Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

Waarom moeten wij wedergeboren worden?

Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Echter is de doop een uiterlijk symbool van een innerlijke verandering. Mocht de doop voorwaarde voor behoud zijn, dan had bv de moordenaar aan het kruis mooi pech...

Doop der begeerte. Een uitzonderingspositie.

bewerkt door Thorgrem

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waar kan ik dat vinden in de Bijbel?

Dit is theologie, dat gaat even net iets dieper dan letterlijk of plat bijbellezen. Waar je het kan vinden haalde je zelf aan aal in het voorbeeld wat je gaf. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Thorgrem:

Dit is theologie, dat gaat even net iets dieper dan letterlijk of plat bijbellezen. Waar je het kan vinden haalde je zelf aan aal in het voorbeeld wat je gaf. 

Een weinig concreet antwoord. Je komt wat mij betreft weer eens met zelfbedachte regeltjes aanzetten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Een weinig concreet antwoord. Je komt wat mij betreft weer eens met zelfbedachte regeltjes aanzetten.

Dat mag je gerust denken. Ik bedenk de theologie die ik hier plaats echter niet zelf, de Katholieke Kerk heeft dat in haar 2000 jaar bestaan voor mij uitgedacht. En dat theologie meer is dan letterlijk of plat de bijbel lezen is heb ik ook niet zelf bedacht. Maar als jij je daar prettig bij voelt geloof dat dan gerust. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Mocht de waterdoop voorwaarde voor behoud zijn, dan had bv de moordenaar aan het kruis mooi pech...

Je zou het het misschien niet verwachten, maar ook de ex-moordenaar naast Jezus aan het kruis, is een goed voorbeeld van een wedergeboren mens!

Toen hij als veroordeelde naast de Heiland der wereld aan het kruishout hing, sprak hij: 'Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.' (Luc.23:42)

De moordenaar had in zijn laatste uren op aarde onderkend dat Jezus Christus Koning was van een hemels Koninkrijk, en dat Hij als God Zelf bij machte was om hem van de dood te redden!

Daarop komt direct het antwoord van de Heer Jezus: 'Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.' (v43)

De ex-moordenaar zou nog diezelfde dag als rechtvaardig mens, samen met Jezus Christus in het Paradijs Gods zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fritsie:

Je zou het het misschien niet verwachten, maar ook de ex-moordenaar naast Jezus aan het kruis, is een goed voorbeeld van een wedergeboren mens!

Helemaal mee eens, en daar kwam geen doop met water bij aan te pas.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fritsie:

De wedergeboorte is de facto tot erkentenis komen en geloven dat Jezus Christus God is, en Hij uit genade voor jouw (ieders) rechtvaardigmaking heeft gezorgd.

(1)Door dat te geloven, ben je een rechtvaardig mens geworden.

Dan komt (2) de clou: alleen rechtvaardige mensen kunnen en mogen Gods Geest in ontvangst nemen, zondaars niet! (Gen.3:22)

En waarom zou daar tijd tussen moeten zitten? Die twee zaken geschieden volgens mij gelijktijdig. Zo niet dan kom je in de knoei met het eerder door mij aangehaalde Bijbelvers:

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Rom.8:9)

Rechtvaardiging geschied dus de facto door het ontvangen van de Heilige Geest. Anders hoor je er niet bij.

 

2 uur geleden zei Fritsie:

Toen de Heer Jezus als grote Rechtvaardige 'opsteeg uit het water', bad Hij om de Heilige Geest. (Luc.3:21)

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! (Luk.3:21-22)

Waar staat hier dat Hij bad om de Heilige Geest?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fritsie:

De ex-moordenaar zou nog diezelfde dag als rechtvaardig mens, samen met Jezus Christus in het Paradijs Gods zijn.

Jezus ging toch drie dagen ter helle? Hoe kon die misdadiger dan bij Jezus in het Paradijs zijn diezelfde dag?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Jezus ging toch drie dagen ter helle? Hoe kon die misdadiger dan bij Jezus in het Paradijs zijn diezelfde dag?

Blijf je alsjeblieft bij het onderwerp. Het onderwerp is wedergeboorte, niet de hel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Blijf je alsjeblieft bij het onderwerp. Het onderwerp is wedergeboorte, niet de hel.

Je hebt gelijk.

Wij leggen het zo uit. Dit komt uit ons 'Inzichtboek' *)

Christelijke zonen van God.

Zoals Johannes 1:11, 12 duidelijk maakt, werd slechts aan enkelen van de natie Israël — alleen zij die geloof toonden in Christus Jezus — „de macht gegeven Gods kinderen te worden”. Dit joodse „overblijfsel” (Ro 9:27; 11:5) werd door Christus’ loskoopoffer vrijgemaakt van het Wetsverbond, dat — hoewel goed en volmaakt — hen niettemin als zondaars veroordeelde, als slaven die aan de hoede van de zonde waren overgeleverd; aldus bevrijdde Christus hen, opdat zij „de aanneming als zonen zouden ontvangen” en erfgenamen konden worden, dank zij God. — Ga 4:1-7; vgl. Ga 3:19-26.Mensen uit de natiën, die voordien „zonder God in de wereld” waren (Ef 2:12), werden door geloof in Christus eveneens met God verzoend en kwamen in de vader-zoonverhouding tot God te staan. — Ro 9:8, 25, 26; Ga 3:26-29.Deze christenen vormen net als eens het volk Israël een verbondsvolk en worden opgenomen in het „nieuwe verbond”, dat door de aanwending van Christus’ vergoten bloed van kracht werd (Lu 22:20; Heb 9:15). Wanneer God christenen in dit verbond opneemt, handelt hij echter met ieder van hen afzonderlijk. Omdat zij het goede nieuws horen en geloof oefenen, worden zij geroepen om medeërfgenamen met Gods Zoon te zijn (Ro 8:17; Heb 3:1), worden op basis van hun geloof in de losprijs door God „rechtvaardig verklaard” (Ro 5:1, 2) en bijgevolg „voortgebracht door het woord der waarheid” (Jak 1:18) doordat zij als gedoopte christenen „wedergeboren” worden, dat wil zeggen, door Gods geest als zijn zonen worden verwekt of voortgebracht met het vooruitzicht op geestelijk leven in de hemel (Jo 3:3; 1Pe 1:3, 4). Zij hebben geen geest van slavernij ontvangen — die een gevolg is van Adams overtreding — maar „een geest van aanneming als zonen . . ., door welke geest [zij] uitroepen: ’Abba, Vader!’”, waarbij de uitdrukking „Abba” een vertrouwelijke en liefkozende aanspreekvorm is.

Dank zij Christus’ superieure middelaarschap en priesterschap, alsook de door bemiddeling van hem tot uitdrukking gebrachte onverdiende goedheid van God, staan deze door de geest verwekte christenen in een intiemere vader-zoonverhouding tot God dan het geval was met het vleselijke Israël.

modbreak Trajecto: *) Bronvermelding te vaag. Wellicht een JG-boek of te vinden op de jw-site...(?) Maar de bron moet er gewoon duidelijk staan zodat ook een willekeurige meelezer kan vinden waar het vandaan komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Waarom? Dat maakt het alleen maar duidelijker wat wedergeboorte nu precies is. Joden stonden onder het Mozaische Verbond. Dus wedergeboorte heeft dus ook met een Verbond te maken?

Je geeft het zelf al aan: ze stonden (verleden tijd) onder het oude verbond. Dit verbond, welke gebaseerd was op het doen van goede werken ofwel wetticisme ofwel de letter ofwel de Mozeswet, is vervuld door Jezus aan het kruis. Hij heeft als enige die wet perfect gehouden. Een nieuw verbond is gesloten: het Nieuw Testamentische verbond.

Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter (de letter van de wet), maar des Geestes; want de letter doodt (de wet laat ons onze verloren toestand kennen die tot de dood leid), maar de Geest (van Christus) maakt levend.

De wedergeboorte is dus voorwaarde om te mogen genieten van het Nieuw Testamentisch verbond. Althans, zo kijk ik er tegen aan.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En waarom zou daar tijd tussen moeten zitten? Die twee zaken geschieden volgens mij gelijktijdig.

Ja volgens mij ook, het is feitelijk één heilsfeit. Daarom bevreemt het mij ook dat a) veel mensen de Heer Jezus willen volgen, maar zich niet net als Hij laten onderdompelen in een waterbad. En b) dat veel christenen, ookal zijn ze gedoopt door onderdompeling(!), geen enkel blijk geven de Heilige Geest ooit te hebben ontvangen.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Waar staat hier dat Hij bad om de Heilige Geest?

Welke woorden de Heer Jezus precies gebruikt heeft tijdens dat gebed, is niet bekend, maar het gevolg was 'dat de hemel geopend werd; En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde.' (v22) Dus dat gebed werd overduidelijk door Zijn Vader gehonoreerd.

 

1 uur geleden zei sjako:

Jezus ging toch drie dagen ter helle? Hoe kon die misdadiger dan bij Jezus in het Paradijs zijn diezelfde dag?

Het is hier off-toppic.

Start:

"Dezelfde dag met Jezus in het Paradijs", en daar zal ik u antwoorden.

2 uur geleden zei Thorgrem:

De doop door begeerte echter wel. :)

Sorry Thorgrem, dit kan ik nergens in mijn Bijbel vinden. Ik was ook niet van plan om RK te worden, net zo min als JG. Heeft u ook nergens iets daarover gelezen in uw Willibrord-vertaling?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Fritsie:

Ja volgens mij ook, het is feitelijk één heilsfeit. Daarom bevreemd het mij ook dat: 

a) veel mensen de Heer Jezus willen volgen, maar zich niet net als Hij laten onderdompelen in een waterbad.

b) dat veel christenen, ook al zijn ze gedoopt door onderdompeling(!), geen enkel blijk geven de Heilige Geest ooit te hebben ontvangen.

Zo veel mensen zoveel redenen lijkt mij. Ik denk dat het verstandig is om, mits in de gelegenheid, gehoorzaam te zijn aan de opdracht om je te laten dopen in water door onderdompeling. Maar dat niet (willen) doen is in mijn optiek een daad van ongehoorzaamheid, niet perse een teken van niet wedergeboren zijn. En tja, hoeveel mensen zeggen er wel niet dat ze geloven, maar dat diep van binnen toch niet doen? God kijkt het hart aan en is als Enige in staat om de werkelijke motieven van iemand te weten. Voor mijzelf sprekend; ik ben als baby besprenkeld met water en mij is geleerd dat dit de doop is. Toen kwam er twijfel en strijd. Nu weet ik dat het goed is om me te laten dopen door onderdompeling. Echter hier in de gemeente wordt enkel besprenkeld. Tja, de gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan laat maar zeggen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zo veel mensen zoveel redenen lijkt mij. Ik denk dat het verstandig is om, mits in de gelegenheid, gehoorzaam te zijn aan de opdracht om je te laten dopen in water door onderdompeling. Maar dat niet (willen) doen is in mijn optiek een daad van ongehoorzaamheid, niet perse een teken van niet wedergeboren zijn. En tja, hoeveel mensen zeggen er wel niet dat ze geloven, maar dat diep van binnen toch niet doen? God kijkt het hart aan en is als Enige in staat om de werkelijke motieven van iemand te weten. Voor mijzelf sprekend; ik ben als baby besprenkeld met water en mij is geleerd dat dit de doop is. Toen kwam er twijfel en strijd. Nu weet ik dat het goed is om me te laten dopen door onderdompeling. Echter hier in de gemeente wordt enkel besprenkeld. Tja, de gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan laat maar zeggen.

Ik kan goed begrijpen wat u bedoelt, in heel veel (traditionele) kerken wordt niet Schriftuurlijk gedoopt volgens onderdompeling. Maar wellicht komt dat moment er voor u eerder dan u denkt?

Iets anders is of u (los van uw doop) de werken kunt doen die de Heer Jezus deed, want daar heeft Hij het over. Dan zult u de gave van de Heilige Geest moeten gebruiken, en wordt onmiskenbaar duidelijk of u als wedergeboren christen het Koninkrijk Gods bent binnengegaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Fritsie:

Ik kan goed begrijpen wat u bedoelt, in heel veel (traditionele) kerken wordt niet Schriftuurlijk gedoopt volgens onderdompeling. Maar wellicht komt dat moment er voor u eerder dan u denkt?

Wellicht.

 

21 minuten geleden zei Fritsie:

Iets anders is of u (los van uw doop) de werken kunt doen die de Heer Jezus deed, want daar heeft Hij het over. Dan zult u de gave van de Heilige Geest moeten gebruiken, en wordt onmiskenbaar duidelijk of u als wedergeboren christen het Koninkrijk Gods bent binnengegaan.

Mijn geloof in God is niet gebaseerd op enige subjectieve en twijfelachtige ervaringen. Wel is ze gebaseerd op Gods Woord die zegt dat een ieder die in Hem geloofd het eeuwige leven heeft. Mijn zonden zijn vergeven, dat is het voornaamste. Wat spreken in tongen betreft: mijn Engels is behoorlijk en met het opleggen van handen heb ik alleen ervaring met mijn hond die ik regelmatig een aai en een knuffel geef. Hij is kerngezond ondanks zijn inmiddels bejaarde leeftijd en doet voor vele jonge honden absoluut niet onder.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Fritsie:

Sorry Thorgrem, dit kan ik nergens in mijn Bijbel vinden.

Dat klopt, dat staat er ook niet direct in. Zoals zoveel christelijke zaken niet. Het is echter wel wat de katholieke Kerk geloofd;

Kan men zonder het Doopsel gered worden?

Omdat Christus gestorven is voor het heil van allen, kunnen ook zonder Doopsel diegenen gered worden, die omwille van het geloof sterven (Doopsel van bloed), de geloofsleerlingen, en ook allen die door de genade daartoe gedreven, zonder Christus en de Kerk te kennen, oprecht God zoeken en zich inspannen zijn wil te volbrengen (Doopsel van begeerte). Wat betreft de kinderen die zonder Doopsel gestorven zijn: de Kerk vertrouwt hen in haar liturgie toe aan de barmhartigheid van God.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=663&id=235

 

50 minuten geleden zei Fritsie:

Ik was ook niet van plan om RK te worden, net zo min als JG.

Ik ben zeker niet van plan om jou of wie hier dan ook te overtuigen om katholiek te worden.

Mensen stellen vragen en ik geeft daar soms vanuit katholiek perspectief antwoord op. Niet meer en niet minder. Die uitleg kan je aannemen of verwerpen, het is mij om het even.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thorgrem:

Die uitleg kan je aannemen of verwerpen, het is mij om het even.

Ach, ach, ach, en dat als broeders in Christus, "het is u om het even". Wat een onverschilligheid. Is dat nu iets wat u de Heer Jezus zou horen zeggen? Is Hij dan niet ook uw voorbeeld?

'Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.'

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat spreken in tongen betreft: mijn Engels is behoorlijk en met het opleggen van handen heb ik alleen ervaring met mijn hond die ik regelmatig een aai en een knuffel geef. 

'Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.' (Marc.8:38)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fritsie:

'Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.' (Marc.8:38)

Zo is dat, ik neem dan ook geen blad voor de mond wat het geloof in God aangaat. Overigens vindt ik de mooiste tong de non verbale tong. Met handen en voeten praten gaat mij dan ook prima af. Velen zijn van mening dat wanneer ze niet praten, ze ook niets zeggen. Maar daarin vergist men zich schromelijk! Zeker 80% van de communicatie verloopt analoog. Laten we het de analoge tong noemen, daar ben ik ook mee gezegend.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De wedergeboorte is dus voorwaarde om te mogen genieten van het Nieuw Testamentisch verbond. Althans, zo kijk ik er tegen aan.

Zo zeggen wij het ook ongeveer. Zie stuk uit inzicht boek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei sjako:

modbreak Trajecto: *) Bronvermelding te vaag. Wellicht een JG-boek of te vinden op de jw-site...(?) Maar de bron moet er gewoon duidelijk staan zodat ook een willekeurige meelezer kan vinden waar het vandaan komt.

Het boek heet Inzicht in de Schrift, uitgegeven door Watch Tower Bible En tract society of Pennsylvania, ook te vinden in de jw.org app Onderwerp waar het onder staat : zonen van God 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid