Spring naar bijdragen
ineke-kitty

De zalige hoop

Aanbevolen berichten

Toen de Here Jezus beloofde dat Hij terug zou komen om Zijn volgelingen tot Zich te nemen om bij Hem te zijn in het huis van Zijn Vader [ Joh. 14:1-3]  meende Hij wat Hij zei.

Al eeuwen door hebben miljoenen christenen geleefd met een geweldige verwachting.  Niet dat deze verwachting altijd de eerste plaats innam in hun gedachten, maar zij was ook nooit uit hun gedachten, dat de Here Jezus kon neerdalen van de hemel met een roepen om hen thuis te halen.  Deze "zalige hoop"  wordt vandaag de dag meer dan ooit aangevallen dan in welke voorgaande tijd ook.  Velen zijn deze hoop kwijtgeraakt.  Ze hebben de hoop verloren dat de Here Jezus ieder ogenblik kan terugkeren.  De belofte dat onze Heer elk moment kan komen om Zijn Gemeente op te nemen naar het huis van Zijn Vader, is door de Heer Zelf gegeven, en nadere bijzonderheden heeft de apostel Paulus gegeven in 1 Thess. 4:16-18.

Meer dan 2000 jaar lang hebben christenen die in de Bijbel geloven, veel troost ontvangen uit deze woorden. Maar de medogenloze aanvallen van de laatste jaren hebben velen ertoe gebracht aan deze waarheid te gaan twijfelen.  Dit heeft geleid tot veel verwarring en bij velen dat ze niet langer bezig zijn met  'de dingen die boven zijn'  ,  maar met  'de dingen die op de aarde zijn' [ Kol. 3:2].

Als wij de gelovigen van de eindtijd zijn,  wat ik persoonlijk geloof,  als we aan de tekenen van de tijd zien dat de heerlijke verschijning van Christus op deze aarde nabij is, mogen we ook die "zalige hoop"  blijven vasthouden.

De vraag is:  Wanneer zal dit gebeuren?   Waar verwijst Paulus naar in 1 Kor. 15:51-53 als hij de opstanding van het lichaam van de mens beschrijft en zegt:  "Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden.... Want dit vergankelijke  [ lichaam]  moet onvergankelijkheid aandoen" .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn geweldige verwachting vind plaats, of de beslissing daarover, zodra ik het tijdelijke inruil voor het eeuwige. Bij de dood dus, hopelijk over een aantal decennia wanneer ik in goede tot redelijke gezondheid de 90 heb bereikt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thorgrem:

Mijn geweldige verwachting vind plaats, of de beslissing daarover, zodra ik het tijdelijke inruil voor het eeuwige. Bij de dood dus, hopelijk over een aantal decennia wanneer ik in goede tot redelijke gezondheid de 90 heb bereikt. 

Juist dus  AD MULTOS ANNOS.Misschien zijn protestanten gaan twijfelen aan hun geloof en is niet zo gek ook.Maar de echte Christen weet een ding zoals de wijze meisjes de lampen brandend houden tot hij/zij in zal gaan  tot en inde eeuwige Zaligheid.Dat men kan zeggen eindelijk thuis.|:)|:):E

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is het toch dat sommige gelovigen het zo graag over de eindtijd hebben en er naar uitkijken. Ze ruilen dan zonder problemen al hun aardse vrienden in voor hun Zaligmaker zo ze die daar al te zien krijgen want 't zal daar wel dringen zijn. En de kans dat clubjes gelovigen  in de hemel als oude vrienden  weer bij elkaar kunnen klitten lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, er van uitgaande dat de meesten van hen niet in de hel zijn beland omdat hun geloof een schijngeloof was. En wat weten we van Jezus? Wat verhalen over Hem die ver na Hem geschreven zijn. Is het wellicht onvrede over dit aardse bestaan dat men uit kijkt naar een hemels leven? Of is het misschien evangelisatiedrang om te demonstreren hoe gelovig men is?  Ik zou zeggen, geniet van dit leven en je vrienden, geloof je geloof in stilte en wacht rustig af, velen voor ons dachten ook in de eindtijd te leven en zijn gewoon net als iedereen ten grave gedragen en hun restanten liggen daar nog steeds. "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren" (Gen 3:13), uit de mond van God zelf en niets over een eeuwig leven! Alles wat daarna over een eeuwig leven en eindtijden in de bijbel is geschreven is mensenwerk geweest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waar het om gaat is de "zalige hoop"  die wij hebben, met het vooruitzicht van de belofte van de Here Jezus Zelf in Johannes 14:1-3 waar Hij zegt:  "Uw hart worde niet ontroerd;  gij gelooft in God,  gelooft ook in Mij.  In het huis Mijns vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen,  opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben".  "Zalige hoop"   betekent hier:   vol vertrouwen wachten op de komst van Christus.  Daarover bestaat geen twijfel,  geen onzekerheid,  omdat het gegrond is op het Woord van God.  Het woord  "hoop"  wordt gebruikt om twee dingen aan te duiden:
1. een toekomstige gebeurtenis en 2. iets bijzonders verwachten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Thorgrem 

Nee, want het reikt veel verder dan de verwachting van de opstanding van alle gelovigen, die in de Here gestorven zijn. 

De apostel Paulus schreef wel 50 keer over de tweede komst van Christus.  Ik citeer enkele teksten daaruit:

'..... om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader  bij de komst van onze Here Jezus met al Zijn heiligen'  [ 1 Thess. 3:13]

....' en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft,  Jezus, die ons verlost van de komende toorn'  [ 1 Thess. 1:10].

' Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen,  zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen'  [ Fil. 3:20-21].

Alle christenen geloven dat Christus zal komen met een roepen van de hemel en dat  'de doden in Christus'  het eerst zullen opstaan.  De gelovigen, die in die tijd nog leven,  zullen veranderd worden en opgenomen worden,  samen met de opgewekte gelovigen,  om de Here tegemoet te gaan in de lucht.  In Titus 2:13 wekt Paulus de gelovigen op heilig en godvruchtig te leven, mede met het oog op de tweede komst van onze Here:  'verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland,  Christus Jezus...'.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist

Het heeft niets te maken met  "vliegen" , en hier blijkt maar weer eens uit dat je er niets van begrijpt.  De apostel Paulus spreekt over het veranderd en opgenomen worden van de gelovigen in 1 Kor. 15:51-52.  Hij spreekt over een ondeelbaar ogenblik of, in ' een punt des tijds'  SV.  Ook Henoch werd in EEN moment veranderd en weggenomen, hetzelfde deed God met Elia.  Het is voor God helemaal niet moeilijk om in 1 tel iedere levende gelovige te veranderen en op te nemen.  Met  "vliegen"  heeft het niets van doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei ineke-kitty:

Het heeft niets te maken met  "vliegen" , en hier blijkt maar weer eens uit dat je er niets van begrijpt

Nu wel, alle gelovigen worden dan naar éen plek hoog in de lucht "getoverd", ongelovigen blijven met beide benen op de grond staan.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist

Wel, het is wel zo dat iemand die er geen deel aan heeft,  zoals de "ongelovigen die met beide benen op de grond blijven staan"  , er ook niets van zullen zien, want het zal gebeuren in een  'ondeelbaar ogenblik'  in een oogwenk.  Dus sneller dan het oog kan zien. Het zal heel plotseling zijn, maar zeker geen geheim of zo.  Wanneer Christus de dan nog levende gelovigen tot Zich zal roepen, zullen miljoenen mensen  plotseling van de aarde verdwenen zijn,  en iemand die niet gelovig is en in gezelschap van een gelovige is, zal meteen merken dat die ander verdwenen is.  Vast en zeker zal er wereldwijd vastgesteld worden dat vele mensen plotseling van de aarde verdwenen zijn, en dit zal ongetwijfeld voor een grote schrik en verwarring teweegbrengen.  Het zal de media weken lang beheersen.  De plotselinge afwezigheid van miljoenen mensen zal de gedachten van hen die achter zijn gebleven, in beslag nemen.  De wereld zal de opname herkennen, wees daar maar van overtuigd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ineke-kitty

De vraag blijft natuurlijk wie de uitverkorenen zullen zijn, ik neem aan dat een lidmaatschap van de enige juiste kerk niet voldoende is. Ik denk daarom dat op die dag ook heel wat gelovigen verbaasd zullen staan te kijken als zij bij de "ongelovigen" achter zijn gebleven. En vooral als "ongelovigen' die naakten en hongerigen hebben gekleed en gevoed wel spoorloos verdwenen zijn. Niemand die er iets van zal begrijpen, gouden tijden voor de roddelbladen..

Ineke -Kity zei: De wereld zal de opname herkennen, wees daar maar van overtuigd.

En als jouw kinderen of kleinkinderen jou voor het nakijken hebben, zeg je dit dan nog net zo triomfantelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Peshitta, de uit het Aramees vertaalde tekst https://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=18&booked=54&ch=1 lees ik graag erbij. Persoonlijk spreekt mij 1 Petrus 1:1- 25 erg aan. Hoe ik het versta, of hoe een andere gelovige het vertstaat is heeft alles te maken hoe vertrouwd men is met Jezus Christus. Als gelovige weet ik mij voorbijganger, en strek mij uit naar die toekomst in het koninkrijk van God waar  Christus allom de aanwezige is, waar de gerechtigheid van God is toegedekt door zijn liefde. Het offer van de Zoon maakt helder hoe duur wij mensen gekocht zijn om om binnen Gods heiligheid onze toekomst te weten. Prijs de Heer van wege zijn barmhartigheid. Shalom

Vaderland: Brief aan Diognetus. 

Dit is een oud christelijk geschrift uit de 2e eeuw waarin van de christenen wordt gezegd:
"Zij wonen in Griekse en barbaarse steden, waarheen de omstandigheden hen brengen, en terwijl zij in kleding en woning en verdere leefwijze de gewoonte van de anderen volgen, brengen zij het buitengewone van hun bestaan toch tot openbaring. 

Zij wonen in hun vaderland, maar als huurlingen. Zij dragen als staatsburgers alle lasten, en worden toch als vreemdelingen behandeld. Elk vreemd land is hun vaderland. En elk vaderland is hun vreem land. Zij wandelen op de aarde maar de hemel is hun vaderland. 

Zij gehoorzamen aan de bestaande wetten, maar hun leven is boven de wetten. Zij hebben allen lief en worden door allen vervolgd. Men doodt hen en geeft hen juist daardoor het leven. Zij zijn arm en maken toch velen rijk. Zij lijden aan allesgebrek en hebben toch in alles overvloed. In het kort, wat in het lichaam de ziel is, dat zijn de christenen in de wereld." 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Stronghold:

De Peshitta, de uit het Aramees vertaalde tekst https://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=18&booked=54&ch=1 lees ik graag erbij. Persoonlijk spreekt mij 1 Petrus 1:1- 25 erg aan. Hoe ik het versta, of hoe een andere gelovige het vertstaat is heeft alles te maken hoe vertrouwd men is met Jezus Christus. Als gelovige weet ik mij voorbijganger, en strek mij uit naar die toekomst in het koninkrijk van God waar  Christus allom de aanwezige is, waar de gerechtigheid van God is toegedekt door zijn liefde. Het offer van de Zoon maakt helder hoe duur wij mensen gekocht zijn om om binnen Gods heiligheid onze toekomst te weten. Prijs de Heer van wege zijn barmhartigheid. Shalom

Vaderland: Brief aan Diognetus. 

Dit is een oud christelijk geschrift uit de 2e eeuw waarin van de christenen wordt gezegd:
"Zij wonen in Griekse en barbaarse steden, waarheen de omstandigheden hen brengen, en terwijl zij in kleding en woning en verdere leefwijze de gewoonte van de anderen volgen, brengen zij het buitengewone van hun bestaan toch tot openbaring. 

Zij wonen in hun vaderland, maar als huurlingen. Zij dragen als staatsburgers alle lasten, en worden toch als vreemdelingen behandeld. Elk vreemd land is hun vaderland. En elk vaderland is hun vreem land. Zij wandelen op de aarde maar de hemel is hun vaderland. 

Zij gehoorzamen aan de bestaande wetten, maar hun leven is boven de wetten. Zij hebben allen lief en worden door allen vervolgd. Men doodt hen en geeft hen juist daardoor het leven. Zij zijn arm en maken toch velen rijk. Zij lijden aan allesgebrek en hebben toch in alles overvloed. In het kort, wat in het lichaam de ziel is, dat zijn de christenen in de wereld." 

 

 

Pracht bijdrage die er toe doet.Mooi(F)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist 

De vraag zou inderdaad kunnen zijn:  Wie er deel aan de opname zullen hebben, en daar is de Bijbel duidelijk over.  De komst van Christus voor Zijn Gemeente is selectief, en dus niet voor iedereen.  Twee van de belangrijkste Bijbelgedeeltes die gaan over de opname, noemen hen die meegaan:  'die van Christus zijn bij Zijn komst' [ 1 Kor. 15:23]  en  'de in Jezus ontslapenen' of  ' die in Christus gestorven zijn'  [ 1 Thess. 4:14,16].

De opname is alleen voor gelovigen [ 1 Thess. 4:14-17]  . Het is alleen voor degenen die de boodschap van het Evangelie hebben aangenomen, namelijk dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften en dat Hij begraven is en dat Hij is opgewekt uit de doden [ 1 Kor. 15:3-4].

Christus komt niet voor de kerken, noch voor mensen die lid zijn van een kerk, noch voor goede mensen.  Hij komt alleen voor mensen die in HEM zijn, doordat ze in Hem geloven en Hem aangenomen hebben als hun persoonlijke Heer en Heiland.

De vraag is:  heb jij Hem aangenomen?  Geloof je in Christus?  Heb je Hem toegelaten in je leven?  Als je die vragen met JA kunt beantwoorden, heb je deel aan de opname van de Gemeente. Voorwaarde is dus:  geloof in de Here Jezus Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

.... Het is alleen voor degenen die de boodschap van het Evangelie hebben aangenomen, namelijk dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften en dat Hij begraven is en dat Hij is opgewekt uit de doden [ 1 Kor. 15:3-4].

Voor christenen is dit natuurlijk prachtig, maar zeg eens eerlijk, vind je dit eerlijk voor de miljoenen moslims die het geloof net als jij van hun ouders maar dan in Allah hebben overgenomen? Zoals je het hier stelt en waarschijnlijk ook volgens de schrift zijn er geen uitzonderingen mogelijk. Of kan het zijn dat God toch nog andere maatstaven aanhoudt? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist 

Het gaat er niet om wat wij eerlijk zouden vinden,  maar wat de Bijbel leert over mensen die tot geloof in de Here Jezus moeten komen, om deel te kunnen maken van de opname van de Gemeente.  Veel mensen die tot geloof in de Here komen, hebben het niet eens van thuis meegekregen, maar zijn tot bekering gekomen ofwel door de prediking van het Evangelie , of door zelf de Schrift te gaan onderzoeken, en tot de conclusie gekomen dat alleen de Here Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.  De blijde boodschap van het Evangelie is voor ieder mens, OOK voor de Moslim. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ineke-kitty

Jawel, maar aan moslims wordt dus dezelfde eis gesteld als aan christenen en je snapt wel dat ik de moslims bedoel die ter goeder trouw hun leven in dienst van Allah hebben gesteld. Te stellen dat het evangelie ook voor moslims is  lijkt op ontwijken van de vraag en een afleidingsmanoeuvre.

Herhaal je ook voor hen: "....Het is alleen voor degenen die de boodschap van het Evangelie hebben aangenomen, namelijk dat Christus...." of m.a.w. geen moslims naar de hemel, zonder je af te vragen of dat eerlijk is, enkel omdat het zo in de bijbel staat?

Het lijkt mij dat wanneer je iemand volgt je achter zijn ideeën staat, het met die persoon eens bent en zijn ideeën ook kan verdedigen. Vandaar mijn vraag waarom God het belangrijker vindt Christus te volgen dan netjes te leven in het geloof van je ouders, ongeacht welk geloof dat is.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei violist:

Voor christenen is dit natuurlijk prachtig, maar zeg eens eerlijk, vind je dit eerlijk voor de miljoenen moslims die het geloof net als jij van hun ouders maar dan in Allah hebben overgenomen? Zoals je het hier stelt en waarschijnlijk ook volgens de schrift zijn er geen uitzonderingen mogelijk. Of kan het zijn dat God toch nog andere maatstaven aanhoudt? 

Buiten Onze Moeder de Heilige Kerk en het Hoofd daarvan Jezus de Christus geen zaligheid,alleen in Hem de Verlosser   is eeuwige behoudenis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

8 minuten geleden zei ineke-kitty:

@violist 

Inderdaad, enkel omdat het in de Bijbel staat.  Je vraagt steeds naar de bekende weg. Over afleidingsmanoeuvre gesproken.  Er is alleen behoudenis in Christus Jezus.  Of jij dat nu eerlijk vindt of niet, doet niet ter zake. 

ik vroeg alleen of jij het eerlijk vindt dat anders-gelovigen in de hel komen, ja dus omdat het zo in de bijbel staat. Dat was mijn vraag.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

Precies!  Omdat het in de Bijbel staat.  En dat weet je heel goed. 

klopt, daarom lees ik ook niet meer in de bijbel, ik verloochen mijn principes niet om een plekje in de hemel te krijgen en onwetenden niet. Zo werkt een God niet.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid