Spring naar bijdragen
Levi

Chanoeka

Aanbevolen berichten

Omdat Gaitema graag een wat meer diepgaande visie van mij wilde zien, en omdat er in het "eindtijd-topic" nogal wat te doen is over het beest en zijn nummer, heb ik wat gespit en een stukje geschreven over Chanoeka en de relatie daarvan tot Openbaring, het beest, en de eindtijd. 

Chanoeka betekent (her) inwijding en van dit feest vinden we in de joodse bijbel geen boek. Dit jaar valt het van zondag 2, tot zondag 10 december. We steken op een kandelaar met acht armen (en één helper) iedere dag een kaarsje meer aan, totdat het volle licht op de kandelaar brand.

Kerst wordt niet gevierd in de bijbel, maar Chanoeka wel. En alhoewel dit feest niet in de wet gegeven is, wordt het door de profeet Daniel voorzet. En Jesjoea vierde dit feest (Johannes 10). In Daniel 9 wordt uiteengezet welke koninkrijken in de wereld zullen komen, met daarbij de voorspelling dat de tempel verreden zal worden en dat is gebeurd in de tijd van de Griekse overheersing. Jesjoea legt in Mattheus uit dat die voorzegging niet alleen betrekking heeft op toen, maar dat dit ook over de toekomst gaat die nog moet komen. En dat wordt bevestigd in Openbaring, waar we bijvoorbeeld dezelfde getallen(symboliek) tegenkomen, die ook in het boek Daniël wordt gebruikt. Zo gaat het over “een tijd, tijden en een halve tijd”. Dus een jaar, twee jaar en een half jaar. Dat is 3,5 jaar. En: “de prins die komt, zal een verdrag sluiten van een week”. Dan vervolgt de tekst over het midden van de week, dat is dus 3,5 dag. Dat is het getal wat we eerder al tegenkwamen. In Openbaring 11 staat: “er werd mij een maatstok gegeven en er werd gezegd meet de tempel op, maar niet het voorhof, want dat zal vertreden worden voor 42 maanden”. Dat is 3,5 jaar. Dat is weer hetzelfde nummer. En in Openbaring 12 komen we hetzelfde getal tegen. De vrouw die naar de woestijn vlucht wordt verzorgt voor 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar. Er is hiermee een verband tussen de visioenen van Daniel en het boek Openbaring. Als de geschiedenis zich dus herhaalt, want het gebeurde in Israël en het zal weer gebeuren, zoals Jesjoea zegt, dan is het Chanoeka feest een verwijzing naar het einde en kan het aanwijzingen daarover bevatten.

Terug in de geschiedenis. Israel wordt overheerst door de Grieken, en Alexander de grote was eigenlijk zo slecht nog niet. Het volk mocht zijn eigen gebruiken, cultuur en religie houden. Al was het wel zo dat men zo tegen de Grieken opkeek, dat grote delen van de bevolking “assimileerden”. Na Alexander valt het rijk uiteen in 4 delen. Het deel waar Israël in ligt, wordt geregeerd door Antiochius die de achter- of bijnaam Ephiphanes aannam. En dat betekent: manifestatie of openbaring van g'd. Je ziet al waar dit naartoe gaat. De goede man zag zichzelf als g'd op aarde. Antiochius wilde één rijk en iedereen in dat rijk moest dezelfde denkbeelden hebben, hij streefde naar één gelijke cultuur. De Hellenistische cultuur moest maatstaf zijn voor alle volken. En Antiochius verklaart dat alle volken hun tradities, gewoonten en goden moeten opgeven, en dat iedereen zich moet aanpassen aan het Hellenistische systeem en de Griekse goden moet aanbidden (Klinkt dit al bekend in de oren? `niemand mag kopen of verkopen tenzij ze het merkteken van het beest hebben…`).

Er is in die tijd één volk dat een probleem vormt en niet in het systeem past. En Antiochius besluit om het geloof van Israel uit te roeien. En dat is het satanische aan het geheel: deze geschiedenis staat niet in de bijbel en speelt zich af vlak voor de komst van Jesjoea. Als de joden vernietigd konden worden, zou er ook geen vervulling van de profetieën kunnen komen - en dus ook geen messiach. Hetzelfde zien we gebeuren vóór de joden weer terugkeren naar het land van Israel: de vijand probeert de uitkomst van de profetieën te voorkomen, zodat de uiteindelijke profetie dat Jesjoea zal terugkomen niet uit kan komen. Vergis je niet. Jesjoea is vrij duidelijk in zijn voorzegging dat hij Jeruzalem niet meer zal binnengaan voordat ´dit volk´ (dus de joden) hem zal toeroepen `gezegend is hij die in de naam van de Allerhoogste komt`. Om die woorden van Jesjoea uit te laten komen is er allereerst nodig dat er joden in dat land wonen, maar ook dat die joden in Jeruzalem wonen. Dat is dé reden waarom de status van Jeruzalem zo ontzettend bestreden wordt. Want terwijl elk land op de wereld steden veroverd, weer kwijtraakt, herovert en ga zo maar door, is er geen enkel land waarbij eenmaal veroverde steden zo ontzettend omstreden zijn als deze. De vijand probeert hier koste wat kost te voorkomen dat de voorzegging van Jesjoea en de woorden van de profeten uitkomen.

Terug naar het verhaal van Antiochius. Hij wil korte metten maken met de joden en gaat naar de tempel en zet daar een afgodsbeeld neer. Ik mag aannemen dat ook dit bekend voorkomt uit het boek Openbaring. En ook slacht hij een varken in de tempel, om de tempel te ontwijden. Hij verbiedt de normale offers en maakt de tempel op deze manier tot een afgodstempel. Er wordt gehoereerd, er worden heidense feesten gevierd en de tempel is `verboden voor joden`. Dit is allemaal exact volgens de geest van het beest uit Openbaring. En vervolgens gaat Antochius over tot de vervolging van gelovige joden. Het begint met het verbranden van tora-rollen. Maar het gaat steeds verder. Mensen die hun godsdienst in het openbaar belijden worden vervolgd en gedood, mensen die de sjabbat houden worden gedood, mensen die hun kinderen over het joodse geloof leren worden gedood, en zo verder. (Deze aspecten kennen we ook uit een meer recente geschiedenis.) Er worden overal in Israel altaren neergezet en mensen worden gedwongen te offeren aan Griekse afgoden. En het lijkt er heel erg op dat de hele opzet gaat lukken, dat de vijand slaagt in zijn plan. Mensen, en zelfs erg gelovige joden, beginnen zich erbij neer te leggen. En ze doen wat de Grieken van ze willen.

En dan komt uit het Judese berglandschap uiteindelijk verzet, wat volgens bronnen bij één familie begon. En omdat zij vervolgd worden en in het vizier van de Grieken lopen, vluchten zij in de bergen (Jesjoea gebruikt deze bewoordingen eveneens als hij spreekt over de tijd van het einde). En zij krijgen de bijnaam: Makkabeeen. Deze mensen zijn boeren en hebben geen idee hoe ze moeten vechten. De Grieken sturen er een leger naartoe, maar op miraculeuze wijze wordt dat leger verslagen en zo gaat het door en de Makkabeeen zeggen: wie voor de Eeuwige is, sluit zich bij ons aan. Nog een leger komt en ze verslaan hen weer. En terwijl ze beseffen dat ze in de minderheid zijn, geven ze zich over aan bidden en vasten en terwijl Antiochus zijn halve leger, inclusief olifanten en alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft stuurt, wordt hij wederom verslagen. De Makkabeeen komen als winnaars uit de strijd en komen bij de tempel. Ze gooien de afgod kapot, herstellen de menora (de zevenarmige lamp), maken de boel schoon en wijden de tempel opnieuw aan de Eeuwige.

En dat is Chanoeka: de (her)inwijding van de tempel. Er is nog een legende verbonden aan deze geschiedenis, maar daarvan weet niemand zeker of het op waarheid berust. Die legende is dat bij het aansteken van de menora er nog maar één kruikje koosjere olie te vinden was, wat net genoeg zou zijn voor één dag. Nieuwe koosjere olie maken zou inclusief sjabbat acht dagen duren. En wat was het wonder? De menora bleef acht dagen branden met de olie van dat ene kruikje.

Een andere reden die gegeven wordt waarom er acht dagen feest gevierd wordt, is omdat gezegd wordt dat men soekkot (het loofhuttenfeest) Dat acht dagen duurt niet had kunnen vieren en dat dit feest nu als een soort inhaalfeest gevierd werd. Hoe je het ook wendt of keert, feit is dat een feest van acht dagen altijd betrekking heeft op de toekomst, want in onze huidige tijdsindeling kennen we maar zeven dagen. Dus ook hiermee verwijst Chanoeka naar de tijd van het einde.

Wat leert de geschiedenis van Chanoeka over het eind van de tijd? Allereerst zien we dat de vijand van buitenaf komt met weliswaar een heel andere cultuur, geloofsysteem en wereldbeeld, maar dat mensen er toch in meegaan. Eigen cultuur en geloof laten ze varen, en dat stemt overeen met wat bijvoorbeeld Paulus zegt, dat het einde niet aanbreekt voordat ´de grote afval´ zal komen.

En wat we zien is dat Israel wat zich afwend van de Eeuwige een gruwelijker lot treft dan de omringende volken die hem nooit gekend hebben. En als we de geschiedenis erop naslaan zien we dat na de grote afval, de historie meer rare figuren voortbrengt die massamoorden op hun naam hebben staan dan ooit tevoren. Waar er vroeger oorlog gevoerd werd om gebiedsuitbreiding, macht, rijkdom of strategie - wordt er de laatste eeuwen sinds men christendom en jodendom verlaat - vooral gemoord omdat mensen ´anders denken´ of ‘anders zijn’ dan in het systeem past. Dát is een teken van de geest van het beest uit Openbaring.

Daniel beschrijft het 4e beest uit zijn visioen als vreselijk en gebruikt daarvoor het woord “sjena”. Sjena is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat alles verandert. En we zien in Openbaring dat het beest alles verandert en verdraait. Het beest doet zich voor als vredebrenger, maar leidt het uiteindelijk zo dat mensen gedwongen worden het beeld van het beest te aanbidden, net zoals de joden gedwongen werden aan afgoden te offeren.

Het laat daarmee een ommekeer zien. Antiochus zorgt ervoor dat religieuze mensen die eens als modelburgers gezien werden, nu de verschoppelingen van de maatschappij zijn. En “de tokkies” van de maatschappij worden ineens verheven als rolmodel. En dit sluit aan bij de woorden van Paulus die zegt dat mensen het goed, slecht zullen noemen, en het slechte goed. En als je nu in de maatschappij kijkt zie je dat veel mensen zich religieus of spiritueel noemen, terwijl er van een geloofsovertuiging geen enkele sprake is. Mensen geloven wel dat er “iets” is of “een g'd”, maar Bhudda, Hare Krishna, of Allah worden allemaal op een hoop geschoven als de meest geloofwaardige, want “de g'd van de joden en christenen” heeft alleen maar oorlog en narigheid gebracht en de bijbel “staat vol met geweld”.

Antiochius wilde dat iedereen hetzelfde zou zijn, dezelfde cultuur, etc. En nu zien we dat alle naties met elkaar om de tafel zitten om zaken af te stemmen. De G20 over de economie, klimaatakkoorden die wereldwijd van kracht zijn, Unesco voor het werelderfgoed en de natuurlijk de VN. En wie past er steeds niet in het plaatje? Israel. De natie is Israel, maar geestelijk horen de christenen erbij, want zij delen tenslotte in dezelfde stam. En daarom past het christendom ook niet in het ideale plaatje. Want tenslotte horen voetbalwedstrijden op zondag gespeeld te worden - en als je aan die gekte niet meedoet, hoor je er niet bij. En alhoewel de meerderheid van de bevolking zegt religieuze of bovennatuurlijke ervaringen te hebben en/of te geloven in een hogere macht, zodra je als christen uit de kast komt, krijg je toch een meewarige blik en draait het het gesprek al snel om kindermisbruik, het scheppingsverhaal dat het wetenschappelijke bewijs zou tegenspreken of - en deze is bij velen met stip favoriet - waarom, als god al bestaat, hij zoveel ellende en gemoord toelaat. Kortom, ook hier een herhaling van Chanoeka, waarbij iedereen slaafs aan het systeem meewerkt en Israel en zijn geestelijke broer (het christendom) als rotte appels versleten worden en zich maar niet willen aanpassen aan het systeem.
Voor mij is het dus niet zo vreemd dat juist in deze dagen, nu de eindtijd zijn volheid bereikt, joden en christenen elkaar hervinden. Dit is tweeduizend jaar totaal anders geweest, maar juist nu komen zij - zonder logisch aanwijsbare reden (immers oecumene is niet het doel) - tot elkaar.

Toen de afgod in de tempel werd geplaatst was voor de Maccabeeen de maat vol. En zij gingen rigoureus in de tegenaanval. Geen compromis meer. Niet meer aan deze gekkigheid meedoen.

Ze wisten dat ze in de minderheid waren, maar lieten zich daardoor niet verslaan. Ze gingen juist in gebed en vasten. En dat is wat Jesjoea ook aanraadt: hij zegt dat als je de gruwel waarvan Daniël spreekt ziet gebeuren, vlucht dan naar de bergen. Bergen zijn hoog, en dichter bij de hemel. Ze zijn in de bijbel vaak de plaats waar de Eeuwige verschijnt. Wanneer wij bidden, verheffen we ons hart en zijn we - net als op een berg - dichter bij de hemel en dichter bij de Eeuwige.

De Maccabeeen zeggen: wie de Eeuwige volgt, sluit zich bij ons aan. Dat is de kracht van vereniging. Paulus roept ook op om, zeker als je dé dag dichterbij ziet komen, vooral samen te komen. Maar ook in brede zin is dit waar: door kerkmuren heen kunnen mensen voor elkaar bidden, én joden kunnen voor christenen bidden en andersom.

Juda (een van de zonen van de opstandleider Mattathias) vocht met het zwaard van Antiochius, zijn vijand. Dus neem het wapen van de vijand af, en strijd daarmee. Gebruik slechte dingen ten goede, zoals ook de profeten ons leren dat de Eeuwige alles, dus ook het kwade, ten goede kan keren.

En er staat geschreven dat ze, ondanks dat ze in de minderheid waren, goedmoedig doorgingen met de strijd. Blijdschap geeft kracht. Paulus zegt niet voor niets dat we altijd en onder elke omstandigheden blij moeten zijn.

And last but not least, laten de Maccabeeen een behoorlijke dosis standvastigheid zien. Ze blijven doorgaan, en menselijk gezien tegen beter weten in. Maar toch leidt dat uiteindelijk tot de overwinning. Daarom wordt in de tuin in Eden de vijand afgebeeld als een slang. Een slang is warmbloedig, dus hij is pijlsnel, maar heeft nauwelijks uithoudingsvermogen. Dus de slang kan ons een verraderlijke beet toebrengen, maar de achtervolging moet hij opgeven. Dus als wij standvastig blijven en doorgaan, en ogen op de finish houden, dan is de overwinning aan ons. Want de tegenstander laten we achter ons.

En als de strijd voorbij is, is de tempel (en dat zijn wij, zeggen de apostelen) weer opnieuw aan de Eeuwige gewijd en is er geen aardse olie meer nodig, maar geeft de Eeuwige voor altijd (gesymboliseerd door de achtste dag) zijn licht.

Ik wens iedereen een fijn Chanoeka feest!

Chak Chanoeka sameach!

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Levi je hebt de zienswijze onder woorden gebracht wat heel veel mensen denken, of een mix ervan maken er zijn er talloze in omloop. Allereerst de geschiedenis van Antiochus en zijn jonge zoon Eupator staat vast, heeft zelfs bijbelse ondersteuning, toen Eupator en zijn mentor de tempel wilden heroveren was het sabbatsjaar Seleuciden jaar 150 wat overeenkomt met  164 voor de gewone telling. Dat is belangrijk omdat alle bekende en minder bekende Sabbatsjaren met tussenperiobes van 7 jaar corresponderen  met 164

1473, 731, 164, 444, 136, 31, ook een bewijs voor de juiste Bijbelse chronologie die alleen in de schrift te vinden is en op nog meer punten overeenkomt met de wereldhistorie

Wat betreft de theologie hieraan verbonden en ook in verband met openbaring  hebben JG een mening, die wel op enkele punten over eenkomt  maar hier en daar ook ervan afwijkt en zoals gezegd in het algemeen in de Christelijke wereld heeft men er verschillende variaties van.

mocht je vragen hebben dan liefst punt voor punt.

 

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Levi:

Omdat Gaitema graag een wat meer diepgaande visie van mij wilde zien, en omdat er in het "eindtijd-topic" nogal wat te doen is over het beest en zijn nummer, heb ik wat gespit en een stukje geschreven over Chanoeka en de relatie daarvan tot Openbaring, het beest, en de eindtijd. 

Chanoeka betekent (her) inwijding en van dit feest vinden we in de joodse bijbel geen boek. Dit jaar valt het van zondag 2, tot zondag 10 december. We steken op een kandelaar met acht armen (en één helper) iedere dag een kaarsje meer aan, totdat het volle licht op de kandelaar brand.

Kerst wordt niet gevierd in de bijbel, maar Chanoeka wel. En alhoewel dit feest niet in de wet gegeven is, wordt het door de profeet Daniel voorzet. En Jesjoea vierde dit feest (Johannes 10). In Daniel 9 wordt uiteengezet welke koninkrijken in de wereld zullen komen, met daarbij de voorspelling dat de tempel verreden zal worden en dat is gebeurd in de tijd van de Griekse overheersing. Jesjoea legt in Mattheus uit dat die voorzegging niet alleen betrekking heeft op toen, maar dat dit ook over de toekomst gaat die nog moet komen. En dat wordt bevestigd in Openbaring, waar we bijvoorbeeld dezelfde getallen(symboliek) tegenkomen, die ook in het boek Daniël wordt gebruikt. Zo gaat het over “een tijd, tijden en een halve tijd”. Dus een jaar, twee jaar en een half jaar. Dat is 3,5 jaar. En: “de prins die komt, zal een verdrag sluiten van een week”. Dan vervolgt de tekst over het midden van de week, dat is dus 3,5 dag. Dat is het getal wat we eerder al tegenkwamen. In Openbaring 11 staat: “er werd mij een maatstok gegeven en er werd gezegd meet de tempel op, maar niet het voorhof, want dat zal vertreden worden voor 42 maanden”. Dat is 3,5 jaar. Dat is weer hetzelfde nummer. En in Openbaring 12 komen we hetzelfde getal tegen. De vrouw die naar de woestijn vlucht wordt verzorgt voor 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar. Er is hiermee een verband tussen de visioenen van Daniel en het boek Openbaring. Als de geschiedenis zich dus herhaalt, want het gebeurde in Israël en het zal weer gebeuren, zoals Jesjoea zegt, dan is het Chanoeka feest een verwijzing naar het einde en kan het aanwijzingen daarover bevatten.

Terug in de geschiedenis. Israel wordt overheerst door de Grieken, en Alexander de grote was eigenlijk zo slecht nog niet. Het volk mocht zijn eigen gebruiken, cultuur en religie houden. Al was het wel zo dat men zo tegen de Grieken opkeek, dat grote delen van de bevolking “assimileerden”. Na Alexander valt het rijk uiteen in 4 delen. Het deel waar Israël in ligt, wordt geregeerd door Antiochius die de achter- of bijnaam Ephiphanes aannam. En dat betekent: manifestatie of openbaring van g'd. Je ziet al waar dit naartoe gaat. De goede man zag zichzelf als g'd op aarde. Antiochius wilde één rijk en iedereen in dat rijk moest dezelfde denkbeelden hebben, hij streefde naar één gelijke cultuur. De Hellenistische cultuur moest maatstaf zijn voor alle volken. En Antiochius verklaart dat alle volken hun tradities, gewoonten en goden moeten opgeven, en dat iedereen zich moet aanpassen aan het Hellenistische systeem en de Griekse goden moet aanbidden (Klinkt dit al bekend in de oren? `niemand mag kopen of verkopen tenzij ze het merkteken van het beest hebben…`).

Er is in die tijd één volk dat een probleem vormt en niet in het systeem past. En Antiochius besluit om het geloof van Israel uit te roeien. En dat is het satanische aan het geheel: deze geschiedenis staat niet in de bijbel en speelt zich af vlak voor de komst van Jesjoea. Als de joden vernietigd konden worden, zou er ook geen vervulling van de profetieën kunnen komen - en dus ook geen messiach. Hetzelfde zien we gebeuren vóór de joden weer terugkeren naar het land van Israel: de vijand probeert de uitkomst van de profetieën te voorkomen, zodat de uiteindelijke profetie dat Jesjoea zal terugkomen niet uit kan komen. Vergis je niet. Jesjoea is vrij duidelijk in zijn voorzegging dat hij Jeruzalem niet meer zal binnengaan voordat ´dit volk´ (dus de joden) hem zal toeroepen `gezegend is hij die in de naam van de Allerhoogste komt`. Om die woorden van Jesjoea uit te laten komen is er allereerst nodig dat er joden in dat land wonen, maar ook dat die joden in Jeruzalem wonen. Dat is dé reden waarom de status van Jeruzalem zo ontzettend bestreden wordt. Want terwijl elk land op de wereld steden veroverd, weer kwijtraakt, herovert en ga zo maar door, is er geen enkel land waarbij eenmaal veroverde steden zo ontzettend omstreden zijn als deze. De vijand probeert hier koste wat kost te voorkomen dat de voorzegging van Jesjoea en de woorden van de profeten uitkomen.

Terug naar het verhaal van Antiochius. Hij wil korte metten maken met de joden en gaat naar de tempel en zet daar een afgodsbeeld neer. Ik mag aannemen dat ook dit bekend voorkomt uit het boek Openbaring. En ook slacht hij een varken in de tempel, om de tempel te ontwijden. Hij verbiedt de normale offers en maakt de tempel op deze manier tot een afgodstempel. Er wordt gehoereerd, er worden heidense feesten gevierd en de tempel is `verboden voor joden`. Dit is allemaal exact volgens de geest van het beest uit Openbaring. En vervolgens gaat Antochius over tot de vervolging van gelovige joden. Het begint met het verbranden van tora-rollen. Maar het gaat steeds verder. Mensen die hun godsdienst in het openbaar belijden worden vervolgd en gedood, mensen die de sjabbat houden worden gedood, mensen die hun kinderen over het joodse geloof leren worden gedood, en zo verder. (Deze aspecten kennen we ook uit een meer recente geschiedenis.) Er worden overal in Israel altaren neergezet en mensen worden gedwongen te offeren aan Griekse afgoden. En het lijkt er heel erg op dat de hele opzet gaat lukken, dat de vijand slaagt in zijn plan. Mensen, en zelfs erg gelovige joden, beginnen zich erbij neer te leggen. En ze doen wat de Grieken van ze willen.

En dan komt uit het Judese berglandschap uiteindelijk verzet, wat volgens bronnen bij één familie begon. En omdat zij vervolgd worden en in het vizier van de Grieken lopen, vluchten zij in de bergen (Jesjoea gebruikt deze bewoordingen eveneens als hij spreekt over de tijd van het einde). En zij krijgen de bijnaam: Makkabeeen. Deze mensen zijn boeren en hebben geen idee hoe ze moeten vechten. De Grieken sturen er een leger naartoe, maar op miraculeuze wijze wordt dat leger verslagen en zo gaat het door en de Makkabeeen zeggen: wie voor de Eeuwige is, sluit zich bij ons aan. Nog een leger komt en ze verslaan hen weer. En terwijl ze beseffen dat ze in de minderheid zijn, geven ze zich over aan bidden en vasten en terwijl Antiochus zijn halve leger, inclusief olifanten en alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft stuurt, wordt hij wederom verslagen. De Makkabeeen komen als winnaars uit de strijd en komen bij de tempel. Ze gooien de afgod kapot, herstellen de menora (de zevenarmige lamp), maken de boel schoon en wijden de tempel opnieuw aan de Eeuwige.

En dat is Chanoeka: de (her)inwijding van de tempel. Er is nog een legende verbonden aan deze geschiedenis, maar daarvan weet niemand zeker of het op waarheid berust. Die legende is dat bij het aansteken van de menora er nog maar één kruikje koosjere olie te vinden was, wat net genoeg zou zijn voor één dag. Nieuwe koosjere olie maken zou inclusief sjabbat acht dagen duren. En wat was het wonder? De menora bleef acht dagen branden met de olie van dat ene kruikje.

Een andere reden die gegeven wordt waarom er acht dagen feest gevierd wordt, is omdat gezegd wordt dat men soekkot (het loofhuttenfeest) Dat acht dagen duurt niet had kunnen vieren en dat dit feest nu als een soort inhaalfeest gevierd werd. Hoe je het ook wendt of keert, feit is dat een feest van acht dagen altijd betrekking heeft op de toekomst, want in onze huidige tijdsindeling kennen we maar zeven dagen. Dus ook hiermee verwijst Chanoeka naar de tijd van het einde.

Wat leert de geschiedenis van Chanoeka over het eind van de tijd? Allereerst zien we dat de vijand van buitenaf komt met weliswaar een heel andere cultuur, geloofsysteem en wereldbeeld, maar dat mensen er toch in meegaan. Eigen cultuur en geloof laten ze varen, en dat stemt overeen met wat bijvoorbeeld Paulus zegt, dat het einde niet aanbreekt voordat ´de grote afval´ zal komen.

En wat we zien is dat Israel wat zich afwend van de Eeuwige een gruwelijker lot treft dan de omringende volken die hem nooit gekend hebben. En als we de geschiedenis erop naslaan zien we dat na de grote afval, de historie meer rare figuren voortbrengt die massamoorden op hun naam hebben staan dan ooit tevoren. Waar er vroeger oorlog gevoerd werd om gebiedsuitbreiding, macht, rijkdom of strategie - wordt er de laatste eeuwen sinds men christendom en jodendom verlaat - vooral gemoord omdat mensen ´anders denken´ of ‘anders zijn’ dan in het systeem past. Dát is een teken van de geest van het beest uit Openbaring.

Daniel beschrijft het 4e beest uit zijn visioen als vreselijk en gebruikt daarvoor het woord “sjena”. Sjena is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat alles verandert. En we zien in Openbaring dat het beest alles verandert en verdraait. Het beest doet zich voor als vredebrenger, maar leidt het uiteindelijk zo dat mensen gedwongen worden het beeld van het beest te aanbidden, net zoals de joden gedwongen werden aan afgoden te offeren.

Het laat daarmee een ommekeer zien. Antiochus zorgt ervoor dat religieuze mensen die eens als modelburgers gezien werden, nu de verschoppelingen van de maatschappij zijn. En “de tokkies” van de maatschappij worden ineens verheven als rolmodel. En dit sluit aan bij de woorden van Paulus die zegt dat mensen het goed, slecht zullen noemen, en het slechte goed. En als je nu in de maatschappij kijkt zie je dat veel mensen zich religieus of spiritueel noemen, terwijl er van een geloofsovertuiging geen enkele sprake is. Mensen geloven wel dat er “iets” is of “een g'd”, maar Bhudda, Hare Krishna, of Allah worden allemaal op een hoop geschoven als de meest geloofwaardige, want “de g'd van de joden en christenen” heeft alleen maar oorlog en narigheid gebracht en de bijbel “staat vol met geweld”.

Antiochius wilde dat iedereen hetzelfde zou zijn, dezelfde cultuur, etc. En nu zien we dat alle naties met elkaar om de tafel zitten om zaken af te stemmen. De G20 over de economie, klimaatakkoorden die wereldwijd van kracht zijn, Unesco voor het werelderfgoed en de natuurlijk de VN. En wie past er steeds niet in het plaatje? Israel. De natie is Israel, maar geestelijk horen de christenen erbij, want zij delen tenslotte in dezelfde stam. En daarom past het christendom ook niet in het ideale plaatje. Want tenslotte horen voetbalwedstrijden op zondag gespeeld te worden - en als je aan die gekte niet meedoet, hoor je er niet bij. En alhoewel de meerderheid van de bevolking zegt religieuze of bovennatuurlijke ervaringen te hebben en/of te geloven in een hogere macht, zodra je als christen uit de kast komt, krijg je toch een meewarige blik en draait het het gesprek al snel om kindermisbruik, het scheppingsverhaal dat het wetenschappelijke bewijs zou tegenspreken of - en deze is bij velen met stip favoriet - waarom, als god al bestaat, hij zoveel ellende en gemoord toelaat. Kortom, ook hier een herhaling van Chanoeka, waarbij iedereen slaafs aan het systeem meewerkt en Israel en zijn geestelijke broer (het christendom) als rotte appels versleten worden en zich maar niet willen aanpassen aan het systeem.
Voor mij is het dus niet zo vreemd dat juist in deze dagen, nu de eindtijd zijn volheid bereikt, joden en christenen elkaar hervinden. Dit is tweeduizend jaar totaal anders geweest, maar juist nu komen zij - zonder logisch aanwijsbare reden (immers oecumene is niet het doel) - tot elkaar.

Toen de afgod in de tempel werd geplaatst was voor de Maccabeeen de maat vol. En zij gingen rigoureus in de tegenaanval. Geen compromis meer. Niet meer aan deze gekkigheid meedoen.

Ze wisten dat ze in de minderheid waren, maar lieten zich daardoor niet verslaan. Ze gingen juist in gebed en vasten. En dat is wat Jesjoea ook aanraadt: hij zegt dat als je de gruwel waarvan Daniël spreekt ziet gebeuren, vlucht dan naar de bergen. Bergen zijn hoog, en dichter bij de hemel. Ze zijn in de bijbel vaak de plaats waar de Eeuwige verschijnt. Wanneer wij bidden, verheffen we ons hart en zijn we - net als op een berg - dichter bij de hemel en dichter bij de Eeuwige.

De Maccabeeen zeggen: wie de Eeuwige volgt, sluit zich bij ons aan. Dat is de kracht van vereniging. Paulus roept ook op om, zeker als je dé dag dichterbij ziet komen, vooral samen te komen. Maar ook in brede zin is dit waar: door kerkmuren heen kunnen mensen voor elkaar bidden, én joden kunnen voor christenen bidden en andersom.

Juda (een van de zonen van de opstandleider Mattathias) vocht met het zwaard van Antiochius, zijn vijand. Dus neem het wapen van de vijand af, en strijd daarmee. Gebruik slechte dingen ten goede, zoals ook de profeten ons leren dat de Eeuwige alles, dus ook het kwade, ten goede kan keren.

En er staat geschreven dat ze, ondanks dat ze in de minderheid waren, goedmoedig doorgingen met de strijd. Blijdschap geeft kracht. Paulus zegt niet voor niets dat we altijd en onder elke omstandigheden blij moeten zijn.

And last but not least, laten de Maccabeeen een behoorlijke dosis standvastigheid zien. Ze blijven doorgaan, en menselijk gezien tegen beter weten in. Maar toch leidt dat uiteindelijk tot de overwinning. Daarom wordt in de tuin in Eden de vijand afgebeeld als een slang. Een slang is warmbloedig, dus hij is pijlsnel, maar heeft nauwelijks uithoudingsvermogen. Dus de slang kan ons een verraderlijke beet toebrengen, maar de achtervolging moet hij opgeven. Dus als wij standvastig blijven en doorgaan, en ogen op de finish houden, dan is de overwinning aan ons. Want de tegenstander laten we achter ons.

En als de strijd voorbij is, is de tempel (en dat zijn wij, zeggen de apostelen) weer opnieuw aan de Eeuwige gewijd en is er geen aardse olie meer nodig, maar geeft de Eeuwige voor altijd (gesymboliseerd door de achtste dag) zijn licht.

Ik wens iedereen een fijn Chanoeka feest!

Chak Chanoeka sameach!

 

Te druk om nu alles in één keer te lezen, maar het begin vind ik al interessant :) Ik ga alles lezen. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Omdat Gaitema graag een wat meer diepgaande visie van mij wilde zien, en omdat er in het "eindtijd-topic" nogal wat te doen is over het beest en zijn nummer, heb ik wat gespit en een stukje geschreven over Chanoeka en de relatie daarvan tot Openbaring, het beest, en de eindtijd. 

Chanoeka betekent (her) inwijding en van dit feest vinden we in de joodse bijbel geen boek. Dit jaar valt het van zondag 2, tot zondag 10 december. We steken op een kandelaar met acht armen (en één helper) iedere dag een kaarsje meer aan, totdat het volle licht op de kandelaar brand.

Kerst wordt niet gevierd in de bijbel, maar Chanoeka wel. En alhoewel dit feest niet in de wet gegeven is, wordt het door de profeet Daniel voorzet. En Jesjoea vierde dit feest (Johannes 10). In Daniel 9 wordt uiteengezet welke koninkrijken in de wereld zullen komen, met daarbij de voorspelling dat de tempel verreden zal worden en dat is gebeurd in de tijd van de Griekse overheersing. Jesjoea legt in Mattheus uit dat die voorzegging niet alleen betrekking heeft op toen, maar dat dit ook over de toekomst gaat die nog moet komen. En dat wordt bevestigd in Openbaring, waar we bijvoorbeeld dezelfde getallen(symboliek) tegenkomen, die ook in het boek Daniël wordt gebruikt. Zo gaat het over “een tijd, tijden en een halve tijd”. Dus een jaar, twee jaar en een half jaar. Dat is 3,5 jaar. En: “de prins die komt, zal een verdrag sluiten van een week”. Dan vervolgt de tekst over het midden van de week, dat is dus 3,5 dag. Dat is het getal wat we eerder al tegenkwamen. In Openbaring 11 staat: “er werd mij een maatstok gegeven en er werd gezegd meet de tempel op, maar niet het voorhof, want dat zal vertreden worden voor 42 maanden”. Dat is 3,5 jaar. Dat is weer hetzelfde nummer. En in Openbaring 12 komen we hetzelfde getal tegen. De vrouw die naar de woestijn vlucht wordt verzorgt voor 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar. Er is hiermee een verband tussen de visioenen van Daniel en het boek Openbaring. Als de geschiedenis zich dus herhaalt, want het gebeurde in Israël en het zal weer gebeuren, zoals Jesjoea zegt, dan is het Chanoeka feest een verwijzing naar het einde en kan het aanwijzingen daarover bevatten.

Opmerkelijk die telling. Er moet op gewezen worden, want anders had ik het niet geweten. Daarvoor dank :)

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Terug in de geschiedenis. Israel wordt overheerst door de Grieken, en Alexander de grote was eigenlijk zo slecht nog niet. Het volk mocht zijn eigen gebruiken, cultuur en religie houden. Al was het wel zo dat men zo tegen de Grieken opkeek, dat grote delen van de bevolking “assimileerden”. Na Alexander valt het rijk uiteen in 4 delen. Het deel waar Israël in ligt, wordt geregeerd door Antiochius die de achter- of bijnaam Ephiphanes aannam. En dat betekent: manifestatie of openbaring van g'd. Je ziet al waar dit naartoe gaat. De goede man zag zichzelf als g'd op aarde. Antiochius wilde één rijk en iedereen in dat rijk moest dezelfde denkbeelden hebben, hij streefde naar één gelijke cultuur. De Hellenistische cultuur moest maatstaf zijn voor alle volken. En Antiochius verklaart dat alle volken hun tradities, gewoonten en goden moeten opgeven, en dat iedereen zich moet aanpassen aan het Hellenistische systeem en de Griekse goden moet aanbidden (Klinkt dit al bekend in de oren? `niemand mag kopen of verkopen tenzij ze het merkteken van het beest hebben…`).

Ja inderdaad. We verwachten weer zo'n tijd. 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Er is in die tijd één volk dat een probleem vormt en niet in het systeem past. En Antiochius besluit om het geloof van Israel uit te roeien. En dat is het satanische aan het geheel: deze geschiedenis staat niet in de bijbel en speelt zich af vlak voor de komst van Jesjoea. Als de joden vernietigd konden worden, zou er ook geen vervulling van de profetieën kunnen komen - en dus ook geen messiach. Hetzelfde zien we gebeuren vóór de joden weer terugkeren naar het land van Israel: de vijand probeert de uitkomst van de profetieën te voorkomen, zodat de uiteindelijke profetie dat Jesjoea zal terugkomen niet uit kan komen. Vergis je niet. Jesjoea is vrij duidelijk in zijn voorzegging dat hij Jeruzalem niet meer zal binnengaan voordat ´dit volk´ (dus de joden) hem zal toeroepen `gezegend is hij die in de naam van de Allerhoogste komt`. Om die woorden van Jesjoea uit te laten komen is er allereerst nodig dat er joden in dat land wonen, maar ook dat die joden in Jeruzalem wonen. Dat is dé reden waarom de status van Jeruzalem zo ontzettend bestreden wordt. Want terwijl elk land op de wereld steden veroverd, weer kwijtraakt, herovert en ga zo maar door, is er geen enkel land waarbij eenmaal veroverde steden zo ontzettend omstreden zijn als deze. De vijand probeert hier koste wat kost te voorkomen dat de voorzegging van Jesjoea en de woorden van de profeten uitkomen.\

Terwijl ik tussendoor iets hiervan vandaag aan mijn vrouw deelde, reageerde ze best heftig. Ongeveer met de woorden: "vele christenen worden vanwege hun geloof vervolgd en dan hoeven zij alleen maar te roepen: 'Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere!' en dat komt de Heere!" Ik zei haar: "maar zij hebben ook vervolging gekend." Waarop ze zei: "dat is toch anders." (andersom trouwens, als christelijke joden werden haar voorouders toen niet vervolgd) Daarop zei ik wat in mijn gedachten opkwam: "we moeten niet als de oudste zoon reageren, als de verloren zoon terug komt met: 'en dan richt de Vader een feestmaal aan voor die lamzwans van de zoon'.  Daarop zei ze: "dat is waar" en zweeg er verder over. 

Ik zei haar ook dat je speciaal voor me deze bijdrage hebt geschreven. Dat vond ze wel heel lief van je :) Verder zei ik dat het een beste grote bijdrage is en liet het haar zien. Daarop zei ze met een positief bedoelde en licht humoristische toon: "daar is hij ook een jood voor" ;)

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:


Terug naar het verhaal van Antiochius. Hij wil korte metten maken met de joden en gaat naar de tempel en zet daar een afgodsbeeld neer. Ik mag aannemen dat ook dit bekend voorkomt uit het boek Openbaring. En ook slacht hij een varken in de tempel, om de tempel te ontwijden. Hij verbiedt de normale offers en maakt de tempel op deze manier tot een afgodstempel. Er wordt gehoereerd, er worden heidense feesten gevierd en de tempel is `verboden voor joden`. Dit is allemaal exact volgens de geest van het beest uit Openbaring. En vervolgens gaat Antochius over tot de vervolging van gelovige joden. Het begint met het verbranden van tora-rollen. Maar het gaat steeds verder. Mensen die hun godsdienst in het openbaar belijden worden vervolgd en gedood, mensen die de sjabbat houden worden gedood, mensen die hun kinderen over het joodse geloof leren worden gedood, en zo verder. (Deze aspecten kennen we ook uit een meer recente geschiedenis.) Er worden overal in Israel altaren neergezet en mensen worden gedwongen te offeren aan Griekse afgoden. En het lijkt er heel erg op dat de hele opzet gaat lukken, dat de vijand slaagt in zijn plan. Mensen, en zelfs erg gelovige joden, beginnen zich erbij neer te leggen. En ze doen wat de Grieken van ze willen.

Heftig en vreselijk, wat een nare tijd moet het zijn geweest! Daar hadden we toch ook niet bij willen zijn!

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

En dan komt uit het Judese berglandschap uiteindelijk verzet, wat volgens bronnen bij één familie begon. En omdat zij vervolgd worden en in het vizier van de Grieken lopen, vluchten zij in de bergen (Jesjoea gebruikt deze bewoordingen eveneens als hij spreekt over de tijd van het einde). En zij krijgen de bijnaam: Makkabeeen. Deze mensen zijn boeren en hebben geen idee hoe ze moeten vechten. De Grieken sturen er een leger naartoe, maar op miraculeuze wijze wordt dat leger verslagen en zo gaat het door en de Makkabeeen zeggen: wie voor de Eeuwige is, sluit zich bij ons aan. Nog een leger komt en ze verslaan hen weer. En terwijl ze beseffen dat ze in de minderheid zijn, geven ze zich over aan bidden en vasten en terwijl Antiochus zijn halve leger, inclusief olifanten en alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft stuurt, wordt hij wederom verslagen. De Makkabeeen komen als winnaars uit de strijd en komen bij de tempel. Ze gooien de afgod kapot, herstellen de menora (de zevenarmige lamp), maken de boel schoon en wijden de tempel opnieuw aan de Eeuwige.

Halleluja! Dank je! In mijn bijbel met Deuterocanonieke boeken staan ook Makkabeeën 1 en Makkabeeën 2. Gaat dat over hen? Die boeken heb ik nog niet gelezen namelijk. Ik zat vooral in het boek Wijsheid te neuzen. 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

En dat is Chanoeka: de (her)inwijding van de tempel.

:D helder!! Een bijzonder mooie gebeurtenis!

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

 

Er is nog een legende verbonden aan deze geschiedenis, maar daarvan weet niemand zeker of het op waarheid berust. Die legende is dat bij het aansteken van de menora er nog maar één kruikje koosjere olie te vinden was, wat net genoeg zou zijn voor één dag. Nieuwe koosjere olie maken zou inclusief sjabbat acht dagen duren. En wat was het wonder? De menora bleef acht dagen branden met de olie van dat ene kruikje.

Daar sta ik niet van te kijken. Dergelijke dingen overkwam de moeder van mijn vrouw steeds in tijden van grote armoede. 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Een andere reden die gegeven wordt waarom er acht dagen feest gevierd wordt, is omdat gezegd wordt dat men soekkot (het loofhuttenfeest) Dat acht dagen duurt niet had kunnen vieren en dat dit feest nu als een soort inhaalfeest gevierd werd. Hoe je het ook wendt of keert, feit is dat een feest van acht dagen altijd betrekking heeft op de toekomst, want in onze huidige tijdsindeling kennen we maar zeven dagen. Dus ook hiermee verwijst Chanoeka naar de tijd van het einde.

Zal beiden mogelijk wel zijn geweest. 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:


Wat leert de geschiedenis van Chanoeka over het eind van de tijd? Allereerst zien we dat de vijand van buitenaf komt met weliswaar een heel andere cultuur, geloofsysteem en wereldbeeld, maar dat mensen er toch in meegaan. Eigen cultuur en geloof laten ze varen, en dat stemt overeen met wat bijvoorbeeld Paulus zegt, dat het einde niet aanbreekt voordat ´de grote afval´ zal komen.

En wat we zien is dat Israel wat zich afwend van de Eeuwige een gruwelijker lot treft dan de omringende volken die hem nooit gekend hebben. En als we de geschiedenis erop naslaan zien we dat na de grote afval, de historie meer rare figuren voortbrengt die massamoorden op hun naam hebben staan dan ooit tevoren. Waar er vroeger oorlog gevoerd werd om gebiedsuitbreiding, macht, rijkdom of strategie - wordt er de laatste eeuwen sinds men christendom en jodendom verlaat - vooral gemoord omdat mensen ´anders denken´ of ‘anders zijn’ dan in het systeem past. Dát is een teken van de geest van het beest uit Openbaring.

Dat klopt. Zien we vooral in communistische, Islamitische, Boeddhistische en Hindoeïstische landen. Daar groeit echter ook de kerk dwars tegen de verdrukking in. Het snelst in de landen China, Indonesië, Syrië en Iran. 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Daniel beschrijft het 4e beest uit zijn visioen als vreselijk en gebruikt daarvoor het woord “sjena”. Sjena is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat alles verandert. En we zien in Openbaring dat het beest alles verandert en verdraait. Het beest doet zich voor als vredebrenger, maar leidt het uiteindelijk zo dat mensen gedwongen worden het beeld van het beest te aanbidden, net zoals de joden gedwongen werden aan afgoden te offeren.


Het laat daarmee een ommekeer zien. Antiochus zorgt ervoor dat religieuze mensen die eens als modelburgers gezien werden, nu de verschoppelingen van de maatschappij zijn. En “de tokkies” van de maatschappij worden ineens verheven als rolmodel. En dit sluit aan bij de woorden van Paulus die zegt dat mensen het goed, slecht zullen noemen, en het slechte goed. En als je nu in de maatschappij kijkt zie je dat veel mensen zich religieus of spiritueel noemen, terwijl er van een geloofsovertuiging geen enkele sprake is. Mensen geloven wel dat er “iets” is of “een g'd”, maar Bhudda, Hare Krishna, of Allah worden allemaal op een hoop geschoven als de meest geloofwaardige, want “de g'd van de joden en christenen” heeft alleen maar oorlog en narigheid gebracht en de bijbel “staat vol met geweld”.

Ja, inderdaad! 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Antiochius wilde dat iedereen hetzelfde zou zijn, dezelfde cultuur, etc. En nu zien we dat alle naties met elkaar om de tafel zitten om zaken af te stemmen. De G20 over de economie, klimaatakkoorden die wereldwijd van kracht zijn, Unesco voor het werelderfgoed en de natuurlijk de VN. En wie past er steeds niet in het plaatje? Israel. De natie is Israel, maar geestelijk horen de christenen erbij, want zij delen tenslotte in dezelfde stam. En daarom past het christendom ook niet in het ideale plaatje. Want tenslotte horen voetbalwedstrijden op zondag gespeeld te worden - en als je aan die gekte niet meedoet, hoor je er niet bij. En alhoewel de meerderheid van de bevolking zegt religieuze of bovennatuurlijke ervaringen te hebben en/of te geloven in een hogere macht, zodra je als christen uit de kast komt, krijg je toch een meewarige blik en draait het het gesprek al snel om kindermisbruik, het scheppingsverhaal dat het wetenschappelijke bewijs zou tegenspreken of - en deze is bij velen met stip favoriet - waarom, als god al bestaat, hij zoveel ellende en gemoord toelaat. Kortom, ook hier een herhaling van Chanoeka, waarbij iedereen slaafs aan het systeem meewerkt en Israel en zijn geestelijke broer (het christendom) als rotte appels versleten worden en zich maar niet willen aanpassen aan het systeem.

Inderdaad ja. 

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

Voor mij is het dus niet zo vreemd dat juist in deze dagen, nu de eindtijd zijn volheid bereikt, joden en christenen elkaar hervinden. Dit is tweeduizend jaar totaal anders geweest, maar juist nu komen zij - zonder logisch aanwijsbare reden (immers oecumene is niet het doel) - tot elkaar.

Toen de afgod in de tempel werd geplaatst was voor de Maccabeeen de maat vol. En zij gingen rigoureus in de tegenaanval. Geen compromis meer. Niet meer aan deze gekkigheid meedoen.

Ze wisten dat ze in de minderheid waren, maar lieten zich daardoor niet verslaan. Ze gingen juist in gebed en vasten. En dat is wat Jesjoea ook aanraadt: hij zegt dat als je de gruwel waarvan Daniël spreekt ziet gebeuren, vlucht dan naar de bergen. Bergen zijn hoog, en dichter bij de hemel. Ze zijn in de bijbel vaak de plaats waar de Eeuwige verschijnt. Wanneer wij bidden, verheffen we ons hart en zijn we - net als op een berg - dichter bij de hemel en dichter bij de Eeuwige.

De Maccabeeen zeggen: wie de Eeuwige volgt, sluit zich bij ons aan. Dat is de kracht van vereniging. Paulus roept ook op om, zeker als je dé dag dichterbij ziet komen, vooral samen te komen. Maar ook in brede zin is dit waar: door kerkmuren heen kunnen mensen voor elkaar bidden, én joden kunnen voor christenen bidden en andersom.

Juda (een van de zonen van de opstandleider Mattathias) vocht met het zwaard van Antiochius, zijn vijand. Dus neem het wapen van de vijand af, en strijd daarmee. Gebruik slechte dingen ten goede, zoals ook de profeten ons leren dat de Eeuwige alles, dus ook het kwade, ten goede kan keren.

En er staat geschreven dat ze, ondanks dat ze in de minderheid waren, goedmoedig doorgingen met de strijd. Blijdschap geeft kracht. Paulus zegt niet voor niets dat we altijd en onder elke omstandigheden blij moeten zijn.

And last but not least, laten de Maccabeeen een behoorlijke dosis standvastigheid zien. Ze blijven doorgaan, en menselijk gezien tegen beter weten in. Maar toch leidt dat uiteindelijk tot de overwinning. Daarom wordt in de tuin in Eden de vijand afgebeeld als een slang. Een slang is warmbloedig, dus hij is pijlsnel, maar heeft nauwelijks uithoudingsvermogen. Dus de slang kan ons een verraderlijke beet toebrengen, maar de achtervolging moet hij opgeven. Dus als wij standvastig blijven en doorgaan, en ogen op de finish houden, dan is de overwinning aan ons. Want de tegenstander laten we achter ons.

Amen broeder!

Op ‎5‎-‎12‎-‎2018 om 14:47 zei Levi:

En als de strijd voorbij is, is de tempel (en dat zijn wij, zeggen de apostelen) weer opnieuw aan de Eeuwige gewijd en is er geen aardse olie meer nodig, maar geeft de Eeuwige voor altijd (gesymboliseerd door de achtste dag) zijn licht.

Ik wens iedereen een fijn Chanoeka feest!

Chak Chanoeka sameach!

 

Fijn Chanoekafeest! Wij hebben hier ook een feestje: we zijn net 2 jaar getrouwd vandaag :D

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gaitema:

Halleluja! Dank je! In mijn bijbel met Deuterocanonieke boeken staan ook Makkabeeën 1 en Makkabeeën 2. Gaat dat over hen? Die boeken heb ik nog niet gelezen namelijk. Ik zat vooral in het boek Wijsheid te neuzen. 

Daar staat het hele verhaal over de Makkabeeën in inderdaad (de titels verraden het al een beetje ;) ). Alles wat Levi hier verteld, lees je in die boeken terug. Het eerste boek is een meer zakelijke vertelling in de stijl van bijvoorbeeld Rechters, het tweede boek is veel meer propagandisch van aard met ook meer gruwelijke details.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Robert Frans:

Daar staat het hele verhaal over de Makkabeeën in inderdaad (de titels verraden het al een beetje ;) ). Alles wat Levi hier verteld, lees je in die boeken terug. Het eerste boek is een meer zakelijke vertelling in de stijl van bijvoorbeeld Rechters, het tweede boek is veel meer propagandisch van aard met ook meer gruwelijke details.

Dank je! Dan ga ik dat maar lezen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hallo/Shalom

Ik ben hier nieuw op dit forum en kom meteen met een tegen argument sorry.

Ik begrijp heel goed waarom velen dit feest vieren, wij hebben dat ook gedaan.

Nu echter niet meer vanwege een aantal dingen waar ik problemen mee heb.

Ik denk dat feesten bij mensen hoort en zolang het niet tegen Gods Woord in gaat is dat prima.

Mijn grootste struikelblok is deze; herhaaldelijk zegt JHWH door en in Zijn Woord om niets toe te voegen of af te halen.

Als Mozes de Tabernakel moet maken met alles wat daar bij hoort dan is zijn opdracht net zo specifiek, hij MOET deze precies zo maken als dat hem is getoond op de berg.

De Menorah is hier een onderdeel van, behalve dat alles apart is gezet (heilig) en dus oa vanwege de diepere betekenissen (zeker van de Menorah)niet nag worden gewijzigd, wordt dat met de chanoekiah dus breed uit gedaan.

Zo zijn er nog een aantal zaken in het verhaal waarvan ik denk dat deze tegen het Woord in gaan.

Neemt niet weg dat het vehaal en inzet van de macabeeen heel bijzonder was, alleen geloof ik niet dat de huidige manier van dit feest een juiste is in lijn met de Bijbel.

Mvg Raymond

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-12-2018 om 20:11 zei Raymond B:

Hallo/Shalom

Ik ben hier nieuw op dit forum en kom meteen met een tegen argument sorry.

Ik begrijp heel goed waarom velen dit feest vieren, wij hebben dat ook gedaan.

Nu echter niet meer vanwege een aantal dingen waar ik problemen mee heb.

Ik denk dat feesten bij mensen hoort en zolang het niet tegen Gods Woord in gaat is dat prima.

Mijn grootste struikelblok is deze; herhaaldelijk zegt JHWH door en in Zijn Woord om niets toe te voegen of af te halen.

Als Mozes de Tabernakel moet maken met alles wat daar bij hoort dan is zijn opdracht net zo specifiek, hij MOET deze precies zo maken als dat hem is getoond op de berg.

De Menorah is hier een onderdeel van, behalve dat alles apart is gezet (heilig) en dus oa vanwege de diepere betekenissen (zeker van de Menorah)niet nag worden gewijzigd, wordt dat met de chanoekiah dus breed uit gedaan.

Zo zijn er nog een aantal zaken in het verhaal waarvan ik denk dat deze tegen het Woord in gaan.

Neemt niet weg dat het vehaal en inzet van de macabeeen heel bijzonder was, alleen geloof ik niet dat de huidige manier van dit feest een juiste is in lijn met de Bijbel.

Mvg Raymond

Welkom op dit forum. ;)

De menorah is een 7-armige kandelaar. De chanoekia heeft 9 armen. Dat is dus een andere kandelaar. Of is een 3-armige kandelaar ook een verminkte menorah? Met andere woorden: ik snap het punt van de toevoeging of het 'afhalen' van de woorden van de Eeuwige niet zo. 

Daarnaast... Als je in een onveranderlijk woord van de Allerhoogste geloofd, mag ik dan de vraag stellen waarom je deze reactie schrijft/post op de rustdag, de sjabbat - de dag waarop je geen arbeid mag verrichten? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Levi:

Welkom op dit forum. ;)  shalom dank Levi

De menorah is een 7-armige kandelaar. De chanoekia heft 9 armen. Dat is dus een andere kandelaar. Of is een 3-armige kandelaar ook een verminkte menorah? voor mij wel   Met andere woorden: ik snap het punt van de toevoeging of het 'afhalen' van de woorden van de Eeuwige niet zo. dat  kan, op zich kunnen er mooie gedachten en momenten met je gezin aan het feest ontleend worden. maar op het moment dat een feest in naam van of ter JHWH's betrokkenheid of wonders of verering dan denk je dat je zeker moet weten of dat zo is, en ik heb daar grote twijfels bij.

Daarnaast... Als je in een onveranderlijk woord van de Allerhoogste geloofd, mag ik dan de vraag stellen waarom je deze reactie schrijft/post op de rustdag, de sjabbat - de dag waarop je geen arbeid mag verrichten? idd geen arbeid waarbij ten goede van het leven altijd een uitzondering wordt gemaakt.

studie en uitleg zie ik als niet als arbeid en Zijn Woord verdedigen zeker niet. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid