Spring naar bijdragen
ineke-kitty

Rechter van levenden en doden

Aanbevolen berichten

De Here Jezus Christus stierf en werd door God uit de doden opgewekt. Hij is door God aangesteld tot Rechter van levenden en doden. Vanaf Zijn troon zal Hij rechtspreken.  Hij is Degene Die het recht zal voortbrengen en er zal recht worden gedaan aan iedereen.  God geeft Leven, namelijk eeuwig leven, want Johannes 3:16 zegt:  "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve [= verloren gaat], maar het eeuwige leven hebbe".

Er staat dus "een ieder die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven ontvangen.  Voorwaarde is dus dat je gelooft in de Here Jezus Christus Die verzoening en reiniging van onze zonden teweeg heeft gebracht in Zijn lichaam, en als wij geloven in de eniggeboren Zoon van God, zullen wij het verderf niet zien, maar het eeuwig leven hebben. 

In 2 Korinthe 5:10 staat:  "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad".

Komt er dan toch een oordeel over de gelovigen?   Wat betekent dat nu " geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus?"  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In Johannes 3:16 staat echter niet dat een ieder die gelooft, eeuwig leven krijgt. Er staat God zijn Zoon gegeven heeft, opdát een ieder die gelooft niet verloren gaat. Het woord "opdat" geeft een intentie aan, een doelstelling, geen oorzakelijk gevolg.
Als ik schrijf "Jantje leerde ijverig voor zijn examen, opdat hij zou slagen daarvoor," dan is het nog niet gezegd dat Jantje gaat slagen. Woorden als "waardoor" of "zodat" drukken daarintegen een veel sterker oorzakelijk gevolg aan, maar die worden hiervoor niet gebruikt.

Het doel van het Offer is dus dat een ieder die gelooft, het eeuwig leven ontvangt. Dat een ieder die Gods oneindige genade aanwendt om een rechtvaardig leven te leiden, om door gebed, sacrament en naastenliefde Christus te weerspiegelen in zijn doen en laten, uiteindelijk definitief met Hem verenigd zal worden in Christus. Maar het is een doel, geen gevolg.
Gezien Paulus' talloze waarschuwingen aan gelovigen om niet te zondigen, en gezien Jezus' waarschuwingen dat niet een ieder die "Heer, Heer" zegt het Rijk binnenkomt, is dat echter geen vanzelfsprekendheid. Bekering is iets wat je leven lang duurt en wat geen opgedrongen proces is. Het is vallen en opgericht worden, als je tenminste berouw hebt en niet in de zonde volhardt.

Als je dan het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt, dan zal het Licht onverbiddelijk heel je ziel, heel je wezen doorlichten en zul je eindelijk zien waar je hart al die tijd nu écht lag, welke richting(en) je al die tijd nu écht bent gegaan. Al je werkelijke bedoelingen, verborgen verlangens en nimmer uitgesproken geheimen zullen zichtbaar worden in al hun volheid en helderheid. En alles wat niet stand houdt in het vuur van de beproeving, tegenover de verterende bron van pure Liefde, zal verdwijnen, zodat alleen het zuiver goede in jou overblijft.
Het oordeel is daarom een uur van verschrikking, diep berouw en totale vernedering, maar ook een uur van absolute genezing en van goddelijke barmhartigheid. Want als alles is opengelegd en als alles wat kwaad was is weggebrand, als zo je ziel geheel is gelouterd en witter dan sneeuw, dan blijft enkel de liefde over tussen jou en God. Geen trots meer, geen egoïsme, geen hebzuchtige verlangens, maar enkel jij en Hij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er wordt dus recht gedaan aan iedereen.  Aan zowel gelovigen als ongelovigen. Gelovigen worden behouden. Ongelovigen worden veroordeeld [ gaan verloren]  . In beide gevallen is het recht.  Christus is ons geworden rechtvaardigheid Gods [ 1 Kor. 1:30].  Wij worden door geloof in Hem behouden, omdat wij tijdens ons leven Hem gediend en met Hem gewandeld hebben in geloof.

In Jesaja 45:22 vindt men de oproep tot bekering met als doel behouden te worden. Daartoe dient men zich te wenden tot de Heer Die eeuwig leven geeft.  Wie niet tot Hem gaat, ontvangt geen eeuwig leven. Hij zal recht doen aan gelovigen en ongelovigen. Hij zal gelovigen zegenen en Hij zal ongelovigen oordelen.

Wat Paulus betreft:  Hij predikte de heerschappij van Christus onder de genade en niet onder de wet, oftewel: hij predikte Christus als Hogepriester van het Nieuwe Verbond en niet van het Oude Verbond. Wij, als gelovigen, leven uit de rijkdom van Gods genade en dus onder het Nieuwe Verbond en dat betekent dat God onze zonden niet toerekent. God heeft onze zonden in het verleden aan de Here Jezus toegerekend [ 2 Kor. 5:19]. Dat betekent dat ook wij geacht worden elkaar de zonden niet toe te rekenen [= te vergeven].  Dat leren kost de meeste tijd. Het resultaat zal dan zijn de overwinning op de zonden. De overwinning is reeds behaald door Jezus Christus [ Romeinen 8:37].  De uiteindelijke uitwerking daarvan zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam [ 2 Kor. 5:10].  De praktische overwinning wordt slechts behaald door de oude mens voor dood te houden. [ Romeinen 6:11]. Het doel is niet de overwinning op het zondigen, maar het doel is dat wij God zouden dienen in alle oprechtheid, vanuit een gereinigd hart en een gereinigd geweten.  Het doel is dat wij dienaren van het Nieuwe Verbond zouden zijn en de levende God zouden dienen. [ Hebr. 9:14];  ongehinderd door onze gedachten, die in de eerste plaats altijd weer bij onze eigen zonden bepaald worden, en bij vermeende zonden van onze broeders en zusters.  Wij leven vanaf het moment dat wij tot geloof komen onder de heerschappij van de genade [ van Christus].  Leven uit genade heeft met de dagelijkse levenswandel te maken.  Wij hebben dagelijks genade nodig omdat  "indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet"  [ 1 Joh. 1:8].  Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Christus, de Rechtvaardige. [ 1 Joh. 2:1].  En binnen het kader van de Hebreeenbrief hebben wij een Hogepriester, Die ons reinigt en heiligt van de zonden.  Want het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde. [ 1 Joh. 1:7]. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een goede vraag @ineke-kitty Ik zal onze visie op dit vraagstuk eens geven.

Het lijkt een tegenstelling dat iemand die geloof stelt in Jezus toch nog geoordeeld moet worden. Je kan je diverse vragen stellen 1. Wie wordt geoordeeld 2. Wanneer vindt dat oordeel plaats. 3. Wie oordeelt er

In Johannes 5:24, 29 wordt „oordeel” tegenover „leven” en „eeuwig leven” gesteld, waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van een veroordeling die het volledige verlies van het leven — de dood — inhoudt (2Pe 2:9; 3:7; Jo 3:18, 19).

Een oordeel hoeft nog geen veroordeling in houden zoals blijkt uit 2 Korinthiërs 5:10: 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van de Christus openbaar gemaakt worden, opdat een ieder het hem toegekende ontvangt voor de dingen die hij door middel van het lichaam heeft gedaan, overeenkomstig de dingen die hij heeft beoefend, hetzij goed of kwaad. Dus dit oordeel heeft klaarblijkelijk een gunstige afloop. Van de doden die geoordeeld worden, zullen degenen die een ongunstig oordeel ontvangen, in „het meer van vuur” (= eeuwige vernietiging) worden geslingerd. De overigen echter doorstaan het oordeel, omdat zij „in het boek des levens geschreven [worden] bevonden”. — Opb 20:15.

In de Griekse geschriften blijkt dat er een periode zal zijn of een ‘dag’ dat het oordeel wordt voltrokken aan zowel de levenden als de doden 2Ti 4:1,2

God zelf is de rechter van de gehele aarde maar heeft het oordeel aan Zijn Zoon overgedragen (Jo 5:22) 22 Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd,

Verder zijn er twee klassen: mensen die een opstanding krijgen op de aarde (25 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Het uur komt, en is nu, waarin de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die er acht op hebben geslagen, zullen leven. 26 Want evenals de Vader leven in zichzelf heeft, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven in zichzelf te hebben. 27 En hij heeft hem macht gegeven om te oordelen, omdat hij de Zoon des mensen is. 28 Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen 29 en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels. )

en mensen die uitverkoren zijn om met Christus in de hemel mee te regeren en het oordeel helpen te voltrekken. Jezus vertelde zijn apostelen ook dat zij, wanneer hij in de „herschepping” op zijn troon zou plaatsnemen, „op twaalf tronen [zouden] zitten” om te oordelen (Mt 19:28; Lu 22:28-30). Paulus gaf te kennen dat christenen die waren „geroepen om heiligen te zijn”, de wereld zouden oordelen (1Kor 1:2; 6:2). En de apostel Johannes zag in een visioen de tijd waarin sommigen ’macht om te oordelen’ ontvingen (Opb 20:4). Gezien de bovengenoemde teksten behoren de apostelen en de andere heiligen blijkbaar tot deze groep personen. Die conclusie wordt gestaafd door de rest van het laatstgenoemde vers, waar gesproken wordt over degenen die gedurende het Millennium met Christus zullen regeren. Dezen zullen dan te zamen met Jezus koninklijke rechters zijn. Deze personen zijn dus als het ware reeds geoordeeld en krijgen direct een hemelse opstanding. Deze hoeven niet op de oordeelsdag te wachten.

De opstanding is erbij ook inbegrepen. Toen Jezus over de „Oordeelsdag” sprak, bracht hij een opstanding van de doden in het beeld. Hij merkte op dat de mogelijkheid bestond dat een stad de apostelen en hun boodschap zou verwerpen, en zei: „Het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn op de Oordeelsdag dan voor die stad” (Mt 10:15). Hoewel hij kennelijk een hyperbool gebruikte (omdat Sodom en Gomorra de eeuwige vernietiging hadden ondergaan), wezen zijn woorden vooruit naar een toekomstig oordeel voor ten minste enkele personen uit zo’n eerste-eeuwse joodse stad. (Vgl. Mt 11:22-24; Lu 10:13-15; Ju 7.) Nog duidelijker is Jezus’ uitspraak dat ’de koningin van het Zuiden in het oordeel zal worden opgewekt’ (Mt 12:41, 42; Lu 11:31, 32). Wanneer in de bijbel staat dat Jezus „de levenden en de doden” zal oordelen, kan dit worden bezien in het licht van het feit dat de opstanding bij de Oordeelsdag inbegrepen is. — Han 10:42; 2Ti 4:1.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako 

Ik kan in veel van wat je zegt meegaan, echter de Gemeente komt niet in het oordeel, maar zal worden beoordeeld naar de werken die in het lichaam verricht zijn.  De positie van de Gemeente onderscheidt zich van de positie van de mens in het algemeen.  De gemeente bestaat uit wedergeboren mensen, en 'wedergeboorte'  is niets anders dan opstanding uit de dood, het ontvangen van het opstandingsleven van de opgewekte Christus.  Hij is de "Eersteling"  die is opgestaan uit de dood, en wij zijn MET Hem opgestaan uit de dood.  In Johannes 3 staat dat tenzij iemand wedergeboren is, hij het Koninkrijk Gods niet binnen kan gaan.  De Romeinenbrief legt uit op welke wijze een mens voor God gerechtvaardigd wordt, namelijk doordat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. 

Later zal ik daar dieper op ingaan. Nu even geen tijd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako 

Ik bedoel wat er in 2 Korinthe 5:10 staat:  "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad".

Ik geloof dat dit een andere gebeurtenis is dan die van de Jongste Dag [= het laatste oordeel].  Christus Jezus is de uitermate Verhoogde en brengt recht voort voor ieder mens, waarbij de werken van de gelovige [vanuit geloof]  beloond zullen worden en de werken van de ongelovige [ uit ongeloof]  bestraft.

"Recht doen" kan zijn "[ver]oordelen" .  Het kan ook "zegeningen brengen"  zijn. EEN komt het recht toe te oordelen, of te zegenen.  Die Rechter is Christus Jezus. Hij is DE allerhoogste Rechter en Hij ZAL oordelen.  God brengt dus een oordeel over geloof en ongeloof.

Voorzover wij voor "goede werken" beloond zullen worden, zijn dat werken die voortkwamen uit de inwonende Geest, uit het werk van Christus in/door ons.  Dat zijn werken die wij gedaan hebben uit geloof!. Daarvoor worden wij beloond. Het is de vrucht van de Geest. Die vrucht komt tot uitdrukking in onze praktische levenswandel. 

Johannes 3:36 zegt ook:  "Die in den Zoon gelooft, die HEEFT [= niet krijgt] maar heeft het eeuwige leven;  maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De mens krijgt tijdens zijn aardse leven de kans te kiezen voor het eeuwige leven.  Doet hij dat niet, dan blijft hij onder de toorn van God en zal in de toekomst veroordeeld worden.  Wie gelooft in de Zoon HEEFT reeds het eeuwige leven en wordt niet veroordeeld.  Ooit zal men oog in oog staan met de rechtvaardigheid van de verhoogde Heer en zal door Hem veroordeeld worden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

Ik bedoel wat er in 2 Korinthe 5:10 staat:  "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad".

Volgens mij gebeurt dit wel op de jongste dag want we worden toch maar 1x geoordeeld? Maar kan het verkeerd hebben. Zal er wat dieper induiken.

 

1 uur geleden zei ineke-kitty:

Voorzover wij voor "goede werken" beloond zullen worden, zijn dat werken die voortkwamen uit de inwonende Geest, uit het werk van Christus in/door ons.  Dat zijn werken die wij gedaan hebben uit geloof!. Daarvoor worden wij beloond. Het is de vrucht van de Geest. Die vrucht komt tot uitdrukking in onze praktische levenswande

Daar snij je een heel belangrijk punt aan. Door 'goede werken' kunnen we nooit rechtvaardig verklaard worden. We kunnen alleen rechtvaardig verklaard worden door het geloof in het zoenoffer van Christus. Genade of onverdiende goedheid dus. Niet door sacramenten, veel velddienst, goed doen voor armen etc.. Juist door ons geloof, de werking van de heilige Geest, gaan we dit soort dingen doen. Het is een soort wisselwerking. Wie dus denkt door goede werken een goed oordeel te krijgen zit op een, misschien goed bedoeld, verkeerd spoor. Dat zijn de vruchten die zichtbaar zijn. Daarom wordt gezegd dat geloof zonder werken dood is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako 

Ik geloof in de opname van de Gemeente, VOOR de grote verdrukking tijdens de 70e week van Daniel, gedurende 2x drie en een half jaar, dat over Israel zal komen en over de volkeren.  Maar dat is weer een ander onderwerp, waar ik nu niet uitgebreid op inga.  De Gemeente zal dan beoordeeld worden naar de werken die zij verricht heeft in het lichaam en op grond daarvan beloond worden voor de rechterstoel van Christus.  Pas na de [zichtbare]  wederkomst van Christus op aarde, wanneer Hij Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg in Jeruzalem, zal Hij Zijn Koninkrijk oprichten , namelijk het 1000-jarig vrederijk, waarin de 144.000 verzegelden zullen prediken over de gehele aarde.  Na de 1000 jaar van vrede zal de satan ontbonden worden uit zijn 'gevangenis' en de volkeren voor de laatste keer verleiden tot de oorlog tegen het Lam en de Zijnen. Christus zal hem overwinnen, en de satan en zijn engelen zullen voor eeuwig  veroordeeld worden tot de poel des vuurs [ Openb. 20:10]  en DAN pas komt het oordeel over de individuele mens op de "Jongste Dag"  [ Openb. 20:11-15].  Maar nogmaals, dit zijn gebeurtenissen die ik nu in 'vogelvlucht'  even uiteen zet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako 

Helemaal eens met dat we alleen rechtvaardig verklaard worden door het geloof in het zoenoffer van Christus.  M.a.w. als wij door het geloof rechtvaardig verklaard worden, valt er dus niets te oordelen/veroordelen, maar door de Genade van Christus Jezus hebben wij reeds eeuwig leven ontvangen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei ineke-kitty:

Er staat dus "een ieder die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven ontvangen.  Voorwaarde is dus dat je gelooft in de Here Jezus Christus Die verzoening en reiniging van onze zonden teweeg heeft gebracht in Zijn lichaam, en als wij geloven in de eniggeboren Zoon van God, zullen wij het verderf niet zien, maar het eeuwig leven hebben. 

Kunnen die zonden ook benoemd worden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Alle zonden, behalve zonden tegen de heilige Geest. Er komt wel berouw bij kijken. Alleen onbewuste zonden zijn hiervan vrij.

Interessante zinsneden, is dat ook inzichtelijker te maken met praktische voorbeelden? 'Onbewuste zonden' zou zowat alles kunnen betekenen, niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei ineke-kitty:

Pas na de [zichtbare]  wederkomst van Christus op aarde, wanneer Hij Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg in Jeruzalem, zal Hij Zijn Koninkrijk oprichten , namelijk het 1000-jarig vrederijk, waarin de 144.000 verzegelden zullen prediken over de gehele aarde. 

Met 'verzegelden' verwijs je exclusief naar het Jodendom? Of zie je dat anders? Pro forma:

Citaat

Volgens sommigen zijn het leden van het Wachttorengenootschap, volgens anderen zijn het de Zevende Dag Adventisten volgens weer anderen zijn het de Mormonen. Er zijn zelfs Bijbeluitleggers die beweren dat de 144.000 een symbolische weergave zou zijn van alle gelovigen van alle tijden en van alle volken. Met al deze stellingen ben ik het absoluut niet eens omdat het hier volgens de context heel duidelijk niet gaat om gelovigen uit de volken, maar om gelovigen uit de 12 stammen van Israël, die tot geloof zijn gekomen ten tijde van de Grote Verdrukking, na de wegname van de Gemeente. Deze 144.000 verzegelden moeten beslist als Israëlieten naar het vlees geïdentificeerd worden, want als de Bijbeluitleggers “Israëlieten” ofwel "de kinderen Israëls" in Openbaring 2:14 letterlijk nemen, dan moeten zij “Israëlieten” ofwel "de kinderen Israëls" ook in Openbaring 7:4 letterlijk nemen. Als zij dat niet doen zijn ze niet consequent. Hetzelfde geldt ook voor de stam Juda, in het Hebreeuws Yehuda. Als men die in Openbaring 5:5 letterlijk neemt, dan moet men hem ook letterlijk nemen in Openbaring 7:5. En tenslotte nog dit: als de 144.000 verzegelden nadrukkelijk onderverdeeld worden in groepen van elk 12.000 onder opnoeming van alle 12 namen en er nadrukkelijk bij vermeld wordt dat het gaat om de 12 stammen van het volk Israël, hoe kan men dan nog beweren dat hiermee de leden van bepaalde niet-joodse kerkgenootschappen mee bedoeld zouden zijn?

http://www.messiaanshetlevendwater.be/Werner Stauder/Bestanden studies/Kleur/104. De 144.000 - Mea v'arba'im elef nefesh v'arba'at - kleur.htm

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Interessante zinsneden, is dat ook inzichtelijker te maken met praktische voorbeelden? 'Onbewuste zonden' zou zowat alles kunnen betekenen, niet?

Wij beschadigen in ons leven heel wat anderen, bewust en onbewust. Vooral met onze mond. Ik ben me er terdege van bewust dat ik niet eens een idee heb van de schade die ik heb aangericht. En ik ben ontzettend dankbaar dat het bloed van Jezus me ook van die onbewuste zonden reinigt zodat mijn geweten me niet langer hoeft te plagen en ik vrij mag zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Wij beschadigen in ons leven heel wat anderen, bewust en onbewust. Vooral met onze mond. Ik ben me er terdege van bewust dat ik niet eens een idee heb van de schade die ik heb aangericht. En ik ben ontzettend dankbaar dat het bloed van Jezus me ook van die onbewuste zonden reinigt zodat mijn geweten me niet langer hoeft te plagen en ik vrij mag zijn. 

Mooi gezegd, met dank.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In Handelingen staat een voorbeeld van zondigen tegen de Heilige Geest. Een rijke man wilde Christen worden. In die tijd was het de gewoonte dat alle bezit gemeenschappelijk was. Hij moest dus zijn bezit verkopen en verdelen. Toen gevraagd werd, dacht door Petrus, of dit de hele opbrengst was, loog de man. Hij had geld achtergehouden maar zei dat dit de hele opbrengst was. Hij viel ter plekke dood neer. Hij werd dus gelijk geoordeeld.

Zondigen kan vanalles zijn. Stelen, losbandig gedrag etc. Je moet dan oprecht berouw hebben van die zonden en waar mogelijk deze corrigeren door bijv. De benadeelde partij te compenseren en liefst nog wat meer. Dan wordt deze zonden ook vergeven. Je kan de Heilige Geest ook bedroeven. Je doet dan regelmatig kleinere zonden, waarvan je wel bewust bent dat het niet goed is, bijv. te veel drinken.

Willempie heeft prima uitgelegd wat onbewuste zonden zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

In Handelingen staat een voorbeeld van zondigen tegen de Heilige Geest. Een rijke man wilde Christen worden. In die tijd was het de gewoonte dat alle bezit gemeenschappelijk was. Hij moest dus zijn bezit verkopen en verdelen. Toen gevraagd werd, dacht door Petrus, of dit de hele opbrengst was, loog de man. Hij had geld achtergehouden maar zei dat dit de hele opbrengst was. Hij viel ter plekke dood neer. Hij werd dus gelijk geoordeeld. Zondigen kan vanalles zijn. Stelen, losbandig gedrag etc. Je moet dan oprecht berouw hebben van die zonden en waar mogelijk deze corrigeren door bijv. De benadeelde partij te compenseren en liefst nog wat meer. Dan wordt deze zonden ook vergeven. Je kan de Heilige Geest ook bedroeven. Je doet dan regelmatig kleinere zonden, waarvan je wel bewust bent dat het niet goed is, bijv. te veel drinken. Willempie heeft prima uitgelegd wat onbewuste zonden zijn.

Kunnen ons er wel een voorstelling van maken, met dank. Zo gezien, nog bergen werk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Robert Frans:

In Johannes 3:16 staat echter niet dat een ieder die gelooft, eeuwig leven krijgt. Er staat God zijn Zoon gegeven heeft, opdát een ieder die gelooft niet verloren gaat. Het woord "opdat" geeft een intentie aan, een doelstelling, geen oorzakelijk gevolg.

 

Ik pik er dat even uit, want uiteraard moeten we niet kijken in wat er in het Nederlands staat, maar wat er in het Grieks staat; in het Grieks staat er namelijk ina wat wel mogelijk is voor een oorzakelijk gevolg, namelijk zodat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei ineke-kitty:

 .....  Na de 1000 jaar van vrede zal de satan ontbonden worden uit zijn 'gevangenis' en de volkeren voor de laatste keer verleiden tot de oorlog tegen het Lam en de Zijnen. Christus zal hem overwinnen, en de satan en zijn engelen zullen voor eeuwig  veroordeeld worden tot de poel des vuurs....

Dit lijkt wel op een goddelijke komedie. De satan mag vanaf het moment dat hij Eva heeft verleid tot op heden vrij over de aarde rondlopen en iedereen tegen elkaar opzetten, hoe gruwelijker hoe mooier. Dan wordt hij voor 1000 jaar in de gevangenis gezet en daarna om onbegrijpelijke redenen door God losgelaten en mag hij nog éen keer de mensheid tegen Hem opzetten. Dat zal de satan natuurlijk niet lukken want Jezus hield hem in de gaten en na een kort maar hevig gevecht wordt hij opgepakt en gaat hij opnieuw het gevang in. Deze keer om nooit meer losgelaten te worden. Eind goed al goed. Ik heb met dit soort verhalen echt problemen. God joeg de satan al weg uit de hemel maar stond hem wel toe in het paradijs te komen. Het lijkt wel of God een  spelletje met de satan speelt. En dat alles ten koste van ons mensen. Je kunt hierop zeggen dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn en dit alles accepteren omdat het zo in de bijbel staat maar zo werkt dat niet bij mij. Ik heb me wel eens afgevraagd of men, beginnend bij Johannes, dit niet bedacht heeft om Jezus in de drie-eenheid de hoofdrol van bevrijder en verlosser te kunnen toekennen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei violist:

Dit lijkt wel op een goddelijke komedie. De satan mag vanaf het moment dat hij Eva heeft verleid tot op heden over de aarde vrij rondlopen. Dan wordt hij voor 1000 jaar in een gevangenis gezet en daarna weer door God losgelaten en mag hij nog éen keer de mensheid tegen Hem opzetten. Dat zal de satan natuurlijk niet lukken want Jezus hield hem in de gaten en op het juiste moment wordt hij opgepakt en gaat hij opnieuw het gevang in. Deze keer om nooit meer losgelaten te worden. Eind goed al goed. Ik heb met dit soort verhalen echt problemen. God joeg de satan al weg uit de hemel maar stond hem wel toe in het paradijs te komen. Het lijkt wel of God een  spelletje met de satan speelt. En dat alles ten koste van ons mensen. 

Dit kan ik heel goed begrijpen als je de Bijbel als een roman leest, zonder door te dringen in de diepere betekenis. Wat dat betreft kunnen we ontzettend veel leren van de Joodse uitleg. De satan (=tegenstander) is door God geschapen met een bedoeling, namelijk om ons tot de Schepper te richten. Onze moeilijkheden en problemen hebben tot doel ons op de knieën te brengen en Hem om hulp te vragen en die dan ook te ontvangen. De schepping kan niet zonder deze dualiteit. Het doel is dat alles weer tot één wordt. Wat de Bijbel ons in ieder geval vertelt is dat God hoe dan ook tot Zijn doel komt met Zijn schepping.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist Ineke-kitty heeft gelijk. Zo zal het gaan. God speelt natuurlijk geen spelletje met satan, eerder andersom. Satan was blijkbaar een belangrijke engel en door zijn ijdelheid heeft hij zich opgesteld als tegenstander van God. Satan heeft Adam en Eva verleid om hun vrije wil te misbruiken. Daardoor is de erfzonde de wereld ingekomen. Na Armageddon breekt het duizend jarig Rijk aan. In die duizend jaar wordt alles weer in volmaaktheid gebracht. Op het eind van die duizend jaar moet de volmaaktheid worden bereikt. Ook mensen die God en Jezus niet hebben leren kennen tijdens hun leven worden geoordeeld en worden geoordeeld op hun daden. Maar het zou kunnen dat niet-zo-volmaakte mensen de eindstreep zouden halen als ze niet nog een keer worden beproefd. In die tijd zullen er nog heel veel mensen vallen. Ik zie het als een soort loutering van de mensheid. Daarna geeft Jezus de macht weer aan z'n Vader en dan is het weer zoals in het begin van de schepping, alles in volmaaktheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid