer is voorgeschreven.

Het [offer van Abraham] lijkt me meer iets met eerstgeborenen te maken hebben, waarna God een lam ter vervanging aanbiedt. Hoe zie jij dat?

In aanvulling op wat ik hierover eerder schreef: ik denk niet dat de vervanging van Isaäk door een ram de kern van deze geschiedenis is, maar het feit dat God Abraham op de proef wil stellen, dat Abraham deze beproeving glansrijk doorstaat, en dat de hele wereld door deze gebeurtenis gezegend wordt.

Wat "eerstgeborene" betreft: de Torah schrijft voor "De eerstgeborene van uw zonen zult gij Mij geven" (Exodus 22:29). Dat vers kan echter niet betekenen dat God kinderoffers verlangt, want God noemt kinderoffers op diverse plaatsen een gruwel. Het woord "eerstgeborene" in Exodus 22:29 - בְּכוֹר, bekor - is ook een heel ander woord dan יָחִיד, yachid in Genesis 22:2.

Beide woorden betekenen ook iets verschillends. Bekor heeft te maken met vrucht dragen en yachid met het getal één, met énig, alleen. En dat is van belang, wanneer je bedenkt dat Abraham ook nog een andere zoon had, Ismaël! God duidt Isaäk aan op een bijzondere, toespitsende manier: "neem toch je zoon, je enige (yachid), die je liefhebt, Isaäk" (Genesis 22:2). Dat lijkt me dus het wezenlijke, dat God Abraham vraagt om hem datgene (terug) toe te vertrouwen dat hij het meeste liefheeft.

Zelfs dát er een dier, (of waarschijnlijker: dieren) sterven moesten in Genesis 3:21 weet je niet helemaal zeker. Het vers zegt dat God katenot, tunieken, maakte van עור, or. In sommige Joodse commentaren kom je de opvatting tegen dat het om wol gaat, datgene wat van de huid komt en niet noodzakelijkerwijs de huid zelf.

Ja, er is veel ruimte om te interpreteren en de ene verklaring hoeft de andere niet uit te sluiten. Het geeft m.i. de tekst diepgang als daar meerdere waardevolle betekenissen uit kunnen worden afgeleid. Zo is ook een verklaring van de rabijnen dat Abel wol offerde en Kaïn vlas. Daarvan afgeleid zou zijn dat een kledingstuk niet uit vlas en wol mag bestaan; dus geen vermenging. Ik neem daar graag kennis van.

Idem. Ik vind het ook leuk om erover na te denken en erachter te komen welke betekenis het allemaal voor mij persoonlijk heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
We zijn trouwens behoorlijk off-topic geraakt zie ik, persoonlijk vind ik het geen probleem maar misschien is het handig om een apart topic te beginnen over de offerdienst.

Ik heb de moderatie gevraagd het topic te splitsen. Ik wacht even met reageren tot dat gebeurd is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij de aankoop van een nieuwe auto krijgt men er van de constructeur een handleiding bij om de wagen zo goed als mogelijk te behandelen en te onderhouden.

In deze handleiding wordt, naast vele andere zaken, ook vermeld welke soort brandstof men dient te gebruiken en welke soort smeerolie deze motor vereist.

Hoewel “Diesel†op zich een goede brandstof is en bij een aangepaste motor goede resultaten oplevert, zal niemand het in zijn hoofd halen zijn tank te vullen met “Diesel†als hij een motor heeft waarvan de constructeur voorschrijft dat men als brandstof normale benzine moet gebruiken.

Zij die dit toch zouden proberen en daarbij nog voor de smering slaolie in de plaats van de voorgeschreven motorolie gebruiken, zullen na een bepaalde tijd vaststellen dat hun motor en /of andere onderdelen niet meer naar behoren zullen functioneren.

Bij het vervangen van “Diesel†door gewone benzine zal het resultaat wat vlugger merkbaar zijn dan bij het vervangen van motorolie door slaolie; maar in beide gevallen zal het eindresultaat negatief zijn voor de goede werking van de motor en andere onderdelen.

Wat de functie van “Diesel†of benzine is voor een automotor, dat is het voedsel voor de mens.

Want voedsel wordt volgens een ingewikkeld proces omgezet in bruikbare energie voor het menselijk lichaam en kan zodoende beschouwd worden als de brandstof voor onze lichamelijke “motorâ€

God, als een goed ontwerper en “ constructeurâ€, heeft ons mensen dan ook voorzien van een handleiding voor het goed functioneren van de menselijke “ machineâ€

Dit was zeer belangrijk daar Hij niet enkel de mens “ construeerde†maar daarbij ook de Christen gelovige beschouwt als zijn heiligdom, zijn tempel “ Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? !â€. (1 Corinthe 3:16

Als liefdevolle en bezorgde Vader gaf Hij aan zijn kinderen een onderhoudsboekje dat een handleiding bevat (geboden en inzettingen) met als hoofdbedoeling: “ opdat het u wel ga en gij lang leeft “ Deut 6:3 / 22:7

In dit algemene onderhoudsboekje vindt men dan ook op een bepaalde plaats (Leviticus 11: 1 – 47) een meer gedetailleerde beschrijving van de producten of het soort brandstoffen die ideaal zijn voor het optimaal functioneren van de complexe machine die de mens is.

Daarbij wordt ook duidelijk vermeld welke brandstoffen voor de menselijke motor negatief en beschadigend zijn.

Daar God naast de mens ook andere wezens op deze wereld heeft geplaatst is het echter ook zo dat bepaalde brandstoffen die afgeraden worden voor de mens nu juist voor andere schepsels ( machientjes ) wél de aangewezen brandstoffen kunnen zijn:

Bijvoorbeeld; kadavers en andere stoffen in staat van ontbinding zijn uiterst giftig voor de mens, maar zijn een goede en aangewezen brandstof voor aasgieren,hyena’s, krabben, kreeften, garnalen, …..enz.

Wat de voedingsgewoontes van de hedendaagse mens betreft is het wel interessant om vast te stellen dat de westerlingen meestal met afgrijzen reageren als zij zien dat men in bepaalde culturen rupsen, kevers,ratten ,spinnen en allerlei ongedierte met smaak verorbert.

Maar zij zelf echter zetten allerlei soorten lijkenvreters en afvalopruimers, zoals garnalen, kreeften,mosselen en praktisch alle schaaldieren, als delicatessen op hun menu en peuzelen deze zonder enige afschuw op.

Evenzo als bij de aankoop van een wagen het de autoconstructeur is, en niet de klant, die bepaalt welke soort brandstof en smeerolie er moet gebruikt worden, is het ook God als Schepper, en niet de mens, die bepaalt wat al dan niet kan en mag gebruikt worden als voedingsstoffen.

Daar men vooraf niet altijd weet wat het gevolg zal zijn bij het gebruik van een brandstof of smeerolie die afgeraden wordt door de constructeur, alsook of de gevolgen ervan op korte, lange of zeer lange termijn merkbaar zullen zijn, is het veiligste voor de mens om de ontwerper te geloven en trouw te zijn aan de handleiding van Hem die de complexe menselijk machine heeft ontworpen.

Het is dan ook logisch dat een volgeling van Christus zijn lichaam rein en onbesmet wil houden van alle brandstof die God afgeraden heeft voor het optimaal functioneren ervan. Ook al smaken bepaalde stoffen of producten dan misschien nog zo goed; de ontwerper van het menselijk lichaam weet wel beter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een technische vergelijking, daar kan ik wat mee!

Bij de aankoop van een nieuwe auto krijgt men er van de constructeur een handleiding bij om de wagen zo goed als mogelijk te behandelen en te onderhouden.

In deze handleiding wordt, naast vele andere zaken, ook vermeld welke soort brandstof men dient te gebruiken en welke soort smeerolie deze motor vereist.

Klopt. Echter als een voertuig een upgrade krijgt kan het veranderen. Ik neem als voorbeeld de M2 Bradley tank. Deze heeft een upgrade gekregen na de roll-out zodat deze al het brandstrof kan innemen wat deze kan vinden. Van olie, diesel, benzine en zelfs kerosene en frituurvet.

Of een auto die bi-fuel gemaakt wordt. Deze kan dan benzine en diesel aan en in sommige gevallen ook bio-diesel.

Wij hebben als mensen zo'n "upgrade" gekregen in de vorm van Jezus Christus. Deze heeft ons verteld dat er, op een aantal zaken na, geen restricties meer zijn op het voedsel zoals dat van dieren die voor de "upgrade" als onrein beschoud werden. Zeker als we kijken naar Christenen van niet-joodse afkomst.

EDIT: Mijn inziens tenminste :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Schrift leert echter nergens dat de rituele wetten uit gezondheidsoverwegingen zijn opgesteld. Je kunt die redenering dus wel vrij gebruiken, maar ze heeft geen doctrinaire status. Ergo, er zijn genoeg aanwijzingen die een dergelijke redenering verzwakken:

Leviticus is vrij duidelijk een offerboek, met vooral rituele (tempel)voorschriften;

De wetten waren dan ook duidelijk bedoeld om Israël als priesterlijk volk af te scheiden van de andere volkeren;

Er staan qua voedsel alleen bepalingen in over vlees, niet over planten, zuivel, eieren, zwammen, etc.;

Het zou dan dus geen probleem moeten zijn volgens Leviticus om giftige zwammen te eten;

De bepalingen qua schimmels en ziekten zijn daarbij ook behoorlijk incompleet, vergeleken met de huidige kennis die we nu daarover hebben opgedaan;

Reinheid en onreinheid heeft volgens Leviticus dan ook enkel te maken met het wel of niet kunnen betreden van de tempel of in sommige gevallen de gemeenschap.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarover heeft Jezus al vrij duidelijk verklaard dat enkel wat uit het hart komt onrein is. Dus zelfs het zieleheil kun je niet betrekken op deze reinheidsvoorschriften. Je wordt geen beter mens door varkensvlees te laten staan, maar wel door bijvoorbeeld met de dieren die je houdt op respectvolle wijze om te gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Reinheid en onreinheid heeft volgens Leviticus dan ook enkel te maken met het wel of niet kunnen betreden van de tempel of in sommige gevallen de gemeenschap.

Ik geloof niet dat Gods wet zonder oorzaak is of zonder reden.

Twee voorbeelden:

Het zich houden aan de reinheidsvoorschriften van de Torah heeft Joodse gemeenschappen in de Middeleeuwen en ook later gevrijwaard van besmettelijke ziekten zoals de pest en de cholera. "Christelijke" tijdgenoten die "vrij van de wet" waren hebben daarin overigens aanleiding gezien om de Joden aan te wijzen als oorzaak van deze ziekten en hen daarvoor te vervolgen en te doden.

Bushmeat (vlees van allerlei onreine dieren) wordt vermoed de veroorzaker te zijn van Ebola, een razend gevaarlijke virusziekte die de laatste jaren talrijke slachtoffers heeft gemaakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Schrift leert echter nergens dat de rituele wetten uit gezondheidsoverwegingen zijn opgesteld.

Dat lijkt me op zich juist. Ik denk echter wel dat Gods scheppingsorde wordt weerspiegeld in de voedselvoorschriften. Veel van de onrein verklaarde dieren - zoals varkens, garnalen en mosselen - hebben een duidelijke functie als vuilnisbakjes van moeder natuur. Varkens vreten alles, tot menselijke stront en lijken aan toe. En als Jezus (in Mattheüs 8) een groep boze geesten uitdrijft, gebiedt Hij ze om in een kudde zwijnen te varen. Toevallig omdat die zwijnen daar waren, of is de keuze voor zwijnen niet zo toevallig?

Tegen de term "rituele wetten" voel ik wat weerstand. Tegen het woord "ritueel" omdat het (zoals in mijn oren klinkt) iets hols heeft, alsof de inhoud alleen betekenis heeft binnen dat ritueel en niet erbuiten. En tegen het woord "wetten", omdat de term "wet" door christenen vaak op een geringschattende manier wordt gebruikt - hoewel Gods Woord zegt dat de wet volmaakt is en zuiver, en iets om "bij dag en bij nacht" te overpeinzen.

Torah betekent in wezen "onderricht". Ik denk dat de Torah Gods onderricht bevat voor (uiteindelijk) de hele mensheid.

Je kunt die redenering dus wel vrij gebruiken, maar ze heeft geen doctrinaire status.

Eens. Als je daarmee tenminste bedoelt dat de kerk en het grootste deel van de christenheid het niet leren.

Ergo, er zijn genoeg aanwijzingen die een dergelijke redenering verzwakken:

Leviticus is vrij duidelijk een offerboek, met vooral rituele (tempel)voorschriften

Dat het eten van onreine dieren zoals varkens en muizen ook daarbuiten als gruwelijk wordt beschouwd, laat bijvoorbeeld ook Jesaja zien (hoofdstuk 66, vers 17).

De wetten waren dan ook duidelijk bedoeld om Israël als priesterlijk volk af te scheiden van de andere volkeren;

... om zodoende die volkeren tot voorbeeld te zijn. De afscheiding betreft niet alleen onrein voedsel, maar ook allerlei andere gruwelijkheden zoals kinderoffers en tempelprostitutie.

Er staan qua voedsel alleen bepalingen in over vlees, niet over planten, zuivel, eieren, zwammen, etc.;

Wat planten en zwammen betreft: dat vind ik een interessant punt. Er bestaan planten en zwammen die giftig of dodelijk zijn, die worden inderdaad nergens "onrein" verklaard.

Maar: sommige giftige planten blijken toch een medicinale toepassing te hebben - die het volk Israël dus niet ontzegd wordt.

En verder is een plant weliswaar levend, maar geen "levende ziel" - en een dier wel. De reinheidsvoorschriften hebben kennelijk vooral betrekking op wat er met en áán levende zielen gebeurt.

Het zou dan dus geen probleem moeten zijn volgens Leviticus om giftige zwammen te eten;

Ik denk niet dat je dat op die manier kunt omkeren. Er staat ook niets over het eten van zand of stenen, of het springen in diepe ravijnen.

De bepalingen qua schimmels en ziekten zijn daarbij ook behoorlijk incompleet, vergeleken met de huidige kennis die we nu daarover hebben opgedaan;

Ik denk dat de voorschriften voldoende waren voor die tijd en plaats en voor de beschikbare middelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Daarover heeft Jezus al vrij duidelijk verklaard dat enkel wat uit het hart komt onrein is.

Dus zelfs het zieleheil kun je niet betrekken op deze reinheidsvoorschriften. Je wordt geen beter mens door varkensvlees te laten staan, maar wel door bijvoorbeeld met de dieren die je houdt op respectvolle wijze om te gaan.

Ook daardoor word je geen beter mens, denk ik, tenzij het een verbetering inhoudt van je eerdere gedrag :)

En Jezus zwijgt over de respectvolle omgang met dieren. Jammer eigenlijk. In Israël is me ook opgevallen dat er erg slecht werd omgegaan met (kosjere) dieren zoals kippen, die soms in kleine kooitjes gehouden worden met wat plastic erover tegen de brandende zon.

Jezus stelt inderdaad scherp wat de mens onrein maakt: "kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand." (Marcus 7:22). En niet het eten zonder de handen (ritueel) te wassen zoals de overlevering voorschrijft (Marcus 7:5). In de Torah is dat gebod niet te vinden.

Lees je de hele passage, dan zie je dat dát de context is waarin Jezus hier spreekt: het buiten werking stellen van het Woord van God door het onderwijzen van een hele cultuur met allerlei menselijke geboden.

"En zo verklaarde Hij alle spijzen rein" (Lucas 7:19).

Let wel: alle spijzen dus alles wat zijn gehoor als spijze beschouwt. Varkensvlees valt daar niet onder, evenmin als jij, lezer, tot hier toe aan "spijze" dacht bij het lezen van woorden als vleermuis of kakkerlak. En dat je wellicht denkt dat Jezus met "alle spijzen" ook varkensvlees bedoelt, en garnalen, mosselen, haas, konijn en eventueel paard, komt uitsluitend door de wijze waarop jouw cultuur het Woord van God buiten werking stelt.

Denk je niet, dat het heel wat meer opschudding veroorzaakt zou hebben als Jezus onderwezen zou hebben dat varkensvlees rein was? Zochten de Farizeeën en schriftgeleerden er niet voortdurend naar, Hem te betrappen op beweringen die tegen de Torah in gingen?

Ook Paulus verklaart trouwens, in Handelingen 25:8, dat hij in het geheel niets heeft misdreven tegen de "wet der Joden". Lijkt het je niet waarschijnlijk dat het tégen Paulus zou zijn gebruikt, als hij vóór het eten van varkensvlees zou hebben gepredikt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Eens. Als je daarmee tenminste bedoelt dat de kerk en het grootste deel van de christenheid het niet leren.

Nee, ik bedoel daarmee dat je die redenering niet kunt gebruiken als bijbels argument dat alle gelovigen zouden moeten aanhangen. Het is best mogelijk dat het helemaal niet ongezond is om deze voorschriften aan te houden, maar de gezondheidsredenen staan niet in de Schrift zelf.

Wat betreft de pest: deze werd waarschijnlijk overgedragen door bruine ratten en niet door één of andere eetgewoonte. Dat de joden minder besmet raakten, kwam waarschijnlijk omdat zij heel afgezonderd leefden en een vrij gesloten gemeenschap vormden.

Ook vandaag de dag zie je dat afzondering een veelbeproefd middel is om gevaarlijke besmettelijke ziekten in te dammen: grenzen worden gesloten, besmette patiënten worden in quarantaine gesteld, vervoersverboden worden ingesteld, etc.

Overigens kwam er op een gegeven moment een heel eenvoudig voorschrift op, dat letterlijk miljoenen levens heeft gered: het regelmatig hygiënisch wassen van de handen. En daarover lees je dan ook niets in de reinheidsvoorschriften, terwijl dat ook in die tijd veel had kunnen helpen.

Ja, de joden wasten hun handen ritueel, met slechts een paar druppels water, maar echt serieus handen wassen gebeurde nog helemaal niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat betreft de pest: deze werd waarschijnlijk overgedragen door bruine ratten en niet door één of andere eetgewoonte. Dat de joden minder besmet raakten, kwam waarschijnlijk omdat zij heel afgezonderd leefden en een vrij gesloten gemeenschap vormden.

En vergeet het handen wassen voor het eten niet.

Let wel: alle spijzen dus alles wat zijn gehoor als spijze beschouwt. Varkensvlees valt daar niet onder, evenmin als jij, lezer, tot hier toe aan "spijze" dacht bij het lezen van woorden als vleermuis of kakkerlak. En dat je wellicht denkt dat Jezus met "alle spijzen" ook varkensvlees bedoelt, en garnalen, mosselen, haas, konijn en eventueel paard, komt uitsluitend door de wijze waarop jouw cultuur het Woord van God buiten werking stelt.

Zeg het me als ik het verkeerd zie, maar wordt het eten van varkensvlees niet verboden door de wet van Mozes?

In dat geval staat er in Handelingen 15:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:19 Daarom vind ik dat wij de niet-Joden die God gehoorzamen, niet moeten lastigvallen met de wet van Mozes.

20 Het enige wat wij hun zullen schrijven, is dat zij niets mogen eten van wat aan afgoden geofferd is; dat zij geen hoererij mogen plegen; dat zij geen vlees mogen eten van dieren die door verstikking zijn gedood en dat zij geen bloed mogen eten of drinken.

en

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:28 De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

29 eet niets van wat aan afgoden geofferd is; eet of drink geen bloed; eet geen vlees van dieren die door verstikking ter dood gebracht zijn en pleeg geen hoererij. Als u zich daaraan houdt, is het goed. Wij wensen u het allerbeste."

Het is zo dat varkensvlees in zijn algemeenheid niet als voedsel gezien kan worden natuurlijk en daarom niet goed gepraat door Handelingen. Dat kan ik alleen even niet zo exact terug vinden met deze woorden...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Eens. Als je daarmee tenminste bedoelt dat de kerk en het grootste deel van de christenheid het niet leren.

Nee, ik bedoel daarmee dat je die redenering niet kunt gebruiken als bijbels argument dat alle gelovigen zouden moeten aanhangen.

O... nee, zo bedoel ook ik het niet. Ik denk wel dat er redenen achter de voedselvoorschriften zitten, maar welke redenen dat zijn blijft een persoonlijke (wellicht door anderen gedeelde) visie. Wat andere gelovigen betreft, kunnen we ons denk ik vooral verheugen om het werk dat God in hun harten doet, en proberen dááraan op alle mogelijke manieren bij te dragen.

Het is best mogelijk dat het helemaal niet ongezond is om deze voorschriften aan te houden, maar de gezondheidsredenen staan niet in de Schrift zelf.

Een indicator om in de richting van gezondheidsredenen te denken, zijn voor mij Daniël en zijn mannen, die aan het hof van Nevoechjadnetsar weigeren om onrein voedsel tot zich te nemen. "Na verloop van het tiental dagen ziet hun gezicht er beter uit en is hun lichaam meer doorvoed dan van alle welgeborenen die het beste eten van de koning wél eten" (Daniël 1:15).

En dan hebben we het alleen over de persoonlijke gezondheidsredenen, die - in het ik-tijdperk - voor de enige redenen worden aangezien met voorbijgaan aan de gezondheid van het volk als geheel, waar de milieuhygiëne dan weer een onderdeel van is. Zie bijvoorbeeld de Ebola-uitbraken, die toe te schrijven zijn aan het eten van (onrein) bushmeat zoals apen- en stekelvarkenvlees. Niet iedereen die het eet gaat er persoonlijk dood aan, maar in sommige gebieden is de bevolking redelijk uitgedund en de ziekte is ook zeer gevaarlijk voor mensen die niet van dat vlees gegeten hebben.

Wat betreft de pest: deze werd waarschijnlijk overgedragen door bruine ratten en niet door één of andere eetgewoonte. Dat de joden minder besmet raakten, kwam waarschijnlijk omdat zij heel afgezonderd leefden en een vrij gesloten gemeenschap vormden.

Het gaat niet alleen om eetgewoonten. Wat denk je van het Torah-voorschrift om menselijke uitwerpselen te begraven, in plaats van ze in open riolen door de stad te transporteren en die open riolen uit te laten komen in de drink- en waswatervoorziening? En over de uitdrukkelijke voorschriften in de Torah om bepaalde ziekten te isoleren, duizenden jaren vóórdat de wetenschap in het Westen tot die ontdekking kwam?

Ook vandaag de dag zie je dat afzondering een veelbeproefd middel is om gevaarlijke besmettelijke ziekten in te dammen: grenzen worden gesloten, besmette patiënten worden in quarantaine gesteld, vervoersverboden worden ingesteld, etc.

Je kunt met enig recht zeggen dat we op dat punt de Torah houden, met aanpassingen naar de moderne tijd.

Overigens kwam er op een gegeven moment een heel eenvoudig voorschrift op, dat letterlijk miljoenen levens heeft gered: het regelmatig hygiënisch wassen van de handen. En daarover lees je dan ook niets in de reinheidsvoorschriften, terwijl dat ook in die tijd veel had kunnen helpen. Ja, de joden wasten hun handen ritueel, met slechts een paar druppels water, maar echt serieus handen wassen gebeurde nog helemaal niet.

De Torah is gegeven aan een nomadisch woestijnvolk, met het oog op de toen geldende omstandigheden en de toen beschikbare middelen. Hygiënisch handenwassen vereist het voorhanden zijn van veel schoon water en kon onder die omstandigheden niet voor dagelijkse toepassing worden voorgeschreven.

Mij verbaast het juist, wat een grote hygiëne er werd bereikt met een relatief beperkt aantal voorschriften.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zeg het me als ik het verkeerd zie, maar wordt het eten van varkensvlees niet verboden door de wet van Mozes?

Yep.

In dat geval staat er in Handelingen 15:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:19 Daarom vind ik dat wij de niet-Joden die God gehoorzamen, niet moeten lastigvallen met de wet van Mozes.

20 Het enige wat wij hun zullen schrijven, is dat zij niets mogen eten van wat aan afgoden geofferd is; dat zij geen hoererij mogen plegen; dat zij geen vlees mogen eten van dieren die door verstikking zijn gedood en dat zij geen bloed mogen eten of drinken.

In vers 21 zegt vervolgens: "immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke Sabbat in de synagogen wordt voorgelezen."

Vind je dat geen raadselachtig vers?

Ik interpreteer het als volgt. De nieuwe gelovigen uit de heidenen kwamen, in den vreemde, op Sabbat in synagogen samen met Joden. Om die Joden niet voor het hoofd te stoten was het noodzakelijk dat de nieuwe gelovigen zich tenminste hielden aan enkele basisregels uit Mozes' wet. De rest hoorden ze dan wel in de synagoge, want daar werd Mozes iedere Sabbat voorgelezen!

De passage staat met name in het teken van de besnijdenis voor nieuwe gelovigen (Handelingen 15:1). Petrus acht die niet nodig (vs 7). Dat vind ik niet onlogisch. De geestelijke betekenis van de besnijdenis wordt immers al in de Tenach zelf gegeven; het gaat om "de besnijdenis van het hart" (Deuteronomium 10:16). Wellicht niet toevallig dat Petrus in vers 8 spreekt over "God, die de harten kent" en in vers 9 over de reiniging van de harten door het geloof.

en

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:28 De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

29 eet niets van wat aan afgoden geofferd is; eet of drink geen bloed; eet geen vlees van dieren die door verstikking ter dood gebracht zijn en pleeg geen hoererij. Als u zich daaraan houdt, is het goed. Wij wensen u het allerbeste."

Dit wordt dus geschreven aan heidenen die helemaal nieuw tot bekering zijn gekomen, die ontdekken dat het heil uit de Joden is (Johannes 4:22) en van wie we weten, dat ze elke Sabbat naar de synagoge zullen gaan om daar Mozes te horen voorlezen.

Dat werpt voor mij toch wel een wat ander licht op de zaak. Er zijn tenslotte ook talloze andere voorschriften uit de wet van Mozes, die onverminderd van kracht bleven. Kinderen, eert uw ouders bijvoorbeeld. Of "gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken".

Het is zo dat varkensvlees in zijn algemeenheid niet als voedsel gezien kan worden natuurlijk en daarom niet goed gepraat door Handelingen. Dat kan ik alleen even niet zo exact terug vinden met deze woorden...

De Bijbel is - hoewel ook voor ons bedoeld - niet tot ons gericht maar tot toehoorders in de eigen tijd en context. Wij houden van exact maar als je het hele boek Handelingen dóórleest (in een goede vertaling zoals de Naardense), zal je opvallen dat het een erg rommelig boek is, met rare perspectiefwisselingen en open eindjes. Ik ben, toen ik het boek na mijn bekering ging lezen, verschillende keren bijna van mijn stoel gevallen van verbazing, niet alleen over het boek Handelingen overigens. Nooit geweten dat Bijbellezen zo interessant en leuk kon zijn.

Een beter begrip van de Bijbel ontstaat denk ik vooral door het lezen van de Bijbel in z'n context, niet alleen tekstueel (Handelingen 15:21) maar ook historisch en cultureel.

Wat de Wet van Mozes betreft: de Heer Jezus zegt in Mattheüs 5:17 e.v.: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen."

De laatste keer dat ik checkte, waren de hemel en de aarde nog niet vergaan. Daarin ligt voor mij een aanwijzing om me meer in de Torah te verdiepen. Lees heel Mattheüs 5 maar eens: Jezus leert op veel punten niets nieuws, maar legt alleen de Torah uit op een nieuwe en levende manier, die vooral gericht is op innerlijke vervulling en helemaal niet op uiterlijke vorm en traditie. Hoewel het, om de context te begrijpen, wel nuttig is om ook die uiterlijke vormen en tradities te kennen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In vers 21 zegt vervolgens: "immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke Sabbat in de synagogen wordt voorgelezen."

Vind je dat geen raadselachtig vers?

Absoluut! Iets wat al een aantal keer voorbij is gekomen, ook in dit topic. Het lijkt een beetje tegenstrijdig met elkaar.

Mijn vermoeden is dat er iets mis is gegaan bij de vele vertalingen. Ik zou graag een keer begrijpen wat er in de "originele teksten" staat om hopelijk zo wat meer zicht te krijgen op vers 21...

Ik interpreteer het als volgt. De nieuwe gelovigen uit de heidenen kwamen, in den vreemde, op Sabbat in synagogen samen met Joden. Om die Joden niet voor het hoofd te stoten was het noodzakelijk dat de nieuwe gelovigen zich tenminste hielden aan enkele basisregels uit Mozes' wet. De rest hoorden ze dan wel in de synagoge, want daar werd Mozes iedere Sabbat voorgelezen!

Interesante visie. Zelf dacht ik aan het omgekeerde:

De nieuwe, heidense gelovige gingen naar de synagoge om hier de sabbat bij te wonen en hoorde hier dus alle wetten en leefregels die hier verkondigd werden.

Ze wisten dus dat het verschil tussen wat wel en niet als voedsel mocht dienen en wat hier de voorschriften voor waren. De brief verteld ze dus "We weten dat jullie A te horen krijgen, maar het zit in werkelijk zo!". Het ging hier inderdaad om de besnijdenissen en het eten.

Dit wordt dus geschreven aan heidenen die helemaal nieuw tot bekering zijn gekomen, die ontdekken dat het heil uit de Joden is (Johannes 4:22) en van wie we weten, dat ze elke Sabbat naar de synagoge zullen gaan om daar Mozes te horen voorlezen.

Dat werpt voor mij toch wel een wat ander licht op de zaak. Er zijn tenslotte ook talloze andere voorschriften uit de wet van Mozes, die onverminderd van kracht bleven. Kinderen, eert uw ouders bijvoorbeeld. Of "gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken".

Maar de vraag is: Gingen zij al VOOR de brief van Paulus naar de synagoge of ERNA?

Jezus sprak zelf dat hij niet gekomen is om de wettn van Mozes teniet te doen, maar om ze extra kracht bij te zetten en beter uit te leggen.

De Bijbel is - hoewel ook voor ons bedoeld - niet tot ons gericht maar tot toehoorders in de eigen tijd en context. Wij houden van exact maar als je het hele boek Handelingen dóórleest (in een goede vertaling zoals de Naardense), zal je opvallen dat het een erg rommelig boek is, met rare perspectiefwisselingen en open eindjes. Ik ben, toen ik het boek na mijn bekering ging lezen, verschillende keren bijna van mijn stoel gevallen van verbazing, niet alleen over het boek Handelingen overigens. Nooit geweten dat Bijbellezen zo interessant en leuk kon zijn.

Die mening deel ik :).

Een beter begrip van de Bijbel ontstaat denk ik vooral door het lezen van de Bijbel in z'n context, niet alleen tekstueel (Handelingen 15:21) maar ook historisch en cultureel.

Daarom denk ik dat het extreem lastig is voor ons om de gehele Bijbel te kunnen begrijpen, misschien zelfs onmogelijk. Ik open ergens vandaag een andere post met een vraagstuk waarvan ik denk dat het duidelijk, uitvoerbaar en begrijpbaar was 2000 jaar geleden, maar tegenwoordig nagenoeg onuitvoerbaar.

Daar komt bij dat wij geen transcripties hebben over het bezoek van Paulus aan de gemeenten. Wellicht heeft hij ze tijdens zijn bezoek exact uitgelegd wat met zijn brieven bedoeld wordt, tot de letter nauwkeurig. Wat wij vandaag de dag doen is en blijft giswerk (Mijn mening...).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vraagje aan Peter en Sweep: moeten we dit topic splitsen en zo ja waar precies? Ik heb jullie TR's er even uitgehaald. Maak even een nieuwe aan met de preciese post waar we moeten splitsen. Als het niet nodig is, laat me dat even weten dan haal ik dit bericht weer weg en is er niets gebeurd :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vraagje aan Peter en Sweep: moeten we dit topic splitsen en zo ja waar precies? Ik heb jullie TR's er even uitgehaald. Maak even een nieuwe aan met de preciese post waar we moeten splitsen. Als het niet nodig is, laat me dat even weten dan haal ik dit bericht weer weg en is er niets gebeurd :)

Ha Tucker, heb je mijn melding gezien van zaterdag?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid