Spring naar bijdragen
ELOQUENCE1001

Laatste dagen - Openbaring

Aanbevolen berichten

Op 2-1-2020 om 16:41 zei Modestus:

Ik wil je helpen (maar ik weet niet of ik het kan). Ik heb ook opgemerkt dat er veel thema's op de forum zijn over dat boek Openbaring. Vandaar ben tot het idee gekomen om het hele boek proberen te interpreteren.

Maar wat los je op , als je aan al de interpretaties die er al zijn, er nog eentje toevoegt? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei thom:

Vergoddelijking.. van wat voor dood in de mens te wachten ligt. En waardoor het ego, dat denkt zichzelf goddelijk te kunnen maken of te wanen, zich zal moeten overgeven. Dat is het kennen van wat men is, opdat het goddelijke, wat weder geboren moet, zich tonen kan. Dat gekend wordt, wat goddelijk is.

1 Kor. 3
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Rom. 8

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

1 Kor. 15
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-1-2020 om 07:23 zei Dat beloof ik:

Maar wat los je op , als je aan al de interpretaties die er al zijn, er nog eentje toevoegt? 

We zullen zien.

Hoofdstuk 3. Boodschap aan de gemeente in Sardis: 'Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.' De christenen in Sardis worden hier berispt vanwege hun tekortkomingen en het gebrek aan ijver om goed te doen, hun onverschilligheid in religieuze leven. De religieuze en morele toestand van de Sardische christenen was niet helemaal hopeloos: het was nodig om de christelijke geest en ijver aan te wakkeren door te herinneren aan de grote christelijke, door God geopenbaarde religie. Daarom spreekt de Heer de dreiging uit, als een effectieve middel om de christenen van hun religieuze onverschilligheid op te leven. 'Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.' Want we kunnen elk moment dood gaan en op die manier worden we ter verantwoording geroepen door God. Het hoeft dus geen letterlijke tweede komst van Christus op aarde te zijn. 'Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.' Het was en is gebruikelijk om de dopelingen in witte kleren te bekleden als teken van hun zuiverheid en vergeving van zonden, die ze door Gods genade in het sacrament van de doop krijgen. Er waren dus enkelen die hun zuiverheid van ziel en lichaam bewaard hebben vanaf hun doop. Aan hen belooft Jezus dat ze met hem samen zullen zijn in het paradijs. 'Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.' De witte kleren symboliseren hier ook zuiverheid, het horen bij God en verheerlijking. Het boek des levens symboliseert Goddelijke alwetendheid waardoor Hij bepaalde waardige mensen heeft voorbestemd voor het eeuwig leven. Moge God ook over ons ontfermen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Modestus:
Op 11-1-2020 om 07:23 zei Dat beloof ik:

Maar wat los je op , als je aan al de interpretaties die er al zijn, er nog eentje toevoegt? 

We zullen zien

 Laat ik het dan zo vragen.  Wat dènk je op te gaan lossen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

 Laat ik het dan zo vragen.  Wat dènk je op te gaan lossen?

Niks. Ik volg gewoon mijn hart en doe datgene wat ik leuk vind. :-)

De volgende boodschap is aan de gemeente van Filadelfia. Jezus zegt hen alleen maar complimenten. 'Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:' 

Jezus noemt zich Heilige, want alleen God is absoluut heilig. Hij is Waarachtig, want er is geen leugen in Hem. De sleutel van David wil zeggen dat Hij de Messias is, die de Messiaanse profetieën in David's psalmen heeft vervuld. Voordien waren ze moeilijk te begrijpen, maar Jezus, als de vervulling van het Oude Testament, heeft de betekenis daarvan duidelijk gemaakt. In deze zin heeft Hij de sleutels tot de mysterieuze betekenis van de profetieën (Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden (Lucas 24:45)). De sleutels van David betekent ook dat Hij, als absolute Koning, de macht heeft om de toegang tot het Nieuwe Jeruzalem te geven aan wie Hij wil. 

'Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.' Jezus heeft de weg, de toegang, tot het Koninklijk der Hemelen voor de kerk geopend, die niemand kan blokkeren of sluiten. Ondanks hun kleine kracht, zijn ze sterk door Gods bijstand. Daarom konden ze te midden van de vijandelijke heidenen Gods woord bewaren en Zijn Naam niet verloochenen.

'Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.' De Heer bedoeld hier de bekering van Joden tot de ware religie. Met 'aanbidden voor uw voeten' wordt hier hun oprechte nederigheid bedoeld, niet alleen tegenover God, maar omwille van God ook tegenover zijn dienaren en heiligen; 'bekennen, dat Ik u liefheb' wil zeggen dat zij zullen tot besef komen dat Yahwe (God) is met de rechtgelovige christenen. 

'Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.' Omdat ze trouw zijn aan God en het woord van de evangelie temidden van benauwde omstandigheden, belooft de Heer hen te beschermen tijdens de verzoeking. Hiermee wordt mogelijk bedoeld de verzachting van de bloedige vervolgingen die zullen komen, zodat ze niet ondraaglijk zullen zijn. In vers 11 roept de Heer de christenen aan tot volharding om de toekomstige beloning niet te verliezen.

'Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan;' Hij die overwint, ontvangt één voor hem voorbereide plaats in het Koninkrijk van God (Mattheüs 26: 34) en als het ware een onderdeel van Gods levende tempel zal zijn. 'En Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.' Dat wil zeggen Gods heiligen zullen volkomen toebehoren aan God als zijn kinderen in wie Hij zijn welbehagen heeft; ze zullen in hun hart God kennen door in perfecte communie met Hem te leven; ze zullen eeuwige bewoners zijn van het Nieuwe Jeruzalem; en zullen Christus kennen door in hechte relatie met Hem te zijn als nooit tevoren.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

'En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:' Over de gemeente van Laodicea zegt de Heer niks goeds, integendeel alleen berisping. Dat is heel ironisch, want Laodicea betekent het land van het rechtvaardige volk. 'Amen' in gebeden wordt vertaald als 'zo zij het'. In dit geval verwijst het naar Gods naam Yahwe - de Zijnde. 'Het Begin der schepping Gods' kun je in twee opzichten begrijpen: Jezus als mens Messias is het begin van Gods schepping als de Verlosser door wie de schepping hernieuwd is, het Hoofd en de hoeksteen van Zijn Kerk. En als God de Zoon is Hij ook het Begin der schepping van God de Vader, omdat Hij medeschepper is, evenals de God de Heilige Geest.

'Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!' Dat verwijst blijkbaar naar hun religieuze en spirituele onverschilligheid. Louwe christen bevindt zich in een staat van vergetelheid, zelfbedrog, spirituele slaap en ziet en voelt daarom het gevaar van zijn positie niet. Daarom zegt Paulus: 'Zijt vurig van geest. Dient den Heere.' (Romeinen 12:11).

'Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.' Want in God leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij (Handelingen 17:28). En als God ons vanuit Zichzelf afwerpt dan betekent dit de eeuwige dood. 'Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.' Blijkbaar waren ze van mening dat het in alle opzichten goed met hen ging vanwege hun materiële rijkdom en een hoge levensstandaard. Maar in spirituele opzicht ging het niet goed met hen.

'Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.' Als ze zo rijk zijn raad de Heer hen aan om het goede te doen met hun rijkdom, in plaats van daarop te vertrouwen, vrome en godsvruchtige leven te lijden, waardoor ze van waarde zouden zijn in Gods ogen en Zijn genade zouden verkrijgen. Witte kleren symboliseren rechtvaardiging en ogenzalf - Gods geestelijke verlichting. 

'Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.' Ondanks Zijn vreeswekkende berisping, de Heer vertroost hen door bekend te maken wat Zijn motivatie is daarbij. 'Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft.' (Spreuken 3:12-12). 

'Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.' De Heer Jezus klopt bij ons in ons hart door de stem van ons geweten. En als we zijn stille stem in ons hart niet negeren, maar doen wat Hij wilt, dan stellen we Hem tevreden en in die zin worden we één met Hem, naarmate we gehoor geven aan zijn stille stem. Zo kunnen we waardig deel nemen aan de heilige eucharistie, met als gevolg dat Jezus daadwerkelijk een rustplaats vindt in ons hart. 'Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.' Hiermee is het duidelijk dat Jezus, die één in wezen is met de Vader, macht heeft zijn heerschappij te delen met zijn trouwe volgelingen (heiligen). Tegelijkertijd Zijn heerschappij (troon) is de heerschappij van God de Vader. 'Weet gij niet, dat wij de gevallen engelen (demonen) oordelen zullen?' (1 Korintiërs 6:3). Hiermee wil de Heer Jezus ons inspireren voor een godsvruchtige leven in liefde en vreze Gods. Laat ons zijn waarschuwing in acht nemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoofdstuk 4. Lof van de 24 ouderlingen en de 4 dieren.

'Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.' In Johannes 10:10 zegt Jezus: 'ik ben de deur der schapen', dus de Weg en de Deur naar het Hemels Koninkrijk. We moeten niet denken dat Johannes zag er het Wezen van God de Vader. God is Geest en heeft geen vorm of kleur. Wat hij zag was alleen Zijn symbolische manifestatie. De edelsteen jaspis heeft een groenachtige kleur en lijkt op smaragd. Daarom symboliseert het de goede God die het voedsel geeft aan alle vlees. ('Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen. En den wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie; en het brood, dat het hart des mensen sterkt.' (psalm 104:14-15)). Sardius heeft roodachtige kleur en lijkt de kleur van het vuur te hebben. Het symboliseert dus Gods gerechtigheid ten aanzien van zondige mensen, 'Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God.' (Deuteronomium 4:24). Zie ook psalm 76:8 en Hebreeën 10:31. De regenboog met de ene kleur van de edelsteen smaragd symboliseert de grote menigte van Gods verschillende engelen, die in 9 rangen worden onderverdeeld: de engelen, de aartsengelen, de krachten, machten, voorstendommen, heerschappijen, tronen, cherubijnen, serafijnen. Of er nog andere soorten zijn is niet bekend. Groenachtige kleur ook symboliseert hun zorgzaamheid voor het mensengeslacht. Heeft Gods troon ook een extra betekenis behalve het symbool te zijn van Zijn absolute heerschappij? In psalm 80:2 lezen we: 'O Herder Israëls!... Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.' En in psalm 99: ' De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.' 

'En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.' De 24 ouderlingen bestaan waarschijnlijk uit 12 rechtvaardige vertegenwoordigers van de 12 stammen van Israël en het Oude Testament; en 12 apostelen als vertegenwoordigers van het Nieuwe Testament. Gouden kronen zijn de symbolen van hun overwinning op de duivel en de zondige wereld.

'En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen;' Dat zijn mogelijk de prediking van Gods heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament - profeten en apostelen. In psalm 77:19 lezen we: 'Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde.' 'En zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.' Waarschijnlijk 7 Gods aartsengelen.

'En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk.' Glazen zee is  waarschijnlijk water dat voor ons onzichtbaar boven de hemel is (Alle gij wateren, die boven de hemel zijt, looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid. (Daniël 3:60 https://www.statenvertaling.net/bijbel/geza/1.html); Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! (Psalm 149:4)). Of is het een symbool voor de genadegave van de doop die ons rein maakt van de zonde, mits we met een oprechte geloof het ontvangen. 'En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.' 'In het midden' wil zeggen rondom, want de troon is al bezet door Degene die erop zit. De vier dieren zijn blijkbaar echte serafijnen. 'Vol ogen van voren en van achteren' wil zeggen hun uitzonderlijke vermogen om het Goddelijk licht te aanschouwen en hun verlichting met de kennis van verleden en toekomst.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

'En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.' Deze vier dieren doen denken aan de vier dieren in Ezekiël 1. Maar de dieren hier hebben elk een eigen gezicht en in Ezekiël 1 - vier gezichten. Natuurlijk het is geen uiterlijk van de serafijnen, maar denkbeeldige symbolen. Dat zijn de symbolen van vier evangelisten en hun evangelieën. Leeuw symboliseert koningschap, want hij wordt gezien als de koning van de dieren vanwege zijn kracht. Het symboliseert de evangelie van Mattheus, want Mattheüs heeft in zijn genealogie van Jezus Zijn koninklijke afkomst bewezen. De kalf symboliseert de offergave. Het is dan ook de evangelie van Lukas, want Lukas begint zijn evangelie met het verhaal over priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En de priester is degene die offers brengt. In die tijd was kalf een belangrijke brandoffer aan God volgens de wet. De mens is een symbool voor verstandigheid. Het symboliseert de evangelie van Markus, want de evangelie van Markus gaat met name over Jezus Christus als mens. De adelaar is een symbool voor verhevenheid. Het symboliseert dan ook de evangelie van Johannes als de meest mysterieuze en verhevene qua inhoud. Al deze symbolen staan ook voor vier aspecten van Jezus - de Koning, de Offeraar en Degene die geofferd wordt, de Christus als Mens, de God en de Schenker van de Heilige Geest. 

image.png.a98f6d2d47e9e28ae17ebca6dc5b74b9.png 0_dccf3_cb2adc69_orig

'En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.' In tegenstelling tot deze dieren, hebben de wezens in Ezekiël 1 vier vleugels. De vier dieren uit Openbaring lijken daarom meer op serafijnen van Isaiah 6:2: 'De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.'  Het feit dat met vier vleugels bedekken zij zich, symboliseert hun ontzag voor Gods heerlijkheid die zelfs zij niet kunnen in alle vrijheid aanschouwen. En twee andere vleugels waarmee zij vliegen symboliseren hun verblijf in het verhevene, hun ultieme bewegingssnelheid. In totaal zijn er 24 vleugels, wat gelijk is aan het aantal van de ouderlingen, die de hele Kerk representeren. Het feit dat ze 'hebben geen rust dag en nacht' wil niet zeggen dat ze constant lijden van vermoeidheid, maar dat zij met een vlammende ijver onophoudelijk God dienen met heel hun wezen. In feite is het een heel gelukzalige toestand voor onlichamelijke geesten. Hun lofzang verheerlijkt God de Heilige Drie-eenheid, Die was in de Oude Testament, Die is in de Nieuwe en Die komen zal aan de voleinding der tijden. 

'En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.' De ouderlingen werpen de symbolen van hun overwinning voor Gods troon, door Wie zij die overwinning behaald hebben. Zij zijn zich volkomen bewust dat ook al zijn ze bekleed met eer en heerlijkheid, ze zijn in feite niets in vergelijking met God de Schepper en de Schenker van al het goede. Met hun nederigheid triomferen ze in feite over Lucifer (duivel), die in waanzinnige hoogmoed en egoïstische zelfverliefdheid gevallen was.

https://uranopolitis.livejournal.com/6500.html

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoofdstuk 5. De boekrol met zeven zegels.

'En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.' De boekrol is het Nieuwe (geschreven van binnen als vervulling en de openbaring van het Oude) en het Oude Testament (geschreven van buiten als de voorafschaduwing van het Nieuwe). De bijbelse profetieën over de Christus en de toekomstige gebeurtenissen worden vervuld in de loop van de geschiedenis. Er was slechts één rol, maar het bestond uit zeven delen die van elkaar werden gescheiden door zegels op de rand van de rol; naarmate de zegels werden verwijderd, opende de rol vanzelf en onthulde de inhoud ervan. Zeven zegels wil zeggen de volheid van de mysterie van de profetieën die uitgedrukt zijn op een voor ons onduidelijke zegswijze. Alleen God weet precies wat Hij in zijn voorzienigheid besloten heeft. 'Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord.' (Lukas 10:24).

'En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.' Christus als de hoogtepunt van de hele heilsgeschiedenis is de Grondlegger zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament. In Hem wordt geopenbaard de mysterieuze betekenis van de profetieën, de wet met zijn rituelen en de offergaven van dieren, alle andere voorafbeeldingen in het leven van de oudtestamentische rechtvaardigen. Daarom is hij ook waardig om het Testament te openen. Het testament is een document met een verklaring van hetgeen een persoon wil dat na zijn dood zal gebeuren. Hier zien we dat Christus als mens is niet alleen de grondlegger, maar ook de erfgenaam van Zijn Testament. Want hij is niet alleen gestorven, maar ook opgestaan voor het eeuwig leven; hij overwon de dood, oftewel hij heeft ons verlost van de dood door zijn dood en de opstanding. Daarom is geen enkele schepsel waardig om zijn plaats in te nemen als het hoofd van de Kerk en de Vervuller van de bijbelse profetieën en voorafbeeldingen. Als overwinnaar wordt Hij Leeuw genoemd, wat verwijst naar de profetie van Jacob in Genesis 49:9: 'Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?' Het is een profetie over Jezus. 'Roof' wil zeggen de zielen van de rechtvaardigen die Jezus heeft van de duivel ontnomen door hen uit de Hades te bevrijden. 'Hij kromt zich, hij legt zich neder' verwijst naar zijn graflegging. 'Wie zal hem doen opstaan?' verwijst naar Zijn opstanding. Hij wordt Wortel Davids genoemd als verwijzing naar de profetie van Isaiah in 11:10: 'Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï (vader van David), Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.' Wortel wil zeggen Schepper van David (en de hele schepping), die aan hem zijn unieke betekenis gaf als de voorvader van Christus. Profetie over Jezus als de overwinnaar van de dood: 'Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood: o dood! waar zijn uw pestilentien? hel! waar is uw verderf?' (Hosea 13:14).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Om deze laatste dagen door te komen is het van het grootste belang de ogen gericht op de schepper en zijn woord te houden, ik lees dagelijks in de schrift en mediteer, probeer daardoor ook meer inzicht te krijgen dan wat er nu al voorhanden is, dit in de eerste plaats, daarnaast op de 2e plaats vind ik het persoonlijk niet bezwaarlijk om van het leven te genieten, bv. ik ga meer naar de Chinees dan wat ik eerst deed ik kocht eind vorig jaar dure handgemaakte lederen riemen en een paar Bommel schoenen, mijn vrouw gedenk ik ook meer dan voorheen en gaf een grootbeeld tv, tv kijken is iets ikzelf zelden doe.

Natuurlijk moet het geen obsessie worden, daar waak ik voor en natuurlijk ben ik ook weleens een beetje panisch van het wereldgebeuren, op zo een moment moet je op Gods woord vertrouwen, valt voor mij niet altijd mee, toch bemerk ik dat een zekere berusting en vertrouwen in wat de Schepper van plan is haalbaar kan zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Om deze laatste dagen door te komen is het van het grootste belang de ogen gericht op de schepper en zijn woord te houden, ik lees dagelijks in de schrift en mediteer, probeer daardoor ook meer inzicht te krijgen dan wat er nu al voorhanden is, dit in de eerste plaats, daarnaast op de 2e plaats vind ik het persoonlijk niet bezwaarlijk om van het leven te genieten, bv. ik ga meer naar de Chinees dan wat ik eerst deed ik kocht eind vorig jaar dure handgemaakte lederen riemen en een paar Bommel schoenen, mijn vrouw gedenk ik ook meer dan voorheen en gaf een grootbeeld tv, tv kijken is iets ikzelf zelden doe.

Natuurlijk moet het geen obsessie worden, daar waak ik voor en natuurlijk ben ik ook weleens een beetje panisch van het wereldgebeuren, op zo een moment moet je op Gods woord vertrouwen, valt voor mij niet altijd mee, toch bemerk ik dat een zekere berusting en vertrouwen in wat de Schepper van plan is haalbaar kan zijn.

Hier toch ook een enorme kriebel tot uitgaves. Weet je nog hoe fel ik tegen 5G was? Nuja ben,,, maar intussen heeft het me wel al deels verleid door alle tech die daaruit verder komt. Gadgets + Fundamenteel = love.

Ik keek laatst naar een lens voor maanfotografie, dat kost ongeveer 10K. Dan vond ik een telescoop waar je een camera op kan verbinden naar de pc. Het kriebelt al even, maar het geld blijft toch beter op de bank.

Niets zo garanderend dan geld in deze tijd. Een 4K tv kost nu niet zo heel veel, maar de next gen consoles die dit jaar uitkomen draaien al op 8K. Kost je makkelijk 10K zo een tv. 

Vroeger kocht je een tv en was je daar meer dan tien jaar zoet mee. Nu vernieuwt alles sneller dan ik volgen kan. Nog een paar jaar en hele zonnestelsels vliegen in 3D holografisch door klaslokalen. Mooi en sinister tegelijk.

bewerkt door Fundamenteel
Dt

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Lam opent de boekrol.

'En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.' Temidden van de Kerk, mede tronend met God de Vader, staat Jezus als een Lam, overeenkomstig de profetie van Jesaja 53:7 die hem het Lam noemde: ' als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.' Zie ook Jeremia 11:19. Zeven hoornen symboliseren de volheid van kracht. In psalm 75:11 staat er: 'En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden.' En zeven ogen verwijzen naar de profetie van Jesaja 11: 'Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.' 

'En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.' Overeenkomstig Zijn eigen getuigenis: 'Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; ' (Mattheüs 11:27). 'En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.' De Kerk onderwerpt zich aan Christus God. De citer symboliseert de harmonieuze en welklinkende Goddelijke doxoligie (prijslied). Over reukwerk als de gebeden van de heiligen zegt psalm 141:2: 'Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer.' Gouden fiolen zijn hun harten, die wijd open zijn voor Goddelijke liefde.

' En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;' Het is een nieuw lied, omdat het heilswerk dat Jezus voor ons volbracht heeft is nieuw: Zijn wonderbaarlijke geboorte, opstanding, hemelvaart... Het is nieuw ook in vergelijking met het overwinningslied van de Israëlieten na hun overtocht door de Rode zee en bevrijding van de Egyptenaren. En verder zingen ze namens de Kerk datgene wat er geprofiteerd werd in psalm 82:8: 'Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natiën.'

' En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.' Alle trouwe volgelingen van Jezus, christenen, zijn geroepen koningen te zijn over hun hartstochten; dat wil zeggen in een toestand van de juiste innerlijke hiërarchie te verkeren, waarbij het lichamelijke is onderworpen aan de ziel, en de ziel is onderworpen aan de geest, en de geest is onderworpen aan Gods Geest. Zo wordt hun morele kracht verwezenlijkt. En zullen ze met Christus verheerlijkt worden als overwinnaars, die met Christus mee hebben geleden in dit leven door zich te onthouden van het genot van de zonde, ook al worden ze niet fysiek gekruisigd. De priester wil zeggen niet alleen degenen die deze functie hebben binnen de gemeente, maar ook vrome leken die in de onbloedige offergave (in de liturgie) participeren. De christen is ook geroepen om priester te zijn in de zin dat heel zijn leven geofferd wordt aan God, toegewijd aan God. En dat kost inspanning, zoals het voor de professionele priester inspanning kost om in alle oprechtheid van hart gebeden te offeren bij het heilig altaar tijdens de kerkdienst.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De grote doxoligie. 

Daarna hoorde Johannes een ontelbare menigte engelen God en Zijn Christus loven. Ook al zijn Gods engelen zelf geen gevallen wezens, ze zijn toch met hart en ziel betrokken bij Gods heilseconomie. Zelfs de schepsels onder de aarde loven God; die schepsels zijn geen demonen en zondaars, maar andere onschuldige schepsels Gods; 'Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.' (Romeinen 8:19-22).

Wees dus dankbaar dat je tot God mag bidden en hem prijzen; en ook de hoop hebt om Hem in het eeuwig leven loven.

Hoofdstuk 6. Opening van de eerste zes zegels.

'En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!' Het feit dat de boekrol gesloten was betekent dat de mensen vervreemd waren van God en konden daarom zijn heilsplan niet doorgronden. De opening van de zegels kan een symbool zijn voor zeven daden van Christus voor onze verlossing. De opening van de eerste zegel symboliseert zijn geboorte als mens om ons te verlossen van de erfzonde waarin we ontvangen en geboren worden.

'En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!' (Openbaring 6:2).

Naar mijn mening symboliseert de ruiter op het witte paard de Heer Jezus Christus zelf en het paard is zijn Kerk en/of de apostelen. Het symboliseert dus de overwinnende wereldwijde prediking van het evangelie door de apostelen en hun opvolgers. Dit process is nog niet gestopt. Er is ook een vergelijkbare profetie in Habakuk 3:8: 'Was Uw toorn tegen de rivieren, was Uw verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op Uw paarden reedt? Uw wagens waren heil.' De boog betekent prediking van Gods Woord, die als een pijl het hart en de ziel doorboort (dat wil zeggen het heeft een overtuigingskracht). De kroon staat voor kracht en overwinning.

Vergelijk de soortgelijke profetieën: 'Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden.' (psalm 45:6); 'maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd. Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen (Zacharias 10:3-4).

'En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!' De opening van de tweede zegels symboliseert verzoeking en de overwinning van de Heer op satan in de woestijn. Daarmee heeft Jezus als nieuwe Adam de zonde van oude Adam goedgemaakt (gekorigeerd) door de raad van satan te verwerpen en trouw te blijven aan God. 

'En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.' De rode paard met ruiter symboliseert onvrede onder de mensen, gelijk Jezus dat profeteerde: 'Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.' (Mattheüs 10:34). En dat werd en zal worden vervuld bij de bloedige vervolgingen van de christenen. Hoe precies die profetie van Jezus is vervuld, kunnen we lezen in levensverhalen van de heilige martelaren (bijvoorbeeld heilige Barbara, die door haar eigen vader onthoofd werd). Aan de andere kant de ruiter op rode paard is ook een teken van grote oorlogen en vijandschappen. Rood is namelijk de kleur van het bloed. Vrede is een gave van God, maar de gevallen wereld wil zich niet onderwerpen aan God. Daarom kan de gevallen mensheid ook niet eendrachtig zijn met elkaar, zoals dat ook het geval was bij de onvoltooide bouw van de toren van Babel.

Zie ook Lucas 21:10-11.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

'En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.' Derde zegel symboliseert de prediking, de leer van Jezus en zijn weldaden door middel van wonderen, die als doel hebben ons tot de kennis van de goede God te brengen. De ruiter op een zwart paard symboliseert waarschijnlijk beperkte hongersnood, zoals Jezus dat profeteerde: 'en er zullen zijn hongersnoden en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.(Mattheüs 24:7). Tarwe is qua voedingswaarde en smaak beter dan gerst; en hier zien we dat tarwe wordt dan ook duurder en dus zeldzamer dan gerst. Penning of denarius was de dagloon van een arbeider. Olie en wijn zijn een belangrijke onderdeel van de sacramentele kerkdiensten. Olie wordt gebruikt bij het sacrament van de ziekenzalving en myronzalving (of vormsel); en wijn bij het sacrament van eucharistie (letterlijk: dankzegging). Daarom zal de Heer ervoor zorgen dat alle benodigdheden op een of andere manier beschikbaar zullen zijn. De weegschaal in de hand van de ruiter staat voor Goddelijke voorzienigheid voor de wereld - zelfs in hongersnood zal er genoeg voedsel zijn voor degenen die volgens Zijn wil in leven moeten blijven.

De vierde zegel staat voor oorvegen die Jezus had te verduren om voor onze genot der zonde verlossende boete te doen. Adam en Eva waren verleid door dat genot der zonde, daarom moest Jezus het tegenovergestelde goede te doen om als nieuwe Adam hun overtredingen te corrigeren: Door zijn gehoorzaamheid aan Gods wil verloste hij ons van onze ongehoorzaamheid, door zijn bereidwilligheid en geduld om het leed te verduren - van onze genot van de zonde, door zijn uitgespreide op het Kruis handen - onze handen, waarmee we zonde hebben begaan door de verboden vrucht te plukken.

'En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.' De laatste drie en in het bijzonder vierde ruiter staan voor satan en zijn demonen die dood en verderf brengen. Zij kunnen niet alles doen wat ze willen, mag wat wordt hun toegestaan door Gods voorzienigheid; en God doet wat het beste is voor de mensen, maar hij kan hun kwade wil niet veranderen, want Hij is liefde en respecteert daarom de vrije keuze van een mens. De dood en het leed zijn op zich weldaden na de zondeval, want ze maken een eind aan ons leven in zelfbedrog - dat we gelukkig kunnen en moeten zijn zonder God door te streven naar zinnelijke, individualistische, egoistische genot en materialistische tevredenheid; maar de realiteit is anders. Voor een christen geduldig en dankbaar verdragen van ongewilde leed en dood is een kruis, een nauwe pad, een manier om gered te worden en Christus na te volgen. Maar de satan wil door middel van leed en dood de mens tot wanhoop, godslastering, neerslachtigheid, depressie, hysterie, gemopper, zelfmoord... te brengen.

In dit vers zien we dat de duistere krachten voor een vierde deel macht krijgen op aarde om dood en verderf te zaaien vanwege onze zondigheid. Het vierde paard heeft dan ook de kleur van een lijk. De hel wil zeggen demonen. In het bijzonder zullen ze zich vertonen in en rond de tijd van antichrist.

En wat honger betreft, profeteerde Amos: 'Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN.

En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.' Laat ons daarom waarderen dat we nog tijd hebben om Gods woord aandachtig te lezen en de Gods waarheid te zoeken, zodat we hopelijk geen geestelijke honger zullen moeten lijden vanwege onze nalatigheid.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat ook nog zou kunnen: dat het anders loopt.

In ieder geval, zoals ik het hoorde uit de film Terminator 3 (die ook zijn ideeën ontleend heeft aan de bijbelse Apocalyps): 'The Judgement Day cannot be prevented. It can only be postponed' (Als ik me goed herinner).

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Modestus:
23 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat ook nog zou kunnen: dat het anders loopt.

In ieder geval, zoals ik het hoorde uit de film Terminator 3 (die ook zijn ideeën ontleend heeft aan de bijbelse Apocalyps): 'The Judgement Day cannot be prevented. It can only be postponed' (Als ik me goed herinner).

Ken je de uitdrukking 'self fulfilling prophecy'?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ken je de uitdrukking 'self fulfilling prophecy'?

Ja. Je hoeft je niet te focussen op de negatieve dingen van de Openbaring. Wat ik hier schrijf is een interpretatie, geen gedetailleerde voorspelling van de toekomst. Je kan uiteraard je eigen interpretatie presenteren. 

'En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.' Vijfde zegel symboliseert de geseling van Jezus, de meest pijnlijke slagen en wonden die Hij had te verduren van Pilatus en de heidenen. Daarover profeteerde Zacharias: 'Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.' Met zijn wonden heeft Hij ons genezen van onze geestelijke wonden die de demonen ons hebben toegebracht; ons hoop heeft gegeven voor de complete heeling in het paradijs, in het eeuwig leven. Het altaar hier doet denken aan het altaar des brandoffers uit de tent der samenkomst (Leviticus 4:7). De heilige martelaren, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, zijn als het ware heilige godwelgevallige brandoffers, ook al waren ze niet allemaal letterlijk verbrandt. Ze zijn onder het altaar en niet op het altaar, omdat zij hebben hun bloedgetuigenis al afgelegd en nu rusten ze in vrede. 

'En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?'. Zij roepen zo tot de Heer niet omdat ze hun vijanden haten, maar omdat ze 'hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid' en verlangen weer opstaan met hun lichamen voor het leven van de komende eeuwigheid. 'Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.' (Romeinen 12:19).

'En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.' Witte kleren symboliseren hun rechtvaardiging; door Gods genade zijn ze volmaakt geworden, zoals hun hemelse Vader volmaakt is. En wat betreft hun broeders die vervuld zouden zijn, schrift Paulus: 'Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.' (Hebreeën 11:40). 

image.png.0bc6f8372a56f60f42d4a78f1c235ca3.png

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Bastiaan73:

Ken je de uitdrukking 'self fulfilling prophecy'?

Heeft niets met bijbelse profetie te maken maar is een psychologische uitdrukking.

bv wanneer je in iemand het slechtste ziet en die daarnaar behandelt, zal die ook slecht tegen u gaan doen. Dan zegt de uitdager: “zie je wel”

bewerkt door Fundamenteel
Rood

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Fundamenteel:
16 uur geleden zei Bastiaan73:

Ken je de uitdrukking 'self fulfilling prophecy'?

Heeft niets met bijbelse profetie te maken maar is een psychologische uitdrukking.

Dat heeft het wel. Hoe vaak staat er niet in de Bijbel 'opdat in vervulling gaat wat staat geschreven'. 

9 minuten geleden zei Willempie:

interessant voor wie het interessant vindt 

Dat is een open deur. Dit is een film van anderhalf uur. Kun je aangeven wat precies hiervan relevant is voor deze discussie? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een open deur. Dit is een film van anderhalf uur. Kun je aangeven wat precies hiervan relevant is voor deze discussie? 

Het handelt over de werkelijke oorzaken achter de gebeurtenissen in deze tijd waarin wij leven. De laatste dagen dus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid