Spring naar bijdragen
TTC

Het 5-punts Calvinisme

Aanbevolen berichten

 

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Geeft niks, maar ga maar niet af op journalisten. De constitutie is nogal een pil, maar de strekking valt er vrij makkelijk uit te filteren.

Ik zal het van je aannemen :)

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Let wel dat het God is die ons zoekt. Niet andersom. God heeft ons een bepaalde mate van vrijheid gegeven en zal ons dan ook aanspreken op en indien nodig veroordelen omwille van onze verantwoordelijkheid. We leven niet in een mechanische wereld waarin wij slechts functioneren als jaknikkers en robotten. We leven in een dynamische schepping, waar een dynamische liefdesrelatie mogelijk is. De calvinisten geven de mens het perfecte excuus om zich te verontschuldigen: U hebt mij niet uitverkoren, dus kan ik ook niet geloven. Overigens is geloven in mijn optiek niets anders dan constateren van eigen onvermogen om iets aan de situatie te kunnen veranderen. We zullen dus moeten geloven in het werk van een ander.

Dat excuus heb ik ook moeite mee. Dat is inderdaad wat je dan krijgt.

Ik geloof aan de andere kant ook weer niet dat geloven helemaal uit ons zelf komt. Het komt van twee kanten. Alles wat we zijn en kunnen, zijn en kunnen we door God. Zelfs geloven. 

Echter heeft God ons zo gemaakt dat "iedereen" kan geloven en die keuze zelf kan maken, "in Gods Kracht". De Heilige Geest overtuigd ons er van dat we kinderen van God zijn. En geloven komt van horen.

Je gelooft het geen wat God zegt. Alles doe je samen met God. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Mullog:

Deuhh..... De schepper is ons kwijt en wij niet Hem? Soms is wat hier gezegd wordt moeilijk te begrijpen 8-) m

U mist Hem?

1 uur geleden zei Gaitema:

De Heilige Geest overtuigd ons er van dat we kinderen van God zijn.

Daar ben ik het niet mee eens. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde en van de noodzaak om ons te bekeren. Want in onbekeerde toestand zijn wij geen kinderen van God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (Joh.1:12-13)

Hem aannemen, Hem geloven, is dus een voorwaarde om wedergeboren te worden.

Het staat niet in die tekst dat het gaat om een voorwaarde. Hier wordt iets gezegd over "al wie Hem wel ontvingen", namelijk: "wie niet op natuurlijke wijze geboren zijn, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God": zij die uit God geboren zijn hebben Hem (Christus) wel erkent als Heer en die op Hem vertrouwen, die hebben het recht gekregen zich kinderen van God te noemen.

Vanuit het Grieks: het οἳ van vers 13 slaat terug op de ὅσοι van vers 12 (zelfde naamval, nominativus; zie: http://biblehub.com/interlinear/john/1.htm). En er staat dus feitelijk: "Wie (t.w. zij die niet op natuurlijke wijze geboren zijn, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God) hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden."

Ofwel: die geboorte uit God zou wel eens vooraf kunnen gaan aan het aannemen van de Christus en het geloven in Hem... M.i. leert deze tekst dat ook, maar hij sluit het in ieder geval niet uit (hij stelt dat geloof niet als voorwaarde voor een wedergeboorte, zoals jij beweert).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

U haalt een stukje tekst uit de context van het hele boek. Er staat meer in Ezechiël:

Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. (Ez.18:21)

Hier staat dus niet dat wanneer God de goddeloze bekeert hij niet zal sterven. Daarnaast is het een slecht idee om zaken die betrekking hebben op Israël te vergeestelijken en betrekking te laten hebben op de kerk.

In de bredere context van die verzen uit Ezechiël 36 staat nog meer:

Citaat

Ezech 37:21 en dan zeggen: “Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. 37:22 Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. 37:23 Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 37:24 David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. 37:25 Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. 37:26 Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. 37:27 Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 37:28 En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.”’

Hier blijkt dat deze (en m.i dus ook eerdere) beloften deel uit maken van een nieuw verbond. Beschreven in woorden die naechoën in het NT. Beloften die volgens dat NT in en door Jezus in vervulling gaan, tot heil van Israël: er is een goede reden voor de Kerk om zich hier aangesproken te voelen. Niet omdat die Kerk Israël is, maar omdat ons geleerd wordt dat ook wij volop mogen delen in Gods genade voor Israël...

2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De calvinisten geven de mens het perfecte excuus om zich te verontschuldigen: U hebt mij niet uitverkoren, dus kan ik ook niet geloven.

Karikatuur... In de praktijk werkt het andersom: "Ik geloof en dus ben ik kennelijk uitverkoren". Terwijl men andersom eerder zal zeggen: "Hij/zij gelooft (nog) niet, maar dat wil niet zeggen dat die persoon niet uitverkoren is..." Niet voor niets is b.v. in het neocalvinisme een begrip als "veronderstelde wedergeboorte" gebruikt. Terwijl men prima wist:

Citaat

"Intusschen meent de Synode dat de stelling, dat elk uitverkoren kind daarom reeds vóór den Doop metterdaad wedergeboren zou zijn, noch op grond van de Schrift noch op grond van de Belijdenis te bewijzen is, dewijl God zijne belofte vervult naar zijne vrijmacht op zijnen tijd, hetzij vóór of onder of na den Doop, zoodat het eisch is zich hierover met omzichtigheid uit te laten en niet wijs te willen zijn boven hetgeen God ons heeft geopenbaard." (Acta, artikel 158, Synode 1905).

Nee, het ging hier om "het oordeel der liefde, waarmede de Kerk het zaad des verbonds voor wedergeboren houdt"... Ofwel: in de praktijk gunt men de ander ten volle het voordeel van de twijfel...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

U bent duidelijk niet op de hoogte van het schrijfwerk in de constitutie. Deze staat haaks op wat deze zogenaamde kenners van e.o.a. dagblad weten te ventileren.

Rectificatie; dit behoort uiteraard de institutie te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Kaasjeskruid:

U mist Hem?

Daar ben ik het niet mee eens. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde en van de noodzaak om ons te bekeren. Want in onbekeerde toestand zijn wij geen kinderen van God.

Het staat gewoon letterlijk in de bijbel dat de Heilige Geest ons overtuigd dat we kinderen van God zijn, waardoor we Abba Vader tegen Hem zeggen. Romeinen 8:16

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Het staat gewoon letterlijk in de bijbel dat de Heilige Geest ons overtuigd dat we kinderen van God zijn, waardoor we Abba Vader tegen Hem zeggen. Romeinen 8:16

Het is verstandig om het hele hoofdstuk te lezen, dan wordt wel duidelijk tegen wie dit gezegd wordt. Gelijk uit vers 1 kun je dit al opmaken. Ook vers 14 is duidelijk over deze zaak. Er wordt hier gesproken tot en ter bemoediging van mensen waar de Geest reeds inwonend is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het is verstandig om het hele hoofdstuk te lezen, dan wordt wel duidelijk tegen wie dit gezegd wordt. Gelijk uit vers 1 kun je dit al opmaken. Ook vers 14 is duidelijk over deze zaak. Er wordt hier gesproken tot en ter bemoediging van mensen waar de Geest reeds inwonend is.

Dat is toch het zelfde? De Geest doet altijd een voorbereidend werk. Met de bekering komt de overtuiging dat je een christen bent. Daar overtuigd God je zelf van. Bekering is ook de ontdekking wie je in genade bent, in Christus.

 

God is overal. Hij was er al voor jouw bekering. Alleen Hij stond aan de deur en Hij klopt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Let wel dat het God is die ons zoekt. Niet andersom. God heeft ons een bepaalde mate van vrijheid gegeven en zal ons dan ook aanspreken op en indien nodig veroordelen omwille van onze verantwoordelijkheid. We leven niet in een mechanische wereld waarin wij slechts functioneren als jaknikkers en robotten. We leven in een dynamische schepping, waar een dynamische liefdesrelatie mogelijk is. De calvinisten geven de mens het perfecte excuus om zich te verontschuldigen: U hebt mij niet uitverkoren, dus kan ik ook niet geloven. Overigens is geloven in mijn optiek niets anders dan constateren van eigen onvermogen om iets aan de situatie te kunnen veranderen. We zullen dus moeten geloven in het werk van een ander.

Interessant en veelomvattende reactie, mooi om verder te exploreren op verschillende niveaus. Ik pluk er even iets tussenuit:

  • U hebt mij niet uitverkoren, dus kan ik ook niet geloven. (calvinsime)

Wat je hier stelt over het calvinisme lijkt mi iets te extreem voorgesteld, calvinisten zijn immers geen ongelovigen dan wel is het niet zeker dat ze ook Gods genade zullen ervaren.  Door deze onzekerheid en een nakend oordeel zijn ze ook makkelijk beïnvloedbaar, zeker te weten dat ze hun zonden niet zomaar kunnen afkopen door bv de biecht. Hierdoor schikken ze zich naar Gods Wil door hard werk op aarde, ten behoeve van het welzijn van alle mensen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Overigens is geloven in mijn optiek niets anders dan constateren van eigen onvermogen om iets aan de situatie te kunnen veranderen.

Interessante stelling, zou dat niet veranderen als meer mensen geloven dat we wel iets kunnen veranderen aan situaties? Neigt dat niet meer naar een calvinistische visie in de zin van hard werk op aarde ten behoeve van ons allen? Dit laat mi een co-creatieve of wereldcentrische samenleving vermoeden, dit in tegenstelling tot ego- en etnocentrisme. Net omwille van dit laatste kan ik me voorstellen dat inderdaad een gevoel van machteloosheid ontstaat, zeker gezien de mate van destructie dat daarmee gepaard gaat. Sowieso, we kunnen denkelijk niet zeggen dat het ontbreekt aan informatie en/of middelen, ongekend is onbemind is mi echter wel van kracht. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Gaitema:

Dat is toch het zelfde? De Geest doet altijd een voorbereidend werk. Met de bekering komt de overtuiging dat je een christen bent. Daar overtuigd God je zelf van. Bekering is ook de ontdekking wie je in genade bent, in Christus.

 

God is overal. Hij was er al voor jouw bekering. Alleen Hij stond aan de deur en Hij klopt.

Maar dat maakt toch niet dat de mensen waar bij aangeklopt wordt, kinderen van God zijn? Als nu volgens jou iedereen kind van God is, hoe leg je dan de volgende Bijbeltekst uit:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (1 Joh.1:12-13)

Mijns inziens blijkt hieruit dat men wel kind van God kan worden, echter stelt God een voorwaarde. En zolang men niet aan die voorwaarde voldoet, is men dus geen kind van God.

4 uur geleden zei TTC:

Interessant en veelomvattende reactie, mooi om verder te exploreren op verschillende niveaus. Ik pluk er even iets tussenuit:

  • U hebt mij niet uitverkoren, dus kan ik ook niet geloven. (calvinsime)

Wat je hier stelt over het calvinisme lijkt mi iets te extreem voorgesteld, calvinisten zijn immers geen ongelovigen dan wel is het niet zeker dat ze ook Gods genade zullen ervaren.  Door deze onzekerheid en een nakend oordeel zijn ze ook makkelijk beïnvloedbaar, zeker te weten dat ze hun zonden niet zomaar kunnen afkopen door bv de biecht. Hierdoor schikken ze zich naar Gods Wil door hard werk op aarde, ten behoeve van het welzijn van alle mensen. 

Calvinisten zullen dan ook niet met dit excuus komen aanzetten, want ze zijn immers uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. En dat harde werken doen ze voornamelijk voor de eigen portemonnee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

 En dat harde werken doen ze voornamelijk voor de eigen portemonnee.

Wat je hier stelt is mi geen calvinisme, op deze manier wordt elk debat onmogelijk gemaakt. Dat de slinger al eens doorslaat zien we in zowat elke strekking, blijkbaar zit ook dat ingebakken in het leven. Of zit ook hier de geldduivel in het spel misschien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei TTC:

Was het calvinisme niet meer een reactie op andere gebruiken binnen de kerk, iets met betrekking tot die aflaten? Je weet wel, mensen konen naar hartelust zondigen en die zonden vervolgens afkopen en terug opnieuw beginnen.

Niet echt, noch als oorsprong van het calvinisme, noch als weergave van het katholieke geloof. Het is soms handig eerst kennis te vergaren alvorens stellingen te poneren

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Maar dat maakt toch niet dat de mensen waar bij aangeklopt wordt, kinderen van God zijn? Als nu volgens jou iedereen kind van God is, hoe leg je dan de volgende Bijbeltekst uit:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (1 Joh.1:12-13)

 

Daar heb ik juist een preek over gehoord van een Nederlands Gereformeerde Dominee, waarnaar ik laatst op een zondag in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk luisterde. Het is net vanuit welke context je iets leest. We zijn namelijk ook zondaren, maar God ziet ons door Christus voor rein aan. Zo zijn we door de zonden nog geen kinderen van God, maar zondaren, maar God ziet ons door Christus aan voor Zijn kinderen. Een kind zijn, zoals in 1 Johannes 1:12-13 staat is het ultieme ideaal. Dat ben je pas wanneer je gearriveerd bent. Juist in je heiligingsproces in relatie met Jezus ben je steeds meer een kind van God in wording. Te gelijke tijd ziet God zichzelf aan voor onze Vader en zijn wij zijn kinderen. Iemand die aan het bekeren is ontdekt dat die een "verloren zoon" is opweg naar huis. Echter of je nu een zoon aan huis bent of een verloren zoon die dwaalt of weer opweg is naar huis, je bent hoe dan ook Gods kind, want Hij is jouw biologische Vader.

Daarbij heb je ook het proces van de wedergeboorte. Dat je op een punt bent gekomen dat je opnieuw geboren bent, zoals Jezus Nicodemus voorhield. Dat is het geestelijk dus wedergeboren worden. Dat wordt ook wel eens als "adoptie" gezien. Dat God jou adopteert. Echter is dat ook weer niet juist. Als je geadopteerd bent, dan voel jij je niet werkelijk als een echt kind van je vader. Echter zijn we echte kinderen van God de Vader. Inweze is wedergeboorte "de" ontdekking wie jouw werkelijke Vader is, door wie je verwekt bent en met wie je een relatie wilt hebben. Zoals kinderen met het programma Spoorloos opzoek zijn naar hun biologische vader, zo zijn vele zinzoekers op zoek naar hun bron van bestaan. Op een dag is de "missing link" door het evangelie van Jezus Christus gevonden en worden verloren zonen met hun Vader herenigd! Het mooiste wat er in dit universum te filmen is, dat is de hereniging van God met zijn echte kinderen! Yes!! :D:D

4 uur geleden zei TTC:

Dat geloven we ook, tijd brengt raad.

Maar ff tussen door, los van de reactie: Maarten Luther was het die de RKK wilde veranderen vanwege o.a. de aflaten praktijken :)

Maarten Luther is geen Calvinist, maar de eerste Lutheraan |:)

Bij Maarten Luther heb ik om de één of andere reden ook altijd een beter gevoel. Hij stond dicht bij de mensen. Was intens op zoek naar God en had een diep verlangen dat de mensen werkelijk Gods Woord leerden kennen. Hij had iets met mensen die werkelijk geloofden 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Gaitema:

Daar heb ik juist een preek over gehoord van een Nederlands Gereformeerde Dominee, waarnaar ik laatst op een zondag in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk luisterde. Het is net vanuit welke context je iets leest. We zijn namelijk ook zondaren, maar God ziet ons door Christus voor rein aan. Zo zijn we door de zonden nog geen kinderen van God, maar zondaren, maar God ziet ons door Christus aan voor Zijn kinderen. Een kind zijn, zoals in 1 Johannes 1:12-13 staat is het ultieme ideaal. Dat ben je pas wanneer je gearriveerd bent. Juist in je heiligingsproces in relatie met Jezus ben je steeds meer een kind van God in wording. Te gelijke tijd ziet God zichzelf aan voor onze Vader en zijn wij zijn kinderen. Iemand die aan het bekeren is ontdekt dat die een "verloren zoon" is opweg naar huis. Echter of je nu een zoon aan huis bent of een verloren zoon die dwaalt of weer opweg is naar huis, je bent hoe dan ook Gods kind, want Hij is jouw biologische Vader.

Daarbij heb je ook het proces van de wedergeboorte. Dat je op een punt bent gekomen dat je opnieuw geboren bent, zoals Jezus Nicodemus voorhield. Dat is het geestelijk dus wedergeboren worden. Dat wordt ook wel eens als "adoptie" gezien. Dat God jou adopteert. Echter is dat ook weer niet juist. Als je geadopteerd bent, dan voel jij je niet werkelijk als een echt kind van je vader. Echter zijn we echte kinderen van God de Vader. Inweze is wedergeboorte "de" ontdekking wie jouw werkelijke Vader is, door wie je verwekt bent en met wie je een relatie wilt hebben. Zoals kinderen met het programma Spoorloos opzoek zijn naar hun biologische vader, zo zijn vele zinzoekers op zoek naar hun bron van bestaan. Op een dag is de "missing link" door het evangelie van Jezus Christus gevonden en worden verloren zonen met hun Vader herenigd! Het mooiste wat er in dit universum te filmen is, dat is de hereniging van God met zijn echte kinderen! Yes!! :D:D

Ik vind het lastig, zo niet onmogelijk om nu een duidelijk antwoord te destilleren uit je schrijven. Is iedereen nu wel of niet een kind van God?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vind het lastig, zo niet onmogelijk om nu een duidelijk antwoord te destilleren uit je schrijven. Is iedereen nu wel of niet een kind van God?

Denk daar zelf maar over na. 

Ik zeg je dit. Toen ik een kind was zei mijn moeder: "ik moet je wat vertellen. Ik ben niet werkelijk jouw ma. Ik ben jouw zus en pa is jouw broer. Je hebt maar één Vader en dat is God. Hij heeft jou aan ons geschonken. Wij mogen van Hem voor jou zorgen. Als Jezus terug komt, moet je niet bij ons blijven, maar met Hem mee gaan"

Die woorden hebben een diepe shockerende en te gelijk een enorm openbarende indruk om mij gemaakt. Het drong toen werkelijk tot mij door wie "werkelijk" mijn Vader is.

Of een mens nu in onwetendheid leeft of niet, doet niets af aan het feit dat ze door God verwekt zijn op een dag. God is hun schepper. Of ze het nu willen of niet en Hij alleen is onze Vader. 

Simpel toch? Als kind begreep ik het al. Waarom zijn wij volwassenen toch zo moeilijk gaan denken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Maar dat maakt toch niet dat de mensen waar bij aangeklopt wordt, kinderen van God zijn? Als nu volgens jou iedereen kind van God is, hoe leg je dan de volgende Bijbeltekst uit:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (1 Joh.1:12-13)

Mijns inziens blijkt hieruit dat men wel kind van God kan worden, echter stelt God een voorwaarde. En zolang men niet aan die voorwaarde voldoet, is men dus geen kind van God.

Ik heb je gisteren een uitleg van die 2 teksten laten zien waarbij dat aannemen van Christus verbonden is met dat "uit God geboren worden": Zij die uit God geboren zijn nemen de Christus aan, en aan die personen (die vertrouwen op Hem) geeft Christus het voorrecht zich kinderen van God te noemen... Niet op grond van hun verdiensten: het is God die hen de ogen opende! Immers: deze personen worden gecontrasteerd met die personen ("de wereld") die het Woord niét kennen (vers 10) en ontvangen (vers 11). Het is de Zoon die de Vader, die God doet kennen (vers 18). Die zijn licht in die personen laat schijnen, waardoor ze God gaan kennen en erkennen. Niet dat geloven is dan de centrale voorwaarde: dat geloven komt immers met het kennen, en dat kennen komt voort uit het "uit God geboren worden".

Het lijkt er trouwens op dat je liever over Calvinisten praat dan met Calvinisten. En dat je daarbij liever karikaturen gebruikt dan dat je de nuance, het gesprek zoekt. Want gaan we die nuance wat opzoeken, dan geef je niet thuis. Krijg ik een filmpje voorgeschoteld waarin verdedigers van dat Calvinisme met Adolf Hitler/Nazi's worden vergeleken. Ik vond dat nogal flauw, maar nu ik er nog eens verder over nadenk vind ik het meer dan flauw, en eerlijk gezegd ver over de schreef gaan... Is er ooit een Calvinist geweest die rottigheid met je heeft uitgehaald of zo? Als verklaring voor het feit dat je je zo eigenaardig gedraagt...? Want misschien is het dan een idee om eens contact te zoeken met de afdeling "nazorg" van de GKV die je ooit verliet... Misschien dat die je wat milder zouden kunnen stemmen?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Gaitema:

En daarom kan je met die bril op niet meer lezen wat ik bedoel te zeggen en zie je mij aan voor een lichtzinnige christen. Ik zie dat ons gesprek compleet vruchteloos is. Dat doet me pijn, weet je dat?

Ik merk dat het nogal wat emotie bij je losmaakt. Naar mijn idee hebben we gewoon een nuchter gesprek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik merk dat het nogal wat emotie bij je losmaakt. Naar mijn idee hebben we gewoon een nuchter gesprek.

Na vele woorden er aan te hebben gegeven weet ik niet hoe ik nog moet duidelijk maken wie God in mijn ogen is.

God is de Vader en God is Liefde. Wil je een kind van God zijn, dan moet je in Zijn Liefde zijn, want Liefde is de grondbeginsel van al het bestaan. Wie van God afgekeerd is, verliest de Liefde en raakt Hem kwijt. Zo kan je zeggen dat ze "niet meer" Zijn kinderen zijn. Lo Anni. Tegen wie zich bekeren zegt God: Ik noem je niet meer, "niet mijn volk", maar Mijn kinderen.

Bekeerlingen noemt Hij dus Zijn kinderen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Godwin uit het topic verwijderd.

 

Edit; bij nader inzien gaat dit hele topic even op slot voor een grondige schoonmaak. Ik betwijfel of ik daar vandaag tijd voor heb ivm een zeer zware dag en morgen zit ik in het vliegtuig voor een welverdiende vakantie. Kan dus zijn dat het topic pas volgende week zondag weer open is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.