Spring naar bijdragen
Nicky O

GEJUBEL ♥️

Aanbevolen berichten

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.  Jesaja 40:31

In dit topic is alleen maar plaats voor vreugde en gejubel! Hier wordt Jezus geloofd en geprezen.. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat goed van U Jezus!

Dat U enerzijds stelt "Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven."
en andere kant "Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder" 

Snappen doe ik het niet, want nu doe ik het dus altijd verkeerd, maar vreugde en gejubel! 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wat goed van U Jezus!

Dat U enerzijds stelt "Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven."
en andere kant "Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder" 

Snappen doe ik het niet, want nu doe ik het dus altijd verkeerd, maar vreugde en gejubel! 

Wat met haten is vertaald is een woord dat in die tijd betekende: op de tweede plek zetten. Dus eerst God liefhebben en van daaruit eer je (=respecteer je) vanzelf je vader en je moeder.  Je ouders     niet respecteren is niet uit God.

Nu weer on topic graag. Nicky geeft aan dat dit een lofzang topic is. En dus geen antitheïstisch getrol topic.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dolce Vita:
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wat goed van U Jezus!

Dat U enerzijds stelt "Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven."
en andere kant "Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder" 

Snappen doe ik het niet, want nu doe ik het dus altijd verkeerd, maar vreugde en gejubel! 

Wat met haten is vertaald is een woord dat in die tijd betekende: op de tweede plek zetten. Dus eerst God liefhebben en van daaruit eer je (=respecteer je) vanzelf je vader en je moeder.  Je ouders     niet respecteren is niet uit God.

Mooi Dolce, dat geeft een prima kijk op dit gebeuren.

Het Thomas Evangelie heeft deze tekst;

29 Jezus zei: Als het lichaam ontstaan is vanwege de geest, dan is dat een wonder. Maar als de geest is ontstaan vanwege het lichaam, dan is dat een wonderlijk wonder. Maar ik verbaas mij erover hoe deze grote rijkdom is geplaatst in deze armoede.

Vooral die laatste zin..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Snappen doe ik het niet, want nu doe ik het dus altijd verkeerd, maar vreugde en gejubel! 

Dat neem ik meteen aan, ik neem het ook niet kwalijk maar door dieper in de schrift te gaan weet je vaak meer de betekenis ook in verband met conteksten

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei thom:

Mooi Dolce, dat geeft een prima kijk op dit gebeuren.

Het Thomas Evangelie heeft deze tekst;

29 Jezus zei: Als het lichaam ontstaan is vanwege de geest, dan is dat een wonder. Maar als de geest is ontstaan vanwege het lichaam, dan is dat een wonderlijk wonder. Maar ik verbaas mij erover hoe deze grote rijkdom is geplaatst in deze armoede.

Vooral die laatste zin..

Mooie diepzinnige tekst. Bedankt. Heel duidelijk!  Als Godsbesef is ontstaan vanwege (cq in) de ervaringen in het vlees  en de bezinning daarop, is dat een wonderlijk wonder.  Zeker als men in een omgeving werd geboren waar God taboe was (met alle verzachtende redenen die daartoe aanwezig kunnen zijn). 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Het is van geen enkele waarde om Gods liefde te bejubelen tenzij men zeker kan zijn dat deze liefde van God ook voor hem op gaat. Er was altijd sprake van een grote verscheidenheid aan mensen die samen kwamen om Jezus te horen. En dat is nog steeds zo! Jezus zegt tegen iedereen:

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mat5:44-45, SV)

Dat is Gods houding naar iedereen!

Jezus verklaarde dat zelfs zondaren liefhebben en aardig zijn voor mensen die hen liefhebben en aardig doen. Zeker weten dat ook God, Wiens liefde oneindig is, niet minder welwillend staat ten opzichte van zondaren en hen die zich vijanden van Hem hebben gemaakt dan Hij ons opdraagt om te doen. Deze liefde kunnen we zien in Zijn Zoon Jezus Christus, die tot de Vader bad om vergeving voor hen die Hem gekruisigd hebben.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. (Luk.23:34, SV)

Om dat gebed verhoort te weten, heeft God de Vader de betaling voor deze zonde beschikbaar gesteld voor iedereen die deze schuldvereffening met liefde accepteert!

God houdt van jou en zelfs van mij!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En Hij juicht in ons, wij die voor Hem kiezen. Hij die de zonde en de dood overwonnen heeft. Hij die Licht is, opdat er nooit meer duisternis kan zijn. Hij die Liefde is en ons hart vult en heelt van alle wonden. 

Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven. Ezechiël 36:26 

♥️

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mat5:44-45, SV)

Dat is Gods houding naar iedereen!

(Mattheus 12:34) Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt?

(Johannes 10:8) Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

(Mattheus 23:15) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

(Mattheus 10:22) En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam;

En dat ook dus.

 

 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

En dat ook dus.

(Mattheus 10:22) En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam;

En je snapt er zeker nog steeds niets van. Gaat ook niet gebeuren met jou instelling.

Jij bent een van diegenen die christenen haat en brengt dus in de praktijk waar Jezus voor waarschuwt.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe prachtig om te bedenken dat ik teder geliefd ben door God, de oneindige Schepper van alles wat bestaat! Dat feit, indien waar, is zo geweldig dat mijn beperkte verstand overweldigd wordt door die gedachte. Is dit feit te goed om waar te zijn? Hoe kan ik zeker weten dat God van mij houd? En wat betekent dat nu echt?

 

Is dit lied voor kinderen Bijbels gefundeerd? Jazekers!

Moeders brachten hun kinderen naar Jezus en de discipelen probeerden hen weg te jagen door hun ouders te bestraffen. Wie dachten die ouders wel niet wie ze waren. Dachten de discipelen dat deze kinderen niet welkom waren omdat ze niet tot de uitverkorenen behoorden? Welnee, Jezus heeft ze een dergelijk concept nooit geleerd. Hun probleem was hetzelfde probleem als dat bij de farizeeërs werd geconstateerd: misplaatste trots en een gebrek aan liefde.

Jezus nam de kinderen tot Zich en zegende hen:

Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve. (Mar.10:14-16, SV)

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien (Joh.14:9, SV). Vanwege deze woorden van Jezus kunnen en mogen we weten dat de tedere en meedogende liefde van Jezus richting deze kinderen de openbaring was van Gods liefde voor iedereen!

Echter wanneer we geen kinderen meer zijn en we kunnen weten dat we gezondigd hebben tegen God en verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor elke gedachte, elk woord en elke daad, wat dan? Houdt God nog steeds van ons, ook al zijn we hopeloos onwaardig? Mocht dit niet zo zijn, dan is er geen hoop meer op redding voor iemand.

Het is volkomen onmogelijk dat eindige, imperfecte zondaren ooit Gods oneindige, perfecte en heilige liefde waard kunnen zijn. Dus... als God ons allemaal liefheeft, dan is dat niet vanwege wat we zijn, maar ondanks wat we zijn en alleen om wie Hij is!

want God is liefde. (1Joh.4:8, SV)

De Bijbel leert dat de manifestatie van Zijn liefde zich volkomen voltrekt in Zijn geschenk aan ons: Zijn Zoon Jezus Christus, door wie wij allemaal gered kunnen worden!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. (Joh.3:16-18, SV)

God zij geloofd om Zijn liefde!

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Nicky O:

Als jullie niet kunt jubelen om Jezus, verzoek ik jullie vriendelijk toch dringend om je uitlatingen te doen bij een ander topic. 

Zoek je bevestiging in je 'gejubel'? Je maakt er een tafereeltje van waarbij iedereen met een Jezusvlaggetje moet wapperen dat door jou is goedgekeurd.

Mod Sjako: Laten we het leuk houden en serieus over dit onderwerp hebben en ontopic blijven. Je vorige NASA bericht heb ik verwijderd om die reden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Nee, ze zoekt aansluiting. Heb jij ook uitingen van blijdschap of vreugde te delen?

Dat heb ik reeds gedaan beste Kaasjeskruid maar wellicht wordt het niet als zodanig herkend.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dat heb ik reeds gedaan beste Kaasjeskruid maar wellicht wordt het niet als zodanig herkend.

Zoals te beluisteren in minuut 0:10-0:22, is dat lied opgedragen aan Chris Kraft en niet aan God. Dus inderdaad snap ik bar weinig van je zogenaamde God lovende uitlating.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zoals te beluisteren in minuut 0:10-0:22, is dat lied opgedragen aan Chris Kraft en niet aan God. Dus inderdaad snap ik bar weinig van je zogenaamde God lovende uitlating.

Het verbaast me niet dat jij daar bar weinig van snapt beste Kaasjeskruid. Jij degradeert 'God' tot een narcist die alleen maar door iedereen aanbeden wil worden en een soort van computerboodschap geeft a la 'computer says no' als dat niet gebeurt. Jouw God is slechts een projectie, een uitvergroting van iets in jezelf. Eigenlijk beledig je God daarmee omdat je God daarmee een beperking oplegt.

modbreak Trajecto: Niet passend in dit topic.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het verbaast me niet dat jij daar bar weinig van snapt beste Kaasjeskruid. Jij degradeert 'God' tot een narcist die alleen maar door iedereen aanbeden wil worden en een soort van computerboodschap geeft a la 'computer says no' als dat niet gebeurt. Jouw God is slechts een projectie, een uitvergroting van iets in jezelf. Eigenlijk beledig je God daarmee omdat je God daarmee een beperking oplegt.

Dat zijn jouw woorden. Weinig tot eigenlijk geen gejubel in te bespeuren.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Bastiaan73:

Eigenlijk beledig je God daarmee omdat je God daarmee een beperking oplegt.

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 11:36

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid