Spring naar bijdragen
WdG

De Hemel

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei thom:

..en de context die totaal anders is dan Fritsie meent te kunnen gebruiken

Excuus thom, ik had er voor de duidelijkheid bij kunnen zetten dat deze tekst uit Jac.4:5 refereert aan Numeri 11:29. Daarin spreekt Mozes de wens van God uit, dat Hij Zijn Geest het liefst op heel Zijn volk zou willen leggen, en zij door die nabijheid van Geest allemaal profetprofeten van God Zelf waren.

'Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!'

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fritsie:

De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? (Jac.4:5)

In de Statenvertaling staat deze tekst als volgt:

Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? (Jac.4:5, SV)

Opmerkelijk verschil is het gebruik van een hoofdletter wat Geest betreft. Ik ben het eens met de SV dat hier de Heilige Geest wordt bedoeld, door welke wij wedergeboren worden. Het is deze Geest die in ons strijd tegen de boze genegenheid der nijdigheid.

Vergelijk:

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. (Gal.5:17, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In de Statenvertaling staat deze tekst als volgt:

  Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? (Jac.4:5, SV)

Opmerkelijk verschil is het gebruik van een hoofdletter wat Geest betreft. Ik ben het eens met de SV dat hier de Heilige Geest wordt bedoeld, door welke wij wedergeboren worden. Het is deze Geest die in ons strijd tegen de boze genegenheid der nijdigheid.

Vergelijk:

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. (Gal.5:17, SV)

Ja mee eens, mijn aanhaling kwam uit de nbg51die ik jaren heb gebruikt. Daarbij ligt het accent meer op de Geest Gods die om dezelfde reden in en bij de mens wil zijn om alle boosheid te overwinnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei sjako:

Maar als diezelfde moordenaar de regels gaat veranderen zodat die vrijuit gaat, maakt het toch wel degelijk uit. Zie dat echt anders.

Alleen moet de moordenaar dat wel kunnen. En dat kan hij of zij niet, daar is de wetgever voor. Zo kan de Kerk niet de leer veranderen, omdat alleen Christus de Wetgever is.
Natuurlijk zijn er minder essentiele geboden, theorieën en leerstellingen die verfijnd, genuanceerd of anders verwoord worden en soms zijn bepaalde geboden niet langer nodig in de tijd en veranderen ook inzichten in mens en schepping door de tijden heen. Het WTG zou dat voortschrijdend inzicht noemen.
Maar de fundamenten van de leer kunnen door niemand gewijzigd worden, ook niet door de engelen en ook niet door de paus. God blijft wie Hij is en Hij staat niet toe dat de Kerk op dogmatisch, fundamenteel niveau daarover iets leert dat tegenstrijdig is met wat zij alreeds gelooft en met wat Hij verkondigd wil hebben.

God blijft dus een Drie-eenheid, de sacramenten blijven Christus' heilshandelingen door zijn Lichaam de Kerk en de Traditio blijft samen met de Schrift de leer van Christus verkondigen, ook al zou er in heel de Kerk slechts één rechtvaardige aanwezig zijn, die nog geboren moet worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Het is geen dwaalleer, maar een zeer goed onderbouwde leer. 

Een leer die in dit forum-onderdeel niet toegestaan is (tenzij de koers gaat wijzigen). Luister eens naar onderstaande preek, een geweldig verhaal, slechts 30 minuten, maar zoveel waardevoller dan alle leerstellingen van het WTG. Luister er maar eens naar, beste sjako. Ik gun je dit zo, luister ernaar, en geef je hart aan de enige ware God, Jezus Christus! Ga op je knieeen, en bekeer je! Ik gun het je zo!

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

1. Wat gebeurt er met de oude hemel en de oude aarde?

De oude hemel en aarde zullen vergaan (maar Mijn woorden niet zegt de Christus Jezus)

2. Waar is de nieuwe hemel?

Eerst is de nieuwe hemel hier op aarde. Een 'nieuwe ' aarde dus  m.a.w. in het 1000 jarige rijk wat niet lang meer op zich laat wachten, omdat Christus naar beneden daalt(zijn tweede komst in de ziel) is gelijk ook de hemel naar beneden gedaald. Daarna, en dat duurt nog wel even, dan is er ook een letterlijke nieuwe hemel en en de oude aarde zal vergaan.

3. Wie ontmoeten we in de nieuwe hemel?

Alleen degene die de wil van God doen, door Zijn geboden te bewaren, die in Christus Jezus geloven en vergeving hebben gevraagd voor hun zonden.

4. Is er een verschil tussen Gods Koninkrijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde?

Gods Koninkrijk is IN je als je ook weer Zijn wil doet en zijn geboden naleeft, DAN zal hij geven alles wat je wenst. Zijn Koninkrijk 'binnengaan' heeft dus voorwaarden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei IlonkavanVliet:

Wat gebeurt er met de oude hemel en de oude aarde?

 De oude hemel en aarde zullen vergaan (maar Mijn woorden niet zegt de Christus Jezus)

Je bent het met me eens dat de aarde op zich goed is toch? De aarde moet alleen getransformeerd worden tot een Paradijs. Hoe? Door ingrijpen van God op dit samenstel. Dat gebeurd met Zijn wederkomst. Het kwaad wordt weg gedaan en satan wordt voor 1000 jaar gebonden zodat hij in de tussentijd geen kwaad kan doen. 

De hemel is waar God woont. God is heilig en kan nooit in een plaats wonen die niet 100% heilig is. Dus de hemel is goed zoals die is. Wat bedoelde Jezus dat de hemelen voorbij zouden gaan? Hemelen wordt vaak gebruikt als een ander woord voor authoriteit en regering.

Bijv Jesaja 14:12 Zoon van de dageraad, stralende,uit de hemel ben je gevallen! Jij die volken overwonnen hebt,geveld lig je op aarde. 

Hier gaat het over Nebukadnezar, die dus als mens nooit uit een letterlijke hemel kan zijn gevallen.

Nieuwe hemel slaat dus niet op de geestelijke of stoffelijke hemel maar over een regeringsvorm. Dus een vernieuwde aarde met een nieuwe regering bestaande uit Jezus als Koning en 144.000 mederegeerders. Heel toepasselijk wordt de ‘hoofdstad’ het hemels Jeruzalem genoemd. Als je dit gaat bestuderen dan kom je er achter dat het hemelse Jeruzalem bestaat uit de 144.000 koningen en wat ook weer gelijk staat aan de Bruid van Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben het grotendeels met je eens, maar als ik het goed begrepen heb geloof jij niet in een hemel waar wij terecht komen? Ik bedoel dat ,als Christus dus is teruggekomen en dat gebeurt dit keer in onze ziel, de hemel daadwerkelijk in ons is, God in ons is. De aarde blijft zogezegd nog dezelfde maar zonder de satan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Je bent het met me eens dat de aarde op zich goed is toch?

U bedoelt dat de aarde op zich goed is, ondanks dat 'de aardbodem' vervloekt is? (Gn.3:17)

 

7 uur geleden zei sjako:

De hemel is waar God woont. God is heilig en kan nooit in een plaats wonen die niet 100% heilig is.

Hoe kan het dan, dat in diezelfde hemel de duivel voor Gods Troon verschijnt? (Job 1:6, 2:1)

7 uur geleden zei sjako:

Dus de hemel is goed zoals die is.

Nee, anders was er geen nieuwe nodig!

7 uur geleden zei sjako:

Hier gaat het over Nebukadnezar, die dus als mens nooit uit een letterlijke hemel kan zijn gevallen.

Ook mensen kunnen uit de hemel vallen, geestelijk vallen zij dan vanuit hun hemelse positie terug op aarde. Dat is aan de orde bij de Gemeente in Éfeze uit Opb.2:5. Van haar moest de Heer Jezus concluderen: 'Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken'.

Maar in Jes.14:12 gaat het onmiskenbaar over de duivel. De naam van de duivel in vs12, wordt in oude Bijbels ook letterlijk vermeld:

'How has Lucifer, that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent orders to all the nations is crushed to the earth.' (LXXE - Septuagint, Engels)

7 uur geleden zei sjako:

Nieuwe hemel slaat dus niet op de geestelijke of stoffelijke hemel maar over een regeringsvorm.

Fout, de nieuwe hemel slaat dus wel op een nieuwe geestelijke machtsverhouding.

7 uur geleden zei sjako:

Dus een vernieuwde aarde met een nieuwe regering bestaande uit Jezus als Koning en 144.000 mederegeerders. Heel toepasselijk wordt de ‘hoofdstad’ het hemels Jeruzalem genoemd.

Het 'hemels Jeruzalem' wordt zo genoemd, omdat Geest vervulde Zonen Gods uit de mensen, zich vanuit het Koninkrijk Gods gaan manifesteren op aarde.

7 uur geleden zei sjako:

Als je dit gaat bestuderen dan kom je er achter dat het hemelse Jeruzalem bestaat uit de 144.000 koningen en wat ook weer gelijk staat aan de Bruid van Christus.

'Bruid van Christus', komt niet in de Bijbel voor. Er staat in Op.21:9:

'Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.'

Aan de met de Heilige Geest vervulde Gemeente Gods, staat Jezus Christus aan het hoofd. Hij is haar Man. Hij koestert haar, reinigt haar, en doordat Hij haar volkomen maakt door Zijn Geest, heeft Hij gemeenschap met al haar heilige leden.

Als nu Zijn Vrouw geheel in volkomenheid en heiligheid is toebereid, toont Hij Haar als 'Bruid' aan God de Vader. Door de eenwording (huwelijk) van de Allerhoogste met Zijn Bruid, is niet meer alleen de Heer Jezus één met de Vader, maar zijn ook de leden van Zijn Gemeente één met God geworden! (Jh.10:30)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei IlonkavanVliet:

Ik ben het grotendeels met je eens, maar als ik het goed begrepen heb geloof jij niet in een hemel waar wij terecht komen? Ik bedoel dat ,als Christus dus is teruggekomen en dat gebeurt dit keer in onze ziel, de hemel daadwerkelijk in ons is, God in ons is. De aarde blijft zogezegd nog dezelfde maar zonder de satan. 

Ik geloof dat er 144.000 uitverkorenen zijn die, nadat Jezus is teruggekomen (of de parousia die nu al gaande is), samen met Jezus in de hemel gaan regeren.  Ze gaan er dus heen met een doel, als koningen met Jezus meeregeren over Gods Koninkrijk op deze aarde. Maar deze aarde wordt eerst ontdaan van satan gedurende 1000 jaar. De aarde blijft niet hetzelfde, maar wordt zo gemaakt zoals de bedoeling was, een Paradijs. Na die 1000 jaar wordt satan nog 1x los gelaten en dan vindt er nog een laatste oordeel plaats. Dan geeft Jezus het Koninkrijk weer over aan Zijn Vader. Dan is alles weer hetzelfde als eerst zoals verteld in Genesis, maar dan nog beter.

12 uur geleden zei Fritsie:

U bedoelt dat de aarde op zich goed is, ondanks dat 'de aardbodem' vervloekt is? (Gn.3:17)

Ja, dat bedoel ik. God had de aarde gemaakt en zag dat het allemaal zeer goed was. Na de zondeval is de aardbodem 'vervloekt'. Er gingen aardbevingen en natuurrampen plaatsvinden. De mens denkt het zonder God te kunnen toch? Maar Jezus is gekomen om de werken van satan ongedaan te maken. Dus ook die 'vloek' wordt in de Gods Koninkrijk op aarde weer weggedaan. Jesaja beschreef dat heel mooi. U kent het vast wel. De kleine jongen die bij de slang speelt etc

12 uur geleden zei Fritsie:

ee, anders was er geen nieuwe nodig!

Nee, de hemel waar God woont moet perfect zijn. God verdraagt geen onvolmaaktheid. Hemel kan op verschillende zaken slaan, bijv. Gods woonplaats, de lucht, maar ook autoriteit en regering. En daar gaat het hier om. Het gaat om een nieuwe regering en dat komt weer overeen met de rest van Openbaring.

12 uur geleden zei Fritsie:

Hoe kan het dan, dat in diezelfde hemel de duivel voor Gods Troon verschijnt? (Job 1:6, 2:1)

Ja, maar hij kon daar niks uitrichten en hij kwam van de aarde af. Dus hij woont er niet. Job 1:7 Jehovah vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Satan antwoordde Jehovah: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fritsie:

Fout, de nieuwe hemel slaat dus wel op een nieuwe geestelijke machtsverhouding.

Dat is toch precies wat ik ook zeg? Het gaat idd over een nieuwe geestelijke machtsverhouding. Dus we zijn het eens.

13 uur geleden zei Fritsie:

Het 'hemels Jeruzalem' wordt zo genoemd, omdat Geest vervulde Zonen Gods uit de mensen, zich vanuit het Koninkrijk Gods gaan manifesteren op aarde.

De 144.000 zijn met de Geest vervulde zonen van God. Het Nieuwe Jeruzalem daalt neer vanuit de hemel. Je kan als je dit onderwerp goed bestudeerd constateren dat het Nieuwe Jeruzalem bestaat uit deze groep en dat deze groep hetzelfde is als de Bruid van Christus. Zij gaan regeren en autoriteit uitoefenen op deze aarde. Als alle rechtvaardige mensen naar de hemel gaat en als Koningen gaan regeren dan moet er toch iets te regeren zijn? Een Koninkrijk heeft a. een Koning, b. land, c. onderdanen, een regering (bijv ministers) en een wet. Gods Koninkrijk heeft dat ook allemaal. De sleutel ligt in het begrip dat Gods Koninkrijk niet enkel in de hemel is, maar ook op aarde. En dat vindt u terug in het Modelgebed. U wil geschiede in de hemel als op aarde.....

13 uur geleden zei Fritsie:

'Bruid van Christus', komt niet in de Bijbel voor. Er staat in Op.21:9:

'Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.'

Dat is hetzelfde. Het Lam is Christus toch? Zij bestaat uit een groep, de Gemeente. Dus we zijn het eens toch?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Ja, dat bedoel ik. God had de aarde gemaakt en zag dat het allemaal zeer goed was.

Ook na de zondeval was volgens u de aarde nog steeds goed, want God had alles zeer goed gemaakt.
Maar God had toch ook de mens geschapen? En die zijn dan, in tegenstellig tot de 'aardbodem', plotseling

 

7 uur geleden zei sjako:

Hemel kan op verschillende zaken slaan, bijv. Gods woonplaats, de lucht, maar ook autoriteit en regering. En daar gaat het hier om. Het gaat om een nieuwe regering en dat komt weer overeen met de rest van Openbaring.

@sjako De oude hemel, waarin de duivel nu nog een rol speelt (hij klaagt immers nog altijd de broeders aan bij God!) moet toch echt plaats maken voor een nieuwe hemel, met minder neem God echt geen genoegen! De terminologie slaat verder nergens op, dan alleen op het opruimen van de satan en zijn legermacht. Dit alles geschiedt door de Zonen Gods onder leiding van Jezus Christus, bijgestaan door de heilige engelen Gods onder aanvoering van Michaël. (Op.12:7) Je ziet ook hier dat de Heer Jezus en Zijn Gemeente strijden tegen de draak, terwijl Hij net als in Daniël 10:13 wordt bijgestaan door de engel Michaël. Jezus Christus en de engel Michaël zijn dus niet één en dezelfde, maar twee verschillende wezens.

7 uur geleden zei sjako:

Ja, maar hij kon daar niks uitrichten en hij kwam van de aarde af. Dus hij woont er niet. Job 1:7 Jehovah vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Satan antwoordde Jehovah: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’

Het gaat de Allerhoogste er niet alleen om te doen dat de duivel uit de hemel op aarde wordt gestoten (Op.12:9), hem moet belet worden dat hij zich ooit nog kan verheffen om de hemel binnen te gaan! Hiertoe wordt hij niet alleen ter aarde geworden, maar zelfs nog verder omlaag gestoten tot in de afgrond (Op.20:3), om uiteindelijk in de poel des vuurs te eindigen. (vs10)

7 uur geleden zei sjako:

Dat is hetzelfde. Het Lam is Christus toch? Zij bestaat uit een groep, de Gemeente. Dus we zijn het eens toch?

Absoluut niet, er is zelfs een essentieel verschil! Jezus Christus wordt terecht het Lam Gods genoemd, maar 'Bruid van Christus', komt in de Bijbel niet voor. Dit komt omdat 'Bruid' en 'Vrouw' elkaar uitsluitende begrippen zijn! De Bruid heeft met haar Man nog geen gemeenschap gehad, maar Jezus Christus daarentegen heeft wel gemeenschap met Zijn Gemeente, omdat haar leden gedoopt zijn met de Heilige Geest. Daarom is de Gemeente niet de 'Bruid' maar de 'Vrouw' des Lams. Wie de Gemeente voorstelt als de Bruid van Jezus, loochent daarmee dat Zij Zijn Vrouw is, waar Hij door gemeenschap één mee is. Zo wordt dus indirect ontkent(!) dat de Heilige Geest vanaf Pinksteren tot en met vandaag toe in de Gemeente van Jezus Christus aanwezig is! Hiermee wordt tegelijkertijd licht geworpen op het verzet tegen de wedergeboorte en doop met de Heilige Geest, omdat ook hierin diezelfde gemeenschap en deelhebben aan God Zelf wordt ontkent!

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid