Spring naar bijdragen
ABGodskind

Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

Aanbevolen berichten

Ik kreeg een vraag van iemand of Joden naar de hel zullen gaan of toch in de hemel zullen mogen verblijven?

Het is vaker genoemd geweest dat de Joden het volk zijn van God maar als zij niet in Jezus Christus geloven dan hebben zij geen plaats in de hemel toch? Ook al zijn ze het ‘volk’ van God.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja alle Joden gaan naar de hel!!!

Serieus: hebben jij en die iemand wel eens de Romeinenbrief gelezen?

Romeinen 11 (NBG51)

11 Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.
12 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,
...
17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen,
18 Beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt; niet gij draagt de wortel, maar de wortel u.
...
25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
26 En aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.
27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.
28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.
29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is in de toekomst, ik geloof dat het nu vooral de Messiaanse belijdende joden en een deel van de orthodoxe joden in ieder geval grote kans maakt in de hemel te komen. Steeds meer joden staan positief tegen over Jezus en geloofd wel dat Hij of een profeet, of de Messias is. Al is het een minderheid. Daarnaast zijn er joden die oprecht de Messias verwachten. Ik stel me zo voor dat ze hun Messias bij het sterven ontmoeten en aannemen.

Het is met de joden het zelfde als met andere volken in het westen. Een sterke secularisatie en dus gevaar voor de vele zielen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Jodendom kent geen echte leer over wat er na de dood gebeurt, ze zijn er in feite behoorlijk vrij in om daar iets over te denken.
Je kunt vanuit het christendom gaan redeneren over het hiernamaals voor Joden, maar dan ga je twee geloven door elkaar mixen.
Het zal de Joden waarschijnlijk geen biet schelen of ze volgens Christenen wel of niet naar de hemel gaan.
Volgens de Thora hebben ze een eeuwigdurend verbond met God, en nergens staat dat dit verbond is stop gezet. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mattheüs 7, 13-14
“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg,  die tot verderf leidt; velen zijn er die daardoor ingaan;
want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

Wat Jezus hier aanhaalde, heb ik me laten vertellen, was naar aanleiding van het tegenovergestelde dat de Farizeeërs vertelden. Breed is immers de weg naar het leven volgens de wetten en de profeten (met de voorschriften van hen). Dat leverde volgens Jezus echter niet het leven, maar het verderf op. Zo was Jezus vrij duidelijk over de noodzaak tot bekering. En die weg tot bekering/wedergeboorte is smal en daar gaan niet veel mensen over. 

 

Romeinen 9
"De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

HSV

Droefheid over het ongeloof van Israël

1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, 2 dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart. 3 Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. 4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

De vrijmacht van de verkiezing

6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. 9 Want dit is het woord van de belofte: Gen. 18:10Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben. 10 En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader. 11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept – 12 werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. 13 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. 14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! 15 Want Hij zegt tegen Mozes: Ex. 33:19Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. (Lopen vs. snellen: Het woordje lopen zoals dat door de Statenvertalers gebruikt werd, had in de 17e eeuw de betekenis van snel lopen. Vandaar dat de HSV het grondwoord in veel gevallen met snellen, wegsnellen of toesnellen vertaalt. Op ander plaatsen, waar het om een wedstrijd gaat, is gekozen voor hardlopen. Een enkele keer is gewoon lopen voldoende omdat het zinsverband voldoende duidelijk maakt dat het om hardlopen gaat. In 2 Thes. 3:1 heeft het grondwoord een wat meer abstracte betekenis. Daar is gekozen voor zijn loop hebben.) 17 Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. 19 U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? 20 Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? 21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei2 Tim. 2:20het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? 22 En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? (Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen.)  23 En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.25Zoals Hij ook in Hosea zegt: (Hos. 2:22)Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: (Hos. 1:10; 1 Petr. 2:10)U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. 27En Jesaja roept over Israël uit: (Jes. 10:22) Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. 28Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen 29 En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: (Jes. 1:9) Als de Heere van de legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij Gen. als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.

Het behoud van de heiden en de dwaling van Israël

30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. 31Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok.  Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden."

 

 

Ik denk dat deze brief duidelijk weergeeft wat het probleem is. Namelijk dat ze niet op het geloof gefocust zijn, maar op het naleven van de wetten. En daarmee red je het niet.

Vandaar ook dat ik zeg dat de genen die werkelijk de Messias verwachten, kans maken de Heer te ontmoeten. De één al in dit leven, de ander misschien wel op het sterfbed, als ze Hem zien. Maar zeker weten doen we niets.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Gaitema:

Het is met de joden het zelfde als met andere volken in het westen. Een sterke secularisatie en dus gevaar voor de vele zielen.

Meer dan de helft van de Joden is reeds atheïst of agnost.

5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het zal de Joden waarschijnlijk geen biet schelen of ze volgens Christenen wel of niet naar de hemel gaan.

Correct. De Christelijke discussie over de Joden is een Christelijke aangelegenheid.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Romeinen 10:1-3

‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.’
‘Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.’
‭‭‘Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Allereerst heeft de mensheid de hoop op een aards paradijs dus ook de Joden. Vroeger was Israël het uitverkorenen volk, exclusief. Dat voorrecht hebben ze nu niet meer. Gods volk bestaat nu uit alle landen, stammen, volken en talen.

Openbaring 7:9 Daarna keek ik en zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen, stammen, volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun handen.  10 Met luide stem riepen ze steeds: ‘Redding hebben we te danken aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam.’

Toen Israël nog Gods volk was gingen de Joden ook niet naar de hemel. Niemand trouwens.  Kan een dode ziel iets weten of voelen? Gods Woord zegt: „Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. . . . Er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk” (Prediker 9:5, 10, De Nieuwe Bijbelvertaling)

De hoop voor de mensheid is de opstanding. Joh 5:28 zegt 

Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen  29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.  

Jesaja spreekt over een Nieuwe aarde. Openbaring spreekt hier ook over. Deze Nieuwe aarde is de aarde zoals die bedoelt was tijdens de schepping. 

Het was ook aan Abraham belooft. Geen hemel, maar land. Ook David zegt dit in Psalm 37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezittenen ze zullen er eeuwig leven.

Je moet maar eens onderzoeken hoeveel x erover wordt gesproken dat mensen naar de hemel gaan in het OT. Geen enkele keer.

Er gaat maar een kleine groep naar de hemel, 144.000 die samen met Jezus gaan regeren. Openbaring 7:4. Dit zijn door de Geest gezalfde Christenen.  Iets wat Daniël al vertelde.

Daniël 7:13 zegt het volgende

Ik bleef toekijken en zag in de nachtelijke visioenen dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die leek op een mensenzoon (Jezus) Hij kreeg toegang tot de Oude van Dagen en werd vlak voor hem gebracht.

14 Hij kreeg heerschappij, eer en een koninkrijk, en alle volken, naties en taalgroepen moesten hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk zal niet worden vernietigd.

Vers 18 Maar de heiligen (144.000) van het Opperwezen zullen het koninkrijk ontvangen, en ze zullen het koninkrijk voor eeuwig bezitten, ja, voor altijd en eeuwig.”

En vers 21

Terwijl ik toekeek, voerde die hoorn oorlog tegen de heiligen. Hij had de overhand  22 totdat de Oude van Dagen kwam en er een oordeel werd uitgesproken ten gunste van de heiligen van het Opperwezen en de vastgestelde tijd aanbrak dat de heiligen het koninkrijk in bezit zouden nemen.

De Joden en alle niet gezalfde Christenen zullen dus een opstanding onder dat Koninkrijk (uw Koninkrijk kome) krijgen.

Ps. De vette tekst tussen haken in de verzen heb ik zelf ter uitleg tussen gevoegd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei ABGodskind:

Romeinen 10:1-3

‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.’
‘Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.’
‭‭‘Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen

Ja, dat is niet al te best.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Gaitema:

Ja, dat is niet al te best.

Vanuit atheistisch perspectief is er niets aan de hand. Vanuit Joods perspectief evenmin, aangezien de T'NaCH (Jesaja 45:17) aan Israël de eeuwige verlossing belooft voor alle fysieke nakomelingen van Israël (Jesaja 45:25). Ook Paulus zegt in Romeinen 11:26 dat heel fysiek Israël behouden zal worden, aangezien hij Israel als Ja'acov's nakomelingen aanduidt. Met een beetje exegese is er niets aan 't handje 😉

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Chaim:

Vanuit atheistisch perspectief is er niets aan de hand. Vanuit Joods perspectief evenmin, aangezien de T'NaCH (Jesaja 45:17) aan Israël de eeuwige verlossing belooft voor alle fysieke nakomelingen van Israël (Jesaja 45:25). Ook Paulus zegt in Romeinen 11:26 dat heel fysiek Israël behouden zal worden, aangezien hij Israel als Ja'acov's nakomelingen aanduidt. Met een beetje exegese is er niets aan 't handje 😉

Aan het einde van de tijd, net als "de volheid van de heidenen". Ik vraag me altijd af wat dat is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Aan het einde van de tijd, net als "de volheid van de heidenen". Ik vraag me altijd af wat dat is.

Heb ik toch al vaker uitgelegd. Het einde van de tijd of tijdperk is het einde van dit samenstel van dingen wanneer Jezus zichtbaar op gaat treden. Na Armageddon begint het 1000 jarig Rijk en dan zullen alle soorten van mensen een opstanding krijgen.

De volheid van de heidenen is het tijdperk dat er geen koning aangesteld door God op de troon van Jehovah zit. Saul was de eerste aangestelde gezalfde koning op de troon van Jehovah. Daarna David en daarna weer zijn nakomelingen. Koning Hizkia was de laatste koning in die lijn. De tijden der Heidenen zoals het ook wel genoemd wordt loopt af als de rechtmatige Koning weer op de troon van Jehovah zit. Deze rechtmatige koning is Koning Jezus (hoe komt menselijk gezien uit de lijn van David). Volgens ons is dat in 1914 gebeurd en toen kregen de eerste Christenen een opstanding in de hemel. Gezalfden gaan nu rechtstreeks naar de hemel. Niet gezalfden krijgen opstanding tijdens 1000-jarig Rijk net als de Joden die voor Christus overleden zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei thom:

Rom. 11

7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

Slaap gerust verder.. 😎

Inderdaad, wat is het probleem voor mij als atheistische Jood? Jesaja 45:17 & Jesaja 45:25 beloven aan Israël de eeuwige verlossing voor alle fysieke nakomelingen van Israël, zoals eveneens Paulus Romeinen 11:26. A big fuss over a trifle and much ado about nothing.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Rom. 11

7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

Slaap gerust verder.. 😎

😜

4 uur geleden zei Chaim:

Ik heb geen haast 😉

🤔 oké

3 uur geleden zei sjako:

Heb ik toch al vaker uitgelegd. Het einde van de tijd of tijdperk is het einde van dit samenstel van dingen wanneer Jezus zichtbaar op gaat treden. Na Armageddon begint het 1000 jarig Rijk en dan zullen alle soorten van mensen een opstanding krijgen.

De volheid van de heidenen is het tijdperk dat er geen koning aangesteld door God op de troon van Jehovah zit. Saul was de eerste aangestelde gezalfde koning op de troon van Jehovah. Daarna David en daarna weer zijn nakomelingen. Koning Hizkia was de laatste koning in die lijn. De tijden der Heidenen zoals het ook wel genoemd wordt loopt af als de rechtmatige Koning weer op de troon van Jehovah zit. Deze rechtmatige koning is Koning Jezus (hoe komt menselijk gezien uit de lijn van David). Volgens ons is dat in 1914 gebeurd en toen kregen de eerste Christenen een opstanding in de hemel. Gezalfden gaan nu rechtstreeks naar de hemel. Niet gezalfden krijgen opstanding tijdens 1000-jarig Rijk net als de Joden die voor Christus overleden zijn.

Het einde van je verhaal vanaf 1914 vind ik een beetje bijzonder. De mensen die rest zou een verklaring kunnen zijn. 😊

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Chaim:

Inderdaad, wat is het probleem voor mij als atheistische Jood? Jesaja 45:17 & Jesaja 45:25 beloven aan Israël de eeuwige verlossing voor alle fysieke nakomelingen van Israël, zoals eveneens Paulus Romeinen 11:26. A big fuss over a trifle and much ado about nothing.

Dan moet de volheid der heidenen alle heidenen dan zijn

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Chaim:

Vanuit atheistisch perspectief is er niets aan de hand. Vanuit Joods perspectief evenmin, aangezien de T'NaCH (Jesaja 45:17) aan Israël de eeuwige verlossing belooft voor alle fysieke nakomelingen van Israël (Jesaja 45:25). Ook Paulus zegt in Romeinen 11:26 dat heel fysiek Israël behouden zal worden, aangezien hij Israel als Ja'acov's nakomelingen aanduidt. Met een beetje exegese is er niets aan 't handje 😉

Het antwoord daarop is niet atheïstisch worden of bekeren naar het christendom of islam maar tshuva, terugkeren naar Hasjem  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Gaitema:

Dan moet de volheid der heidenen alle heidenen dan zijn

 

De volheid betekent dat het getal vol moet worden, dat het totaal aantal wordt bereikt.

 

de volheid van Israël wordt echter niet bereikt door het toevoegen van Israëlieten/Joden naar het vlees (weggebroken takken) maar door het toevoegen van heidenen (geënte takken). Daarom is het een volheid van heidenen, zij vullen het ontbrekende in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Peter79:

De volheid betekent dat het getal vol moet worden, dat het totaal aantal wordt bereikt.

 

de volheid van Israël wordt echter niet bereikt door het toevoegen van Israëlieten/Joden naar het vlees (weggebroken takken) maar door het toevoegen van heidenen (geënte takken). Daarom is het een volheid van heidenen, zij vullen het ontbrekende in.

Oké, op deze uitleg zat ik te wachten 😊. Ik had ooit iets dergelijks gelezen en dat lijkt me een stuk waarschijnlijker. En daarmee hebben we ook de topicstarter beantwoord, want niet alle takken zijn afgebroken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei nikie90:

Het antwoord daarop is niet atheïstisch worden of bekeren naar het christendom of islam maar tshuva, terugkeren naar Hasjem  

T'sjoevah (klik) is een Bijbels concept dat ik als atheist reeds een tijdje geleden achter me heb gelaten. Ik vind religie alleen interessant om over te discussiëren; niet meer om te praktiseren.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Chaim:

Ik vind religie alleen interessant om over te discussiëren; niet meer om te praktiseren.

Maar je gelooft wel wat in de tenach staat?

Geloven en praktiseren liggen niet zo ver van elkaar verwijderd, maar atheïstisch is totaal niet geloven. Ik denk dan eerder dat je een theïst bent 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei nikie90:

Maar je gelooft wel wat in de tenach staat?

Geloven en praktiseren liggen niet zo ver van elkaar verwijderd, maar atheïstisch is totaal niet geloven. Ik denk dan eerder dat je een theïst bent 

Ooit wel, niet meer. Nee, godsdienst is interessant, maar op de keeper beschouwd m.i. niet erg realistsich. Hemel? Hel? Dit ene moment is telkens het enige stukje leven dat ons aantoonbaar verbindt met wat-is, de rest opgeslagen verleden, herinnering & fantasie, kennis. Dit ene moment; meer aantoonbare realiteit hebben we niet op voorraad.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Chaim:

Dit ene moment is telkens het enige stukje leven dat ons aantoonbaar verbindt met wat-is, de rest opgeslagen verleden, herinnering & fantasie, kennis. Dit ene moment; meer aantoonbare realiteit hebben we niet op voorraad.

Wat als je bijvoorbeeld op dit ene moment geen geld hebt en je hebt zulke honger en je zit te balen en te klagen, en je vindt opeens geld op straat? Zal je dat zien als hulp 'van boven'? Of geloof je dat dat (soortgelijke voorbeelden) gewoon puur toeval is? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid