Spring naar bijdragen
sjako

Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

Aanbevolen berichten

28 minuten geleden zei Thinkfree:

Besef me dat het bovenstaande iets teveel van het goede is.

Kort samengevat: als de laatste vijand verslagen is, zit jezus zijn werk als middelaar erop die hij ook nu nog volvoerd.

Ja, dat klopt want dan is de mensheid weer in volmaaktheid zoals in het Paradijs ook de bedoeling was. Maar we gaan veel te veel off topic terwijl er genoeg andere zaken te zeggen zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Thinkfree:


Johannes 5:23
    “Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft”.

Dit vers zegt ons, dat de Zoon op dezelfde wijze en in dezelfde mate moet worden aanbeden en geëerd als de Vader. “Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet”.

Johannes 10:30:  
    “Ik en de Vader zijn één” 

Johannes 14:8,9
    “Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; Hoe zegt gij: Toon ons de Vader?”
 


Kolossenzen 2:9
    “Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk”

Dit vers zegt ons, dat de volle inhoud van de goddelijke natuur woont in Christus, in Zijn mensheid. Met welk een zorg openbaart en bevestigt de Heilige Geest de godheid van de Heere Jezus. Al de volheid Gods woont in Christus, in Zijn menselijk lichaam. Deze woorden leren duidelijk, dat de Heere Jezus God is, in een lichaam van vlees en bloed. Dit is een piramidebewijs:

 

Hebreeën 1:8
    “Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scheper der rechtmatigheid is de scepter van Uw Koningschap”.

Hier lezen wij, wat God de Vader sprak tot de Zon. Hij noemde de Zoon God en zei tot Hem, dat Zijn troon zou duren tot in alle eeuwigheid en dat Hij in Zijn koninkrijk zou regeren met rechtmatigheid. In de verzen 10 tot 12 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij verder dat God de Vader verklaard heeft, dat de Zoon alle dingen geschapen heeft, dat Hij eeuwig is en nooit zal veranderen.


Efeze 1:2
    “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus”

Hier wordt gezegd dat genade en vrede komen van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. De Vader en de Zoon zouden niet in staat zijn dezelfde dingen te geven, indien zij niet volkomen aan elkaar gelijk waren. Zie ook Fil. 1:2, 2 Thess. 1:2, 1 Tim. 2:2.

 

Titus 2:13    
    “Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”.

De schrijver spreekt niet over twee verschillende Personen. Onze grote God en Zaligmaker zijn één en dezelfde Persoon, namelijk Jezus Christus.


Mattheus 14:35
    “Die in het schip waren vielen voor Hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon”.

De Heere Jezus liet toe, dat mensen Hem als God aanbaden. Zie ook Matt. 28:9,17, Luk. 24:52, Joh. 20: 28,29. 

Enz ....

Graag volgende keer je bron (http://www.btronline.nl/BT_bekijken_Compleet.asp?IdT=1589&SessieIDcode=lees1) even noemen gezien het knip- en plakwerk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus noemt zijn Vader zijn God. Hoe kan Jezus als Hij de almachtige God is een God boven zich hebben waar Hij zich ook nog eens aan onderwerpt? Jezus leert aldoor dat Zijn Vader aanbeden moet worden, dat God één is. Marcus 12: 28 Een van de schriftgeleerden was dichterbij gekomen en had de discussie gevolgd. Hij besefte dat Jezus hun een uitstekend antwoord had gegeven en vroeg hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’  29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,  30 en je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”  31 Het tweede is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze geboden.’  32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.”  33 Hem liefhebben met je hele hart, je hele verstand en je hele kracht, en je naaste liefhebben als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers.’  34 Toen Jezus merkte dat de man een verstandig antwoord had gegeven, zei hij tegen hem: ‘Je bent niet ver van Gods Koninkrijk.’ Niemand durfde hem verder nog een vraag te stellen.

Terugkomend op het modelgebed leert Jezus ons dan ook Onze Vader te aanbidden en te vragen om Zijn Koninkrijk. De eerste duizend jaar is Jezus Koning over dit Koninkrijk en dan geeft Hij het Rijk weer aan Zijn Vader zodat God weer heerst over iedereen.

Maar laten we naar de volgende bede gaan in vers. Uw Koninkrijk kome. Wat is dat Koninkrijk? En waarom moest het nog komen? En wanneer komt dit Koninkrijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako Ik denk niet dat het handig is om hier voorzetjes te geven voor een discussie over de Drie-eenheid of de goddelijkheid van Jezus.

Maar goed, de tweede bede. Deze bede kan zowel als een belijdenis als een smeekbede gezien worden. De bidder belijdt dat Gods Rijk komt, maar vraagt ook om haar komst. Gods Rijk is alreeds op aarde, maar moet nog voltooid worden en geheel verenigd met de hemel.
Nu alreeds verenigen we ons met Christus in vooral de eucharistie, zodat hemel en aarde even één zijn en het Rijk Gods zowel in ons is als om ons heen. Daar waar God aanbeden en bemint wordt, daar is zijn Rijk. Het Rijk is dus in Christus en zo in elke gelovige die met Hem verenigd is.

In Christus is er geen scheiding meer tussen leven en dood, want die is door het Offer tenietgedaan. Waar we ook zijn, op aarde of in de hemel, we beminnen en ontmoeten elkaar in Christus.
Ten laatste zal ook de laatste scheiding, die tussen hemel en aarde, tussen natuur en bovennatuur, volledig worden tenietgedaan, omdat alles dan in Christus zal zijn. Ziel en lichaam worden weer één, waarbij het lichaam ook definitief van de zondestraf verlost wordt.
Waar je dan ook gaat of staat, je bent in Christus. Of je nu op aarde bent of miljarden lichtjaren verderop, je bent in Christus. Met heel je ziel en met heel je lichaam, met heel je dan volmaakte wezen ben je in Christus.

Dat is waar we om bidden en waar we op vertrouwen: de vereniging met Christus en met elkaar, de vereniging van de zegevierende Kerk in de hemel en de strijdende Kerk op aarde, de verlossing en verheerlijking van lichaam en ziel.
Nu alreeds vindt dat plaats daar waar gelovigen bidden, Hem ontvangen in de sacramenten en elkaar liefhebben als broeders en zusters. Maar waar we Hem nu nog zien in gedaanten, in sluiers, zien we Hem straks ten volle, van Aangezicht tot aangezicht. Dan wordt zichtbaar wat al die tijd voor ons verborgen bleef.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Jezus noemt zijn Vader zijn God. Hoe kan Jezus als Hij de almachtige God is een God boven zich hebben waar Hij zich ook nog eens aan onderwerpt? Jezus leert aldoor dat Zijn Vader aanbeden moet worden, dat God één is. Marcus 12: 28 Een van de schriftgeleerden was dichterbij gekomen en had de discussie gevolgd. Hij besefte dat Jezus hun een uitstekend antwoord had gegeven en vroeg hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’  29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,  30 en je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”  31 Het tweede is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze geboden.’  32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.”  33 Hem liefhebben met je hele hart, je hele verstand en je hele kracht, en je naaste liefhebben als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers.’  34 Toen Jezus merkte dat de man een verstandig antwoord had gegeven, zei hij tegen hem: ‘Je bent niet ver van Gods Koninkrijk.’ Niemand durfde hem verder nog een vraag te stellen.

Zucht, je hebt echt geen enkel begrip van de drie-eenheid hé? Het probleem dat je hier beschrijft heeft te maken met modalisme, niet met trinitisme. (Modalisme wordt vroeger beschreven bij de kerkvaders dan trinitisme trouwens).

Verder door van Jezus een god te maken, ga je volledig in tegen de eenheid van God... Hij is namelijk één, en buiten hem is er geen ander. Met andere woorden neigt dit dan naar polytheïsme, waar ook  het modalisme naartoe neigde.

bewerkt door ZENODotus
Kaasjeskruid vindt dit leuk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ZENODotus Het is maar wat je een god noemt. Menselijke rechters worden ook goden genoemd en toch geeft dat geen conflict met het monotheïsme.

Psalm 82:6 Ik heb gezegd: “Jullie zijn goden,jullie zijn allemaal zonen van de Allerhoogste.

vergelijk Johannes 10:34 ev 34 Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?  35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd,  36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben? 

Maar genoeg over de drieeenheid. Het Koninkrijk kome, wat betekent dat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

@ZENODotus Het is maar wat je een god noemt. Menselijke rechters worden ook goden genoemd en toch geeft dat geen conflict met het monotheïsme.

Psalm 82:6 Ik heb gezegd: “Jullie zijn goden,jullie zijn allemaal zonen van de Allerhoogste.

vergelijk Johannes 10:34 ev 34 Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?  35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd,  36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben? 

Maar genoeg over de drieeenheid. Het Koninkrijk kome, wat betekent dat?

Ik hoop dat je begrijpt dat die vergelijking op verschillende manieren mank loopt? (Of was het bloed van die rechters even waardevol als het bloed van de gezalfde?)... De context waarin die verzen is geheel anders.

Verder: Laat je rijk komen (het is een aorist imperatief)... Interessant is dat in het NT Gods koninkrijk steeds afgewisseld wordt tussen een toekomstig rijk en een rijk die er is of heel nabij is (zie b.v. 1 Kor 15; cf. Marc 1,15). Interessant dat men daarom in de Katholieke exegese vaak denkt aan drie komsten van Christus: de eerste (in het vlees) in de jaren 30. De tweede komst in de toekomst... En de derde komst in het nu, namelijk in het hart en de gemeenschap van gelovigen door de liefde, een komst in het klein zeg maar..

Citaat

De Nederlandse vertaling van het Onze Vader is een slap aftreksel van wat Jezus bedoelde. Dat is de stelling van David Uijl, één van de sprekers tijdens het symposium ‘Maak werk van je geloof’.

De bekende werkwoorden ‘worde’, ‘kome’ en ‘geschiede’ uit de eerste drie zinnen van het Onze Vader drukken een wens uit. De vertalers hebben hier gekozen voor de aanvoegende wijs. Uijl ontdekte dat dit niet de oorspronkelijke werkwoordsvorm is. “De grondtekst gebruikt de meest krachtige werkwoordsvorm die er is: de gebiedende wijs van de aorist. In de eerste en derde zin staat zelfs een gebiedende wijs in de verleden tijd.”

Een gebiedende wijs in de verleden tijd?
“Het is alsof ik boos tegen mijn kind zeg: ‘Ging naar je kamer!’ De aorist is een sterk bevel, dat in feite al uitgevoerd is op het moment van spreken. Je duldt geen tegenspraak. Het zou natuurlijk van de gekke zijn als wij God vragen of Zijn naam alstublieft geheiligd mag worden. Zijn naam is heilig. En dat zegt die eerste zin dan ook: “Ik bevestig stellig dat Uw naam geheiligd is.” Dat is een betere vertaling.
De tweede zin is in de aorist, gebiedende wijs, actief. Dat wil zeggen dat je niet bevestigt wat al is gebeurd, maar dat jij iets beveelt om nu te gebeuren. “Ik beveel uw Koninkrijk om zich hier en nu te manifesteren.” En vervolgens bevestig je weer dat Zijn wil geschied is door jouw bevel.”

Is dit niet wat brutaal?
Uijl: “Het Onze Vader was in mijn beleving altijd maar een slap gebed. Die eerste drie zinnen vond ik vrij betekenisloos en bidden voor eten en vergeving leek me niet echt relevant. Maar Jezus had een veel diepere bedoeling met het Onze Vader. Hij wilde dat we onze autoriteit zouden kennen en zouden gebruiken.”

“In de Griekse vertaling van de Tenach, de Septuagint, hebben de rabbijnen ervoor gekozen om op een paar plaatsen het Hebreeuws te vertalen naar de Griekse werkwoordsvorm aorist. Die vorm in de gebiedende wijs actief zien we terugkomen in het scheppingsverhaal. Als God zegt: “Er is licht”, dan gebruikt Hij dezelfde kracht als wanneer wij zeggen “Uw Koninkrijk komt.” Het is dus niet de vraag óf Zijn Koninkrijk komt en wanneer Zijn Koninkrijk komt. Nee, het Koninkrijk wordt werkelijkheid op het moment dat wij het uitspreken.”
“Als je op deze manier het Onze Vader gaat bidden, mag je wonderen gaan verwachten in je leven. Je activeert het Koninkrijk van God in je leven met alle goede dingen die daar bij horen. Je enige grond om deze scheppingskracht op te baseren is Jezus die ons deze woorden gegeven heeft. Daarom eindigt het gebed ook zo mooi met ‘Want van U is het Koninkrijk’. Dat herinnert ons eraan dat we niet ons eigen geluk willen scheppen, maar Zijn rijkelijke zegen voor ons.

Dit statement is getoetst op een forum voor Engelse studenten die Grieks leren en David Uijl heeft het voorgelegd aan een hoogleraar theologie die dit artikel onderschrijft, maar er niet zijn naam aan wil verbinden. Lees hier meer over het symposium ‘Maak werk van je geloof’.

Dit artikel stond een tijd geleden op CIP... Het is interessant en daarom deel ik het, al ben ik het er niet mee eens (out of the box denken moed ik altijd wel een beetje aan, al ben ik het er niet mee eens)...

Op een andere forum heb ik volgend antwoord hieromtrent geformuleerd, waarom de redenatie niet helemaal op gaat:

Citaat

Het is een vrij algemene misvatting dat de aorist imperatief een bevel in het verleden uitdrukt, want de aorist wordt meestal voorgesteld als een punctueel verleden... Heel moeilijk in het Nederlands is het om een onderscheid te maken tussen het imperfectum en de aorist... In feite als je b.v. het werkwoord luw gebruikt (het werkwoord die bij de geregelde werkwoord het meest gebruikt wordt om de vervoegingen te leren, dan zou je eluon het gemakkelijkst kunnen vertalen met "Ik was aan het losmaken" elusa (aorist) zou je dan eerder vertalen als "ik maakte los", maar hier moet ik wel de bedenking maken dat dit te absoluut is wat uitspraken betreft, de vervoeging van het Griekse werkwoord is niet (altijd) tijdig gebonden, zo kun je gerust soms om maar een voorbeeld te noemen de imperfectum vinden waar wij met het presentum zouden vertalen.
Wat het aorist imperatief betreft heeft Wenham (en dus ook Bieringer aan) dat het een handeling beveelt zonder aandacht voor de duur of de frequentie ervan (zelfs zonder tijdsbepaling)... Een mooi voorbeeld zie je al in het Onze vader, waarin men leest: "Geef ons elke dag het nodige brood", Mattheüs gebruikt hier het imperatief aorist, terwijl Lucas hier het imperatief presens gebruikt.
Verder moet er eigenlijk al een belletje gaan rinkelen als je bekijkt dat alle verleden tijden eigenlijk bestaan uit een augment (zo ook de aorist), maar niet het infinitief en het imperatief van de aorist.
 

 

bewerkt door ZENODotus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is volkomen duidelijk wat Sjako uitlegt , alleen door filosofie en menselijke  redeneringen kom je tot een vreemde  mix, volkomen onbijbels.

ontopics inderdaad zou je denken maar het onze vader maakt zo en zoal duidelijk dat er een God is, een zoon van God, volkomen separaat, die als mens een losprijs was voor Adam, dus ook weer een beetje topics.

De bijbel is hier duidelijk in en duld geen enkele andere uitlegging, en vergeet zeer zeker nier dat het gebed van Jezus afkomstig was.

 

Citaat

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. 10 Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel. 11 Geef ons het brood dat we vandaag nodig hebben. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons van de goddeloze.”

 

denk nu goed na 

Onze Vader in de hemel, dat is onze geestelijke vader

Uw naam worde geheiligd, Satan had die naam ontheiligd door leugens

Uw koninkrijk kome, sluit prachtig aan op voorgaande, middels een wederkomst - niet meerdere zoals in vorige post - zal er een koninklijke regering

gevormd worden de deze aarde en de mensen naar de volmaaktheid zal sturen

Uw wil zal geschieden, sluit ook aan Gods wil zal gaan geschieden zoals in de tijd van Adam voor de zonde val

natuurlijk valt er nog heel, heel veel meer over te zeggen, tijd ontbreekt mij echter.

Bij mijn weten is er een forum onderdeel die de geloofsbelijdenis niet ter discussie stelt en een onderdeel waar wel over deze punten discussie is

mocht ik dus aan het verkeerde adres en stoort men zich hieraan dan zal ik het verplaatsen.

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ook vroeg op Zenodotus.

Citaat

Want waar twee of drie mensen in mijn naam bij elkaar komen, ben ik in hun midden.’

dat was is en blijft, als meerder mensen studeren op Gods woord en dat  zonder voorbehoud zijn zij verzekerd van de steun van Jezus

 

 

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei ZENODotus:

Ik hoop dat je begrijpt dat die vergelijking op verschillende manieren mank loopt? (Of was het bloed van die rechters even waardevol als het bloed van de gezalfde?)... De context waarin die verzen is geheel anders.

Jezus zelf haalt mijn voorbeeld aan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei ZENODotus:

Dit artikel stond een tijd geleden op CIP... Het is interessant en daarom deel ik het, al ben ik het er niet mee eens (out of the box denken moed ik altijd wel een beetje aan, al ben ik het er niet mee eens)...

Ik vraag me af waarom je het citeert, want het barst van de fouten en je bent het er niet mee eens.. Waarom zou je meehelpen aan het verspreiden van die onzin?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Desid:

Ik vraag me af waarom je het citeert, want het barst van de fouten en je bent het er niet mee eens.. Waarom zou je meehelpen aan het verspreiden van die onzin?

IK zet het dan ook niet zomaar neer, maar leg ook uit wat ik er mis aan vind... Ik citeer het vooral omdat ik de misvatting van de aorist imperatief als een "verleden" imperatief. wel begrijp.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei ZENODotus:

IK zet het dan ook niet zomaar neer, maar leg ook uit wat ik er mis aan vind... Ik citeer het vooral omdat ik de misvatting van de aorist imperatief als een "verleden" imperatief. wel begrijp.

Je hebt er uitstekende uitleggingen tussen zitten. In deze vraag ik mij echter af waarom we dan niet bidden:

Uw Koninkrijk kwam.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Uw Koninkrijk kwam.

Omdat het tastbare, ik weet niet hoe ik beter moet omschrijven, nog moet komen. Door Jezus' komst op aarde is de basis gelegd voor Gods Koninkrijk op aarde. Dat is een echt Koninkrijk wat alle andere regeringen zal wegdoen. Wij mensen hebben bewezen niet zonder God te kunnen regeren. Nu al profiteren we al van dit Koninkrijk doordat een Christen geen deel van deze wereld is. Wij hebben nu al een 'geestelijk Paradijs'. Het mosterdzaadje wordt tot een grote boom. 

Het duidelijkst zien we dit Koninkrijk terug in Daniël 2:35. Een steen raakt het beeld, dat alle Koninkrijken van de wereld betekent, bij de voeten en het beeld valt om. De steen wordt een grote berg dat de hele wereld bedekt. Deze berg stelt Gods Koninkrijk voor. Gods Koninkrijk wordt ook wel Koninkrijk der Hemelen genoemd. Het is een bestuur vanuit de Hemel, het Nieuwe Jeruzalem. Jezus staat aan het hoofd als Koning en zal gedurende duizend jaar gaan regeren, waarin de natiën tot genezing komen. Na de duizend jaar geeft Hij het Rijk over aan Zijn Vader Jehovah. 

In het begin dachten de discipelen dat Gods Koninkrijk beperkt was tot het vleselijke Israël (Jo 1:49) Jezus beloofde zijn volgelingen dat ze op 'tronen' zouden zitten (Mt 19:28). Dat blijken 144.000 tronen te zijn (Openbaring 7). Jezus gaf met Zijn wonderen een voorproefje hoe het in Zijn Koninkrijk zal zijn. Hij wekte doden op, genas zieken, hij kalmeerde stormen etc. Dingen in het klein die straks in het groot zullen beginnen. 

Da 2:44 zegt dat God een koninkrijk zal oprichten wat nooit vernietigd zal worden. Het zal alle die andere koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan. 

Dus Gods Koninkrijk is straks zichtbaar als een echte regering met Koning Jezus aan het hoofd, 144.000 mederegeerders = gezalfden = uitverkorenen = heiligen (zeg maar soort ministers stel ik me voor) en onderdanen bestaande uit de overlevenden van de Grote Verdrukking en Armageddon, de opgestane natie Israël, de opgestane Christenen en later mensen die goedgekeurd zijn die ook een opstanding krijgen. Een Vredesrijk waar Christenen naar uitzien. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.