Spring naar bijdragen
ELOQUENCE1001

Laatste dagen - Openbaring

Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei sjako:

Waarom denk je dit? Jezus zei dat die Johannes de Doper is. Dan lijkt het me niet logische dat Elia niet letterlijk zal komen, al was het al dat hij nog geen opstanding heeft gekregen (pas bij de komst van Christus).

De geest van Elia. In het jodendom is deze vorm van reïncarnatie niet vreemd. Dit s.v.p. niet verwarren met de hedendaagse populaire opvattingen hierover.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Willempie:

De geest van Elia. In het jodendom is deze vorm van reïncarnatie niet vreemd. Dit s.v.p. niet verwarren met de hedendaagse populaire opvattingen hierover.

Hier wordt geen incarnatie bedoeld. Met de geest van Elia wordt bedoeld dezelfde (geestes)houding en instelling. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Hier wordt geen incarnatie bedoeld. Met de geest van Elia wordt bedoeld dezelfde (geestes)houding en instelling. 

Jezus zei hierover: "Voor wie het vatten kan." Dat geldt dus niet voor iedereen. Het begrip over reïncarnatie in het Jodendom is, zoals ik al schreef, niet te vergelijken met de hindoeïstische opvatting bijvoorbeeld. Maar de Bijbel leert dat Jezus lijfelijk terugkomt op deze aarde en de twee profeten eveneens. Hun taak is nog niet voorbij. De ene is Elia. Wie de andere is weten we niet zeker. Het zou Henoch kunnen zijn maar ook Mozes. Ook tegen Daniël werd gezegd dat hij nog een taak had te vervullen, aan het eind der tijden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Jezus zei hierover: "Voor wie het vatten kan." Dat geldt dus niet voor iedereen. Het begrip over reïncarnatie in het Jodendom is, zoals ik al schreef, niet te vergelijken met de hindoeïstische opvatting bijvoorbeeld. Maar de Bijbel leert dat Jezus lijfelijk terugkomt op deze aarde en de twee profeten eveneens. Hun taak is nog niet voorbij. De ene is Elia. Wie de andere is weten we niet zeker. Het zou Henoch kunnen zijn maar ook Mozes. Ook tegen Daniël werd gezegd dat hij nog een taak had te vervullen, aan het eind der tijden.

Dat is een interpretatie.

Wat Daniël betreft:

Daniël 12: 9  Toen zei hij: ‘Ga, Daniël, want de woorden moeten geheim en verzegeld blijven tot de tijd van het einde.l 10  Velen zullen zich reinigen en zich wit maken en gelouterd worden.m Slechte mensen zullen zich slecht gedragen, en geen van de slechte mensen zal het begrijpen. Maar degenen die inzicht hebben, zullen het begrijpen.n11  En vanaf de tijd dat het vaste kenmerk*o verwijderd is en het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn.12  Gelukkig is hij die blijft verwachten* en die de 1335 dagen bereikt!

Volgens mij staat er nergens dat Daniël nog een taak heeft. Er staat alleen dat Daniël niet alles begreep wat hij moest optekenen, maar dat in het einde der dagen de betekenis wel duidelijk zou worden.

1 uur geleden zei Willempie:

De ene is Elia.

Het is een veel gemaakte fout dat er gedacht wordt dat Elia naar de hemel is gebracht. Dat zou niet kloppen met de uitspraak van Jezus dat er NIEMAND naar de hemel is opgevaren. Bovendien heeft daarna Elia nog een brief geschreven naar de koning. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Dat is een interpretatie.

Ja, net zoals alles wat het WTG beweert interpretaties zijn.

 

4 uur geleden zei sjako:

Daniël 12: 9  Toen zei hij: ‘Ga, Daniël, want de woorden moeten geheim en verzegeld blijven tot de tijd van het einde.l 10  Velen zullen zich reinigen en zich wit maken en gelouterd worden.m Slechte mensen zullen zich slecht gedragen, en geen van de slechte mensen zal het begrijpen. Maar degenen die inzicht hebben, zullen het begrijpen.n11  En vanaf de tijd dat het vaste kenmerk*o verwijderd is en het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn.12  Gelukkig is hij die blijft verwachten* en die de 1335 dagen bereikt!

Je vergeet vers dertien erbij te vermelden. Doe je dat bewust?

 

4 uur geleden zei sjako:

Het is een veel gemaakte fout dat er gedacht wordt dat Elia naar de hemel is gebracht. Dat zou niet kloppen met de uitspraak van Jezus dat er NIEMAND naar de hemel is opgevaren. Bovendien heeft daarna Elia nog een brief geschreven naar de koning. 

Dat is helemaal geen fout want dat staat gewoon in de Bijbel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Het is een veel gemaakte fout dat er gedacht wordt dat Elia naar de hemel is gebracht. Dat zou niet kloppen met de uitspraak van Jezus dat er NIEMAND naar de hemel is opgevaren.

Dat is de helft van de uitspraak, want lees wat daarachter staat;

Joh. 3

13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

En juist die opvolgende uitspraak, maakt dat het de mens zelf aangaat, zoals in 1 Kor. 15, zoals in Joh. 17 en Rom. 8 waarin de mens verandert van mens tot Geest-Mens, de Heere uit de Hemel.

Lichaam van Christus is niet zomaar een uitdrukking, maar een geestelijke realiteit wat zich in de mens kan ontwikkelen.

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Willempie:

Je vergeet vers dertien erbij te vermelden. Doe je dat bewust?

Nee, excuus. Hij krijgt idd een opstanding, maar er staat niet echt wat hij gaat doen.

16 minuten geleden zei Willempie:

Dat is helemaal geen fout want dat staat gewoon in de Bijbel.

Er staat zoveel in de Bijbel, maar dat moet je wel in de context zien. De hemel kan ook 'de lucht' zijn. Maar gezien het feit dat hij daarna nog een brief schrijft duidt erop dat hij niet in de hemel is.

3 minuten geleden zei thom:

13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

Alleen Jezus (in de hoedanigheid als mens) is in de hemel geweest. Niemand is opgevaren naar de hemel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei sjako:

Alleen Jezus (in de hoedanigheid als mens) is in de hemel geweest. Niemand is opgevaren naar de hemel.

En toch lees je in de Bijbel dat dit Henoch en Elia wel degelijk is gebeurd. Over het lichaam van Mozes is ook het één en ander te doen geweest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
1 uur geleden zei thom:

13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

Alleen Jezus (in de hoedanigheid als mens) is in de hemel geweest. Niemand is opgevaren naar de hemel.

..dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

Joh. 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

 

1 Kor. 15

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Rom. 8

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Wat wordt weder-geboren.. dat is de Ziel, de Christus, het goddelijke aspect in de mens, dat wat uit God is. En wat wederkeert, is Datgene wat uit God geboren is, in Hem overwint, en in Hem terugkeert.

2 Thess.

12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.

 

 

 

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Waarom denk je dit?

Omdat profeet Mileachi zegt het duidelijk: 'Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.' De komst van Christus, zijn geboorte, was niet vreselijk, in tegenstelling tot Zijn toekomstige wederkomst. Maar of één van die getuigen Elia zal zijn of iemand anders, dat maakt niet uit; zijn missiewerk blijft hetzelfde.

9 uur geleden zei sjako:

We zijn het dus eens? Tenminste enigszins. Zij zijn de uitverkorenen om met Christus mee te regeren over Gods Koninkrijk op aarde. De 'onderdanen' van die aarde zijn niet perse uitverkorenen, al zou je ze natuurlijk wel zo kunnen noemen.

De vraag is dan, wat versta jij onder het regeren? Wetten schrijven en uitvaardigen? Straffen en belonen? Zo ja, dan ben ik daar niet mee eens. Niet alle begrippen uit onze realiteit van de gevallen wereld kunnen we ten volle toepassen als we spreken over de absolute metafysische of hemelse realiteit. Daarom zou ik het woord 'regeren' in dit geval niet gebruiken. Ik zou liever het woord heersen gebruiken; maar zelfs dan moeten we aan dat woord geen aardse betekenis geven. De Bijbel zegt duidelijk over wie de mens dient te heersen, namelijk: 'En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt' (Genesis 1:26). De mens is dus niet geschapen om over zijn medemensen te heersen. Het is helaas wel gebeurt na de zondeval. En de Schrift noemt het een kwaad. Bijvoorbeeld, toen de Israëlieten wilden zich met andere volken assimileren en vroegen Samuel om koning boven hen aan te stellen, terwijl Yahwe was hun Koning; 'zo weet dan, en ziet, dat uw kwaad groot is, dat gij voor de ogen des HEEREN gedaan hebt, dat gij een koning voor u begeerd hebt... En al het volk zeide tot Samuël: Bid voor uw knechten den HEERE, uw God, dat wij niet sterven; want boven al onze zonden hebben wij dit kwaad daartoe gedaan, dat wij voor ons een koning begeerd hebben.' (1 Samuel 12:17, 19). Als mensen delen we één en dezelfde natuur, ook al worden we onderverdeeld als personen. Het is dan Gods wil dat alle mensen eenheid zouden vormen, één mens zouden zijn; zoals God één is, maar bestaat in drie Personen. Door de zondeval kon de mens deze eenheid niet bereiken, maar bracht verdeeldheid (individualisme) in zijn natuur, die nergens naartoe leidt.  

Ik zou dus zeggen dat Gods uitverkorenen zullen met Hem over Gods schepping heersen. Ze zullen de taak voltooien die God oorspronkelijk aan Adam gegeven heeft: een verbindingsschakel zijn tussen de Schepper en zijn schepping. En wat betreft de relatie met hun medemensen, de hiërarchie tussen de menselijke personen blijft. De ene heiligen zullen groter zijn dan de andere en zullen daarom meer hechte relatie met God onderhouden, zullen hem beter kennen en in wezen dichter bij Hem zijn. Zelfs als er dynamische groei zal zijn in onze relatie met God, de grotere heiligen zullen altijd vooroplopen. Maar aan de andere kant zal er ook volkomen harmonie zijn, alsof iedereen aan elkaar gelijk is en er geen reden is om zich verdrietig te voelen vanwege de privileges van anderen. De Goddelijke liefde tussen de mensen zal volmaakt zijn, zodat er geen sprake zal zijn van autoritair heersen en nederig onderwerpen aan de baas. Daar zal er geen behoefte voor zijn, want in de Hemel zul je niet meer voor zonde of slechtheid geneigd zijn om jouw onder controle te houden. Dat is mijn visie. 

9 uur geleden zei sjako:

Als je tot God nadert, zal God ook jou naderen (alleen met zevenmijlslaarzen). Dus een kleine stap van jou kant levert een grote stap van Gods kant op, als het ware. 

Op zich hier ben ik wel mee eens.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid