Spring naar bijdragen
WdG

De Bijbel, gezondheid en genezing

Aanbevolen berichten

Het valt me op dat sommige gelovigen denken dat God niet meer geneest, of dat Hij mensen ziek maakt, als test. Sommigen geloven niet dat genezing een onderdeel is van de complete ruil aan het Kruis. Er zijn zelfs gelovigen die denken dat genezing van de duivel komt. Voor de duidelijkheid: dit is GEEN pleidooi om mensen weg te trekken bij de reguliere zorg. Wanneer iemand naar een arts wil, heb ik daar GEEN ENKEL probleem mee. Ik ben NIET tegen inentingen, bloedtransfusies of welke medische behandeling dan ook. Wat wil ik in dit topic? Ik heb een aantal Bijbelteksten op een rijtje gezet, uit het Oude en Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat gezondheid en genezing belangrijke aspecten zijn, en zeker een onderdeel is van Gods Werk. Zelfs als mensen niet geloven in de gaven van de Geest in de huidige tijd, lijkt het mij dat er nog genoeg overblijft om te geloven dat God onze Geneesheer is:

Deuteronomium 7
De HEERE zal alle ziekte van u weren 

Exodus 23
Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. 

Exodus 23
U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. 

Handelingen 3
Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!

En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. 

Handelingen 4
doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. 

Handelingen 5
En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk;

zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. 

Handelingen 6
En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 

Handelingen 9
Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.

En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. 

Handelingen 19
En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. 

Handelingen 28
En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen.

want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 

Hebreeën 2
God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 

Jakobus 5
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 

Jeremia 17
Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden 

Jesaja 53
door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

Johannes 14
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

Johannes 15
Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 

Johannes 16
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 

3 Johannes 1
Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 

2 Koningen 20
Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; 

1 Korinthe 12
en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 

Lukas 7
Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond. 

Lukas 9
Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. 

Lukas 10
En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. 

Lukas 13
En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 

Markus 5
Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. 

Markus 6
En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. 

Markus 9
En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. 

Markus 10
En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. 

Markus 16
En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. 

Mattheüs 8
En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. 

Mattheüs 9
Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op. 

Mattheüs 10
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. 

Mattheüs 21
En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, 

1 Petrus 2
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 

Psalmen 103
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 

Psalmen 107
Hij zond Zijn woord uit, genas hen 

Spreuken 4
Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. 

Spreuken 17
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei WdG:

Het valt me op dat sommige gelovigen denken dat God niet meer geneest, of dat Hij mensen ziek maakt, als test. Sommigen geloven niet dat genezing een onderdeel is van de complete ruil aan het Kruis. Er zijn zelfs gelovigen die denken dat genezing van de duivel komt. Voor de duidelijkheid: dit is GEEN pleidooi om mensen weg te trekken bij de reguliere zorg. Wanneer iemand naar een arts wil, heb ik daar GEEN ENKEL probleem mee. Ik ben NIET tegen inentingen, bloedtransfusies of welke medische behandeling dan ook. Wat wil ik in dit topic? Ik heb een aantal Bijbelteksten op een rijtje gezet, uit het Oude en Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat gezondheid en genezing belangrijke aspecten zijn, en zeker een onderdeel is van Gods Werk. Zelfs als mensen niet geloven in de gaven van de Geest in de huidige tijd, lijkt het mij dat er nog genoeg overblijft om te geloven dat God onze Geneesheer is:

Ik denk ook dat God nog lichamelijk geneest. Waarom zou Jezus daar anders zo'n belang aan gehecht hebben? Veel van Jezus' wonderen waren voor iemands genezing.

Satan is echter ook tot veel in staat in occulte gemeenschappen, als het hem goed uitkomt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Sjofar:

Ik denk ook dat God nog lichamelijk geneest. Waarom zou Jezus daar anders zo'n belang aan gehecht hebben? Veel van Jezus' wonderen waren voor iemands genezing.

Ik denk het niet. Veel 'genezingen' zijn bewezen bedrog. In de praktijk heb ik het nog nooit gezien, ook niet van mensen die bij een pinkstergemeente zitten. Jomanda zou ook kunnen genezen. Niet elke genezing komt dus van God af. Satan kan zich voordoen als een engel des licht. Het is dus altijd oppassen. Jezus zegt niet voor niets op antwoord op mensen die zeggen: Ja maar ik heb demonen uit geworpen, zieken genezen etc. Jezus zegt dan ook 'Ga weg, ik heb u nooit gekend'.

Jezus genas zieken om het prille Koninkrijk te versterken en te bewijzen dat Hij de Messias is. Hij demonstreerde op deze manier wat er straks in het groot gaat gebeuren als Zijn Koninkrijk aanbreekt tijdens het 1000-jarig Rijk. Mensen genezen zowel geestelijk als lichamelijk, doden zullen opstaan, verdriet zal er niet meer zijn...

Ook de Apostelen konden genezen en gaven die gave dmv handoplegging door. Na de dood van de Apostelen hield dat op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Door de eeuwen heen zijn de ware Christenen vervolgd, gevangen gezet, gemarteld, op de brandstapels gezet en vermoord. Kan je nog zo gezond zijn.

Ook zo'n itempje..

Het genezen gaat van binnenuit naar buiten; het fysieke lichaam zal uiteindelijk uiten wat van binnenuit genezen is. Lees; hersteld.

Zo kan je dit dan ook lezen wat het fysieke zieke lichaam vertelt over het innerlijke aandachtspunt. Of welk signaal geeft de ziel.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien past de tekst die ik in een ander topic plakte, ook hier. Het ziek zijn of worden, kan in relatie met de natuur wellicht verklaard worden in hoeverre we ons laten bijten door ´slangen en schorpioenen´: de emoties die vast gaan zitten in ons of waarmee we anderen belagen.

In hoeverre is de staat van het natuurlijk lichaam, volgens 1 Kor. 15, van ons gezond-zijn, medebepaler zoals wij functioneren in deze wereld.

En in hoeverre is daarop volgend 'de reiniging van de deelname van het vlees' inzichtelijk geworden, waarop heiliging (heling) en dus werkelijke genezing kan plaatsvinden in dat lichaam. 

De ondermenselijke natuurrijken:

Het dierenrijk is ontstaan uit de krachten die, door ons lagere begeerteleven ontbonden, van ons uitgaan; De zangvogels uit ons verlangen naar hoger schoonheidsbeleven. 
Het plantenrijk belichaamt b.v. in de bomen ons innigste verlangen naar bevrijding; in bloemen veelal ons verlangen naar reinheid en licht. 

Het insecten- en microbenrijk de in-boze gevoels- en driftenwerkingen van de mens; haat, jaloezie, woede, enz. 

Het mineralenrijk kwam tot aanzijn door de gevoelens van onmetelijke vereenzaming, die het innerlijk wezen van de afgescheiden mens van deze wereld kenmerkt. 

Het elementalenrijk als gevolg van ons ongebreideld denkleven. 

Als uitkomsten van het bestaan-in-zelfhandhaving van de ik-mens, zijn alle ondermenselijke rijken door deze zelfde signatuur getekend; alle vorm en levensdrang is ingesteld op zelfverdediging en zelf-instandhouding, ieder en alles is en leeft ten koste van anderen.

Uit; De komende nieuwe Mens van JvR.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Ik denk het niet. Veel 'genezingen' zijn bewezen bedrog. In de praktijk heb ik het nog nooit gezien, ook niet van mensen die bij een pinkstergemeente zitten. Jomanda zou ook kunnen genezen. Niet elke genezing komt dus van God af. Satan kan zich voordoen als een engel des licht. Het is dus altijd oppassen. Jezus zegt niet voor niets op antwoord op mensen die zeggen: Ja maar ik heb demonen uit geworpen, zieken genezen etc. Jezus zegt dan ook 'Ga weg, ik heb u nooit gekend'.

Jezus genas zieken om het prille Koninkrijk te versterken en te bewijzen dat Hij de Messias is. Hij demonstreerde op deze manier wat er straks in het groot gaat gebeuren als Zijn Koninkrijk aanbreekt tijdens het 1000-jarig Rijk. Mensen genezen zowel geestelijk als lichamelijk, doden zullen opstaan, verdriet zal er niet meer zijn...

Ook de Apostelen konden genezen en gaven die gave dmv handoplegging door. Na de dood van de Apostelen hield dat op.

Ik geloof zeker ook dat satan genezing kan veroorzaken, al is dat niet 'zomaar'; het zal je leven wel op een andere manier gaan aantasten.

En waarom zou Paulus aan de gelovigen van Korinthe schrijven dat er mensen zijn die kunnen genezen (1 Korinthiërs 12:9), als dat niet op hen van toepassing zou zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor veel gelovigen is dit een item waar ze  niet uit komen.
Als God alles heeft gemaakt, dan dus ook de bacteriën, schimmels etc. Alles.

Nu we, in tegenstelling tot woestijnnomaden uit het bronzen tijdperk, wél weten hoe ziektes ontstaan (vaak voor al die kleine schepseltjes waarvan men dus denkt dat God ie ook gemaakt heeft) komen veel christenen dus logischerwijs in de knoop met hun gedachten.
Men redeneert dat dan ziektes door de Duivel zijn gemaakt, om maar te ontvluchten aan de simpele, logische conclusie dat God verantwoordelijk is voor ziektes en bederf.
Daarmee heeft men dan  niet in de gaten dat dit gevolgen heeft voor het uitgangspunt dat God alles heeft gemaakt.
En zo verder, zo komt men steeds verder in een vreemde gedachtengang, met steeds meer niet kloppende redenaties.

Het begint bij de simpele vraag: Denk je dat God alles heeft gemaakt? Zo ja, dan dus ook de ziektes. Zo nee, dan sla je waarschijnlijk de grond onder je eigen geloof vandaan.

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Voor veel gelovigen is dit een item waar ze  niet uit komen.
Als God alles heeft gemaakt, dan dus ook de bacteriën, schimmels etc. Alles.

Nu we, in tegenstelling tot woestijnnomaden uit het bronzen tijdperk, wél weten hoe ziektes ontstaan (vaak voor al die kleine schepseltjes waarvan men dus denkt dat God ie ook gemaakt heeft) komen veel christenen dus logischerwijs in de knoop met hun gedachten.
Men redeneert dat dan ziektes door de Duivel zijn gemaakt, om maar te ontvluchten aan de simpele, logische conclusie dat God verantwoordelijk is voor ziektes en bederf.
Daarmee heeft men dan  niet in de gaten dat dit gevolgen heeft voor het uitgangspunt dat God alles heeft gemaakt.
En zo verder, zo komt men steeds verder in een vreemde gedachtengang, met steeds meer niet kloppende redenaties.

Het begint bij de simpele vraag: Denk je dat God alles heeft gemaakt? Zo ja, dan dus ook de ziektes. Zo nee, dan sla je waarschijnlijk de grond onder je eigen geloof vandaan.

Ik reageerde hierboven met een andere visie over de schepping waarin wij leven.

Daarbij werd er in een ander topic door Nicky O. 2 teksten geplaatst die jij maar vaag vond. Maar als je de teksten toepast op het geschapene of het ontstane leven wat uit de lagere begeerte is ontstaan en waarin we leven en uit leven, dan worden ze duidelijker.

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 
2 Petrus 1:4  

En..

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17 

19 uur geleden zei thom:

Als uitkomsten van het bestaan-in-zelfhandhaving van de ik-mens, zijn alle ondermenselijke rijken door deze zelfde signatuur getekend; alle vorm en levensdrang is ingesteld op zelfverdediging en zelf-instandhouding, ieder en alles is en leeft ten koste van anderen.

Dan wordt 1 Kor 15 ook helder, waarin over de 2 natuurrijken wordt geschreven, de vergankelijke, en de goddelijke. Beide uit begeerte te verkrijgen: het ene door de begeerte naar de lagere natuur, en de andere door de begeerte naar God, het Licht en Leven waaruit we gevallen zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Sjofar:

En waarom zou Paulus aan de gelovigen van Korinthe schrijven dat er mensen zijn die kunnen genezen (1 Korinthiërs 12:9), als dat niet op hen van toepassing zou zijn?

Maar toen leefden de Apostelen nog. Toen konden de gaven van genezing nog worden doorgegeven dmv handoplegging. 1Kor 13:8

Liefde faalt nooit. Maar als er gaven van profeteren zijn, ze zullen verdwijnen. Als er talen zijn, ze zullen ophouden. Als er kennis is, ze zal verdwijnen.  9 Want we hebben gedeeltelijke kennis en we profeteren gedeeltelijk,  10 maar als wat volledig is komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen.  

5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het begint bij de simpele vraag: Denk je dat God alles heeft gemaakt? Zo ja, dan dus ook de ziektes. Zo nee, dan sla je waarschijnlijk de grond onder je eigen geloof vandaan.

Bacteriën en schimmels zijn door God gemaakt en hebben een onmisbare functie voor het recyclen van restafval. We kunnen niet leven zonder bacteriën. Dat we ziek worden komt door de zondeval. We zijn nu vatbaar voor ziekten. Adam en Eva zullen dat niet geweest zijn. Ze hadden een veel sterker afweer denk ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

Maar toen leefden de Apostelen nog. Toen konden de gaven van genezing nog worden doorgegeven dmv handoplegging. 1Kor 13:8

Dus de apostelen konden de gaven aan de mensen in Korinthe geven, maar als de apostelen zouden sterven, zouden ook de gaven verdwijnen, uitsterven, volgens jou?

15 minuten geleden zei sjako:

Liefde faalt nooit. Maar als er gaven van profeteren zijn, ze zullen verdwijnen. Als er talen zijn, ze zullen ophouden. Als er kennis is, ze zal verdwijnen.  9 Want we hebben gedeeltelijke kennis en we profeteren gedeeltelijk,  10 maar als wat volledig is komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen.  

Ik betwijfel of je dat stuk Bijbeltekst zo moet opvatten. Ik zie daarin dat liefde veel belangrijker is dan de gaven; dat de gaven in het niet vallen bij de liefde. Liefde is eeuwig, terwijl de gaven ooit zullen verdwijnen.

En hoe zie je de geestelijke gaven? Bestaan ze nu volgens jou allemaal niet meer? Waren ze allemaal tijdelijk? En als je denkt dat sommige gaven tijdelijk waren en andere niet, hoe bepaal je dat dan, bijvoorbeeld voor de genezingsgave?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Sjofar:

Dus de apostelen konden de gaven aan de mensen in Korinthe geven, maar als de apostelen zouden sterven, zouden ook de gaven verdwijnen, uitsterven, volgens jou?

De Bijbel is duidelijk. De tekenen en wonderen zijn niet voorbehouden aan de apostelen, zie bijvoorbeeld Handelingen 6 en 8:

En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest....,

En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk....

En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

Opvallend in de bediening van Filippus (onder de Samaritanen), is dat pas later de apostelen kwamen om de Samaritanen de handen op te leggen. Ofwel: Filippus handelde niet als apostel, toen hij tekenen en wonderen deed!

Tevens, lezen we:

En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken.

Ofwel, niemand doet kracht in Naam van Jezus, om vervolgens kwaad te spreken. Er zijn - gelukkig - velen die kracht doen in Zijn Naam. Dan zijn er mensen die beweren dat velen toch krach doen in Naam van Jezus, maar, dat Jezus deze mensen niet kent. Ze beroepen zich op onderstaande tekst, maar, lezen ze wel goed? Doen deze mensen daadwerkelijk kracht in Naam van Jezus? Of zeggen ze dat ze dat doen? Ik geloof dat ze het zeggen, maar niet doen. Lees maar eens:

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei WdG:

De Bijbel is duidelijk. De tekenen en wonderen zijn niet voorbehouden aan de apostelen

Waarom lezen wij in de kerkgeschiedenis dan niets meer over dergelijke wonderen en genezingen 70 nC? Bijzonder jammer overigens dat je een poosje offline gaat als het vuur aan je schenen wordt gelegd. Volgens mij staan er een paar rake opmerkingen over ziekte die van God komt die je weigert te  weerleggen.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Het gaat dus niet om wat we zeggen, het gaat om wat we doen! Nergens in de Bijbel lezen we dat er mensen zijn die kracht doen in Naam van Jezus, die door Hem veroordeeld worden. Wel worden mensen die alleen maar praatjes hebben, zonder daden aangesproken. Dan wat de gaven betreft:

In de Bijbel lezen we dat de geestelijke gaven teniet gedaan worden, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13. Klopt dat?

In 1 Korinthe 13 lezen we:

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

De gaven zullen inderdaad teniet gedaan worden. De vraag is waarom en wanneer? Eerst "waarom":

Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele.

Iedere volgeling van Jezus is onvolkomen. Profetieeën zijn niet volkomen, onze kennis is niet volkomen, en ook wordt niet iedereen genezen, in de Bijbel niet, nu ook niet, door onze onvolkomenheid! De gaven zullen dus ooit teniet gedaan worden, wanneer ze niet meer nodig zijn!

Nu de tweede vraag; wanneer? Het antwoord:

maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

ofwel wanneer Christus wederkomt!

De volhouders zullen beweren dat het volmaakte er is, we hebben immers de Bijbel, we zijn geen kinderen meer, maar volwassen. In vers 11 lezen we nl:

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, ... maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

En, je zou kunnen denken dat het kinderlijke slaat op vers 8. Echter, vers 12 weerlegt het direct!

Nuimmers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Paulus bevestigt hiermee dat hij ten eerste een man geworden is, waarin hij bevestigt dat hij ten dele kent, maar dat hij dan volkomen zal kennen, zoals hij gekend is. Hiermee bevestigt hij dat het volmaakte er nog niet is! Ofwel de gaven van de Geest zijn wel degelijk aanwezig!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei WdG:

De volhouders zullen beweren dat het volmaakte er is, we hebben immers de Bijbel, we zijn geen kinderen meer, maar volwassen. In vers 11 lezen we nl:

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, ... maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

Dus je bent een grote kerel geworden die wonderen kan verrichten en de rest loopt achter op jou. Gewoon stoïcijns doorgaan met je fantastisch fanatisme @WdG Weet echter dat jij er meer de vernieling mee in helpt dan dat je ze geneest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Sjofar:

En hoe zie je de geestelijke gaven? Bestaan ze nu volgens jou allemaal niet meer? Waren ze allemaal tijdelijk? En als je denkt dat sommige gaven tijdelijk waren en andere niet, hoe bepaal je dat dan, bijvoorbeeld voor de genezingsgave?

Ik heb er nooit bewijzen voor gezien. Ik zie toch genoeg andere mensen van andere denominaties. Volgens mij waren het de Apostelen die deze gaven hadden en deze konden het ook weer doorgeven. Spreken in talen was ook bedoelt om het evangelie te kunnen verbreiden. Ze hadden in die tijd geen universiteiten waar ze andere talen konden leren volgens mij, dus was dit de enige mogelijkheid om mensen te bereiken met een andere taal.

1 uur geleden zei WdG:

Het gaat dus niet om wat we zeggen, het gaat om wat we doen! 

Dan heb je het niet goed gelezen. Deze personen deden genezen, demonen uit drijven etc. Toch zei Jezus, Ik heb u nooit gekend. Het gaat er juist niet om wat ze doen, maar het gaat juist om het geloof en de drijfveer daarachter.

1 uur geleden zei WdG:

De gaven zullen inderdaad teniet gedaan worden. De vraag is waarom en wanneer? Eerst "waarom":

Ik denk dat de Christelijke gemeente nu groot genoeg is. De wonderen zijn niet meer nodig. Bovendien hebben we nu de complete Schrift. Dit moet genoeg zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei thom:

Ik reageerde hierboven met een andere visie over de schepping waarin wij leven.

Daarbij werd er in een ander topic door Nicky O. 2 teksten geplaatst die jij maar vaag vond. Maar als je de teksten toepast op het geschapene of het ontstane leven wat uit de lagere begeerte is ontstaan en waarin we leven en uit leven, dan worden ze duidelijker.

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 
2 Petrus 1:4  

En..

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17 

Dan wordt 1 Kor 15 ook helder, waarin over de 2 natuurrijken wordt geschreven, de vergankelijke, en de goddelijke. Beide uit begeerte te verkrijgen: het ene door de begeerte naar de lagere natuur, en de andere door de begeerte naar God, het Licht en Leven waaruit we gevallen zijn.

1 kor 15 gaat helemaal niet over 2 natuur rijken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Het gaat dus niet om wat we zeggen, het gaat om wat we doen! Nergens in de Bijbel lezen we dat er mensen zijn die kracht doen in Naam van Jezus, die door Hem veroordeeld worden. Wel worden mensen die alleen maar praatjes hebben, zonder daden aangesproken. Dan wat de gaven betreft:

Johannes 14:24
Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

)10 geboden( 10 woorden uit des vaders mond.

Johannes 15:10
Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:
7 uur geleden zei thom:

Dan wordt 1 Kor 15 ook helder, waarin over de 2 natuurrijken wordt geschreven, de vergankelijke, en de goddelijke. Beide uit begeerte te verkrijgen: het ene door de begeerte naar de lagere natuur, en de andere door de begeerte naar God, het Licht en Leven waaruit we gevallen zijn. 

1 kor 15 gaat helemaal niet over 2 natuur rijken.

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

2 Petrus 1

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,
6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.
8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het begint bij de simpele vraag: Denk je dat God alles heeft gemaakt? Zo ja, dan dus ook de ziektes. Zo nee, dan sla je waarschijnlijk de grond onder je eigen geloof vandaan.

Bacteriën en schimmels zijn door God gemaakt en hebben een onmisbare functie voor het recyclen van restafval. We kunnen niet leven zonder bacteriën. Dat we ziek worden komt door de zondeval. We zijn nu vatbaar voor ziekten. Adam en Eva zullen dat niet geweest zijn. Ze hadden een veel sterker afweer denk ik.

Het onderstreepte stukje is volledig zelf verzonnen.
Genesis 3 noemt de gevolgen van de zondeval. Nergens in Genesis 3 staat "en ziektes zullen U en uw nageslacht treffen, als gevolg van bacterien en schimmels". 
Dat bedoelde ik eerder met: "En zo verder, zo komt men steeds verder in een vreemde gedachtengang, met steeds meer niet kloppende redenaties".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In Markus 9 lezen we iets interessants:

"En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt."

Johannes, een volgeling van Jezus, verbood het iemand demonen uit te drijven. Het lijkt erop dat er iemand was, die niet bij de apostelen hoorde, die een kracht deed in Naam van Jezus. In feite was het iemand van een "andere denominatie" die een kracht deed in Naam van Jezus. Vertaald naar de huidige tijd komt het erop neer dat iemand uit een evangelie-gemeente ziet dat een katholiek (of andersom) een zieke geneest of een andere kracht doet. Hoe reageert Jezus op het verbod? We lezen verder:

"Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken."

Opvallend? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk volkomen logisch. De Kerk gaat dwars door alle denominaties heen! Het Lichaam van Christus bestaat uit diegenen die Jezus Christus als God en Verlosser aanvaarden! Wat kunnen we dus leren? Laten we niet dezelfde fout maken die Johannes maakte! Wanneer een broeder of zuster een kracht doet in Naam van Jezus, moeten we het niet verbieden. Ook als de kracht niet "past" bij of in de denominatie waartoe wij ons rekenen!

Ik wens iedereen een fijn en gezegend weekend!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Door de zondeval is de harmonische wereldorde verstoort en zijn ziekte, lijden en dood onlosmakelijk met ons bestaan verbonden. Situaties die náar zijn, maar die God toelaat omdat wij dat nodig hebben om terug te keren tot Hem van wie onze stamouders zichzelf en daarmee onze menselijke natuur losgebroken hebben. Het document van Salvifici Doloris van Paus Johannes Paulus II is het meest formidabele antwoord op de vraag naar het waarom dat ik ooit heb gelezen. Wie ontdekt heeft dat het kruis een doorgang is naar de hemel, die kan dankbaar zijn niet alleen zonder lijden en verdriet, maar ook daarin en misschien wel juist daardoor... 

Iedereen alvast een gezegende zondag!

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

De Kerk gaat dwars door alle denominaties heen! Het Lichaam van Christus bestaat uit diegenen die Jezus Christus als God en Verlosser aanvaarden! Wat kunnen we dus leren? Laten we niet dezelfde fout maken die Johannes maakte! Wanneer een broeder of zuster een kracht doet in Naam van Jezus, moeten we het niet verbieden. Ook als de kracht niet "past" bij of in de denominatie waartoe wij ons rekenen!

Waarom vermeld de kerkgeschiedenis 70 nC dan nagenoeg geen wonderen en tekenen meer? Waar komt die hype van wonderbaarlijke genezingen en allerhande wonderen van de laatste decennia zo ineens vandaan? Is ze niet slechts het product van sensatielust, doet ze niet enkel een beroep op thrillseeking en kortetermijnbevrediging? Ik vind van wel. Ze is vleselijke lust vermomd in een geestelijk jasje. De genezer wil graag in de spotlight staan en als de genezing niet gebeurt, dan ligt het aan het ongeloof van de ander. Een zorgelijke ontwikkeling die mensen wegtrekt uit hun eigen gemeente, alsof God daar minder aanwezig zou zijn.

Gods wil geschiede, Hij bepaalt wat er gebeurd. Dat is mijn uitgangspunt, ook als de fysieke genezing uitblijft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Korintiërs 14 (HSV)

Citaat

31 Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.

32 En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen.

33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

M.n. het laatste vers contrasteert m.i. met de zogenaamde gebedsgenezingen waarbij mensen heftig schokkend en/of schuimbekkend over de vloer rollen.

Daarentegen vind ik het wel interessant dat er binnen de RK kerk heel serieus en met de nodige terughoudendheid met exorcisme wordt omgegaan.

Citaat

De Kerk staat erop, om voordat men een exorcisme uitspreekt, na te gaan of het wel degelijk om een aanwezigheid van de duivel gaat en niet om een psychische ziekte, waarvan de behandeling onder de medische wetenschap valt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Exorcisme#Katholieke_Kerk

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Nicky O:

Laten we daar even niet van uit gaan..

Dat is in veruit de meeste gevallen mijn uitgangspunt. Genoeg flauwekul meegemaakt in bepaalde denominaties die menen Charisma te hebben.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid