Spring naar bijdragen
Gaitema

Duizend jarige vredesrijk

Aanbevolen berichten

Ik zou graag van iedereen persoonlijk willen weten wat zij verstaan onder het 1000 jarige vredesrijk. In het bijzonder de gereformeerde en katholieke visie, want die ken ik nog niet. Het is geen vraag om na beantwoorden afgeschoten te worden. Ik wil gewoon zelf oprecht weten hoe het te lezen valt. Aangezien ik zelf nog niet dat absoluut zeker weet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In katholiek verstaan wordt, zo had ik begrepen, met het duizendjarig Rijk de Kerk zelf bedoeld. Gods vrede is immers hier volmaakt op aarde door de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het sacrament en in elke gelovige die Hem bemint. Iedereen kan ten volle in die vrede delen door gebed, sacrament en naastenliefde, door Christus na te volgen, door zich met geheel zijn lichaam en ziel te verenigen met zijn Offer en door zo zichzelf te verloochenen.

Het Rijk Gods is op aarde gevestigd door de incarnatie van Christus in het vlees, door zijn geboorte, prediking, lijden, kruisdood, verrijzenis en hemelvaart. Met Pinksteren werd het Rijk geopenbaard en verbreid. En die verbreiding gaat tot op de dag van vandaag door, tot de voltooiïng ervan bij de wederkomst, als het oordeel wordt uitgesproken, de hemel en de aarde ook naar het vlees geheel (verlost en) verenigd worden in Christus en het kwaad definitief wordt vernietigd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Liberale protestanten zullen zich min of meer bij de katholieke visie aansluiten, met dien verstande, dat a) het 1000-jarig rijk tot het rijk der verbeelding behoort; en b ) dat er door velen in de vroege kerk vanuit gegaan is dat dit vrij letterlijk bedoeld was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is waar de uitdrukking “1000 jaar regeren” vandaan komt. Het juiste gebruik zou worden beperkt tot wat Johannes beschrijft op dit punt. De zogenaamde “premillennialisten” geloven dat ze de wereldse overwinnaars zullen zijn met Christus, wanneer Hij komt om duizend jaar op deze aarde regeren, maar Paulus zegt dat “wij meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad”, nu! En dit is de essentie van wat Johannes in het boek Openbaring ons probeert duidelijk te maken. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen deze twee regeringen. Er is geen reden om te geloven (anders dan ongeduld of ontevredenheid met Gods plan voor ons) dat er iets beters komt op deze aarde, dan nu hier met Hem regeren in Zijn koninkrijk.

Laten we nu schrift met schrift gaan vergelijken om de “duizend jaar” te kunnen interpreteren. In de bijbel, wordt het woord “duizend” wanneer het  naar tijd verwijst, altijd symbolisch gebruikt om een vooraf door God bepaalde tijd aan te geven. In andere gevallen wordt het altijd symbolisch gebruikt om een groot aantal mensen of dingen aan te geven. In ieder geval kan niemand in de volgende gevallen het getal “duizend” letterlijk interpreteren:

Personen of Dingen

Job 9:3, “Indien Hij met hem wilde gaan rechten, niet één op duizend zou hij Hem kunnen antwoorden.”

Psalmen 50:10, “Want Mij behoort al het gedierte van het woud, de beesten op duizend bergen.”

Prediker 7:28, “….een man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.”

Hooglied 4:4, “….waar er duizend schilden hangen, allemaal schilden van helden.”

Daniël 5:1, “De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.”

Daniël 7:10, “….duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem.”

Dagen, Jaren, en Generaties

Deuteronomium 7:9, “….die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens hen die ….en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten;”

1 Kronieken 16:15, “Gedenk voor immer aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan een duizend geslachten;”

Psalmen 84:10, “Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend.”

Psalmen 90:4, “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,”

Psalmen 105:8, “Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten.”

Prediker 6:6, “Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaar, maar hij genoot het goede niet: gaat niet alles naar één plaats?”

2 Peter 3:8, “….één dag bij de Here is als duizend jaar, en een duizend jaar als één dag.”

Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande verzen, dat elke keer als het woord “duizend” in de bijbel voorkomt, dit niet letterlijk genomen moet worden maar symbolisch gezien moet worden voor een compleetheid, een bepaald aantal of een bepaalde periode. Waarom is dan als we naar het boek Openbaring gaan(het meest symbolische boek van allemaal), dat vele christenen deze periode “duizend jaar” letterlijke interpreteren? Vooral wanneer er geen Schriftuurlijk gezag is om dit te doen?

 

Geknipt en geplakt zonder bronvermelding. Dit wordt beschouwd als plagiaat en levert een strafpunt op.

Bron; http://preterisme.nl/duizend-jaar-regeren-christus/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Desid:

Liberale protestanten zullen zich min of meer bij de katholieke visie aansluiten, met dien verstande, dat a) het 1000-jarig rijk tot het rijk der verbeelding behoort; en b ) dat er door velen in de vroege kerk vanuit gegaan is dat dit vrij letterlijk bedoeld was.

Wat meer orthodoxe protestanten zullen dat volgens mij ook doen. Waarbij ze dat 1000-jarig rijk niet naar het rijk der fabelen verwijzen, maar wel zullen zeggen dat dat getal (1000) een symbolische betekenis heeft, geen 'letterlijke'.

Ze zullen waarschijnlijk van dat 1000-jarige rijk zeggen dat dat de periode is waarin Christus regeringsmacht heeft "totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden" (met een verwijzing naar Openb 20:11 e.v.), en dus bij die periode van "1000 jaar" denken aan wat er ook beleden wordt over de Christus:

Citaat

Die (nl. onze Heer Jezus Christus), om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is, en op de derde dag opgestaan is overeenkomstig de Schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; wiens rijk geen einde zal hebben.

Ofwel: dat 1000-jarige rijk is "nu", want nu zit Christus aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij... En ook op dit moment "is Hem gegeven alle macht in de hemel en op aarde". Dat was zo sinds zijn Opstanding en Hemelvaart. En dat zal zo zijn "alle dagen tot aan de voleinding der wereld".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei vredestichter:

Dit is waar de uitdrukking “1000 jaar regeren” vandaan komt. Het juiste gebruik zou worden beperkt tot wat Johannes beschrijft op dit punt. De zogenaamde “premillennialisten” geloven dat ze de wereldse overwinnaars zullen zijn met Christus, wanneer Hij komt om duizend jaar op deze aarde regeren, maar Paulus zegt dat “wij meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad”, nu! En dit is de essentie van wat Johannes in het boek Openbaring ons probeert duidelijk te maken. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen deze twee regeringen. Er is geen reden om te geloven (anders dan ongeduld of ontevredenheid met Gods plan voor ons) dat er iets beters komt op deze aarde, dan nu hier met Hem regeren in Zijn koninkrijk.

Laten we nu schrift met schrift gaan vergelijken om de “duizend jaar” te kunnen interpreteren. In de bijbel, wordt het woord “duizend” wanneer het  naar tijd verwijst, altijd symbolisch gebruikt om een vooraf door God bepaalde tijd aan te geven. In andere gevallen wordt het altijd symbolisch gebruikt om een groot aantal mensen of dingen aan te geven. In ieder geval kan niemand in de volgende gevallen het getal “duizend” letterlijk interpreteren:

Personen of Dingen

Job 9:3, “Indien Hij met hem wilde gaan rechten, niet één op duizend zou hij Hem kunnen antwoorden.”

Psalmen 50:10, “Want Mij behoort al het gedierte van het woud, de beesten op duizend bergen.”

Prediker 7:28, “….een man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.”

Hooglied 4:4, “….waar er duizend schilden hangen, allemaal schilden van helden.”

Daniël 5:1, “De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.”

Daniël 7:10, “….duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem.”

Dagen, Jaren, en Generaties

Deuteronomium 7:9, “….die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens hen die ….en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten;”

1 Kronieken 16:15, “Gedenk voor immer aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan een duizend geslachten;”

Psalmen 84:10, “Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend.”

Psalmen 90:4, “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,”

Psalmen 105:8, “Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten.”

Prediker 6:6, “Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaar, maar hij genoot het goede niet: gaat niet alles naar één plaats?”

2 Peter 3:8, “….één dag bij de Here is als duizend jaar, en een duizend jaar als één dag.”

Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande verzen, dat elke keer als het woord “duizend” in de bijbel voorkomt, dit niet letterlijk genomen moet worden maar symbolisch gezien moet worden voor een compleetheid, een bepaald aantal of een bepaalde periode. Waarom is dan als we naar het boek Openbaring gaan(het meest symbolische boek van allemaal), dat vele christenen deze periode “duizend jaar” letterlijke interpreteren? Vooral wanneer er geen Schriftuurlijk gezag is om dit te doen?

Mooi stukje knip- en plakwerk @vredestichter. Maar heb je ook een eigen mening?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Boodschap van jezus zelf was heel duidelijk, Hij werd aangesteld als koning, en hij gaf daarbij aan dat dit gestadig zal uitbreiden, beginnend met degene die hij getraind en opgeleid had ""de boodschap van het koninkrijk en de demonstratie daarvan, dit maakte zoveel indruk (na pinksteren met behulp van de Heilige Geest) dat er al heel snel mensen gingen inzien Dat Hij de Zoon van God is, en dit een geestelijk effect zou hebben, ""oa. blijdschap vrede en rust"" in je hart, maar ook als gevolg effect in het natuurlijke, zoals bevrijdingen, genezingen, wonderen en tekenen, duizenden kwamen bij de eerste boodschap al gelijk tot geloof, en weldra had dit evangelie van het Koninkrijk effect in heel de toenmalige bekende wereld (Rom beschaafde wereld) als bewijs een paar teksten  

Hem heeft hij opgewekt uit de dood en hem heeft hij in de hemel de ereplaats gegeven aan zijn rechterzijde, hoog boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en hoe ze ook maar genoemd worden, zowel in deze als in de komende tijd. God heeft alles aan hem onderworpen, hem boven alles verheven en hem aan het hoofd gesteld van de kerk.’ (Efeze 1: 20-22)

‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. ‘ (Matteus 28:18)

Jezus vertelde niet: ‘Ooit… in een extreem verre toekomst, ja zelfs over duizenden jaren, zal Ik alle macht hebben over de hemel en aarde. . Nu moeten jullie – en de eerstvolgende honderden generaties – het maar zien uit te houden, tot die glorierijke dag zal aanbreken.’ Dat zei Jezus dus niet !!

Hij zei dat Hij toen, tweeduizend jaar geleden, ALLE MACHT had ontvangen en dat ALLE volken tot zijn leerlingen gemaakt zouden worden. Niet enkele, maar ALLE volken.

‘Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.’ (Openbaring 17:14)

‘De wereldheerschappij is nu aan onze Heer en aan zijn Gezalfde; hij zal regeren voor altijd, voor eeuwig!’ (Openbaring 11:15)

De vraag die jullie dan stellen is: als Gods regering op aarde is, waarom is er dan nog zoveel onrecht en ellende? Het is inderdaad al vele malen beter dan het tweeduizend jaar geleden was, maar er is nog steeds veel zonde en lijden op aarde. Het antwoord op deze vraag vinden we in diverse verklaringen van de apostelen. 

Jezus zegt zelf dat dit zo zal gaan als een klein mosterdzaadje wat groeit en uiteindelijk een grote boom wordt, en hetzelfde voor beeld hoe zijn koninkrijk gestalte krijgt is het voorbeeld van gist in deeg , eerst een klein beetje , maar uiteindelijk gaat het door het hele deeg heen .

‘Want Christus moet als koning regeren totdat alle vijanden aan hem onderworpen zijn.’ (1 Cor. 15:25)

‘Voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.’ (Hebreeen 10:13)

‘Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen…‘(Handelingen 3:21)

‘Neem plaats aan mijn rechterzijde, ik zal uw vijanden neerleggen als een bank voor uw voeten.’ (Handelingen 1:34)

Uit deze verklaringen leren we volgende belangrijke waarheden:

Jezus regeert tot al zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn,

Jezus zit aan Gods rechterhand tot zijn vijanden voor Hem tot voetbank gemaakt zijn

Jezus is opgenomen in de hemelen tot alle dingen hersteld zijn

Er is sprake van een voortgaand proces van regering, tot alle duisternis zich buigt voor Jezus Christus, precies zoals Jesaja, Daniel, David en andere profeten uit het Oude Testament profeteerden. De apostel Paulus schreef terecht:

‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.’ (Filippenzen 2:10)

Buigt iedereen reeds de knie voor Jezus? Nee. Roepen allen uit dat Jezus Heer is? Nog niet. Maar de heerschappij van Jezus is vandaag miljoenen malen groter op aarde dan toen Hij begon. Tweeduizend jaar geleden bogen slechts enkele duizenden de knie voor Hem en vandaag buigen honderden miljoenen de knie voor Christus,

Van een heel klein begin, is de heerschappij van Jezus al zeer groot geworden en wordt komende eeuwen nog veel groter, tot de profetische woorden vervuld zijn dat elke knie zich buigt voor Hem.

En omdat steeds wordt aangeven dat 1000 jaar staat voor, er komt geen einde aan, is dit Rijk waar Hij koning van is eindeloos.

Aan zijn heerschappij zal geen einde komen.. 

Jezus is dus koning en dat is Hij nu, dat niet iedereen dit begrijpt en sommige zelfs rebelleren doet daar niet van af...

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Gaitema:

Ik zou graag van iedereen persoonlijk willen weten wat zij verstaan onder het 1000 jarige vredesrijk. In het bijzonder de gereformeerde en katholieke visie, want die ken ik nog niet. Het is geen vraag om na beantwoorden afgeschoten te worden. Ik wil gewoon zelf oprecht weten hoe het te lezen valt. Aangezien ik zelf nog niet dat absoluut zeker weet.

Beoog je met dit topic een pragmatische visie en/of aanpak? Beetje zoals de vraag hoe de wereld georganiseerd zal zijn/worden wanneer Satan al gevangen zit? 

29 minuten geleden zei vredestichter:
 • Jezus vertelde niet:
 • ‘Ooit… in een extreem verre toekomst, ja zelfs over duizenden jaren, zal Ik alle macht hebben over de hemel en aarde. .
 • Nu moeten jullie – en de eerstvolgende honderden generaties – het maar zien uit te houden, tot die glorierijke dag zal aanbreken.’
 • Dat zei Jezus dus niet !!
 • Hij zei dat Hij toen, tweeduizend jaar geleden, ALLE MACHT had ontvangen en dat ALLE volken tot zijn leerlingen gemaakt zouden worden.
 • Niet enkele, maar ALLE volken.

Wat gaat er dan mis waardoor het nog steeds niet zover is? Of is dat volgens jou al vervuld maar beseffen we dat niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Beoog je met dit topic een pragmatische visie en/of aanpak? Beetje zoals de vraag hoe de wereld georganiseerd zal zijn/worden wanneer Satan al gevangen zit? 

Pragmatisch is wel het goede woord ja_:)_. Mijn visie is aangeleerd op een vrij klassiek evangelisch eindtijdsbeeld, dat door de jaren steeds weer wat wordt bijgeschaafd. Gek genoeg zelfs in loop der jaren wat beïnvloed door wat gereformeerde ideeën vanwege een boek "Gelukkig Gereformeerd" wat ik eens las. Daarnaast zit me een wijsheid van de Chinese huiskerkchristenen me wat dwars. Zij geloven, heb ik van het boek "De Hemelde man" begrepen, dat Openbaring daar gelezen wordt als een boek waarin alles wat daar in beschreven staat van toepassing is op ieders mensenleven. Die opvatting ben ik altijd ook wat mee aan het stoeien en snap ik nog steeds niet helemaal X|

Ik denk dat als ik redelijk op de hoogte ben van de visies die er zijn in het christendom, dat ik aan de hand daar van mogelijk nog beter Gods Woord bij de praktijk kan leggen. 

3 uur geleden zei vredestichter:

 

Jezus vertelde niet: ‘Ooit… in een extreem verre toekomst, ja zelfs over duizenden jaren, zal Ik alle macht hebben over de hemel en aarde. . Nu moeten jullie – en de eerstvolgende honderden generaties – het maar zien uit te houden, tot die glorierijke dag zal aanbreken.’ Dat zei Jezus dus niet !!

 

Je moet eens voor de aardigheid de visies van de katholieken en protestanten in dit topic lezen, dan zie je hoe mis je het hebt met deze opmerking, alsof zij geloven dat ze het maar moeten zien uit te houden tot Jezus komt. Ze zeggen unaniem dat ze geloven dat het duizendjarige rijk voor hen de gemeente van Christus "nu" is. Dit zeg ik om jouw reactie te spiegelen. Het beeld wat je schetst van wat andere christenen geloven "klopt niet".

Citaat

En omdat steeds wordt aangeven dat 1000 jaar staat voor, er komt geen einde aan, is dit Rijk waar Hij koning van is eindeloos.

Er komt geen einde aan???

Openbaringen 20:5-10

"Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding.Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

De satan geheel overwonnen

En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Het laatste oordeel

En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Kennelijk dus toch een einde aan dit rijk! En zie, velen lopen zo achter de duivel aan die los gelaten wordt en wie niet in het boek van de levenden geschreven is wordt in het poel van vuur geworpen. Dat vind ik toch onmiskenbaar een totaal andere weergave van wat jij nu net citeerde!

22 uur geleden zei Robert Frans:

In katholiek verstaan wordt, zo had ik begrepen, met het duizendjarig Rijk de Kerk zelf bedoeld. Gods vrede is immers hier volmaakt op aarde door de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het sacrament en in elke gelovige die Hem bemint. Iedereen kan ten volle in die vrede delen door gebed, sacrament en naastenliefde, door Christus na te volgen, door zich met geheel zijn lichaam en ziel te verenigen met zijn Offer en door zo zichzelf te verloochenen.

Het Rijk Gods is op aarde gevestigd door de incarnatie van Christus in het vlees, door zijn geboorte, prediking, lijden, kruisdood, verrijzenis en hemelvaart. Met Pinksteren werd het Rijk geopenbaard en verbreid. En die verbreiding gaat tot op de dag van vandaag door, tot de voltooiïng ervan bij de wederkomst, als het oordeel wordt uitgesproken, de hemel en de aarde ook naar het vlees geheel (verlost en) verenigd worden in Christus en het kwaad definitief wordt vernietigd.

Dank je

22 uur geleden zei Desid:

Liberale protestanten zullen zich min of meer bij de katholieke visie aansluiten, met dien verstande, dat a) het 1000-jarig rijk tot het rijk der verbeelding behoort; en b ) dat er door velen in de vroege kerk vanuit gegaan is dat dit vrij letterlijk bedoeld was.

Dank je

8 uur geleden zei Hendrik-NG:

Wat meer orthodoxe protestanten zullen dat volgens mij ook doen. Waarbij ze dat 1000-jarig rijk niet naar het rijk der fabelen verwijzen, maar wel zullen zeggen dat dat getal (1000) een symbolische betekenis heeft, geen 'letterlijke'.

Ze zullen waarschijnlijk van dat 1000-jarige rijk zeggen dat dat de periode is waarin Christus regeringsmacht heeft "totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden" (met een verwijzing naar Openb 20:11 e.v.), en dus bij die periode van "1000 jaar" denken aan wat er ook beleden wordt over de Christus:

Ofwel: dat 1000-jarige rijk is "nu", want nu zit Christus aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij... En ook op dit moment "is Hem gegeven alle macht in de hemel en op aarde". Dat was zo sinds zijn Opstanding en Hemelvaart. En dat zal zo zijn "alle dagen tot aan de voleinding der wereld".

dank je

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Robert Frans, Desid en Hendrik-NG: Ik vind het mooi dat jullie redelijk op één lijn liggen kwa visie, behalve dan dat Desid het meer als een voorstelling ziet en niet als een letterlijk rijk.

In mijn gedachten zat ik het me ook zo voor te stellen, zoals jullie het presenteren.  Als een optie op het voorstellen van het duizend jarige rijk in de toekomst is, door hier en nu naar Gods Koninkrijk onder ons te kijken. Jezus is nu al Koning en Zijn Koninkrijk is niet van hier. Geestelijk als Zijn Gemeente voor te stellen. En ja, wij zijn Zijn volk en Hij is onze Koning. Die gedachte begrijp ik heel goed. Het idee dat het tussen zeg maar Pinksteren en Jezus ' wederkomst is vind ik een begrijpelijke gedachte. Met daarna dan alsnog de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

Ik vraag me alleen af hoe jullie vervolgens persoonlijk het volgende plaatsen:

Openbaring 20:1-3 Hoe stellen jullie het nu voor dat satan nu gevangen zit en aan het einde van de tijd los gelaten wordt, aangezien satan christenen nog steeds vervolgd. Ik kan me bij die aanval aan het einde wel wat voorstellen. De secularisatie van nu lijkt er een voorproefje op te kunnen zijn.  Op groter schaal kan straks zo vele "christenen" bij de gemeente weg getrokken worden en opeens tegen ons keren. 

Openbaring 20:4 De onthoofde christenen regeren met Jezus 1000 jaar lang. Dat is een gebeurtenis dat toch al heeft plaats gevonden?  Hoe stellen jullie het voor dat zij met Jezus regeren? Stellen jullie daar de hemel bij voor? Uit pure interesse wil ik dit graag weten. Een waterdichte visie zou ik geweldig vinden :)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Gaitema:

Zij geloven, heb ik van het boek "De Hemelde man" begrepen, dat Openbaring daar gelezen wordt als een boek waarin alles wat daar in beschreven staat van toepassing is op ieders mensenleven.

De oude Joodse opvatting dat de hele Bijbel ook in onszelf afspeelt is me niet vreemd. Ik beschouw deze kennis zelf als grote rijkdom. Maar dat neemt niet weg dat er eveneens zeer spannende evenementen op het wereldtoneel plaatsvinden. Het gaat een ieder van ons persoonlijk aan maar ook de gehele mensheid. De spanning loopt de laatste maanden en weken weer behoorlijk op, gezien het aantal profetieën op internet. Ik probeer nuchter en waakzaam te blijven, zowel nuchter als waakzaam dus. Ik verlang wel ontzettend naar de terugkomst van Jezus en kan niet ontkennen het e.e.a. met zeer grote belangstelling te volgen maar de verwarring lijkt wel steeds groter te worden. Gewoon maar blijven vertrouwen en doen wat onze handen vinden om te doen, lijkt me.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Willempie:

De oude Joodse opvatting dat de hele Bijbel ook in onszelf afspeelt is me niet vreemd. Ik beschouw deze kennis zelf als grote rijkdom. Maar dat neemt niet weg dat er eveneens zeer spannende evenementen op het wereldtoneel plaatsvinden. Het gaat een ieder van ons persoonlijk aan maar ook de gehele mensheid. De spanning loopt de laatste maanden en weken weer behoorlijk op, gezien het aantal profetieën op internet. Ik probeer nuchter en waakzaam te blijven, zowel nuchter als waakzaam dus. Ik verlang wel ontzettend naar de terugkomst van Jezus en kan niet ontkennen het e.e.a. met zeer grote belangstelling te volgen maar de verwarring lijkt wel steeds groter te worden. Gewoon maar blijven vertrouwen en doen wat onze handen vinden om te doen, lijkt me.

Is het dan mogelijk een dubbele laag? Dat het duizend jarige rijk verteld over hoe Jezus nu in ons al regeert en er voor ons is én een toekomstig wereldgebeuren waarin Jezus óók zo zal regeren? Waarbij we nu als het ware in een voorproefje zitten, zoals Pinksteren een voorproefje is op Openbaring 21, waarin het pas echt helemaal allemaal voltooid is |:) In de lijn van wat Hebreeën 4 ons daarover wil zeggen.  Wat trouwens ook weer aansluit bij Genesis, waarin we lezen over dat God rust op de 7de dag. 1 dag is gelijk aan 1000 jaar. Hopla! Daar heb je weer de link :D

 

De eindtijd profetieën op internet volg ik niet allemaal, maar ik heb wel een aantal zien voorbij komen dat elkaar lijkt tegen te spreken. Dat maakt het niet gemakkelijker er op. Ik ga dan toch op mijn intuïtie af. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Gaitema:

Is het dan mogelijk een dubbele laag? Dat het duizend jarige rijk verteld over hoe Jezus nu in ons al regeert en er voor ons is én een toekomstig wereldgebeuren waarin Jezus óók zo zal regeren? Waarbij we nu als het ware in een voorproefje zitten, zoals Pinksteren een voorproefje is op Openbaring 21, waarin het pas echt helemaal allemaal voltooid is |:) In de lijn van wat Hebreeën 4 ons daarover wil zeggen.  Wat trouwens ook weer aansluit bij Genesis, waarin we lezen over dat God rust op de 7de dag. 1 dag is gelijk aan 1000 jaar. Hopla! Daar heb je weer de link :D

Zo zie ik het wel, ja. Watchman Nee, toch één van de grootste godsmannen in de geschiedenis van de Chinese christenheid, zag het ook zo. Het komt eveneens overeen met de orthodoxe joodse visie. Ik heb mijn oogjes in ieder geval wijd open. Het zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn, zo ineens, voor de deur zoals de Bijbel zegt. In ieder geval leven we momenteel in een zeer spannende tijd.

 

18 minuten geleden zei Gaitema:

De eindtijd profetieën op internet volg ik niet allemaal, maar ik heb wel een aantal zien voorbij komen dat elkaar lijkt tegen te spreken. Dat maakt het niet gemakkelijker er op. Ik ga dan toch op mijn intuïtie af. 

Het is ook allemaal niet langer te volgen. We worden overspoeld met informatie en desinformatie. De enige manier die ik weet om hier mee om te gaan is gewoon rustig en biddend de Bijbel te blijven lezen en op de Heilige Geest vertrouwen dat we niet misleid worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gaitema:

Daarnaast zit me een wijsheid van de Chinese huiskerkchristenen me wat dwars. Zij geloven, heb ik van het boek "De Hemelde man" begrepen, dat Openbaring daar gelezen wordt als een boek waarin alles wat daar in beschreven staat van toepassing is op ieders mensenleven. Die opvatting ben ik altijd ook wat mee aan het stoeien en snap ik nog steeds niet helemaal X|

Ik schat de kans als redelijk groot in dat die ervaring van die Chinese huiskerkchristenen vergelijkbaar is met die van b.v. Allen Boesak. Ik heb een deel van zijn "Troost en protest" gelezen, waarin hij schrijft over de Apokalyps en het herkennen van een rode draad daarin, passend bij het leven in de verdrukking onder de toenmalige Zuid-Afrikaanse regering. In een recensie staat over dat boek geschreven:

Citaat

Met de ogen van de onderdrukte Zuidafrikaan leest de auteur, predikant in Zuid-Afrika en bekend van zijn strijd tegen de apartheid, het bijbelboek Openbaring van Johannes. Dat boek is een fel protest tegen de Romeinse keizervergoddelijking en een troost voor de christenen die om hun afwijzing hiervan vervolgd zijn. Voor de christenen van nu in Zuid-Afrika en elders is het krachtens het openbaringskarakter (door de auteur omschreven als een elke tijd geldende waarheid uit God) de ontmaskering van de apartheid als afgoderij. De gedreven snelheid waarmee Boesak schrijft, geeft onvoldoende ruimte aan nauwkeurige exegetische voorbereiding van zijn standpunt inzake de situatie in Zuid-Afrika. Die ruimte wordt -conform de bedoeling de Boesak- ingenomen door een vaak aangrijpende getuigenis van het onrecht in Zuid-Afrika, zo dat hier toch sprake is van een verrassende nieuwe mogelijkheid te komen tot een actueel verstaan van Openbaring.

Hij zou wat al te gedreven grote stappen hebben gezet, maar in een tekst als Openb 18:3 lees ik zelf dat "machtswellust" de wortel is van alle kwaad dat in dat boek beschreven staat ("Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.") en in die zin snap ik de toepassing van Boesak. En kan ik ook die opmerkingen over de huiskerken in China wat plaatsen (die zeker ook tijden hebben meegemaakt - en ook nog steeds meemaken - waarin machthebbers door een dronken zijn van de macht "geen andere goden naast zich dulden", en dus ieder die ze durft tegen te spreken onderdrukt).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat katholieken er bij denken weet ik slechts voor één katholiek. Wat de Kerk er over leert, en dus wat iedere katholiek er bij zou moeten denken, weet ik wel:

 

Citaat

Vraag:

Hoe dient het systeem van het gematigde chiliasme te worden beschouwd, dat namelijk leert, dat Christus, de Heer, voor het laatste oordeel - ofwel na voorafgegane of niet voorafgegane verrijzenissen van meerdere rechtvaardigen - zichtbaar op aarde zal komen om te heersen?

Antwoord (door de Paus op 20 juli bevestigd):

Het systeem van het gematigde chiliasme kan niet met zekerheid geleerd worden.

 

Dat schiet dus lekker op. Wat weten we wel met zekerheid? Nou, dit:

 

Citaat

Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de Antichrist, d.w.z. die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is.

Deze dwaalleer van de Antichrist tekent zich reeds in de wereld af, telkens als men beweert de Messiaanse verwachting in de geschiedenis in vervulling te doen gaan: deze verwachting kan alleen maar buiten de geschiedenis langs de weg van het eschatologisch oordeel in vervulling gaan: zelfs in haar gematigde vorm heeft de kerk deze vervalsing van het komende koninkrijk onder de naam van chiliasme verworpen, vooral in de politieke vorm van een geseculariseerd, "intrinsiek verkeerd" messianisme. 

 

Voor mezelf sprekend, ik geloof wat de Kerk mij voorhoudt te geloven, en heb verder geen specifieke aandacht voor het eschaton. De dag van vandaag heeft immers genoeg aan zichzelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gaitema:

Openbaring 20:1-3 Hoe stellen jullie het nu voor dat satan nu gevangen zit en aan het einde van de tijd los gelaten wordt, aangezien satan christenen nog steeds vervolgd. Ik kan me bij die aanval aan het einde wel wat voorstellen. De secularisatie van nu lijkt er een voorproefje op te kunnen zijn.  Op groter schaal kan straks zo vele "christenen" bij de gemeente weg getrokken worden en opeens tegen ons keren. 

Ongeveer op de manier zoals Jezus ons voor houdt:

Citaat

Mat 24:6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 24:7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 24:8 dat alles is het begin van de weeën. 24:9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 24:10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 24:11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 24:12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 24:13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.

Terwijl Hij tegelijk leert:

Citaat

5:4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

5:6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Ik bedoel daar mee: ook in de tijd van dat 1000-jarige rijk van Christus wordt er nog getreurd en gehongerd en gedorst naar gerechtigheid, maar we moeten er op verdacht zijn dat op een zeker moment "de wetteloosheid toeneemt en bij velen de liefde bekoelt". Er een tijd aanbreekt waarop we zullen zeggen: die Satan heeft jaren vastgeketend gezeten, maar nu "zwerft hij toch echt rond als een briesende leeuw"!

Maar niet dat is speciaal iets waar we op moeten letten (alsof we er iets mee te winnen hebben als we dat moment zouden kunnen "berekenen"). Maar vooral de troostende woorden: "Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Gaitema:

Pragmatisch is wel het goede woord ja. Mijn visie is aangeleerd op een vrij klassiek evangelisch eindtijdsbeeld, dat door de jaren steeds weer wat wordt bijgeschaafd. Gek genoeg zelfs in loop der jaren wat beïnvloed door wat gereformeerde ideeën vanwege een boek "Gelukkig Gereformeerd" wat ik eens las. Daarnaast zit me een wijsheid van de Chinese huiskerkchristenen me wat dwars. Zij geloven, heb ik van het boek "De Hemelde man" begrepen, dat Openbaring daar gelezen wordt als een boek waarin alles wat daar in beschreven staat van toepassing is op ieders mensenleven. Die opvatting ben ik altijd ook wat mee aan het stoeien en snap ik nog steeds niet helemaal. Ik denk dat als ik redelijk op de hoogte ben van de visies die er zijn in het christendom, dat ik aan de hand daar van mogelijk nog beter Gods Woord bij de praktijk kan leggen. 

Meer dan interessante insteek, op die manier zou openbaring (ic ten persoonlijke titel) verwijzen naar het menselijke groeipotentieel, met inbegrip van de 'vernietiging' van verkeerde denkbeelden die we over het leven hebben. Een dergelijk proces kan nogal woelig verlopen met veel innerlijke conflicten/onduidelijkheden die om resolutie vragen, naar ik meen dat wat je bedoelt met 'stoeien'. Ben er haast zeker van dat je veel (h)erkenning zal vinden in de 'positieve desintegratie theorie' waarin dit proces van 'sterven/wedergeboren worden' beschreven wordt. Zie onderstaande vingerwijzing:

Positieve desintegratie theorie

Vanaf Niveau 3 wordt ontwikkeling steeds meer gedreven door de derde factor. Deze maakt het mogelijk de psychoneurosen die voortkomen uit innerlijke conflicten te bestuderen als een unieke expressie van de eigen individualiteit in interactie met de omgeving. Door deze zelfreflectie vindt een transformatie plaats: Er manifesteert zich een persoonlijke waardenhiërarchie, en daarmee een notie van het zelf die niet gedetermineerd is door biologische impulsen en socialisatie, maar deze overstijgt. Dit gebeurt aanvankelijk spontaan, maar biedt evengoed een uitweg voor de innerlijke conflicten die op Niveau 2 werden ervaren. Op Niveau 3 is het echter nog te hoog gegrepen om deze waardenhiërarchie of dit persoonlijkheidsideaal daadwerkelijk via zelfsturing te verwezenlijken. Tussen het ontwaren en naleven van dit ideaal blijkt een enorme kloof te liggen. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Willempie:

De oude Joodse opvatting dat de hele Bijbel ook in onszelf afspeelt is me niet vreemd. Ik beschouw deze kennis zelf als grote rijkdom. Maar dat neemt niet weg dat er eveneens zeer spannende evenementen op het wereldtoneel plaatsvinden. Het gaat een ieder van ons persoonlijk aan maar ook de gehele mensheid. De spanning loopt de laatste maanden en weken weer behoorlijk op, gezien het aantal profetieën op internet. Ik probeer nuchter en waakzaam te blijven, zowel nuchter als waakzaam dus. Ik verlang wel ontzettend naar de terugkomst van Jezus en kan niet ontkennen het e.e.a. met zeer grote belangstelling te volgen maar de verwarring lijkt wel steeds groter te worden. Gewoon maar blijven vertrouwen en doen wat onze handen vinden om te doen, lijkt me.

De mensheid wordt wakker, of ook niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Willempie:

Steeds meer mensen worden wakker en steeds meer mensen verharden hun hart. Er is een scheiding gaande, ook binnen de kerken. Denk ik.

Zeer begrijpelijk gezien de toestand in de wereld, eerder logisch voor wie het verstand nog wil gebruiken. Wat bedoel je precies met die scheiding binnen kerken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Wat bedoel je precies met die scheiding binnen kerken?

Tussen volgelingen van Jezus en mensen die Jezus niet echt willen gehoorzamen. De eersten zijn te herkennen aan het feit dat ze liefhebben en niet oordelen over anderen. Ze herkennen elkaar, over de hele wereld, en vormen samen het lichaam van Jezus, oftewel de Kerk met een hoofdletter, ondanks (of misschien juist wel dankzij ;)) het feit dat er geen twee zijn die overal hetzelfde over denken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Willempie:

Tussen volgelingen van Jezus en mensen die Jezus niet echt willen gehoorzamen. De eersten zijn te herkennen aan het feit dat ze liefhebben en niet oordelen over anderen. Ze herkennen elkaar, over de hele wereld, en vormen samen het lichaam van Jezus, oftewel de Kerk met een hoofdletter, ondanks (of misschien juist wel dankzij ;)) het feit dat er geen twee zijn die overal hetzelfde over denken.

Lijkt een beetje op economen die allerhande voorspellingen maken, er zijn er ook geen twee die overal hetzelfde over denken. Het doet me prompt denken aan het element van utopische gespletenheid, ieder heeft dan zo z'n eigen idee over hoe we dat vredesrijk kunnen realiseren en net daarom lukt het niet, integendeel. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Lijkt een beetje op economen die allerhande voorspellingen maken, er zijn er ook geen twee die overal hetzelfde over denken. Het doet me prompt denken aan het element van utopische gespletenheid, ieder heeft dan zo z'n eigen idee van hoe we dat vredesrijk kunnen realiseren en net daarom lukt het niet, integendeel. 

En juist om die reden denk ik dat dat vredesrijk van boven moet komen. Dat betekent echter niet dat we niet met al onze kracht God's Koninkrijk en rechtvaardigheid moeten zoeken, zoals de Bijbel ons ook leert. Het lijkt misschien tegenstrijdig maar is het volgens mij niet. Enerzijds zoeken we God's wil voor ons leven en handelen daarnaar maar tegelijkertijd verwachten we het van boven. We redden het niet zelf en al helemaal niet op eigen kracht. We zijn innerlijk al verlost maar verwachten evengoed nog een andere verlossing. Ik verwacht het als volgt, even heel in het kort:

1. Jezus komt terug om Zijn Kerk bij zich te halen, mogelijk al heel snel gezien de tekenen waarover de Bijbel ons vertelt (Rosh Hashanah, het feest van de bazuinen?)

2. Een zevenjarig verbond, waarschijnlijk iets met Israël. Dat verbond wordt op de helft van die tijd verbroken, waarna een grote vervolging van gelovigen gaat plaatsvinden (Joden en inmiddels bekeerde heidenen).

3. Een vorm van werelddictatuur die rechtstreeks onder leiding staat van de satan.

4. 144.000 Israëlieten, 12.000 per genoemde stam, gaan wereldwijd het evangelie verkondigen. Stel je voor: 144.000 Paulussen of Billy Grahams.

5. Er komen twee getuigen, rechtstreeks van boven, te Jeruzalem, vooral om het Joodse volk te onderwijzen en te bemoedigen.

6. Na drie en een half jaar worden die getuigen gedood maar na enkele dagen worden ze weer levend en gaan terug naar boven, voor het oog van de hele wereld.

7. Er worden heel veel mensen wakker (een ontelbare schare) maar die worden wel zwaar vervolgd.

8. Israël raakt zo in de problemen dat het volk massaal om de Messias smeekt.

9. Jezus komt weer terug voor het volk Israël, om ze te beschermen en voor ze zorgen zolang de vervolging nog plaatsvindt. Israël zal Hem dan aanvaarden als hun Koning en Messias.

10. Grote wereldlegers krijgen oorlog en komen samen voor een laatste grote veldslag (Armageddon) waarbij ze dreigen alles te vernietigen.

11. Jezus komt wederom, samen met Zijn hemelse leger, nu voor de hele mensheid en om de aarde voor vernietiging te behoeden.

12. De aardse legers verenigen zich om tegen deze buitenaardse invasie te strijden.

13. Ze hebben tegen Jezus en Zijn leger geen enkele kans. Nu wordt de duivel gegrepen en gebonden.

14. Hierna breekt het duizendjarig vredesrijk aan, dat bestuurd zal worden door Jezus als Koning der koningen, vanuit Jeruzalem.

15. Na die duizend jaar wordt de satan nog even losgelaten waarna hij wederom een machtig leger achter zich verzamelt, om oorlog te voeren tegen Jeruzalem.

16. Weer maakt hij geen kans. Ditmaal wordt hij voorgoed gegrepen en "opgeborgen".

17. Daarna de schepping van een nieuwe hemel en aarde.

 

Het bovenstaande is uiteraard verre van compleet. Het e.e.a. gaat gepaard met enorme rampen en tekenen, in de hemel en op de aarde, die blijkbaar o.a. tot doel hebben de mensheid tot inkeer te brengen maar nog veel meer. De zegels in Openbaring, die één voor één worden verbroken kan je vergelijken met een lossingsdocument. Zo'n document werd opgerold en na elke rol verzegeld. Jezus is de losser die deze zegels verbreekt en openvouwt om Zijn rechtmatige erfenis terug te vorderen op de vijand die deze aarde illegaal bezet.

Tot zover maar even. Dit is ongeveer zoals ik het meen te lezen en te begrijpen. Ik ben me terdege van bewust dat vele broeders en zusters het allemaal anders zien. Het zij zo. Ik schaam me niet voor deze visie. Iedereen mag het weten. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:
 1. Jezus komt terug om Zijn Kerk bij zich te halen, mogelijk al heel snel gezien de tekenen waarover de Bijbel ons vertelt (Rosh Hashanah, het feest van de bazuinen?)
 2. Een zevenjarig verbond, waarschijnlijk iets met Israël. Dat verbond wordt op de helft van die tijd verbroken, waarna een grote vervolging van gelovigen gaat plaatsvinden.
 3. Een vorm van werelddictatuur die rechtstreeks onder leiding staat van de satan.
 4. 144.000 Israëlieten, 12.000 per genoemde stam, gaan wereldwijd het evangelie verkondigen. Stel je voor: 144.000 Paulussen of Billy Grahams.
 5. Er komen twee getuigen, rechtstreeks van boven, te Jeruzalem, vooral om het Joodse volk te onderwijzen en te bemoedigen.
 6. Na drie en een half jaar worden die getuigen gedood maar na enkele dagen worden ze weer levend en gaan terug naar boven, voor het oog van de hele wereld.
 7. Er worden heel veel mensen wakker (een ontelbare schare) maar die worden wel zwaar vervolgd.
 8. Israël raakt zo in de problemen dat het volk massaal om de Messias smeekt.
 9. Jezus komt weer terug voor het volk Israël, om ze te beschermen en voor ze zorgen zolang de vervolging nog plaatsvindt. Israël zal Hem dan aanvaarden als hun Koning en Messias.
 10. Grote wereldlegers krijgen oorlog en komen samen voor een laatste grote veldslag (Armageddon) waarbij ze dreigen alles te vernietigen.
 11. Jezus komt wederom, samen met Zijn hemelse leger, nu voor de hele mensheid en om de aarde voor vernietiging te behoeden.
 12. De aardse legers verenigen zich om tegen deze buitenaardse invasie te strijden.
 13. Ze hebben tegen Jezus en Zijn leger geen enkele kans. Nu wordt de duivel gegrepen en gebonden.
 14. Hierna breekt het duizendjarig vredesrijk aan, dat bestuurd zal worden door Jezus als Koning der koningen, vanuit Jeruzalem.
 15. Na die duizend jaar wordt de satan nog even losgelaten waarna hij wederom een machtig leger achter zich verzamelt, om oorlog te voeren tegen Jeruzalem.
 16. Weer maakt hij geen kans. Ditmaal wordt hij voorgoed gegrepen en "opgeborgen".
 17. Daarna de schepping van een nieuwe hemel en aarde.

Zou de mensheid anno 2017 niet slimmer zijn? In welke fase zitten we nu volgens jou? In dit scenario komt Jezus tot driemaal terug, over welke tijdspanne gaat het dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei TTC:

Zou de mensheid anno 2017 niet slimmer zijn? In welke fase zitten we nu volgens jou? 

De mensheid is niet slimmer. Er wordt gezegd dat we inmiddels meer kennis hebben maar zelfs dat betwijfel ik. Kennis waarvan trouwens? Volgens mij bevinden we ons nu vlak voor fase 1. Rosh Hashanah is al over tien dagen. Maar mocht het nog langer duren dan zien we dat vanzelf. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid