Spring naar bijdragen
Desid

Gesol met Valentinus

Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei Desid:
3 uur geleden zei thom:

Jazeker wel. Daar staat het volledig uitgeschreven.

Zou je dat in detail willen aanwijzen in dat tekstgedeelte? Met jouw commentaar waarom de tekst betekent wat jij zegt dat die betekent?

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Wat moet ik hier nu nog aan toevoegen? Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens; het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest.

En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn.

Daarbij is ook de 2 Petrus 1 een weg te gaan; voeg bij het geloof de kennis, en bij de kennis de deugd, etc, als stappen in de ontwikkeling van wie het geloof is; de Heere Jezus Christus en de werken daaruit; de Godsvrucht of Liefde; de eigenschappen van de Geest die zich zal tonen.

En in Joh. 17, zij waren van U, en even verder staat; zij zijn van U. Dat is nadat de zoon der verdervenis, de afhankelijke van tijd, de gevallen ziel, verloren is gegaan; de ontslapenen, gestorven in Hem. Opdat ook de opstanding in Hem zal zijn.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

 

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

 

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Wat moet ik hier nu nog aan toevoegen?

Nou, leg bijvoorbeeld eens uit hoe je het volgende aan 1 Korintiërs 15 verbindt. Want je stelt het wel, maar je wijst niet aan waar het op is gebaseerd in de tekst.

"Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens" >> waar staat dat precies in dit gedeelte?

"het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest." > Van deze dingen wordt niet gerept, behalve van de opstanding uit de dood.

"En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn." > daarover zegt 1 Korintiërs 15 niets. Er staat alleen, dat Christus als eerste is opgestaan, en dat later pas degenen die bij Hem horen (d.w.z. de gelovigen in Christus) zullen opstaan. En dat Christus is opgestaan gaat gezien het begin van het hoofdstuk over de derde dag na de dood van Jezus.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:

Daarbij is ook de 2 Petrus 1 een weg te gaan; voeg bij het geloof de kennis, en bij de kennis de deugd, etc, als stappen in de ontwikkeling van wie het geloof is; de Heere Jezus Christus en de werken daaruit; de Godsvrucht of Liefde; de eigenschappen van de Geest die zich zal tonen.

2 Petrus 1

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,

6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,

7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.

8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.

10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

 

En dan de vraag nog of het Koninkrijk van God in de mens is, is hierboven ook beantwoord.

5 minuten geleden zei Desid:
12 minuten geleden zei thom:

Wat moet ik hier nu nog aan toevoegen?

Nou, leg bijvoorbeeld eens uit hoe je het volgende aan 1 Korintiërs 15 verbindt. Want je stelt het wel, maar je wijst niet aan waar het op is gebaseerd in de tekst.

"Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens" >> waar staat dat precies in dit gedeelte?

"het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest." > Van deze dingen wordt niet gerept, behalve van de opstanding uit de dood.

"En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn." > daarover zegt 1 Korintiërs 15 niets. Er staat alleen, dat Christus als eerste is opgestaan, en dat later pas degenen die bij Hem horen (d.w.z. de gelovigen in Christus) zullen opstaan. En dat Christus is opgestaan gaat gezien het begin van het hoofdstuk over de derde dag na de dood van Jezus.

Als alles letterlijk geschreven zou staan, is het geen Gnosis.. 😊

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Desid:
7 minuten geleden zei thom:

Als alles letterlijk geschreven zou staan, is het geen Gnosis.. 😊

Dus wat jij allemaal over de tekst beweert, staat er helemaal niet letterlijk? 

Dat staat er letterlijk, door mij geschreven. Maar het is niet de letter Desid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Maar het is niet de letter Desid.

Met andere woorden, wat ik al eerder schreef klopt: je hebt bepaalde ideeën en die lees jij in in de teksten die een beetje lijken te zeggen wat jij denkt. 

Wat daarvan te denken?

In de geschiedenis van het christendom was het natuurlijk al snel een probleem dat de uitleg van de heilige boeken onderling verschilde. Als de één A zegt en de ander B, en die standpunten staan recht tegenover elkaar en leiden tot verschillende praktijken, en er is ook nog lezing C, D en E, en F enzovoort enzovoort; betekent dat dan niet dat de heilige tekst betekenisloos is geworden? Want dan is de heilige tekst niet meer dan een wit scherm waar de eigen gedachten op worden geprojecteerd.

Sinds Origenes wordt er daarom nagedacht over regels van bijbeluitleg, die zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld. En die zijn niet zelf verzonnen, maar voor het overgrote deel ontleend aan de wijze waarop men destijds op school leerde teksten te lezen en uit te leggen. Het zijn regels die iedereen met een beetje intelligentie en verbeeldingskracht met respect voor de teksten kan begrijpen en toepassen. De wetenschappelijke bijbeluitleg heeft dit nog verder geprofessionaliseerd.

Welnu, ik kies ervoor om dit laatste te volgen, omdat er dan gesprek mogelijk is. Het andere leidt vrijwel altijd tot verdraaiingen en het laten buikspreken van teksten.

Dit topic begon al met een verdraaiing van Slavenburg van Valentinus. Dit is typisch voor dit soort kwakzalvers om hun argeloze schaapjes zand in de ogen te strooien en hen in slaap te sussen met een vermeende oude traditie. Maar die traditie bestaat helemaal niet. Wat Slavenburg doet is gewoon de dieptepsychologie van C.G. Jung verpakken in een semichristelijk sausje. Dat heeft hij geleerd van zijn leermeester Gilles Quispel, die wetenschappelijk al eens was afgegaan doordat hij zijn reconstructie van Valentinus moest terugtrekken; dat was niet meer dan knip en plakwerk naast het werk van C.G. Jung. Maar na zijn pensioen is het bergafwaarts gegaan. En vele babyboomers holden achter deze freakshow aan, en worden nu geld uit de zak geklopt door Slavenburg.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Desid:

Met andere woorden, wat ik al eerder schreef klopt: je hebt bepaalde ideeën en die lees jij in in de teksten die een beetje lijken te zeggen wat jij denkt. 

Wat daarvan te denken?

In de geschiedenis van het christendom was het natuurlijk al snel een probleem dat de uitleg van de heilige boeken onderling verschilde. Als de één A zegt en de ander B, en die standpunten staan recht tegenover elkaar en leiden tot verschillende praktijken, en er is ook nog lezing C, D en E, en F enzovoort enzovoort; betekent dat dan niet dat de heilige tekst betekenisloos is geworden? Want dan is de heilige tekst niet meer dan een wit scherm waar de eigen gedachten op worden geprojecteerd.

Sinds Origenes wordt er daarom nagedacht over regels van bijbeluitleg, die zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld. En die zijn niet zelf verzonnen, maar voor het overgrote deel ontleend aan de wijze waarop men destijds op school leerde teksten te lezen en uit te leggen. Het zijn regels die iedereen met een beetje intelligentie en verbeeldingskracht met respect voor de teksten kan begrijpen en toepassen. De wetenschappelijke bijbeluitleg heeft dit nog verder geprofessionaliseerd.

Welnu, ik kies ervoor om dit laatste te volgen, omdat er dan gesprek mogelijk is. Het andere leidt vrijwel altijd tot verdraaiingen en het laten buikspreken van teksten.

Dit topic begon al met een verdraaiing van Slavenburg van Valentinus. Dit is typisch voor dit soort kwakzalvers om hun argeloze schaapjes zand in de ogen te strooien en hen in slaap te sussen met een vermeende oude traditie. Maar die traditie bestaat helemaal niet. Wat Slavenburg doet is gewoon de dieptepsychologie van C.G. Jung verpakken in een semichristelijk sausje. Dat heeft hij geleerd van zijn leermeester Gilles Quispel, die wetenschappelijk al eens was afgegaan doordat hij zijn reconstructie van Valentinus moest terugtrekken; dat was niet meer dan knip en plakwerk naast het werk van C.G. Jung. Maar na zijn pensioen is het bergafwaarts gegaan. En vele babyboomers holden achter deze freakshow aan, en worden nu geld uit de zak geklopt door Slavenburg.

 

Wiki;

De woorden van Origenes over de Godheid van Christus worden vaak verkeerd opgevat, alsof Origenes Christus minder goddelijk noemde dan God de Vader. Zijn uiteenzetting over de Godheid van Christus begint integendeel met dat het duidelijk is dat Christus God was, de Eerstgeborene van de Vader, die Hem diende bij de schepping -- "Want door Hem zijn alle dingen gemaakt" (Joh. 1:3); en ook God bleef toen Hij mens werd ([1], p. 3). Over hoe we de Godheid van Christus verder moeten verstaan ten opzichte van God de Vader, zegt Origenes dat Christus Gods Zoon is, genoemd het Woord, de Wijsheid, het Licht, het Beeld van God de Vader omdat Hij de Waarheid is; en voor ons omdat wij door Hem God de Vader kennen.

 

Het volgende, is dat wanneer Christus, de Zoon, in ons is (herboren), dat de teksten gaan leven die ik gegeven heb, omdat het over de Waarheid in de mens gaat; de Weg, de Waarheid en het Leven. Als dat gegeven al hierboven over Origenes staat, en jij volhoudt dat de Waarheid niet in de mens is, en Slavenburg een paljas daarom genoemd wordt die dit beaamt, wat zijn jouw woorden dan waard vraag ik mij af, wetenschappelijke consensus van door de eeuwen heen dood gemaakte letterpropaganda voor de tijdgeest; de kerk als machtsmiddel voor de mens.

Je schrijft; betekent dat dan niet dat de heilige tekst betekenisloos is geworden? Want dan is de heilige tekst niet meer dan een wit scherm waar de eigen gedachten op worden geprojecteerd. 

Wanneer er gemeend wordt dat het Woord de zogenaamde heilige tekst is, dan is het witte vlak inderdaad de enige juiste aanduiding van het Woord, want het Woord kan niet geschreven worden, en is het witte vlak de invulling van wat er met de tekst bedoeld wordt. De natuur besmet direct het witte vlak, want dat is zijn natuur.

Het geloof is een gegeven, en van daaruit vullen de teksten zich met Geest. 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid