Spring naar bijdragen
Nicky O

Wie kan de Heilige Geest voelen?

Aanbevolen berichten

34 minuten geleden zei Nicky O:

Ik zou zo graag willen weten of er mensen zijn die de Heilige Geest in hun hart voelen branden.. als een verterend vuur?

Hoe moet ik "verterend vuur" opvatten?

Ik weet dat dezelfde Geest (Heilige Geest) Die Jezus uit de dood heeft opgewekt in mij leeft!

En, welkom in het forum, Nicky O!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi,

Ik denk dat een hart kan opspringen van vreugde, en verteerd worden van haat, en branden van jalouzie, en verschillende vormen van boosheid kunnen als een verterend vuur in je opkomen met een denkbeeldige kegel. Zoals een draak zeg maar.

Willen we daar de heilige Geest in herkennen, en het met God identificeren, dan zul je toch een link verwachten met de bron waaruit dat vuur komt: eenwording met God in heiligheid en blijdschap/bezieling. Ik denk dat verschillende mensen een vergelijkbare dergelijke emotie kunnen hebben, en toch niet op dezelfde wijze één zijn met God. 

Om van God zelf te spreken: zijn grimmigheid wordt ook geassocieerd met een verterend vuur, psalm 79 en psalm 89.
Dus; ben ik geneigd om niet te snel te denken dat het de heilige Geest is, die zich als een "verterend vuur" doet gelden.

Maar ik weet het niet uit eigen ervaring; wie het beter weet, mag het zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hartelijk dank voor de reacties. Ik ervaar het zelf als verterend.. brandend.. verlangend. Ik denk dat het een verlangen is naar nog meer Jezus, naar het oppakken van het kruis, naar zuivering, naar het delen met anderen, naar het lezen van Zijn woord.

Ik lees wel eens over 'vervuld zijn van de Geest'.  Ik ervaar dat als vuur. Misschien heb ik een nieuw hart sinds ik vorig jaar gedoopt ben..?

Ezechiël 36: 26-31
26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
29 En Ik zal u verlossen van al uw onreinigheden; en Ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en Ik zal geen honger op u leggen.
30 En Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen; opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen.
31 Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.
 

Verterend is misschien niet de juiste benaming voor hoe ik het ervaar..

 

 

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Hoe moet ik "verterend vuur" opvatten?

Ik weet dat dezelfde Geest (Heilige Geest) Die Jezus uit de dood heeft opgewekt in mij leeft!

En, welkom in het forum, Nicky O!

Fijn om welkom te zijn..

Hoe ervaar jij de Geest dan? 

(En niet alleen Jezus heeft opgewekt, maar ook Jezus zelf Is..)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Nicky O:

Ik zou zo graag willen weten of er mensen zijn die de Heilige Geest in hun hart voelen branden.. als een verterend vuur?

Ik weet dat de Heilige Geest in mij bezig is. Niet omdat mij een bepaald gevoel beloofd is, maar omdat Hij een bezit is vanwege het gehoorzaam willen zijn aan Jezus Christus. Een geschenk dus en geen gevoel. Dat wil niet zeggen dat Hij niet van invloed zou zijn op mijn gevoel. Hij maakt mij voornamelijk blij, maar soms ook bedroefd bijvoorbeeld als ik zondig. Ik ga niet af op mijn emoties als het gaat om het zeker weten dat de Heilige Geest in mij is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Nicky O:

Ik ervaar het zelf als verterend.. brandend.. verlangend. Ik denk dat het een verlangen is naar nog meer Jezus, naar het oppakken van het kruis, naar zuivering, naar het delen met anderen, naar het lezen van Zijn woord.

Ik lees wel eens over 'vervuld zijn van de Geest'.  Ik ervaar dat als vuur. Misschien heb ik een nieuw hart sinds ik vorig jaar gedoopt ben..?

Dan is het niet dat je ons erom hoeft te vragen; maar dan kun je ons erin onderwijzen! (YY) 

Liefde kan branden en het is ook heel sterk. Wees vurig van Geest, is ook de norm van brandende liefde, zegt de Schrift. Toch is het ook in die liefde dat er beproeving is. Met periodes van verwachting en toenadering en groeien, en ook met periodes van beproeving. Dat is in een huwelijk ook zo. En dat moet ook zo zijn, want in een liefdesrelatie blijft niemand zichzelf, maar zoekt hij of zij de ander. Dat vraagt energie en ontbering en afstandneming van wat je zelf verzonnen zou hebben, en ook om volharding. Daarom is liefde ook gekoppeld aan duurzame begrippen als trouw en volharding, en het jezelf wegcijferen en opofferen. En daarom is er ook een wet die die liefde bewaakt en op een hoger plan zet van eensgezindheid in saamhorigheid in een gerichthei op het hogere.

Je verwees daar zelf al naar in Ezechiël: er zal gemaakt worden dat je naar hartelijke navoging van wet en geboden verlangt. Dat gaat soms gepaard met ook ontluistering in je hart, omdat je hart soms in alle enthousiasme ook anders denkt en doet, dan naar de liefde geoorloofd of gewenst of liefdevol is. Liefde krijgt dan ineens een veel hardere onaangename klank, want het kost ook iets. Het gaat soms tegen je vlees en wens in. Dat kan zelfs zover komen dat de Wet van God niet meer wordt geassocieerd met de liefde van God. Dat de eenheid met de heilige Geest niet meer in eenheid wordt ervaren met de bijbel. Maar in het algemeen is de bereidheid en de liefde groot als het van binnen brandt, en daarom verwijst de schrift er ook naar en vraagt om je die liefde te blijven herinneren als je ouder wordt. De herinnering van hoe het in het begin was, helpt om je te versterken als het wat minder wordt met je leven of met je enthousiasme of met de eenstemmigheid tussen wat God wil en wat jij van Hem verwacht. Het vuur speelt daarin een rol als het beeld van beproeving tot loutering en versterking. Zeg maar: tot groei in de liefde van het eerste uur. Maar ook om in alles zelf het vuur brandende te houden, om dat steeds te doen en te voelen in de oprechtheid van een levende relatie in levende liefde.

Als je erop let, zul je zien dat ook de hartelijke emotionele liefde, eigenlijk altijd een verstandelijk aspect in zich meedraagt. Liefhebben is een zaak van hart en ziel en verstand. Wie dat soort zaken op orde heeft, zoals je zegt dat je ook hebt, die heeft geen woorden en adviezen nodig van anderen. Die heeft met Liefde, Geloof, en Schrift eigenlijk z'n rugzak al goed gevuld. 

1 Corinthiërs 3:13-16
ens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt;
en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuurbeproeven.
Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Openbaring 2:3
En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.

Romeinen 12:9-11 
De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.
Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

Psalm 119:162-167
Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt.
Ik haat de valsheid, en heb er een gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
Ik loof U zevenmaal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid.
Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.
O HEERE! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.
Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Amen. 

De liefde draagt het lijden in zich. Ik kan iedereen aanraden de Salvifici Doloris te lezen..

Ik ben ook enorm dankbaar en voel me een gezegend mens.

Dan is de vraag nu: Zijn er nog meer mensen die de Heilige Geest, onze levende God, in hun lichaam kunnen ervaren?

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-3-2019 om 23:27 zei Nicky O:

Amen. 

De liefde draagt het lijden in zich. Ik kan iedereen aanraden de Salvifici Doloris te lezen..

Ik ben ook enorm dankbaar en voel me een gezegend mens.

Dan is de vraag nu: Zijn er nog meer mensen die de Heilige Geest, onze levende God, in hun lichaam kunnen ervaren?

Ik zie God en ken hem, de geest Gods doet mij het belang van de koninklijke wet op mijn hart drukken. Dat naarmate de tijd nadert God zijn volk verzegeld.

 

modbreak Trajecto: zie

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De geest ervaar ik ook met bijbelstudie, hij is bezig met mij, ik krijg steeds weer herkenning, verduidelijking en bevestiging van dingen, geloof wordt zo versterkt. Het is van belang de geest bij je te houden en niet te ontmoedigen. Valt niet mee, zeker niet, de zonde zit zo ongelooflijk vast in ons wezen.  Troost voor ons, zelfs Paulus had moeite.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Tomega:

1 Corinthiërs 3:13-16
ens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt;
en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuurbeproeven.
Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Beste Tomega, mag ik vragen waarom je naar deze tekst verwees?

Denk je dat het vuur van het oordeel in verband staat met het vuur van de Geest?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Nicky O:

Hartelijk dank voor de reacties. Ik ervaar het zelf als verterend.. brandend.. verlangend. Ik denk dat het een verlangen is naar nog meer Jezus, naar het oppakken van het kruis, naar zuivering, naar het delen met anderen, naar het lezen van Zijn woord.

Ik lees wel eens over 'vervuld zijn van de Geest'.  Ik ervaar dat als vuur. Misschien heb ik een nieuw hart sinds ik vorig jaar gedoopt ben..?

 

"Geloofde" je daarvoor ook? Was je daadwerkelijk Christen daarvoor? Ik geloof dat iedere wedergeboren Christen vervuld is van de Heilige Geest, en dat dan ook in zijn of haar lichaam ervaart. We zijn immers een nieuwe schepping! Het is Jezus (God) die door de Geest in ons leeft. Een gevolg is dat je het wilt delen met anderen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt voor je vraag. Nee, ik was niet gelovig, ben ook niet gelovig opgevoed.

Ik geloof dat ik de Geest heb ontvangen door genade.

Ik kwam in aanraking met het geloof, ik raakte nieuwsgierig, mijn hart stond open. Het verlangen groeide en ik kon niet wachten om gedoopt te worden en me in te lezen in de Schrift. Dat was mijn bekering. Ik geloofde voor het eerst dat Jezus de zoon van God is.

Daarna ben ik naar een priester gegaan en vertelde hem over mijn verlangen. Ik voelde me ineenkrimpen, kleiner en kleiner worden. Daar kreeg ik de Genade.

Sindsdien ben in inderdaad niet meer dezelfde.. als een nieuwe schepping.

Een paar maanden later ben ik gedoopt.

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Nicky O:

Bedankt voor je vraag. Nee, ik was niet gelovig, ben ook niet gelovig opgevoed.

Dat vermoeden had ik al. Ik denk dat je de wedergeboorte ervaren hebt. Wedergeboorte is een keuze. Sommigen "voelen" daar niks bij, anderen wel. Kan per persoon verschillen. God werkt vanaf dat moment in jou. Het denken gaat vernieuwd worden (je kunt dit heiliging noemen?), doordat je - als het goed is - een geestelijk leven wilt leiden. Het feit dat jij het met anderen wilt delen is een kenmerk daarvan. Ik geloof dat je dit [ook] lichamelijk kunt ervaren. De Bijbel spreekt immers over lichaam, ziel en geest (we zijn geschapen naar Gods beeld - drie delen. Zoals je weet is God ook een Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest). Je kunt de Heilige Geest dus wel degelijk voelen. Ieder wedergeborene ervaart dit weer anders.

Citaat

Ik geloof dat ik de Geest heb ontvangen door genade.

Alles is genade, en vanuit die positie zullen we gaan groeien. Dat is mijn visie. Niks uit onszelf, maar alles uit en door Hem (Jezus Christus)!

Citaat

 

Ik kwam in aanraking met het geloof, ik raakte nieuwsgierig, mijn hart stond open. Het verlangen groeide en ik kon niet wachten om gedoopt te worden en me in te lezen in de Schrift. Dat was mijn bekering. Ik geloofde voor het eerst dat Jezus de zoon van God is.

Daarna ben ik naar een priester gegaan en vertelde hem over mijn verlangen. Ik voelde me ineenkrimpen, kleiner en kleiner worden. Daar kreeg ik de Genade.

Sindsdien ben in inderdaad niet meer dezelfde.. als een nieuwe schepping.

Een paar maanden later ben ik gedoopt.

 

Hoe kwam je in aanraking met het geloof? Het is dus een bevestiging hoe belangrijk het is dit met anderen te delen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Ik geloof dat iedere wedergeboren Christen vervuld is van de Heilige Geest, en dat dan ook in zijn of haar lichaam ervaart.

Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? (1Kor.6:19, SV)

Wat bedoel jij met in je lichaam ervaren? Botst hij soms tegen een van mijn organen aan? Voel ik Hem rondzweven in mijn maag? Veroorzaakt Hij tintelingen in mijn hersenen doordat hij soms rust op een van de synapsen?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Nicky O:
11 uur geleden zei Tomega:

1 Corinthiërs 3:13-16
ens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt;
en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuurbeproeven.
Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Beste Tomega, mag ik vragen waarom je naar deze tekst verwees?

Denk je dat het vuur van het oordeel in verband staat met het vuur van de Geest?

Jij denkt dat, dank je. Nu je het zegt: inderdaad dat denk ik. Het vuur is het verterende vuur, en dat is de ijver van God om gerechtigheid te werken, die liefde is, omdat zij de liefde beschermt. Dat is niet het vuur van het oordeel aan het eind en ook niet het verterende vuur aan het begin, maar het is de werkzaamheid van het doen. God doet dat in vastberadenheid in tuchtigende liefde van wet en gerechtigheid tot behoud van de ziel, en in grimmigheid en toorn tot verderving van de ziel die zich tot die weg bestemd heeft.

Jesaja 9:5-6
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David
en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Jesaja 37:32 
Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, en het ontkomene van den berg Sion;
de ijver des HEEREN der heirscharen zal dit doen.

Jesaja 42: 10-14
Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde;
gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.
Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont;
laat hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen.
Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen.
De HEERE zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman;
Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn vijanden overweldigen.
Ik heb van ouds gezwegen, Ik heb Mij stil gehouden en Mij ingehouden;
Ik zal uitschreeuwen, als een, die baart, Ik zal ze verwoesten, en te zamen opslokken.

Jesaja 59:17 
Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd,
en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.

Jesaja 63:14-19
Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven.
Alzo hebt Gij Uw volk geleid, opdat Gij U een heerlijken Naam zoudt maken.
Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning;
waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden?
Zij houden zich tegen mij in.

Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet;
Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.
HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen?
Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels.
Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten; onze wederpartijders hebben Uw heiligdom vertreden.
Wij zijn geworden als die, over welke Gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar Uw Naam niet zijn genoemd.

Johannes 2:15-20
En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen;
en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.
En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg;
maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.
En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.
De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
 

 

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? (1Kor.6:19, SV)

Wat bedoel jij met in je lichaam ervaren? Botst hij soms tegen een van mijn organen aan? Voel ik Hem rondzweven in mijn maag? Veroorzaakt Hij tintelingen in mijn hersenen doordat hij soms rust op een van de synapsen?

Ik geloof dat de Heilige Geest een Persoon is, de "derde Persoon" van de Drie-ene God. Ik geloof dat we met God een persoonlijke relatie kunnen hebben. Ik denk dat je mij goed genoeg kent om te begrijpen dat God niet tegen mijn organen aanbotst... Hoe dan wel?

Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Hier lezen we dus vier aspecten: hart, ziel, verstand en kracht. Liefhebben duidt op een relatie, en "ervaren" hoort daar dus zeker bij. Ik ervaar dus dat God in mij werkt (dat is dus een activiteit). Ik ervaar dat God voor mij zorgt (ook dat is een activiteit). In deze bijzondere relatie is er dus wel degelijk sprake van "God waarnemen". Waar ik het dus NIET over heb is opzweperij. Ik besef heel goed dat men iets kan "voelen" en dat ten onrechte aan de Heilige Geest kan toeschrijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Ik geloof dat de Heilige Geest een Persoon is, de "derde Persoon" van de Drie-ene God. Ik geloof dat we met God een persoonlijke relatie kunnen hebben. Ik denk dat je mij goed genoeg kent om te begrijpen dat God niet tegen mijn organen aanbotst... Hoe dan wel?

Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Hier lezen we dus vier aspecten: hart, ziel, verstand en kracht. Liefhebben duidt op een relatie, en "ervaren" hoort daar dus zeker bij. Ik ervaar dus dat God in mij werkt (dat is dus een activiteit). Ik ervaar dat God voor mij zorgt (ook dat is een activiteit). In deze bijzondere relatie is er dus wel degelijk sprake van "God waarnemen". Waar ik het dus NIET over heb is opzweperij. Ik besef heel goed dat men iets kan "voelen" en dat ten onrechte aan de Heilige Geest kan toeschrijven.

Doordat de Heilige Geest in je woont, wordt je wil veranderd. Hij maakt dat je een leven wilt leiden tot Zijn eer en dat vertaalt zich in goede werken. Die goede werken kunnen ook gedaan worden door iemand die zich in lichamelijke misère bevind omdat deze bv door de kanker wordt opgevreten.

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal.5:22, SV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Nicky O:

Ik zou zo graag willen weten of er mensen zijn die de Heilige Geest in hun hart voelen branden.. als een verterend vuur?

Wat verteerd wordt, is niet uit God. Als de Geest werkzaam is, is het verteren en louteren.

Tel uit 'je' winst; wat overblijft is datgene wat al van Hem was. (Joh.1;4) 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Dus wat juicht, is wat her-verbonden is of wordt met Zijn oorspronkelijke waarde.

Zie het onderschrift van Bastiaan73 wat ware religie is; Religie: komt van het Latijnse 'religare'; 're-' (wederom) en 'ligare' (binden). 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tjongejonge heren, wat een zalige discussie is dit aan het worden! Ik mag hier wel wat tijd voor gaan uittrekken, want er komen alweer honderd duizend dingen in me op. Fikkie is alweer flink aan't stoken.  Plus dat mijn hart vreselijk tekeer gaat, in dit geval omdat ik zoveel wil zeggen en er nu geen tijd voor heb.

Ik ervaar mijn geloof nou eenmaal enorm in mijn lichaam. 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Thom zegt 'wat verteerd wordt is niet van God'.. daar kan ik in mee. Het is de oude mens die afsterft.

Toch ervaar ik diezelfde verterende Geest als ik naar Bach luister. Geloof me.. daar wordt Jezus heel blij van! Soms moet ik erom lachen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mattheüs 3:11-12
Ik doop u wel met water tot bekering;
maar Die na mij komt, is sterker dan ik,
Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen;
Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren,
en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen,
en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Halleluja! Komt er nog iets in me op. Ijver.. ijver.. dat is vuur. 

Slecht vertaald uit het Grieks, zeer slecht naar mijn mening is het woord 'Trooster' in de Nederlandse Schrift.

De Geest troost niet.. de Geest geeft moed! En ook daar zit vuur in.

 

 

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Nicky O:

Halleluja! Komt er nog iets in me op. Ijver.. ijver.. dat is vuur. 

Slecht vertaald uit het Grieks, zeer slecht naar mijn mening is het woord 'Trooster' in de Nederlandse Schrift.

De Geest troost niet.. de Geest geeft moed! En ook daar zit vuur in.

Uiteraard troost de Geest wel. Maar Hij doet inderdaad meer.

Paraklètos = er bij geroepene, Hij die bijstand verleent. Het woord heeft voornamelijk betrekking op de rechtspraak, je zou Hem als Getuige/Getuiger kunnen zien die zowel vrij kan pleiten als aan kan klagen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid