Spring naar bijdragen
sjako

Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

Aanbevolen berichten

De heiligste woorden uit Gods woord is wel het 'Onze Vader'. Onze Heer Jezus gaf hier aan ons een modelgebed. Ik wil hier regel voor regel gaan analyseren wat er nu eigenlijk staat. Wat is jou idee over het 'Onze Vader'? Welke betekenis heeft het voor je dagelijks leven? Laten we beginnen met de eerste regel: Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Onze Vader is dus een Man en wij zijn Zijn eerste graads nageslacht,  wanneer we ook geboren worden. Hij verdient alle respect, zoals we onze aardse vader behoren te respecteren. Hij houdt van ons en wij mogen onze liefde voor Hem tonen. Zijn Naam is Heilig en behoort door ons geheiligd te worden. Omdat Hij dat waard is!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zijn Naam is Heilig en behoort door ons geheiligd te worden. Omdat Hij dat waard is!

Wat houdt het heiligen van Zijn naam dan in? En waarom is het gebed gericht tot de Vader en niet tot de Zoon? Dat zou je je kunnen afvragen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zijn Naam wordt ontzettend veel gelasterd, deels uit onwetendheid of onbegrip maar ook uit frustratie en woede. Ook door christenen wordt God soms voorgesteld als een soort boeman. Wij kunnen zijn Naam lasteren door onze woorden en gedrag. Mijn gebed is dat de Naam van God de eer, het respect en de liefde ontvangt die Hem toekomt. En dat Zijn Naam gezuiverd wordt van alle blaam, van alles waarvan wij mensen Hem openlijk of heimelijk beschuldigen.

Verder zorgt een Vader voor zijn kinderen en mogen we Hem alles vragen wat we maar willen. We zijn Zijn erfgenamen en Hij wil ons graag alles geven wat Hij heeft.

Het is tevens niet mijn Vader maar onze Vader. Dat betekent dat we broers en zusters hebben waarvoor we mede verantwoordelijk zijn. Die behoren tot mijn stellige overtuiging niet allemaal slechts tot één en dezelfde denominatie maar (her)kennen en aanvaarden elkaar uiteraard wel. 

Dat onze Vader in de hemel is impliceert dat wij Hem dus niet met onze aardse maatstaven kunnen oordelen. Vandaar dat wij van Hem ook geen beelden moeten maken want dan misleiden we onszelf (en anderen).

Tenslotte is het duidelijk en logisch dat Jezus niet tot zichzelf bidt. We bidden tot de Vader, in naam van Jezus en door de Heilige Geest. We mogen ook Jezus aanbidden. De Heilige Geest aanbidden is dan weer niet Bijbels.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

De heiligste woorden uit Gods woord is wel het 'Onze Vader'. Onze Heer Jezus gaf hier aan ons een modelgebed. Ik wil hier regel voor regel gaan analyseren wat er nu eigenlijk staat. Wat is jou idee over het 'Onze Vader'? Welke betekenis heeft het voor je dagelijks leven? Laten we beginnen met de eerste regel: Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden. 

Het Onze Vader is het meest volmaakte gebed dat Christus ons gegeven heeft en wordt dan ook dagelijks tijdens de mis en thuis door vele gelovigen gebeden. Ook bevat het gebed de drie kenmerken van het aldoor durende gebed tot God: dankzegging, smeekbeden, lofprijs. We mogen als kinderen van God Hem daarom vertrouwelijk aanspreken als onze Vader.

Het kindschap Gods is een buitengewoon unieke status die zelfs de engelen niet bezitten. Elke gelovige kan door het doopsel een kind van God worden en daarin groeien door gebed, sacrament en naastenliefde. Het is niet zomaar een mooie metafoor die je wel of niet kunt aanvaarden, maar een essentiëel en onlosmakelijk onderdeel van het christelijk leven.
Zo word je ingelijfd tot een Familie die hemel en aarde overstijgt en waarvan de zonen en dochters volmaakt met elkaar verbonden zijn in Christus. Alleen door deze verbondenheid kunnen we de zonde, het enige echte kwaad in de wereld, bestrijden.

Daartoe is het ook noodzakelijk dat we Gods Naam heiligen en hooghouden. Iets heiligen betekent dat je het in het bijzonder toewijdt aan God en dus niet meer voor eigen gebruik kunt toepassen. We gaan daarom buitengewoon voorzichtig met zijn Naam om en gebruiken het dus niet ijdel.
We vloeken er niet mee, we leggen er geen loze eden mee af, ook niet met de benaming God of Heer, en we gebruiken het ook niet als een gewone, dagelijkse naam, zoals wijzelf en zoals afgoden die hebben. We gaan er met bijzondere eerbied en respect mee om en spreken daarom enkel juiste en edele dingen over Hem en zijn Naam.

We gaan daarom ook bijzonder respectvol om met de naam die ons gegeven is ter redding van vele zielen, de naam die boven alle namen verheven is, namelijk die van Jezus Christus. Door Hem verrichten wij onze gebeden, door zijn Offer verbinden wij ons ten diepste met Hem en met Hem gaan we om als met onze grootste en eerste geliefde, die ons hartstochtelijk bemind.
Ook zíjn naam zullen we niet zomaar lichtvaardig gebruiken, ook niet in discussies, dus zorgen we ervoor dat we in gepaste nederigheid ook over Hem enkel juiste en goede dingen zeggen, geen parels voor de zwijnen gooien ermee en zijn naam niet gebruiken als stok om anderen mee te slaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Wat houdt het heiligen van Zijn naam dan in?

Met eerbied en respect behoort Zijn naam in onze harten een aparte plek gereserveerd te hebben die geen ander verdient. Hij is en blijft een jaloers God die geen rivalen duld.

2 uur geleden zei sjako:

En waarom is het gebed gericht tot de Vader en niet tot de Zoon?

Omdat het onze Vader gericht is aan onze Vader. Dit betekent niet dat Jezus niet aanbeden mag worden. Er zijn tal van voorbeelden in de Bijbel te vinden waarin Jezus aanbeden wordt.

16 minuten geleden zei Robert Frans:

Elke gelovige kan door het doopsel een kind van God worden en daarin groeien door gebed, sacrament en naastenliefde.

Bestaan er dan gelovigen die niet gered zijn? Volgens mij is geloof voorwaarde voor redding en niet per se de doop.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Er zijn tal van voorbeelden in de Bijbel te vinden waarin Jezus aanbeden wordt.

Eer bewijzen en aanbidden is niet hetzelfde. Bijv de wijzen uit het oosten gaven Hem eer, maar aanbaden Hem niet. Onze Heer Jezus leert ons in dit modelgebed tot de Vader te bidden. We bidden wel in Jezus naam. Jezus is de Middelaar tussen God en mens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei sjako:

Eer bewijzen en aanbidden is niet hetzelfde.

En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid. (Op.5:13-14)

En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus te Kapernaum ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. (Mat.8:2-7)

Drie expliciete voorbeelden waarin Jezus aanbeden wordt. Indien nodig kan ik zo doorgaan.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Bestaan er dan gelovigen die niet gered zijn? Volgens mij is geloof voorwaarde voor redding en niet per se de doop.

Het doopsel is dan ook geen voorwaarde voor de redding, zij ís de redding. Maar het beste kun je hierover denk ik een apart topic openen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

En waarom is het gebed gericht tot de Vader en niet tot de Zoon? Dat zou je je kunnen afvragen.

Misschien heel plat, maar volgens de evangeliën heeft Jezus het Onze vader zelf aan zijn volgelingen geleerd. Ik denk dat die toch ook wel vreemd zouden hebben opgekeken als hij begonnen was met
 

Citaat

 

Jezus (of ik), die in de hemel zijt,

mijn naam worde geheiligd,

mijn rijk kome,

mijn wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

 

Etc...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei sjako:

Eer bewijzen en aanbidden is niet hetzelfde. Bijv de wijzen uit het oosten gaven Hem eer, maar aanbaden Hem niet.

neen hoor, in het NT wordt gewoon juist dezelfde bewoording gebruikt... Dat onderscheid bestaat uitsluitend in de hoofden van unitariërs.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem

ook kan: zich voor Hem neerboog, Het Boek zegt: viel voor Hem op de knieën, Basisbijbel: Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen, NBG: viel voor Hem neder...... etc

Dus dat is dus maar hoe je het vertaald. 

Mattheus 4: 23 zegt dan ook "Maar er komt een tijd, en die is er al, dat de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden.

Maar goed, het gaat over hoe jullie tegen deze tekst aankijken, niet om wie gelijk heeft. Tot nu toe interessante reacties.

46 minuten geleden zei Robert Frans:

Het doopsel is dan ook geen voorwaarde voor de redding, zij ís de redding. Maar het beste kun je hierover denk ik een apart topic openen.

Goed idee @Robert Frans

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei sjako:

De heiligste woorden uit Gods woord is wel het 'Onze Vader'. Onze Heer Jezus gaf hier aan ons een modelgebed. Ik wil hier regel voor regel gaan analyseren wat er nu eigenlijk staat. Wat is jou idee over het 'Onze Vader'? Welke betekenis heeft het voor je dagelijks leven? Laten we beginnen met de eerste regel: Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden. I


Johannes 5:23
    “Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft”.

Dit vers zegt ons, dat de Zoon op dezelfde wijze en in dezelfde mate moet worden aanbeden en geëerd als de Vader. “Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet”.

Johannes 10:30:  
    “Ik en de Vader zijn één” 

Johannes 14:8,9
    “Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; Hoe zegt gij: Toon ons de Vader?”
 


Kolossenzen 2:9
    “Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk”

Dit vers zegt ons, dat de volle inhoud van de goddelijke natuur woont in Christus, in Zijn mensheid. Met welk een zorg openbaart en bevestigt de Heilige Geest de godheid van de Heere Jezus. Al de volheid Gods woont in Christus, in Zijn menselijk lichaam. Deze woorden leren duidelijk, dat de Heere Jezus God is, in een lichaam van vlees en bloed. Dit is een piramidebewijs:

 

Hebreeën 1:8
    “Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scheper der rechtmatigheid is de scepter van Uw Koningschap”.

Hier lezen wij, wat God de Vader sprak tot de Zon. Hij noemde de Zoon God en zei tot Hem, dat Zijn troon zou duren tot in alle eeuwigheid en dat Hij in Zijn koninkrijk zou regeren met rechtmatigheid. In de verzen 10 tot 12 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij verder dat God de Vader verklaard heeft, dat de Zoon alle dingen geschapen heeft, dat Hij eeuwig is en nooit zal veranderen.


Efeze 1:2
    “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus”

Hier wordt gezegd dat genade en vrede komen van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. De Vader en de Zoon zouden niet in staat zijn dezelfde dingen te geven, indien zij niet volkomen aan elkaar gelijk waren. Zie ook Fil. 1:2, 2 Thess. 1:2, 1 Tim. 2:2.

 

Titus 2:13    
    “Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”.

De schrijver spreekt niet over twee verschillende Personen. Onze grote God en Zaligmaker zijn één en dezelfde Persoon, namelijk Jezus Christus.


Mattheus 14:35
    “Die in het schip waren vielen voor Hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon”.

De Heere Jezus liet toe, dat mensen Hem als God aanbaden. Zie ook Matt. 28:9,17, Luk. 24:52, Joh. 20: 28,29. 

Enz ....

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

ook kan: zich voor Hem neerboog, Het Boek zegt: viel voor Hem op de knieën, Basisbijbel: Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen, NBG: viel voor Hem neder...... etc

Dus dat is dus maar hoe je het vertaald. 

Mattheus 4: 23 zegt dan ook "Maar er komt een tijd, en die is er al, dat de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden.

καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.  (Mat 8:2)

ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. (Joh 4:23)

ja, het hangt er maar vanaf hoe je het weg wilt vertalen (vet gezet door mezelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Mattheus 4: 23 zegt dan ook "Maar er komt een tijd, en die is er al, dat de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden.

Maar goed, het gaat over hoe jullie tegen deze tekst aankijken, niet om wie gelijk heeft. Tot nu toe interessante reacties.

Dat gedeelte staat niet in Mattheus, maar in Johannes:

Maar er komt een tijd, en die is er al, dat de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden (Joh.4:23)

enkele verzen verderop kun je ook lezen:

Deze, gehoord hebbende, dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot Hem, en bad Hem, dat Hij afkwame, en zijn zoon gezond maakte; want hij lag op zijn sterven. (Joh.4:47)

Wat versta jij onder bidden?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Johannes 5:23
    “Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft”.

Dit vers zegt ons, dat de Zoon op dezelfde wijze en in dezelfde mate moet worden aanbeden en geëerd als de Vader. “Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet”.

Johannes 10:30:  
    “Ik en de Vader zijn één” 

Dit item gaat niet over de drieëenheid. Ik wil er gerust een topic over openen, maar hier is het off-topic. Ik kan die teksten prima uitleggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Dit item gaat niet over de drieëenheid. Ik wil er gerust een topic over openen, maar hier is het off-topic. Ik kan die teksten prima uitleggen.

Serieus? Gezien het onderwerp is het onmogelijk deze zaak te scheiden en ik vermoed dat jij juist dit topic geopend hebt om een aanval te plegen op de Drie-eenheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat versta jij onder bidden?

Jezus zei in Mattheus 4  staat: Jehovah, je God moet je aanbidden en alleen voor hem heilige dienst doen. (zie ook Deut. 6:13). Jehovah, de Veroorzaker van al het leven moet je dus dienen en gehoorzamen. Van een menselijke koning wordt in de Bijbel ook gezegd dat hem eer werd bewezen (met dezelfde woorden als het gaat over eer bewijzen aan Jezus). Jezus zei keer op keer dat de Vader moet worden aanbeden. Daarom begint het modelgebed met Onze Vader. Jezus liet een model na en je moet Hem ook eer bewijzen door Hem te gehoorzamen en na te volgen. Hij is je Koning. Maar Hij is ook de hogepriester tussen God en mens. 

8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Serieus? Gezien het onderwerp is het onmogelijk deze zaak te scheiden en ik vermoed dat jij juist dit topic geopend hebt om een aanval te plegen op de Drie-eenheid.

Nee hoor, maar maak er gerust een topic van. 

Het modelgebed staat op volgorde van belangrijkheid. 1 God is onze Vader en Hem alleen moet je aanbidden.

2. Zijn Naam moet worden geheiligd. Je moet dus weten wat de Naam is en wat die betekent en ook de Naam gebruiken. Ook uit je gedrag moet blijken dat je die Naam heiligt. Je wilt Hem dus in alles gehoorzamen en omdat Hij 'Onze' Vader is geeft dat aan dat je een heleboel broeders en zusters hebt. Het is natuurlijk prachtig dat je de allerhoogste Macht van het universum 'je Vader' mag noemen. Het geeft ook aan dat Hij ontzettend van je houdt, als Zijn kind. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei sjako:

Dit item gaat niet over de drieëenheid. Ik wil er gerust een topic over openen, maar hier is het off-topic. Ik kan die teksten prima uitleggen.

Je stelt in je openingspost

 

16 uur geleden zei sjako:

De heiligste woorden uit Gods woord is wel het 'Onze Vader'. Onze Heer Jezus gaf hier aan ons een modelgebed. Ik wil hier regel voor regel gaan analyseren wat er nu eigenlijk staat. Wat is jou idee over het 'Onze Vader'? Welke betekenis heeft het voor je dagelijks leven? Laten we beginnen met de eerste regel: Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden. 

Waarop ik bijbels onderbouw hoe ik er tegen aan kijk zie..

 

2 uur geleden zei Thinkfree:


Johannes 5:23
    “Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft”.

Dit vers zegt ons, dat de Zoon op dezelfde wijze en in dezelfde mate moet worden aanbeden en geëerd als de Vader. “Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet”.

Johannes 10:30:  
    “Ik en de Vader zijn één” 

Johannes 14:8,9
    “Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; Hoe zegt gij: Toon ons de Vader?”
 


Kolossenzen 2:9
    “Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk”

Dit vers zegt ons, dat de volle inhoud van de goddelijke natuur woont in Christus, in Zijn mensheid. Met welk een zorg openbaart en bevestigt de Heilige Geest de godheid van de Heere Jezus. Al de volheid Gods woont in Christus, in Zijn menselijk lichaam. Deze woorden leren duidelijk, dat de Heere Jezus God is, in een lichaam van vlees en bloed. Dit is een piramidebewijs:

 

Hebreeën 1:8
    “Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scheper der rechtmatigheid is de scepter van Uw Koningschap”.

Hier lezen wij, wat God de Vader sprak tot de Zon. Hij noemde de Zoon God en zei tot Hem, dat Zijn troon zou duren tot in alle eeuwigheid en dat Hij in Zijn koninkrijk zou regeren met rechtmatigheid. In de verzen 10 tot 12 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij verder dat God de Vader verklaard heeft, dat de Zoon alle dingen geschapen heeft, dat Hij eeuwig is en nooit zal veranderen.


Efeze 1:2
    “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus”

Hier wordt gezegd dat genade en vrede komen van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. De Vader en de Zoon zouden niet in staat zijn dezelfde dingen te geven, indien zij niet volkomen aan elkaar gelijk waren. Zie ook Fil. 1:2, 2 Thess. 1:2, 1 Tim. 2:2.

 

Titus 2:13    
    “Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”.

De schrijver spreekt niet over twee verschillende Personen. Onze grote God en Zaligmaker zijn één en dezelfde Persoon, namelijk Jezus Christus.


Mattheus 14:35
    “Die in het schip waren vielen voor Hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon”.

De Heere Jezus liet toe, dat mensen Hem als God aanbaden. Zie ook Matt. 28:9,17, Luk. 24:52, Joh. 20: 28,29. 

Enz ....

Vervolgens jij

20 minuten geleden zei sjako:

Dit item gaat niet over de drieëenheid. Ik wil er gerust een topic over openen, maar hier is het off-topic. Ik kan die teksten prima uitleggen.

????

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Vervolgens jij

22 minuten geleden zei sjako:

Wat jij naar voren brengt is de drie-eenheid en het gaat in dit topic niet over de drie-eenheid. Maar nogmaals, maak er gerust een topic van. Ik zal je antwoord geven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

Wat jij naar voren brengt is de drie-eenheid en het gaat in dit topic niet over de drie-eenheid. Maar nogmaals, maak er gerust een topic van. Ik zal je antwoord geven.

Je komt gefrustreerd over nu

Dat is hoe ik tegen de eerste regel "van het onze vader aankijk"

Dat jij daar automatisch de drieeenheid aan koppeld zie ik als een compliment naar de waarheid.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Thinkfree:

Je komt gefrustreerd over nu

Nee hoor, maar je gaat gewoon off-topic. Je komt met 'bewijsteksten' die gewoon uit te leggen zijn, voor de drie-eenheid. Maar goed, als je dit zo interpreteert, dan is dat prima. Het thema is "Hoe kijk jij hiernaar".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Nee hoor, maar je gaat gewoon off-topic. Je komt met 'bewijsteksten' die gewoon uit te leggen zijn, voor de drie-eenheid. Maar goed, als je dit zo interpreteert, dan is dat prima. Het thema is "Hoe kijk jij hiernaar".

Zit ik nou wel of niet offtopic ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Thinkfree:

Zit ik nou wel of niet offtopic ?

Niet zo flauw doen. Ik wil mijn interpretatie best aan je uitleggen, desnoods naar jou prive, maar niet hier. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Niet zo flauw doen. Ik wil mijn interpretatie best aan je uitleggen, desnoods naar jou prive, maar niet hier. 

Het is maar hoe je het bekijkt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jou uitleg van die verzen hier, omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Jij bent immers degene die deze verzen buitensluit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid