Spring naar bijdragen
sjako

De drieëenheid voor Nicea

Aanbevolen berichten

57 minuten geleden zei sjako:

Ik vind het een stuk aannemelijker en schriftuurlijker dan jou redenatie. Jehovah is ook de God van Jezus. Hij heeft autoriteit gekregen van Zijn Vader. Dat blijkt uit diverse verzen.

Hoe kan Jezus nu een God boven zich hebben als Hij zelf God is, aangezien er maar één God is? (bijv 2Kor 1:3)

Dat heb ik al geprobeerd uit te leggen Sjako, ik denk niet dat het helpt als ik daar mee door blijf gaan. Iedereen mag geloven wat hij wil, dus ik neem aan, ik ook.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Christus = Griekse variant van Messias. Messias = Gezalfde. Aub een bijbelvers waaruit blijkt dat de Vader de Gezalfde zou zijn. @Aristarkos jij bent goed in Bijbelverzen, wellicht weet jij het?

Nee er is geen vers dat dit zegt.

Joh. 17

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Aristarkos:
15 minuten geleden zei thom:

Joh. 17

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

 

Ik zie het woord gezalfde niet.

En ik het woordje God niet..of Jezus, of Christus, zelfs geen Vader, of Zoon...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:

En ik het woordje God niet..of Jezus, of Christus, zelfs geen Vader, of Zoon...

Ok, ik zal het anders voor je formuleren: Waar staat dat de Vader de gezalfde is in Joh. 17:10? Nergens en dat is wat @Bastiaan73 vroeg:

Citaat

Christus = Griekse variant van Messias. Messias = Gezalfde. Aub een bijbelvers waaruit blijkt dat de Vader de Gezalfde zou zijn. @Aristarkos jij bent goed in Bijbelverzen, wellicht weet jij het?

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

En ik het woordje God niet..of Jezus, of Christus, zelfs geen Vader, of Zoon...

Er werd gevraagd om een vers. Voor sommigen moet elk inzicht  letterlijk in een vers staan anders is het niet waar, zeg maar.  Aristarkos heeft de Drieëenheid met veel bijbelteksten aangetoond maar het woordje Triniteit komt niet in de bijbel voor dus kan het inzicht niet kloppen. Dus waarom nog moeite doen.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Plume:

Er werd gevraagd om een vers. Voor sommigen moet elk inzicht  letterlijk in een vers staan anders is het niet waar, zeg maar.

Precies... er staat ook nergens in de bijbel, dat alles in de bijbel moet staan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Plume:

Er werd gevraagd om een vers. Voor sommigen moet elk inzicht  letterlijk in een vers staan anders is het niet waar, zeg maar.

Een zalving geschied altijd door iemand anders, b.v. 1 Sam. 10:1 « Toen nam Samuel een oliekruik, en goot ze uit op zijn hoofd, en kuste hem, en zeide: Is het niet alzo, dat de HEERE u tot een voorganger over Zijn erfdeel gezalfd heeft? », wie heeft dan ooit de Vader gezalfd?

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos
Moet zijn 1 Sam. 10:1 niet 15:17

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei thom:
20 minuten geleden zei Aristarkos:
35 minuten geleden zei thom:

Joh. 17

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

 

Ik zie het woord gezalfde niet.

En ik het woordje God niet..of Jezus, of Christus, zelfs geen Vader, of Zoon...

De Gezalfde is diegene waarin Hij verheerlijkt is. Dat is Hij die kan zeggen Ik ben. En Ik ben is Hij, waarvan alles wat Hij heeft, van Hem is, en geeft wat van Hem is, en doopt met de Geest. De Geest is God, want God is Geest.

Als de Gezalfde de Vader vertegenwoordigt, door Geest, is Hij die Hem is, door diegene de Vader. :)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

De Gezalfde is diegene waarin Hij verheerlijkt is. Dat is Hij die kan zeggen Ik ben. En Ik ben is Hij, waarvan alles wat Hij heeft, van Hem is, en geeft wat van Hem is, en doopt met de Geest. De Geest is God, want God is Geest.

Als de Gezalfde de Vader vertegenwoordigt, door Geest, is Hij die Hem is, door diegene de Vader. :)

 

Dus de Vader stierf ook op het kruis, wie heeft Hem dan doen opstaan?

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Aristarkos:

Dus de Vader stierf ook op het kruis, wie heeft Hem dan doen opstaan?

Wat stierf is de symboliek van de oude mens, in Adam sterven. Wat opstaat is de Mens, de Heere uit de Hemel.

1 Kor. 15

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Wat stierf is de symboliek van de oude mens, in Adam sterven. Wat opstaat is de Mens, de Heere uit de Hemel.

Maar daarmee word de Vader nog steeds niet de gezalfde genoemd, noch is Hij ooit door iemand gezalfd. Plus jouw citaat hierboven is ook niet correct. De opgestane Heere is de nieuwe mens Ef. 2:15, tegenover de oude mens.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Plume:

De Heilige Geest is Christus. En Christus is de Vader.

7 uur geleden zei Plume:
7 uur geleden zei Bastiaan73:

Is Christus nu ook de Vader? 🤔

Christus ja. Jezus nee. Twee naturen. Het evangelie is Christocentrisch. En dat wordt niet begrepen.

7 uur geleden zei Plume:

De waarheid die gepreekt kan worden is per definitie een leugen.

6 uur geleden zei Plume:
6 uur geleden zei Bastiaan73:

Je houdt er hele eigenaardige gedachten op na. Marcus 13:

10 En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.

Is dit een leugen?

Betekent evangelie waarheid of betekent evangelie het goede bericht?

Is de goede boodschap de waarheid of is het een leugen?

6 uur geleden zei Plume:

En als de waarheid volgens jou gepreekt kan worden waar heb jij dan de inwoning van de Heilige Geest voor nodig? Om te preken? Preken konden de Joden ook. 

Romeinen 10:

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

16 Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?

17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

1 Korintiërs 1:

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

1 uur geleden zei Plume:

Er werd gevraagd om een vers. Voor sommigen moet elk inzicht  letterlijk in een vers staan anders is het niet waar, zeg maar.

Jij beweert dat Christus de Vader is. Waar baseer je dat 'inzicht' op als het niet in de Bijbel staat? 

"If your god never disagrees with you, you might just be worshiping an idealized version of yourself."

Tim Keller

4 uur geleden zei Aristarkos:
7 uur geleden zei Bastiaan73:

"De Bron en het Kanaal
Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1Joh 5:20.
Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen

(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28."

Die snappen het dus ook niet, dat is duidelijk uit het bovenstaande.

Zou het ook kunnen dat jij het niet 100% snapt of is dat absoluut onmogelijk?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Plume:

Aristarkos heeft de Drieëenheid met veel bijbelteksten aangetoond maar het woordje Triniteit komt niet in de bijbel voor dus kan het inzicht niet kloppen. Dus waarom nog moeite doen.

Ben je op de hoogte van het Comma Johanneum?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Bastiaan73 @Aristarkos

Meschien helpt titus 2 mee

10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Als de Gezalfde de Vader vertegenwoordigt, door Geest, is Hij die Hem is, door diegene de Vader. 

Toen ik klein was en naar de sterren keek zei mijn vader:

"Sommige sterren zijn zo ver weg dat ze misschien niet eens meer bestaan. Maar omdat ze zo ontzettend ver weg zijn is het licht nog onderweg."

Dat is me altijd bijgebleven. Als ik dit hier zo typ citeer ik mijn vader. Ben ik dan mijn vader geworden door dit hier te typen of gewoon een zoon die iets van zijn vader citeert?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Aristarkos:
8 uur geleden zei Bastiaan73:

Christus = Griekse variant van Messias. Messias = Gezalfde. Aub een bijbelvers waaruit blijkt dat de Vader de Gezalfde zou zijn. @Aristarkos jij bent goed in Bijbelverzen, wellicht weet jij het?

Nee er is geen vers dat dit zegt.

Aristarkos

Jesaja 9

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

 

8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Als ik dit hier zo typ citeer ik mijn vader. Ben ik dan mijn vader geworden door dit hier te typen of gewoon een zoon die iets van zijn vader citeert?

De SV schrijft het zo; 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:

Dus de Vader stierf ook op het kruis, wie heeft Hem dan doen opstaan?

Aristarkos

Hij nam het zelf weer op, evenzogoed als Hij het zelf gegeven heeft en het Hem niet is geroofd. God toonde Zijn macht aan het Kruis. (Lees Johannes 10,18 maar)

4 minuten geleden zei thom:

 

 

De Christos is in het wezen van ieder mens. Dat hoort wat uit God is. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Plume:

De Christos is in het wezen van ieder mens. Dat hoort wat uit God is. 

Dat is het Openb. 3:20, over wat gewekt moet worden in de mens.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei thom:

 

De SV schrijft het zo; 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

En het gehoor is niet door het “woord” Gods maar door het bewustzijn van God. Wat vertaald is met woord is bewustzijn, de gedachte, het denkvermogen. Het gaat om het bewustzijn van (het stukje van) God die in in jezelf zit.  Dat hoort en dat reageert erop / wordt opgewekt.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Thinkfree:
6 uur geleden zei Aristarkos:
8 uur geleden zei Bastiaan73:

Christus = Griekse variant van Messias. Messias = Gezalfde. Aub een bijbelvers waaruit blijkt dat de Vader de Gezalfde zou zijn. @Aristarkos jij bent goed in Bijbelverzen, wellicht weet jij het?

Nee er is geen vers dat dit zegt.

Aristarkos

Jesaja 9

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Hebreeuwse grondtekst:

For a child has been born to us, a son given to us, and the authority is upon his shoulder, and the wondrous adviser, the mighty God, the everlasting Father, called his name, "the prince of peace."

Bron: https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15940#v5

Vertaald:

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en het gezag ligt op zijn schouder, en de wonderbaarlijke adviseur, de machtige God, de eeuwige Vader, noemde zijn naam 'de vredevorst'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Plume:
13 minuten geleden zei thom:

 

De SV schrijft het zo; 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

En het gehoor is niet door het “woord” Gods maar door het bewustzijn van God. Wat vertaald is met woord is bewustzijn, de gedachte, het denkvermogen. Het gaat om het bewustzijn van (het stukje van) God die in in jezelf zit.  Dat hoort en dat reageert erop / wordt opgewekt.

Ja. Maar dat kan dus ook de geïnspireerde letter zijn, die het oog leest.

Maar Woord en oor liggen wel mooi op 1 lijn betreft interactie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid