Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

De gave van het geloof.

Aanbevolen berichten

Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.  (1Kor.12:8-11, SV)

Bestaan er Christenen die geen geloof hebben dan?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.  (1Kor.12:8-11, SV)

Bestaan er Christenen die geen geloof hebben dan?

De gave van geloof is iets anders dan het hebben van geloof. Hier spreekt de Bijbel over geestelijke gaven. We kunnen het er uitgebreider over hebben, als je wilt? Ik heb meegemaakt dat er mensen waren/zijn die deze gave ontvingen. Deze gave is een bijzondere gave die in bijzondere gevallen gegeven wordt, door de Heilige Geest. Tevens iets anders uit hetzelfde hoofdstuk (zelfde vertaling). We lezen in de verzen vooraf aan jouw citaat:

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

In de eerste plaats zien we hier de Drie-ene God in actie: Geest, Heere en God (Vader). Er wordt gesproken over bedieningen, werkingen en gaven. Stel nu dat deze gaven "verdwenen" zijn, is de Heilige Geest dan opeens op dit gebied werkeloos? Hoe zit het dan met de bedieningen en de werkingen? Een interessant punt om eens over na te denken. Overigens begint deze brief met een opvallende opmerking, naar mijn mening bewijst het dat er velen zijn die onwetend zijn. Het is niet de bedoeling onwetend te zijn:

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.

De Bijbel zegt duidelijk dat Gods Volk kennis nodig heeft, dus ook de kennis over de geestelijke gaven. Onderschat ze niet!

Wanneer we over de gaven van de Heilige Geest spreken, moeten we dus heel goed beseffen dat de Heilige Geest een Persoon is! En daarom is het belangrijk te begrijpen dat onze God een Drie-ene God is. De gaven van de Geest zijn dus manifestaties van de Persoon van de Heilige Geest. Het heeft dus NIKS te maken met de persoonlijkheid van de gelovige! Iedere gelovige heeft geloof. In Romeinen 12 lezen we:

Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

Er wordt dus gesproken over DE mate des geloofs. De gave van geloof is dus iets anders. Het is een manifestatie van de Heilige Geest, in feite net zoals alle andere geestelijke gaven. De gaven worden toebedeeld door de Heilige Geest, naar Zijn Wil (dus niet onze wil! Ook niet onze keuze!). De gave van geloof is dus in feite het geloof van God!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

De gave van geloof is iets anders dan het hebben van geloof. Hier spreekt de Bijbel over geestelijke gaven. We kunnen het er uitgebreider over hebben, als je wilt? Ik heb meegemaakt dat er mensen waren/zijn die deze gave ontvingen. Deze gave is een bijzondere gave die in bijzondere gevallen gegeven wordt, door de Heilige Geest.

En wat doet die gave dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En wat doet die gave dan?

In Marcus 11 komen we iets interessants tegen:

En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.

In feite staat hier heb Gods geloof! Zoek het eens op in de grondteksten! Er is hier sprake van een speciale vorm van geloof: Gods gave. De oorsprong daarvan ligt niet in de mens, maar in God. Het is geen keuze. Jezus daagde Zijn volgelingen in feite uit deze vorm van geloof te ontvangen. Wat doet deze vorm van geloof?

Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee”, en het zal gebeuren.

Het is dus een geloof dat ons menselijke niveau van geloven overstijgt. Vaak gaat deze gave samen met andere gaven. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand ernstig ziek was, een totaal onbekend persoon voor ons. Toen beval God ons naar die persoon toe te gaan, te bidden voor die persoon. Als we dat zouden doen, zou die persoon genezen. Het was zo duidelijk, maar tegelijkertijd ook beangstigend. Stap maar eens op een onbekende af, die ook nog eens ernstig ziek is, met de vraag "mag ik voor je bidden?" Op dat moment ontving de persoon die ging bidden een gave van geloof en werd als het ware naar die persoon toegeduwd. Het was zo goed als onmogelijk weerstand te bieden. De Heilige Geest was aan het werk. De persoon genas volledig, artsen waren verbaasd. Hier gingen dus twee gaven samen: gave van genezing, gave van geloof. Alle eer komt uitsluitend Christus toe, niemand anders, laat dat duidelijk zijn!

Wanneer we over de gaven van de Heilige Geest spreken, moeten we dus heel goed beseffen dat de Heilige Geest een Persoon is! En daarom is het belangrijk te begrijpen dat onze God een Drie-ene God is. De gaven van de Geest zijn dus manifestaties van de Persoon van de Heilige Geest. Het heeft dus NIKS te maken met de persoonlijkheid van de gelovige! Iedere gelovige heeft geloof. In Romeinen 12 lezen we:

Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

Er wordt dus gesproken over DE mate des geloofs. De gave van geloof is dus iets anders. Het is een manifestatie van de Heilige Geest, in feite net zoals alle andere geestelijke gaven. De gaven worden toebedeeld door de Heilige Geest, naar Zijn Wil (dus niet onze wil! Ook niet onze keuze!). De gave van geloof is dus in feite het geloof van God!

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

In Marcus 11 komen we iets interessants tegen:

En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.

In feite staat hier heb Gods geloof! Zoek het eens op in de grondteksten! Er is hier sprake van een speciale vorm van geloof: Gods gave. De oorsprong daarvan ligt niet in de mens, maar in God. Het is geen keuze. Jezus daagde Zijn volgelingen in feite uit deze vorm van geloof te ontvangen. Wat doet deze vorm van geloof?

Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee”, en het zal gebeuren.

Het is dus een geloof dat ons menselijke niveau van geloven overstijgt. Vaak gaat deze gave samen met andere gaven. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand ernstig ziek was, een totaal onbekend persoon voor ons. Toen beval God ons naar die persoon toe te gaan, te bidden voor die persoon. Als we dat zouden doen, zou die persoon genezen. Het was zo duidelijk, maar tegelijkertijd ook beangstigend. Stap maar eens op een onbekende af, die ook nog eens ernstig ziek is, met de vraag "mag ik voor je bidden?" Op dat moment ontving de persoon die ging bidden een gave van geloof en werd als het ware naar die persoon toegeduwd. Het was zo goed als onmogelijk weerstand te bieden. De Heilige Geest was aan het werk. De persoon genas volledig, artsen waren verbaasd. Hier gingen dus twee gaven samen: gave van genezing, gave van geloof.

Wanneer we over de gaven van de Heilige Geest spreken, moeten we dus heel goed beseffen dat de Heilige Geest een Persoon is! En daarom is het belangrijk te begrijpen dat onze God een Drie-ene God is. De gaven van de Geest zijn dus manifestaties van de Persoon van de Heilige Geest. Het heeft dus NIKS te maken met de persoonlijkheid van de gelovige! Iedere gelovige heeft geloof. In Romeinen 12 lezen we:

Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

Er wordt dus gesproken over DE mate des geloofs. De gave van geloof is dus iets anders. Het is een manifestatie van de Heilige Geest, in feite net zoals alle andere geestelijke gaven. De gaven worden toebedeeld door de Heilige Geest, naar Zijn Wil (dus niet onze wil! Ook niet onze keuze!). De gave van geloof is dus in feite het geloof van God!

Dus dan kan dat geloof vergeleken worden met Petrus die al geloofde, maar door deze gave op water liep?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus dan kan dat geloof vergeleken worden met Petrus die al geloofde, maar door deze gave op water liep?

Ik denk dat dit inderdaad een heel goed voorbeeld is! Petrus liep over het water, totdat hij zich niet meer op Jezus richtte, maar naar het water keek, waardoor hij zijn geloof verloor en zonk. Toch geloofde en wist Petrus wie Jezus was/is!

Overigens geloof ik wel dat de gaven beschikbaar zijn voor de hele gemeente. Daarom is het ook van groot belang Een Lichaam te vormen. De Heilige Geest verstrekt de gaven. Als we het allemaal "zelf" willen doen, redden we het niet. Stel dat iemand een gave ontvangen heeft, terwijl het in onze ogen een vreselijke ei..l is, dan moeten we onszelf flink verloochenen om te erkennen dat de Heilige Geest door die persoon werkt, middels een gave.

De Bijbel daagt ons uit de gaven te ontvangen: "Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren."

Helaas, en daar hebben we het vaak over gehad, zijn er allerlei personen die denken allerlei gaven te hebben. Het zou me niks verbazen dat 98% van de mensen die beweren een gave te hebben (ontvangen) helemaal geen gave hebben. Gaven zijn controleerbaar (denk aan de gave profetie!). Als iemand beweert de gave van genezing ontvangen te hebben, maar, er gebeurt niks, dan weten we wel hoe laat het is! Er wordt helaas veel gerommeld en bedrogen. Maar, als het goed is, moet jij kunnen onderscheiden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Stel dat iemand een gave ontvangen heeft, terwijl het in onze ogen een vreselijke ei..l is, dan moeten we onszelf flink verloochenen om te erkennen dat de Heilige Geest door die persoon werkt, middels een gave.

Een broeder een ei..l vinden? Dat gaat toch veel te ver? Ik snap dat karakters kunnen botsen, maar een broeder in het geloof niet uit kunnen staan, daar geloof ik niet in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Een broeder een ei..l vinden? Dat gaat toch veel te ver? Ik snap dat karakters kunnen botsen, maar een broeder in het geloof niet uit kunnen staan, daar geloof ik niet in.

Het probleem is dat in kerken waar de gaven een hoog goed zijn (terecht of onterecht) helaas ook veel hoogmoed en afgunst voorkomt. In feite zou men dankbaar moeten zijn wanneer de gave van genezing aanwezig is, en velen, of iedereen genezing ontvangen. Vaak wordt opgekeken tegen mensen met een gave, of is er jaloezie. Iemand met een gave wordt vaak in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, en er zijn nu eenmaal mensen die daar niet mee kunnen omgaan. Soms worden mensen met een gave hoogmoedig, terwijl de Geest juist nederigheid vraagt. En dan komt er een flink stuk mensenwerk bij kijken, met alle gevolgen van dien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Het probleem is dat in kerken waar de gaven een hoog goed zijn (terecht of onterecht) helaas ook veel hoogmoed en afgunst voorkomt. In feite zou men dankbaar moeten zijn wanneer de gave van genezing aanwezig is, en velen, of iedereen genezing ontvangen. Vaak wordt opgekeken tegen mensen met een gave, of is er jaloezie. Iemand met een gave wordt vaak in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, en er zijn nu eenmaal mensen die daar niet mee kunnen omgaan. Soms worden mensen met een gave hoogmoedig, terwijl de Geest juist nederigheid vraagt. En dan komt er een flink stuk mensenwerk bij kijken, met alle gevolgen van dien.

Als het goed is krijgt elke Christen een of meerdere gaven toebedeeld. Dat betekent dus dat elke Christen in het middelpunt staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als het goed is krijgt elke Christen een of meerdere gaven toebedeeld. Dat betekent dus dat elke Christen in het middelpunt staat.

Inderdaad. We zijn niet voor niets het licht in de wereld, toch!? Overigens geloof ik zeker dat iedere Christen een of meerdere gaven ontvangt. Ik geloof tevens dat er mensen zijn die daar te geforceerd mee bezig zijn of gaan, terwijl het vaak een kwestie is van taken uitvoeren. Laat God Zijn werk doen. Wij moeten ons heel simpel beschikbaar stellen, aan de slag gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Inderdaad. We zijn niet voor niets het licht in de wereld, toch!? Overigens geloof ik zeker dat iedere Christen een of meerdere gaven ontvangt. Ik geloof tevens dat er mensen zijn die daar te geforceerd mee bezig zijn of gaan, terwijl het vaak een kwestie is van taken uitvoeren. Laat God Zijn werk doen. Wij moeten ons heel simpel beschikbaar stellen, aan de slag gaan.

Of ze zijn niet tevreden met de gave die ze hebben gekregen en worden jaloers op wat ze zelf willen hebben. Alsof het een kwestie is van sinterklaasavond.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Of ze zijn niet tevreden met de gave die ze hebben gekregen en worden jaloers op wat ze zelf willen hebben. Alsof het een kwestie is van sinterklaasavond.

Inderdaad, die zaken gebeuren. Maar, dat neemt niet weg dat er gelukkig voldoende kerken zijn waar er wel correct mee omgegaan wordt. Een profetie of een woord van kennis moet altijd gecontroleerd worden. Een profetie is ook niet iets vaags. Wanneer een "profeet" mij belooft dat "God nieuwe dingen gaat doen", weet ik al hoe laat het is. De Geestelijke Gaven moeten gekoesterd worden, moeten in nederigheid ontvangen en ingezet worden om de ander mee te dienen, zo simpel is het.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Inderdaad, die zaken gebeuren. Maar, dat neemt niet weg dat er gelukkig voldoende kerken zijn waar er wel correct mee omgegaan wordt. Een profetie of een woord van kennis moet altijd gecontroleerd worden. Een profetie is ook niet iets vaags. Wanneer een "profeet" mij belooft dat "God nieuwe dingen gaat doen", weet ik al hoe laat het is. De Geestelijke Gaven moeten gekoesterd worden, moeten in nederigheid ontvangen en ingezet worden om de ander mee te dienen, zo simpel is het.

Ja, beste vraag je dan wat voor nieuwe dingen. En als deze daar niets over kan zeggen, fatsoenlijk vragen of ie zijn mond dan ook wil houden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Ja, beste vraag je dan wat voor nieuwe dingen. En als deze daar niets over kan zeggen, fatsoenlijk vragen of ie zijn mond dan ook wil houden.

Er zijn ook mensen die lopen alle "profeten" achterna in de hoop dat ze iets te horen krijgen. Zeker krijgen ze iets te horen, maar volgens mij kunnen ze dan net zo goed naar de kermis gaan.

Je weet hoe ik over de Geestelijke gaven denk. Voorzichtigheid is wel geboden. Niet bij de gaven, maar wel bij diegenen die beweren ze te hebben ontvangen. Niet iedereen die zegt dat ze zieken genezen, of profeteren in Naam van Jezus, of een woord van kennis of wijsheid ontvangen hebben, hebben ook daadwerkelijk de gave ontvangen. Er wordt helaas ook gelogen en bedrogen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei WdG:

Er zijn ook mensen die lopen alle "profeten" achterna in de hoop dat ze iets te horen krijgen. Zeker krijgen ze iets te horen, maar volgens mij kunnen ze dan net zo goed naar de kermis gaan.

Je weet hoe ik over de Geestelijke gaven denk. Voorzichtigheid is wel geboden. Niet bij de gaven, maar wel bij diegenen die beweren ze te hebben ontvangen. Niet iedereen die zegt dat ze zieken genezen, of profeteren in Naam van Jezus, of een woord van kennis of wijsheid ontvangen hebben, hebben ook daadwerkelijk de gave ontvangen. Er wordt helaas ook gelogen en bedrogen.

Ik ben eens naar een charismatische/pinkstergemeente geweest in Hattem, vlak onder Zwolle. Daar was een vrouw die borstkanker had. Een mooie vrouw om te zien met prachtig krullend haar. Er was voor haar gebeden, de handen werden opgelegd en genezing in Jezus naam uitgesproken. Vol trots vertelde de voorganger een poosje daarna voor die gemeente dat ze genezen was en het bewijs kon men vinden in de geamputeerde borsten waar geen kanker in te vinden was........

Ik ben weggelopen en moest mij werkelijk beheersen om die man niet het gebouw uit te schoppen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben eens naar een charismatische/pinkstergemeente geweest in Hattem, vlak onder Zwolle. Daar was een vrouw die borstkanker had. Een mooie vrouw om te zien met prachtig krullend haar. Er was voor haar gebeden, de handen werden opgelegd en genezing in Jezus naam uitgesproken. Vol trots vertelde de voorganger een poosje daarna voor die gemeente dat ze genezen was en het bewijs kon men vinden in de geamputeerde borsten waar geen kanker in te vinden was........

Ik ben weggelopen en moest mij werkelijk beheersen om die man niet het gebouw uit te schoppen.

Vreselijk verhaal. Gelukkig zijn er ook andere getuigenissen. Ik heb meegemaakt dat iemand niet kon lopen. Na gebed kon ze weer lopen. Nu wandelt deze jonge vrouw met haar kinderen. De artsen begrepen er niks van. En zo zijn er gelukkig velen. Je komt van alles tegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei WdG:

Vreselijk verhaal.

Inderdaad. Na enig nadenken realiseerde ik mij echter dat het geen zin heeft om zo iemand het gebouw uit te zetten. Immers het zijn de gemeenteleden die het mogelijk maken om aldus te functioneren. Dat maakt ze i.m.o. bijzonder naïeve mensen. En naïviteit is geen vrucht van de Geest.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Wanneer we over de gaven van de Heilige Geest spreken, moeten we dus heel goed beseffen dat de Heilige Geest een Persoon is!

Hoezo??! Ik vind het logischer dat de Heilige Geest Gods werkzame kracht is, dus eigenlijk God zelf, de Vader. Daarom is Gods Geest ook vaak onzijdig in het Grieks.

2 uur geleden zei WdG:

Het probleem is dat in kerken waar de gaven een hoog goed zijn (terecht of onterecht) helaas ook veel hoogmoed en afgunst voorkomt.

Dus is het geen gave van de Geest, want dat zou nooit in een gemeente kunnen voorkomen, want dan trekt Gods Zijn Geest terug. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei sjako:

Hoezo??! Ik vind het logischer dat de Heilige Geest Gods werkzame kracht is, dus eigenlijk God zelf, de Vader. Daarom is Gods Geest ook vaak onzijdig in het Grieks.

Dat is hartstikke mooi en logisch misschien volgens jou, maar zou je niet willen beginnen aan die discussie en gewoon bij het onderwerp blijven? De Drie-Eenheid staat hier niet ter discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is hartstikke mooi en logisch misschien volgens jou, maar zou je niet willen beginnen aan die discussie en gewoon bij het onderwerp blijven? De Drie-Eenheid staat hier niet ter discussie.

Inderdaad. De Heilige Geest is een Persoon (met hoofdletter). Het is van essentieel belang dit te begrijpen EN onderschrijven. Immers, als dit niet zo gezien wordt, zijn de gaven van de Geest opeens gaven van een "kracht", en niet van God (Persoon).

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Inderdaad. Na enig nadenken realiseerde ik mij echter dat het geen zin heeft om zo iemand het gebouw uit te zetten. Immers het zijn de gemeenteleden die het mogelijk maken om aldus te functioneren. Dat maakt ze i.m.o. bijzonder naïeve mensen. En naïviteit is geen vrucht van de Geest.

Inderdaad. Ik zie het ook wel zo: als het avondmaal met cola, bier en chips gevierd wordt, vieren we het avondmaal niet op een waardige en correcte manier. Als vervolgens 90% van de kerken het avondmaal op deze wijze vieren, wil dat niet zeggen dat het avondmaal verkeerd is. Nee, de wijze van vieren is verkeerd. Zo ook de ervaring die jij had. Misschien had je kunnen overwegen een willekeurig lichaamsdeel van de voorganger te amputeren en te onderzoeken om te constateren dat dat deel genezen was?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Misschien had je kunnen overwegen een willekeurig lichaamsdeel van de voorganger te amputeren en te onderzoeken om te constateren dat dat deel genezen was?

Ha, dan zou ik eerst tegen hem zeggen dat ik een profetie heb doorgekregen hem aangaand waarin mij duidelijk is gemaakt dat hij ziek is. Ziek in zijn hoofd...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ha, dan zou ik eerst tegen hem zeggen dat ik een profetie heb doorgekregen hem aangaand waarin mij duidelijk is gemaakt dat hij ziek is. Ziek in zijn hoofd...

Dat lijkt meer op de gave van kennis... Maar goed, we lachen er nu om. In feite is het een serieuze zaak. In dit forum valt het me al op dat boeddha wordt vereerd, dat de Heilige Geest een kracht genoemd wordt, en geen Persoon. Ik vraag me wel eens af of men weet Wie de Heilige Geest eigenlijk is? Het is geen spelletje, het is een zaak van leven of dood, eeuwige hemel of eeuwige hel. En dan zijn er nog gelovigen die de eeuwige hel ontkennen. Als men al dit soort zaken niet gelooft en aanvaardt, blijft van de Bijbel een boekje over zo dik als een Donald Duck. Wat hebben we er dan nog aan? Anderzijds leert de Bijbel al dat deze tijd eraan komt. Men wendt zich tot fabelen, denk aan new-age, de evolutieleer, het boeddhisme, yoga, reiki, transcendente meditatie, humanisme, hindoeisme, islam. Men ontkent de Godheid van Jezus, de Godheid van de Heilige Geest, het eeuwige leven, het eeuwig bewustzijn in hel of hemel. Het einde is letterlijk en figuurlijk zoek.....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Jezus zei:

Als je iemand ziet die niet geboren werd uit een vrouw,
werp je dan op je aangezicht neer en vereer hem.
Dat is je vader.

Thomas Evangelie

Daar zou ik toch wreed voorzichtig mee zijn. Trust me on this. 

De duivel kan zich als engel van het licht voordoen en u lokken, het voelt als een magische rit telkens je deze ziet/ervaart (die niet geboren is uit een moeder). En als je dan door hebt dat het toch niet DE Vader is maar de vader van leugens is het te laat en kan deze zeer diep in uw leven binnendringen. Mijn vriendin was ook altijd skeptisch, nu weet ze wel beter. Maar het is al echt beter nu. Geen occulte flirten meer voor mij. 

De echte engelen werken zeer subtiel maar toch aantoonbaar genoeg niet aan je neus voorbij te gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:

 En dan zijn er nog gelovigen die de eeuwige hel ontkennen. 

Daar zit jij al in toch? Haat voor Boeddha, haat voor zingeving, haat voor spiritualiteit, haat voor contemplatie, haat voor al het goede  dat jij kwaad noemt, haat voor kunst en tekeningen, haat voor yoga, haat voor ongelovige mensen, haat voor meditatie, haat voor humanisme, haat voorhindoeisme, haat voor andere al of niet christelijke visies.

In katholiek verstaan  is hemel en hel in eerste instantie een toestand. De hemel is de toestand van liefde. De hel de toestand van haat. De mens die haat is in wezen reeds in de hel, zij het dat die nog alleen innerlijk is van plaats.  

Bovendien kennen we de hemelachtige en helachtige mystieke ervaringen die mensen kunnen hebben. Dat zijn zoals wij het verstaan ervaringen of omstandigheden waarmee de weg naar hemel of hel is geplaveid. 

Wij geloven echter ook, dat de liefde altijd de haat overwint. Hoe lang zulks ook kan duren. Dus ook voor jou is er hoop. 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Dat lijkt meer op de gave van kennis... Maar goed, we lachen er nu om. In feite is het een serieuze zaak. In dit forum valt het me al op dat boeddha wordt vereerd, dat de Heilige Geest een kracht genoemd wordt, en geen Persoon. Ik vraag me wel eens af of men weet Wie de Heilige Geest eigenlijk is? Het is geen spelletje, het is een zaak van leven of dood, eeuwige hemel of eeuwige hel. En dan zijn er nog gelovigen die de eeuwige hel ontkennen. Als men al dit soort zaken niet gelooft en aanvaardt, blijft van de Bijbel een boekje over zo dik als een Donald Duck. Wat hebben we er dan nog aan? Anderzijds leert de Bijbel al dat deze tijd eraan komt. Men wendt zich tot fabelen, denk aan new-age, de evolutieleer, het boeddhisme, yoga, reiki, transcendente meditatie, humanisme, hindoeisme, islam. Men ontkent de Godheid van Jezus, de Godheid van de Heilige Geest, het eeuwige leven, het eeuwig bewustzijn in hel of hemel. Het einde is letterlijk en figuurlijk zoek.....

Het geloof is ver te zoeken dus, laat staan de gave van het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid