Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Op 19-3-2020 om 07:45 zei TTC:

Ja, het is bijzonder vreemd om zien dat nu net Trump met dat helikoptergeld start, indien correct geïnterpreteerd laat het toe om ons te verlossen van onze geldketenen. Op deze manier komen ideeën zoals het Jubeljaar terug in herinnering, of wat we al 3000 vergeten zijn. Ik vermoed dat het nu snel zal duidelijk worden wie de antichrist is, ik hoop het beste en vrees het ergste. 

Het jubeljaar vergeten? Misschien kun je dat toelichten? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Levi:

Het jubeljaar vergeten? Misschien kun je dat toelichten? 

Het Jubeljaar verwijst naar het idee van een periodieke reset, normaal om (7x7) 49 jaar. Vergelijk met Heilige Jaren om de 25 jaar, het wordt niet toegepast, misschien zelfs niet eens gekend. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Het Jubeljaar verwijst naar het idee van een periodieke reset, normaal om (7x7) 49 jaar. Vergelijk met Heilige Jaren om de 25 jaar, het wordt niet toegepast, misschien zelfs niet eens gekend. 

De idee van een jubeljaar is dat "het eigendom", weer in handen komt van de oorspronkelijke "eigenaar". En weliswaar wordt dat concept niet meer in het leven van alledag in de joodse gemeenschap toegepast, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want naar mijn idee houdt de Eeuwige zich er weldegelijk aan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Levi:

De idee van een jubeljaar is dat "het eigendom", weer in handen komt van de oorspronkelijke "eigenaar". En weliswaar wordt dat concept niet meer in het leven van alledag in de joodse gemeenschap toegepast, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want naar mijn idee houdt de Eeuwige zich er weldegelijk aan. 

De oorspronkelijke eigenaar is God, wetend dat het door ego- en etnocentrisme steeds opnieuw zal mislopen, vandaar een sociale correctiemaatregel. Door het corona-verhaal komt het allemaal spontaan bovendrijven, in die zin een mooie periode tot bewustwording. Maar we zullen het zien straks, hoe religieus we zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en , naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

Na het vonnis, nadat er gewezen werd op de zonden van de hoer, nadat Yahwe christenen heeft opgeroepen Babylon te verlaten - kondigt de engel het vergeldingsoordeel aan. Het oordeel is gebaseerd op het juridische principe van gelijke vergelding, de zogenaamde lex talionis: "Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft." Met andere woorden, wat je zaait, zult je oogsten. Laten we ons de welbekende definities van zo'n oordeel herinneren: 'een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand'. Of de woorden van Jezus Christus uit de bergrede: "Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden" (Matteüs 7: 2). Maar hier is de schuld van Babylon zo groot dat zelfs de oproeping naar dubbele vergelding klinkt: 'Vergeldt haar dubbel'. Een dergelijke vergelding tweemaal, zowel in de strafrecht als in beloning, werd ook voorgeschreven door de Sinaïtische Wet (Exodus 22: 4–9). Bijvoorbeeld een wet: " Indien de diefstal levend in zijn hand voorzeker gevonden wordt, hetzij os, of ezel, of klein vee, hij zal het dubbel wedergeven" (22: 4). Of: "Wanneer iemand zijn naaste geld of vaten te bewaren geeft, en het wordt uit diens mans huis gestolen; indien de dief gevonden wordt, hij zal het dubbel wedergeven" (22: 7) en dergelijke. Over het algemeen lijken alle uitspraken van Johannes op de profetieën over Babylon van de profeet Jeremia: "wreekt u aan haar, doet haar, gelijk als zij gedaan heeft!" (Jer. 50:15), of: “Hun misdaden en zonden zet ik hun dubbel betaald, omdat ze mijn land hebben ontwijd met het aas van hun verachtelijke goden” (Jer. 16:18). De genoemde "beker", waarin de hoer Babylon wijn maakte, is een beeld van de toorn van God.

Citaat

7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. 8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Als rechtvaardiging voor de straf klinkt, in navolging van de oudtestamentische profetieën, de zogenaamde "monoloog van hoogmoed". We moeten constant in het hoofd houden dat Openbaring spreekt met de taal van het Oude Testament. Bedenk wat Jesaja over Babylon sprak: "U zei: `Eeuwig zal ik gebiedster zijn, voor altijd.' Gij hebt dit alles niet ter harte genomen, en aan de afloop ervan hebt gij niet gedacht. Hoor dit nu aan, wellustige, zo zelfbewust gezeten, die denkt bij uzelf: `Ik alleen en anders niets! Voor mij is er geen weduwschap en kinderloosheid blijft mij onbekend.' Toch zullen beide u overkomen, ineens en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u, ondanks uw talrijke toverspreuken, en uw bezweringen, zo krachtig als ze zijn" (Jes. 47: 7–9).

Trots, arrogantie, die denkt dat de mens God helemaal niet nodig heeft, wordt gestraft. Johannes noemt deze straf: 'dood, rouw, honger, vuur'. Deze lijst met executies is ook afkomstig uit het Oude Testament, namelijk van de profeet Ezechiël (5:17; 14:21).

Na deze aankondiging van het Goddelijke oordeelvonnis volgen er drie begrafeniszangen over Babylon-Rome: de jammerklacht van de koningen, de klaagzang van de kooplieden en de klaagzang van de scheepslieden. Deze kreten hebben hun prototype in de overeenkomstige profetieën van Ezechiël over de val van de stad Tyrus (Ezech. 26–27). Johannes beschrijft de dood van de wereldhoofdstad niet rechtstreeks, maar door de verbijstering en het geschreeuw van degenen die in de verte staan en naar de ondergang van de stad kijken: 'En de koningen der aarde... zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven... Van verre staande uit vreze van haar pijniging' (18: 9–10); "De kooplieden... zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende" (18:15); "En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen... stonden van verre; En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?" (18: 17-18). Eerst dus de jammerklacht van de koningen.

issai.jpg

Profeet Isaiah (tijdens zijn visioen in Isaiah 6).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.

De hier genoemde 'koningen van de aarde' traden op al eerder. Met "hoererij" wordt natuurlijk afgoderij genoemd. Nu staan al deze koningen ver weg om niet te verbranden in het vuur waarin de stad was bevangen. Het huilen begint met de woorden 'wee, wee'. Het was gebruikelijk om zo over de doden te rouwen. De koningen rouwen om de grootsheid en de sterkte van Rome. Zijn dood kwam plotseling, 'in een uur'.

Hoe waar zijn de beschuldigingen van de Openbaring dat de afgoderij en luxe van Rome hand in hand gingen? Oude Romeinse historici, zoals Suetonius in zijn werk De vita Caesarum (Het leven van de keizers) of Tacitus, geven ons een levendig bewijs van de waanzin waartoe de Romeinse samenleving in die tijd kwam, aanbiddend de macht, gekarakteriseerd door willekeur en toegeeflijkheid, en de kracht die de rijkdom met zich mee bracht. Er was een spreekwoord dat de aarde tien maten van rijkdom kreeg. Negen van deze tien maten werden aan Rome gegeven, en aan de rest van de wereld - slechts één.

In de eerste eeuw bracht de wereld van de Atlantische Oceaan tot India zijn rijkdom naar Rome. De historicus Plinius schreef: 'Als je iets niet kunt zien in Rome, dan bestaat dit ding niet en heeft nooit bestaan.' Het vermogen van veel rijke mensen was onvoorstelbaar. Een man aan het hof van Nero werd als arm beschouwd, omdat hij slechts 650 miljoen sestertii bezat. Als je het omzet naar hedendaagse valuta, dan is dit ongeveer zes en een half miljard dollar. En een andere Romein verspilde een fortuin van honderd miljoen sestertii. En toen hij nog tien miljoen over had, dat wil zeggen honderdduizend dollar, pleegde hij zelfmoord, omdat hij van zo'n kleinigheid niet kon leven, aangezien keizer Caligula een bedrag van tien miljoen sestertiën in één dag kon uitgeven!' Het was een tijdperk van waanzinnige extravagantie in luxe, losbandigheid, eten. De moderne rijken en grote kapitaalhouders kunnen zich niet eens voorstellen wat er allemaal in Rome gebeurde, dat beschreven is door Romeinse schrijvers zoals Petronius of historici. De luxe die Johannes noemt in de volgende klaagzang van de kooplieden is een verwaarloosbare fractie van wat wordt beschreven door de deelnemers en directe getuigen van de Romeinse luxe. Dit is nooit meer in de geschiedenis gebeurd en hopelijk zal het nooit meer gebeuren, want het is waanzin.

a_roman_feast_1300-1258x1000.jpg

Een komedische illustratie voor de tekst:

Maar ook vandaag kan het net zo waanzinnig zijn in de wereld van de rijken:

x1080

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Modestus

Ben het met @Willempie eens, waardeer je inzet en ongestoord schrijven. Ik lees het met plezier hoewel ik het niet met alles eens ben, is het prettig jouw posts voorbij zien komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; 13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. 14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. 15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende; 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest. 17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;

Zowel de rouwkreet van de koningen als die van de kooplieden lopen volledig parallel met de rouwkreet om Tyrus bij de profeet Ezechiël (Ezechiël 26-27). Het woord "kooplieden" verwijst naar groothandelaars. De weeklacht van kooplieden is doordrongen van pure egoïsme; ze huilen dat de handelsmarkt die hen zoveel winst heeft opgeleverd is verdwenen: Rome is immers vernietigd! Net zoals koningen, staan de kooplieden te kijken naar de vernietiging van de stad van veraf. Ze reiken Rome geen helpende hand toe, omdat ze niet met Rome verbonden waren door een gevoel van liefde, maar door luxe en winstgevende affaires. De invoerartikelen die niet meer kunnen worden verkocht worden opgenoemd. Dit gaat vooral over luxe goederen, maar dan ook over consumptiegoederen. In vers 18:13 worden onder hen, samen met vee en wagens, ook slaven ("lichamen") genoemd. Een ongebruikelijke toevoeging is opmerkelijk: slaven worden niet alleen met het algemeen gebruikte woord "lichamen" genoemd, maar ook "menselijke zielen". Dit drukt een afkeer van de slavenhandel uit, want ze zijn levende 'menselijke zielen'. De jammerklacht 'wee, wee' zelf is vergelijkbaar met die van de koningen der aarde, hij is alleen kleurrijker en uitgebreider.

De klagende kreet van de kooplieden weerspiegelt enkele kenmerken van de Romeinse luxe van die tijd, waar we het al over hadden. Zilver was over het algemeen het metaal van het dagelijks leven. Het werd helemaal niet zo hoog gewaardeerd als nu. Elke Romein had zilveren tafelgerei. Maar vooral edelstenen werden gewaardeerd. Astrologische bijgeloof en magische geneeskunde gaven elke steen een speciale betekenis. Als de steen bijvoorbeeld rood is, dan geneest hij bloedvloeiing. Amethyst geneest van alcoholisme (het Griekse woord améthystos zelf betekent 'niet dronken'). Diamant geneest van vergiftiging en psychose. Amber - van verkoudheid. Maar bovenal hielden de Romeinen van parels. Ze dronken het, lossend het op in wijn. Denk bijvoorbeeld aan koningin Cleopatra. Fijne stoffen, zoals fijn linnen en vooral zijde uit China, waren ongelooflijk duur.

De lijst eindigt met de lichamen en zielen van mensen, dat wil zeggen slaven. Tegenwoordig kunnen we ons niet eens voorstellen hoe de Romeinse beschaving op de slavernij was gebaseerd. Er waren ongeveer 60 miljoen slaven in het rijk, dat wil zeggen tien keer meer dan vrije mensen. Deze gang van zaken was echter kenmerkend voor bijna alle oude beschavingen. Ik heb ooit gehoord van de "optimistische" woorden van een oud Griekse demagoog die de mensen gelukkige gouden jaren beloofde waarin iedereen gelukkig zal zijn en minstens tien slaven zal hebben. Een slaaf is geen mens. Een vrije Romeinse burger vond het ongepast om met zijn eigen handen te werken. Het was beschamend. Voor de arbeid gaven de goden vee en slaven aan mensen. Slaven deden niet alleen zwaar werk, maar er waren ook slaven-secretarissen, lezers, zangers, onderzoekers. De rijken hadden zelfs slaven-herinnerers (nomenclatores), die bijvoorbeeld alles voor de baas moesten onthouden, bijvoorbeeld om hem eraan te herinneren dat het tijd was om te eten of te slapen. Er waren slaven die de eigenaar voorop op de straat liepen en de groeten van de tegemoetkomende mensen beantwoordden, die de eigenaar niet kon beantwoorden vanwege zijn overmatige vermoeidheid. Voor banketten waren er slaven-standbeelden. Dat waren knappe jonge mannen die gewoon in de gangen werden geplaatst om de ogen van de gasten te verrukken. Er waren slaven die met hun haren dienden als afveegmiddel voor de vette handen tijdens het maaltijd. Er waren slaven-narren, allerlei mormels, enzovoort. Het ging over zo'n wrede en gekke wereld dat de kooplieden huilden om, over hun verloren geld. Het oordeel van God bedreigt zo'n Rome.

534890bd05f6b361029776e6a47c5e1c.jpg  294c816f3bf113ce9f18910a34ef93dd.gif

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Enkele interessante korte films voor een betere inzicht. 

Moderne slavernij. Ook onze moderne wereld zal moeten boeten voor zijn ongerechtigheid. "Slaven produceren 36% van de tomaten in de EU". 

 

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; 18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.

Eerst rouwden de koningen om Rome, daarna ook de kooplieden en nu rouwen zeelieden om hem. Deze roep van de scheepslieden ontleende Johannes ook aan het visioen van de profeet Ezechiël over de val van de stad Tyrus: "Van de noodkreten van uw matrozen raakt de zee in beroering. Allen die de riemen hanteren verlaten hun schepen; allen die op zee zijn gaan aan land. Luid verheffen ze hun stem en bitter klagen ze om u; ze strooien stof op hun hoofd en bedekken zich met as" (Ezechiël 27: 28-30).

Toegegeven, Rome lag niet aan de kust, maar niet ver daar vandaan was de grote haven van Ostia. In latere tijden zakte de zee terug, en werd de haven verlaten, maar tot op de dag van vandaag is deze des te beter bewaard gebleven met al zijn kades, pakhuizen, woongebouwen, tavernes, tempels, baden, poelen enzovoort - een monument voor de mammon die komt en gaat, een monument voor de menselijke ijdelheid.

Dus zij allemaal - de koningen van de aarde, kooplieden en scheepslieden - rouwden om Rome. Maar beter gezegd niet om Rome, maar om zichzelf en hun materiële welzijn.

Citaat

20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.

In een opzettelijk contrast met de klaagzang over de dood van Rome, is er een roep voor vreugde over dezelfde gebeurtenis. Deze roep van de engel is gericht aan de hemelse bewoners en is, net als eerdere kreten, in poëtische vorm opgebouwd. Hier is het een vorm van hymne die de profetie van Jeremia over de dood van Babylon imiteert: "juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Babel" (Jer. 51:48).

Heiligen - alle christenen, apostelen en profeten - dragers van bepaalde functies in de kerk. Maar ze zijn allemaal martelaren die vervolgd en gestorven zijn door de goddeloze Rome en nu in de hemel zijn. Vele apostelen waren toen al gestorven. Bijvoorbeeld Petrus en Paulus. Deze oproep tot vreugde is het antwoord op de gebeden van de zielen van de doden die onder het hemelse altaar staan, zoals het werd aangetoond in het visioen bij de opening van het vijfde zegel (6: 9–11). Natuurlijk, als we lezen over de vreugde over de dood van de vijanden, voelen we dat dit ver verwijderd is van wat Jezus Christus ons riep om te doen; hij leerde ons bidden voor de beledigers, en geen wraak op hen te nemen. Maar we moeten nogmaals begrijpen dat het boek Openbaring is geschreven volgens de bekende canons en voorbeelden van de oudtestamentische profetische literatuur. In hetzelfde hoofdstuk 18 is er geen enkele regel die geen indirecte citaat zou zijn van Ezechiël, Jeremia, Jesaja. Het boek Openbaring is ook een profetisch boek. Toen het geschreven werd, richtte het de blik van de lezers naar de toekomst. Voor ons - niet alleen dit, maar we kunnen ook terugkijken in de geschiedenis. En we begrijpen Gods wijze leiding in de geschiedenis. Babylon viel, Rome viel, andere grote heidense supermachten vielen. En ze zullen ook in de toekomst vallen. Is hun val door de wil van God een reden tot verdriet? Natuurlijk niet! maar tot vreugde over Gods rechtvaardige oordeel! Het is geen vreugde van de kwaadaardige wraak, maar de vreugde over Gods wijsheid en rechtvaardigheid.

Marteldood van de heilige Petrus

6b426a4916b9b1e96cd13c69fefab31a.jpg

Romeinse vrachtschip:

b8cff8f4fecc507925d3411ea5d3a496.jpg

Voorbeeld van latere Europese schepen. Als gevolg van de oorlogen tussen Europese mogendheden om de politieke en economische werelddominantie bloeide en verzwakte de economieën van die mogendheden. De welvaart en rijkdom van de ene Europese landen - die gebaseerd was op slavernij, immorele handelsactiviteiten en het uitbuiten van de veroverde landen in Azië, Amerika, Afrika en Australië, - wekte bij anderen jaloezie en afgunst op, wat tot bloedige oorlogen leidde, onder andere WO I. De geschiedenis zelf getuigt van de waarachtigheid van de Bijbelse profetieën over de onvermijdelijke ondergang van de politieke en/of economische machten, want hun bloei en dominantie is gebaseerd op ijdelheid, geldzucht, hoogmoed, die zichzelf affirmeert en bekrachtigt door medemensen te onderdrukken, te vernederen en exploiteren. En dit verhaal herhaalt zich door de eeuwen heen, maar desalniettemin pogen de mensen steeds weer om de 'Toren van Babel' te bouwen om het ideaal van koning Nimrod te verwezenlijken: "Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken..." (Genesis 11).  


b6046933f93921eb49a0423d7b4bd870.jpg

Video: History of International Trade | The Atlantic Slave Trade

 

 

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. 22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. 24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.

Het verhaal van het oordeel over Babylon eindigt met een symbolisch visioen van een engel die een grote steen in de zee gooit. En de zee sluit haar wateren boven Babylon af, alsof hij er nooit was geweest. Dit herinnert ons aan de symbolische daden van de profeten uit het Oude Testament, en in het bijzonder - de profetie van Jeremia: “En als je klaar bent met het lezen van dit boek, bind er dan een steen aan vast en gooi het in het midden van de Eufraat, en zeg: “En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden, en werpen het in het midden van den Frath; En zult zeggen: Alzo zal Babel zinken, en niet weder opkomen, vanwege het kwaad, dat Ik over haar zal brengen, en zij zullen mat worden.” (Jer. 51: 63–64). Maar verder beschrijft Johannes niet het proces van de vernietiging van Babylon, maar de gevolgen van zijn val. In navolging van de profeten wordt er hier van een doodse stilte gesproken op de plaats van het lawaai van het stadsleven. Daar zal geen plezier te horen zijn. In Ezechiëls profetie over de ondergang van Tyrus lezen we: "Zo zal Ik het gedeun uwer liederen doen ophouden, en het geklank uwer harpen zal niet meer gehoord worden" (Ezechiël 26:13). De muziek van feesten en optochten, bruiloften en sportevenementen zal eens en voor altijd zwijgen. En de kunstenaar of ambachtsman zal er nooit meer zijn. Nooit zullen de geluiden van een woongebouw gehoord worden. In de ochtend wordt geen gekraak van huismolens gehoord waarin vrouwen graan maalden voor een dag. 's Avonds gaan de lichten niet aan. Er zal geen vreugdevol huwelijksgejubel meer zijn. We vinden hetzelfde tafereel bij de profeet Jeremia: "En Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp" (Jer. 25:10).

De reden voor al deze verlatenheid is ook aangegeven. Rome aanbad God niet, zocht niet de ware zin van het leven, maar aanbad rijkdom en luxe, vond zingeving alleen in materiële dingen en in voorbijgaande genoegens, die ze tot aan de krankzinnigheid toe bedreven. Met zijn betovering heeft deze beschaving mensen verleid en misleid. Daarom schreef de profeet Nahum over Ninevé aldus: 'Dat komt van de ontucht, die is opgestapeld door die hoer, die verleidelijke schoonheid, die machtige tovenares, die met haar ontucht volken verkocht en stammen met haar toverkunsten' (Nahum 3: 4). Het vicieuze Rome was onder andere schuldig aan het bloed van de martelaren. En niet alleen martelaren, maar van heel veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan het bloedige amusement van gladiatorengevechten in de circusarena's van het rijk. De goddeloze beschaving van Rome, al haar uiterlijke grootsheid is besmeurd met bloed. Maar "Wee de bloedstad, zegt Jahwe de Heer" , -zei de profeet Ezechiël over Tyrus (Ezechiël 24: 6). Hier wordt hetzelfde geprofeteerd voor Rome.

Johannes noemt Babylon als het ware een grote neergeworpen molensteen, omdat als een molensteen vermaalt hij als het ware de tijdloop van alle minnaars van deze wereld en roteert hun levensroutine in een kringloop. Er staat over hen geschreven:"De goddelozen draven rondom" (psalm 12:9).

51M3icqZ-lL.jpg   washington.jpg

1. VS  als land produceert (60%) en bekijkt ook het meest pornografie, volgens de informatie op internet. Tegelijkertijd is het de enige supermacht op dit moment die streeft naar de totale werelddominantie, waarvan het wordt nog tegengehouden door met name twee andere minder machtige landen (Rusland, China). Zouden ze ooit een atoomoorlog riskeren om hun ambities te bereiken? Of zullen ze ooit hun politieke koers voorgoed veranderen en een vredelievende politiek voeren? 

2. Het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht. Het Capitool is een verwijzing naar de staatsmacht van het klassieke Rome, waar het Capitool de belangrijkste van de zeven heuvelen was en die de tempel van Juno herbergde, die daar over de Romeinse munt waakte. De bouwwerkzaamheden van het Capitool begonnen op 18 september 1793. Met een maçonnieke ceremonie werd door George Washington (gekleed als vrijmetselaar) de hoeksteen van het Capitool gelegd. Bij de bouw lieten de architecten zich veelvuldig inspireren door Romeinse architectuurtypen en (vrijmetselaars)symboliek. Bron. De naam en andere cultureel-religieuze aspecten laten duidelijk zien welke andere supermacht uit het verleden ze willen opvolgen.

375px-Brumidi,_Constantino_-_Apotheosis_ 

De schildering op de koepel van het Capitool verbeeldt de verheffing tot god (apotheose) van oud-president George Washington. Washington, afgebeeld in koninklijk paars, zit tussen de godinnen Victoria en Libertas. Zij zitten in een kring met dertien jonge vrouwen, symbool voor de toenmalige dertien koloniën. Om hen heen zijn zes allegorische taferelen aangebracht met mythologische figuren en mensen en voorwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis. De zes taferelen verbeelden de oorlog, wetenschap, zeevaart, handel, techniek en landbouw. Bron. 

images?q=tbn:ANd9GcTAhAYEVA_R7MPs46axeyi 

Molensteen. En wat betreft hedendaagse occultisme in pop-cultuur, bekijk dit filmpje

 

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In verband met Grote Vasten wil mijn werk op forum voor drie weken stopzetten om meer tijd te besteden aan gebed en schriftlezing en uitrusten van het denkwerk. Mocht je vragen hebben, dan zal ik die vanaf 20 april beantwoorden. Alvast zalige Pasen voor iedereen.

19466545_31970-650x0-1.jpg

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-3-2020 om 19:51 zei Modestus:

De Spaanse griep die @Bastiaan73 aanhaalde past meer bij deze interpretatie: "Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen... Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft". Bron. 

Vreemd, over de Eerste Wereldoorlog wist ik wel, maar over de Spaanse griep niet.

Jamaar we hebben ook de profetieën van Jezus over epidemieën gevolgd door een omsingeld Jeruzalem. Dat was niet in die tijd. 

In Lucas 21:10 en Lucas 21:20-22.

Fijne afronding van je vasten alvast. Ik hoor de klokken al luiden.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-3-2020 om 19:30 zei Modestus:

Maar de betekenis van deze verklaring over het beest is breder. Hij wordt geïdentificeerd met de terugkomende Nero. Over het algemeen moet worden gezegd dat de 13e en 17e hoofdstukken van het boek Openbaring kunnen worden begrepen alleen op basis van de legende over Nero. Laat ons herinneren dat hoofdstuk 13 sprak van een beest waarin één hoofd gewond was. Maar deze wond was genezen. In hoofdstuk 17 wordt hetzelfde op een iets andere manier gezegd: het beest was, nu is het er niet, maar het zal weer uit de afgrond verschijnen. Voor een beter begrip moeten we stilstaan bij deze belangrijke legende over Nero.

Waarom alleen op basis van een legende? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid