Spring naar bijdragen
Gaitema

Barmhartigheid wil Ik en geen offers

Aanbevolen berichten

Mooi!! Dat is hoe ik gevoelsmatig denk dat Jezus het bedoeld, zeker weten doe ik dat niet.

Maar het is wel dát wat het christelijke geloof nog in mij losmaakt; dat wat je voor je naaste doet, doe je voor Mij. Niet omdat het "moet'' maar omdat het goed is. Dat is mijn lijntje nog, dat lijntje met Hem.

 

 

bewerkt door Lobke

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hij citeert het Oude Testament waarin meermaals voorkomt dat de profeten namens God zeggen: Hou op met die schijnvertoning van offers maar bekeer je en bescherm bijvoorbeeld weduwen en wezen in plaats van ze tot slaaf te maken of andere manieren om het recht te buigen. Jacobus zegt later ook heel duidelijk geloof zonder goed te doen is dood!

bewerkt door dingo

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zelfde kan je treffen onder gelovigen inderdaad.

Het zit ook in de mens om als hij religieus is dat erg met nadruk te willen doen. Ik vind dat erg zichtbaar in de Islam. Ze willen ervoor naar Mekka om ik weet niet hoe vaak om een zwarte kubus heen te rennen en om een berg 7 keer op en af te rennen o.a. De gebeden moeten op vaste tijdstippen, in de juiste richting en met veel bukbewegingen en allerlei andere symbolische handelen tijdens het bidden. Dat uiten ervan hadden de Baälpriesters ook. Het moest uitbundig zijn. En als wij bidden, willen we graag hele mooie gebeden houden. Echter God zegt bij dat alles dus niet onder de indruk te zijn. Met dat alles was bijvoorbeeld Koning David niet bezig, toen hij zijn psalmgebeden schreef. Nee, hij stortte zijn hart voor God en riep op tot rechtvaardigheid en vergeving. Hij sprak zijn berouw uit en geloof.  Hij benoemde het dat hij Gods pad wil bewandelen en dat vastbesloten aan het doen is, terwijl in andere tijden hij gebukt gaat onder schuld en zondebesef. Een man naar Gods hart werd hij genoemd, ondanks zijn zonden. Ondanks dat het zwaard van zijn huis niet week. Die oprechtheid zoekt God. Barmhartigheid.. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-9-2018 om 22:37 zei Gaitema:

Matteüs 9:13. Wat betekend dit? 

"Barmhartigheid wil Ik en geen offers"

Dat het bv in orde is om op sabbat aren te plukken en te eten.

Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. (Mat.12:7)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En niet alléén de barmhartigheid, maar ook het (samenhangende) oordeel en geloof.

Mattheüs 23:23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn,
en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof.
Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Tomega:

En niet alléén de barmhartigheid, maar ook het (samenhangende) oordeel en geloof.

Hoe zou ik dit moeten bekijken in het licht van het volgende:

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (Mat.7:1)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Oordeel en geloof zijn centrale thema's om het nut van barmhartigheid te plaatsen; dat is jouw onderwerp volgens mij.

Wijzen op het komende oordeel (schapen en bokken / ten goede en ten kwade) is dreigend en veroordelend voor wie zich aangevallen voelt, maar evengoed bemoedigend en versterkend voor wie de verlossing heeft omarmd.

Niemand kan een kind uit Gods armen trekken en in het ravijn gooien. Maar God kan dat (in het ravijn gooien van een ziel) zelf wel (Christus zal dat wel of niet doen).

(En hetzelfde geldt voor het geloof. Geloof is een centraal thema. Zonder geloof zijn ook de werken zonder nut. Maar wie gelooft, die heeft de werken niet nodig voor zijn verlossing. Dat kan hij ook niet. Maar dat wat hij nooit kan werken, mag niet betekenen dat hij geen vruchten moet laten zien. Want wie geen vruchten laat zien, is geestelijk dood. Wat dan vruchten zijn en of je dat werken noemt, is een ander verhaal, dat je onder andere weer terugbrengt op barmhartigheid.)  

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Oordeel en geloof zijn centrale thema's om het nut van barmhartigheid te plaatsen; dat is jouw onderwerp volgens mij.

Wijzen op het komende oordeel (schapen en bokken / ten goede en ten kwade) is dreigend en veroordelend voor wie zich aangevallen voelt, maar evengoed bemoedigend en versterkend voor wie de verlossing heeft omarmd.

Niemand kan een kind uit Gods armen trekken en in het ravijn gooien. Maar God kan dat (in het ravijn gooien van een ziel) zelf wel (Christus zal dat wel of niet doen).

(En hetzelfde geldt voor het geloof. Geloof is een centraal thema. Zonder geloof zijn ook de werken zonder nut. Maar wie gelooft, die heeft de werken niet nodig voor zijn verlossing. Dat kan hij ook niet. Maar dat wat hij nooit kan werken, mag niet betekenen dat hij geen vruchten moet laten zien. Want wie geen vruchten laat zien, is geestelijk dood. Wat dan vruchten zijn en of je dat werken noemt, is een ander verhaal, dat je onder andere weer terugbrengt op barmhartigheid.)  

Het valt mij op dat in het schapen en bokkenoordeel niet een naar het geloof gevraagd wordt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad, dat valt mij ook op, en dat is ook opvallend aan de bergrede (Mattheüs 5).
Oordeelbesef  / geloof / barmhartigheid wordt gemeten naar de gegeven kennis (talenten).
Het gaat dus kennelijk om een meer inhoudelijke beoordeling, waardoor degenen die streven om 'het goede' te doen snel beter op weg zijn dan degenen  die denken dat het goede hen om niets gegeven wordt. Het gaat om de mate waarmee je er iets mee doet.

Wat allemaal niet wegneemt dat de wet blijft gelden als norm en richtsnoer voor de kennis wat goed en wat kwaad is.

Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Mattheüs 5:16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Licht op een donkere aarde.
En de mate gaat over de zuiverheid van dat licht op die aarde.
En het doel is dat het licht de duisternis breekt,
zodat zielen ontdekken dat het licht licht is, en de duisternis duisternis.

Dus "wat" is "het licht." Maar als een ieder dit licht al zou bezitten, vanwaar dan je uitspraak:

3 uur geleden zei Tomega:

Het gaat dus kennelijk om een meer inhoudelijke beoordeling, waardoor degenen die streven om 'het goede' te doen snel beter op weg zijn dan degenen  die denken dat het goede hen om niets gegeven wordt.

Ervan uitgaande dat het licht het goede is, dan lijkt mij dit toch om niets gegeven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Natuurlijk, je hebt gelijk: het licht is gegeven; aan de wereld om God te kennen; 
Maar de wereld heeft het niet begrepen; En begrijpt het nog niet.
Daarom is het dat het licht dat er is en is gekregen, niet het eindstation geeft.
Dat licht moet van onder een korenmaat vandaan komen, en op een berg gaan.
Eenieder die begint het licht na te volgen, laat iets zien van dat schijnen in hem, op zijn omgeving.

Nu kunnen we daar heel abstract over doen, en zo kan het ook worden benaderd.
Maar het licht heeft een Naam en die naam is Jezus Christus.
Dat verklaart nog niets, maar geeft wel de kern,
waardoor als het goed is zij die Christus' Naam belijden,
ook als licht worden ervaren.

Maar de realiteit laat ondertussen alle soorten en variaties zien, 
van sommige eersten die achterop raken en hun licht krachteloos,
terwijl sommige laatsten de fakkels dragen alsof ze eersten zijn;
en weer anderen het licht zoeken en bewaren,
maar dat diep en veilig weggeborgen houden.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is heel simpel vandaag te zien. Niet iedere christen is een christen. Alleen zij die werkelijk een relatie met Jezus hebben. Het tot geloof komen in Jezus is het begin van de weg die ze achter Hem aangaan. Het tot geloof komen is niet het einddoel, maar de aftrap tot het worden van kinderen van God. Een kind van God word je door de liefde die in je komt wonen en werken, die God zelf is. Zonder de liefde heb je God niet en is je geloof dood en nutteloos. Dan ben je een werker der wetteloosheid geworden, die wel Here Here naar Jezus kan roepen, maar niet door Jezus gekend wordt. 

Het is bijvoorbeeld als rijke gemakkelijk om te zeggen dat je christen bent en geloofd, maar deel dan ook je rijkdom als geld dat je van God hebt gekregen voor Zijn werk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Met deze tekst wijst God offers niet af, maar geeft Hij aan dat offers niets betekenen als ze niet gepaard gaan met een goed christelijk leven. Als je bewust zondigt, dan verafschuwt Hij je gebed, maar als je rechtvaardig wil leven, dan wil Hij juist dat je daarvoor dagelijks tot Hem bidt.
Het gebed, de sacramenten en de naastenliefde hebben als doel om jou om te vormen naar zijn beeld, om de zondige natuur in jou te doden en jou te bekleden met de nieuwe natuur, namelijk die van Christus zelf. Opdat je door zijn lijden en kruis wordt gebracht tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
De tekst is dus geen oproep om het gebed en het misoffer weg te laten, maar ze te verrijken en betekenis te geven in het liefhebben van je naasten. Je zult dan snel genoeg merken hoe hard je gebed en sacrament nu juist nodig hebt om te groeien in volmaaktheid en de liefde voor God en wereld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-9-2018 om 22:37 zei Gaitema:

Matteüs 9:13. Wat betekend dit? 

"Barmhartigheid wil Ik en geen offers"

Romeinen 3

28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

God wil het hart geen uiterlijk vertoon

Barmhartigheid is een daad vanuit het hart

Offers zonder barmhartigheid (dus zonder het hart) wil God niet.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Gaitema:

Mooi verwoord :) Mee eens.

Dank

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-9-2018 om 22:37 zei Gaitema:

Matteüs 9:13. Wat betekend dit? 

"Barmhartigheid wil Ik en geen offers"

Jezus citeert hier profeet Hosea (6:6). Dat betekent dat liefde, aandacht en medelijden hebben voor de naaste is van essentieel belang in tegenstelling tot het formeel nakomen van de concrete rituele regels van Gods wet. Dat laatste was natuurlijk ook van belang, maar de essentie van de Wet is de liefde (als totale toewijding) voor God en voor je naaste (als voor jezelf), die je broeder is in Adam.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Jezus citeert hier profeet Hosea (6:6). Dat betekent dat liefde, aandacht en medelijden hebben voor de naaste is van essentieel belang in tegenstelling tot het formeel nakomen van de concrete rituele regels van Gods wet. Dat laatste was natuurlijk ook van belang, maar de essentie van de Wet is de liefde (als totale toewijding) voor God en voor je naaste (als voor jezelf), die je broeder is in Adam.

Hoe verhoudt zich dat tot deze tekst:

Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. (Lucas 14:26)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Hoe verhoudt zich dat tot deze tekst:

Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. (Lucas 14:26)

Met haat wordt er uiteraard niet bedoeld de moderne betekenis van dat woord, dat wil zeggen, het kwaad iemand of jezelf wensen vanuit heel je hart, boosheid koesteren, etcetera. Jezus bedoelde dat als je ouders, familieleden, geliefden... of je eigen belangen, ambities in de weg staan om Jezus en zijn geboden na te volgen, dan moet je zeker afstand doen van dat alles, hoe moeilijk het ook moge zijn. Dat kan zijn liefdesrelaties met die mensen verbreken of jezelf niet laten bang maken met marteling en dood omwille van Christus. Dat gebod van Christus is dus niet in strijd met het gebod voor de naastenliefde als voor jezelf. Lees hoe Jezus zelf was onderdanig aan zijn ouders Lucas 2:51 en hoe hij zijn moeder toevertrouwde aan zijn leerling bij zijn kruisdood in Johannes 19: 26-27. Dat laat duidelijk zien dat er was geen sprake van haat jegens zijn eigen ouders noch in de betekenis die jij geeft aan dat woord noch in de betekenis die Jezus geeft aan dat woord in Lucas 14:26, want zijn ouders waren rechtvaardige en godsvruchtige mensen die Jezus niet tegenhielden zijn missie te volbrengen.

Bedankt voor je vraag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Met haat wordt er uiteraard niet bedoeld de moderne betekenis van dat woord, dat wil zeggen, het kwaad iemand of jezelf wensen vanuit heel je hart, boosheid koesteren, etcetera.

Ik heb nieuws voor je. Dat betekende haat 2000 jaar geleden ook al. 

1 uur geleden zei Modestus:

Jezus bedoelde dat als je ouders, familieleden, geliefden... of je eigen belangen, ambities in de weg staan om Jezus en zijn geboden na te volgen, dan moet je zeker afstand doen van dat alles, hoe moeilijk het ook moge zijn.

Dat is of was nooit de betekenis van haat.

1 uur geleden zei Modestus:

Dat laat duidelijk zien dat er was geen sprake van haat jegens zijn eigen ouders noch in de betekenis die jij geeft aan dat woord

Ik geef geen betekenis aan het woord haat. Ik gebruik de betekenis die het woord heeft. En altijd al heeft gehad.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik geef geen betekenis aan het woord haat. Ik gebruik de betekenis die het woord heeft. En altijd al heeft gehad.

Tweeduizend jaar geleden was het Nederlands nog niet zo ver gevorderd dat het woord haat in de bijbel gebruikt kon worden. (Kortom het is de vraag of de vertaling in haat vanuit het Grieks correct is)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid