Spring naar bijdragen
Yoni

Genesis 2:17

Aanbevolen berichten

5 uur geleden zei Alo:

Met alle respect: maar wat je denkt is niet relevant. Relevant is wat de situatie werkelijk was. Tenzij je een bron kunt aanhalen die dit bevestigd is dit dus enkel een mening zonder bronvermelding.

Overigens ben ik zeer benieuwd hoe jij denkt het concept dat het concept "goed" en "slecht" van toepassing is op de natuur. Voor zover mij bekend is, kennen dieren geen "moraliteit"; zonder moraliteit ook geen "goed" en "slecht".

Er zijn tropische planten gevonden onder het ijs, dus klimaat moet anders zijn geweest. Voor de rest is het natuurlijk gissen. Als je het Genesisverslag leest wordt in Genesis 1:6-8 het volgende gezegd: 6  Toen zei God: ‘Er moet een open ruimte tussen de wateren komen als scheiding tussen de ene watermassa en de andere.’ 7  Vervolgens maakte God de open ruimte en hij scheidde de watermassa onder de open ruimte van de watermassa erboven.  En zo gebeurde het. 8  God noemde de open ruimte ‘hemel’. 

Er was dus sprake van de ene watermassa en de andere. Blijkbaar was die watermassa boven de aarde tot de Vloed daar nog aanwezig en is die omlaag gekomen. 

Dat de natuur na de zondeval er anders eruit is komen te zien is wel degelijk heel aannemelijk. Rampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen was niet de bedoeling in een Paradijs. Dus die zullen niet voorgekomen zijn. Genesis 3:18 zegt het volgende: Doorns en distels zullen er groeien, en je moet de gewassen van het land eten.

Blijkbaar groeiden die doorns en distels er nog niet. Dieren aten ook geen vlees. Waarom ik dat denk haal ik uit Jesaja. Daar wordt gesproken over het herstelde Paradijs. Daar wordt gezegd dat dieren die normaal elkaar opeten dat niet doen. En de leeuw eet stro. Jesaja 11:7 Een koe en een beer zullen samen grazen en hun jongen zullen bij elkaar liggen. Een leeuw zal stro eten net als een stier.

Romeinen 8:21 spreekt ook over dat de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid. In vers 22 wordt gezegd: Want we weten dat de hele schepping tot nu toe samen zucht en pijn lijdt. 

Dat zul dus voorbij gaan.

5 uur geleden zei Alo:

Er is 0,0 bewijs dat een wereldwijde zondvloed bevestigd. Sterker nog; alles wijst erop dat er helemaal nooit een globale zondvloed is geweest. Ook voor dit punt ga ik je vragen om het te onderbouwen met een bronvermelding. Dan kunnen we het er best verder over hebben.

Nou dat is geen waar. Er is behoorlijk wat bewijs voor de Vloed. Het gaat wat te ver hier om een volledig bewijs te gaan geven van de Vloed. Wat ik wel heel frappant vind is dat heel veel benamingen van plekken op de aarde afkomstig zijn van de namen van de kinderen en kleinkinderen van Noach. Op Scheppingsevolutie.nl staat een heel mooi stuk daarover. Ik heb het al vaker gehoord. Hieronder een kopie.

Genesis 10:1-2 zegt:

Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen.
Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras.

De eerst genoemde kleinzoon van Noach is Gomer. Ezechiël lokaliseert de vroege afstammelingen van Gomer samen met Togarma (een zoon van Gomer), als ‘uit het uiterste noorden’ (Ezechiël 38:6). ). In het huidige Turkije is een gebied wat in de tijd van het Nieuwe Testament Galatië werd genoemd. De Joodse historicus Flavius Josephus heeft beschreven dat de mensen die in zijn dagen (AD93) Galaten of Galliërs genoemd werden voordien Gomerieten werden genoemd. [1]

Zij migreerden in westelijke richting naar wat we nu Frankrijk en Spanje noemen. Velen eeuwen lang werd Frankrijk aangeduid met de naam Gallië (Gaul), afgeleid van de afstammelingen van Gomer. Het noordwesten van Spanje heet vandaag de dag nog steeds Galicia.

Een aantal Gomerieten migreerde verder naar wat we nu Wales noemen.
De historicus en Welshman Davis, heeft het traditionele geloof van de Welshman vastgelegd dat de nakomelingen van Gomer, ‘vanuit Frankrijk aankwamen op het Britse eiland ongeveer 300 jaar na de zondvloed’. [2] De taal van de Welsh wordt ook wel Gomeraeg genoemd.

Andere leden van hun stam vestigde zich onderweg, onder andere Armenië. De zonen van Gomer waren ‘Askenaz, Rifat, en Togarma’ (Genesis 10:3). De Encyclopaedia Britannica zegt dat de Armeniërs traditioneel claimen af te stammen van Togarma en Askenaz. [3] Het oude Armenië reikte tot in Turkije. De naam Turkije stamt waarschijnlijk af van Togarma. Andere van hen migreerde naar Duitsland (Germany). Askenaz is het Hebreeuwse woord voor Duitsland.

De volgende kleinzoon die genoemd wordt is Magog. Volgens Ezechiël leefde hij in het uiterste noorden (Ezechiël 38:15, 39:2). Josephus beschrijft dat de Magogieten door de Grieken als Scythen worden aangeduid. [1] Volgens de Encyclopaedia Britannica was Scythia de oude naam voor een gebied wat nu onderdeel is van Roemenië en de Oekraïne.[4]

De volgende kleinzoon is Madai. Samen met Sem’s zoon Elam is Madai de voorouder van de hedendaagse Iraniërs. Josephus schrijft dat de nakomelingen van Madai door de Grieken werden aangeduid als Meden. [1] Iedere keer wanneer de Meden staan vermeld in het Oude Testament, dan wordt het Hebreeuwse woord Madai gebruikt. Na de periode van Cyrus, werden de Meden (op een uitzondering na) altijd in één adem genoemd met de Perzen. Zij vormden één Koninkrijk met één wet, ‘de wet van Meden en Perzen’ (Daniël 6:8, 12, 15). Later werden ze eenvoudigweg Perzen genoemd. Sinds 1995 noemen ze hun land Iran.
De Meden hebben ook ‘India bevolkt’.[5]

De naam van de volgende kleinzoon, Jawan, is het Hebreeuwse woord voor Griekenland. Griekenland of Grieken komen vijf maal voor in het Oude Testament, en altijd wordt het Hebreeuwse woord Jawan gebruikt. Daniël refereert aan ‘de koning van Griekenland’ (Daniël 8:21), letterlijk ‘de koning van Jawan’. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsis, Kittim, en Dodanim (Genesis 10:4), welke allen verbonden zijn met het Griekse volk. De Elisianen (een oud Grieks volk) verkreeg overduidelijk hun naam van Elisa. Tarsis of Tarsus was gelegen in de regio van Cilicië (hedendaags Turkije).

De Encyclopædia Britannic vermeld dat Kittim de Bijbelse naam is voor Cyprus.[6] De Grieken vereerden Jupiter onder de naam Jupiter Dodanaeus, mogelijk refererend aan de vierde zoon van Javan, met Jupiter als afgeleide van Jafet (Japhet). Zijn orakel was in Dodena.

De volgende is Tubal. Ezechiël vermeld hem samen met Gog en Meshech (Ezechiël 39:1). Tiglath-pileser I, koning van Assyrië in ongeveer 1100 v. CHR., refereert aan de nakomelingen van Tubal als de Tabali. Josephus heeft hun naam vastgelegd als Thobelieten welke later bekend werden als Iberiërs [1]

In de dagen van Josephus werd hun land door de Romeinen Iberia genoemd en besloeg wat nu (de voormalige Sovjet staat) Georgië heet en waarvan de hoofdstad Tbilisi, nog steeds de naam Tubal in zich draagt. Van hieruit doorkruisten deze mensen de bergen van de Kaukassus en migreerden ze naar het noordoosten. Hierbij verleenden ze hun stamnaam zowel aan de rivier de Tobol als aan de befaamde stad ‘Tobolsk’. [7]

Mesech, de naam van de volgende kleinzoon, is de oude naam voor Moskou. Moskou is zowel de naam voor Rusland’s hoofdstad alsmede de naam voor de regio rondom de stad. Tot de dag van vandaag draagt een regio, de laaglanden van Mesera, nog steeds de naam van Mesech (Meschera Lowland). In wezen onveranderd door de eeuwen.

Volgens Josephus droegen de nakomelingen van kleinzoon Tiras de naam Thirasianen. De Grieken veranderde hun naam in Tracianen.[1] Thrace reikte van Macedonië in het zuiden tot aan de Rivier de Donau in het noorden en tot aan de Zwarte Zee in het oosten. Het besloeg grotendeels tot wat later Joegoslavië werd genoemd. De World Book Encyclopediazegt hierover:

‘Het volk van Thrace bestond uit woeste Indo-europeanen, die hielden van oorlogvoering en plundering.’ [8]

Tiras werd vereerd door zijn nakomelingen als Thuras, of Thor, de god van de donder.

De vier zonen van Ham

Verder met de zonen van Cham: Kus, Misraïm, Put en Kanaän (Genesis 10:6).

De nakomelingen van Cham leven hoofdzakelijk in zuidwest Azië en Afrika. De Bijbel refereert vaak aan Afrika als het land van Cham (Psalm 105:23,27; 106:22). De naam van Noach’s kleinzoon Kus is het Hebreeuwse woord voor oud Ethiopië (van Aswan in zuidelijke richting naar Khartoem). Zonder uitzondering is het woord Ethiopië in de Engelse Bijbel altijd de vertaling van het Hebreeuwse woord Kus. Josephus geeft de naam weer als Chus, en zegt dat de Ethiopiërs ‘tot de dag van vandaag Chusieten genoemd worden, zowel binnen hun eigen groep als door alle overige mensen in Azië’. [9]

De kleinzoon van Noach die hierna vermeld staat was Misraïm. Misraïm is het Hebreeuwse woord voor Egypte. De naam Egypte verschijnt honderden malen in het Oude Testament en (een uitzondering daargelaten ) is altijd een vertaling van het woord Misraïm. Bijv. bij de begrafenis van Jacob, waar de Kanaänieten de rouwklacht van de Egyptenaren gadesloegen en daarom de naam Abel-Misraïm gaven aan die plaats (Genesis 50:11).

‘Put’, de naam van Noach’s volgende kleinzoon is de Hebreeuwse naam voor Libië. Het wordt drie maal op deze wijze vertaald in het Oude Testament. De oude rivier de Put bevond zich in Libië. In de dagen van Daniël, werd de naam gewijzigd in Libië (Daniël 11:43). Josephus zegt, ‘Put was ook de oprichter van Libië, en vernoemde de inwoners naar zichzelf, Putieten’. [9]

De naam van Noach’s volgende kleinzoon, Kanaän, is de Hebreeuwse naam voor de algemene regio die door de Romeinen werd aangeduid met Palestina, ofwel het moderne Israël en Jordanië. Hier moeten we ook kort een aantal nakomelingen van Cham vermeldden (Genesis 10:14–18). We zien de Patrusieten uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen (duidelijk ook de grondslag voor de naam Palestina), en Sidon, de stichter van de oude stad die zijn naam draagt, en Heth, de aartsvader van het oude imperium van de Hettieten. Ook deze nakomeling wordt vermeld in Genesis 10:15–18 als de stamvader van de Jebusieten (Jebus was de oude naam voor Jeruzalem—Richteren 19:10), De Amorieten, Girgasieten, Chiwwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten, en de Hamatieten waren de oude volken die leefden in het land van Kanaän.

De meest bekende nakomeling van Cham was Nimrod, de stichter van Babel (Babylon) en van Erech, Accad en Calneh in Shinar (Babylonië).

Bron: https://scheppingofevolutie.nl/noach-16-kleinzonen/

 

5 uur geleden zei Alo:

Klimaatverandering; yup, dat is vernietigend. Maar laten we even reëel blijven; dit heeft de bijbel niet voorspeld. Zoals gezegd: achteraf kun je alles wat vernietigend is voor de aarde onder deze noemer hangen. Zo kan ik ook nog wel een paar "voorspellingen" doen over de toekomst. Eenieder kan dat op deze manier, trouwens.

Nee, de Bijbel heeft vernietiging van de aarde voorspelt door mensen. Voor 1900 was dat helemaal niet mogelijk omdat de mens de middelen daar niet voor hadden. Pas de industriële revolutie heeft daar een eerste aanzet toe gezet. En dan denk ik het vervuilen van de atmosfeer, atoomwapens, natuurlijk evenwicht verstoren waardoor pandemieën kunnen ontstaan etc etc

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Thinkfree:

De wereld was perfect, na de zondvloed is er inderdaad het één en ander veranderd. 

3 uur geleden zei Thinkfree:
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Je bedoelt waarschijnlijk zondeval.

Het 1ste stuk (de wereld was perfect) staat los van het tweede stuk (na de zondvloed is er het één en ander veranderd)

Wat ik er mee bedoel is dat de noord en zuidpool inderdaad subtropisch was zoals de rest van de wereld, dit is na de de zondvloed veranderd. 

Echte dramatische veranderingen in klimaat vonden plaats door/na de zondvloed.

Bedoel je met 'perfect' dan 'subtropisch'? M.i. was de wereld vóór de zondvloed niet perfect, vanuit het Genesisverhaal bekeken. Genesis 3:

17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,

18 En doornen en distelen zal hij u voortbrengen, (...)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Bastiaan73:

Bedoel je met 'perfect' dan 'subtropisch'? M.i. was de wereld vóór de zondvloed niet perfect, vanuit het Genesisverhaal bekeken. Genesis 3:

17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,

18 En doornen en distelen zal hij u voortbrengen, (...)

Meschien begrijp je het niet, of leg ik het niet goed uit.

De wereld was perfect slaat op van voor de zondeval natuurlijk, dit staat los van het tweede gedeelte dat de natuur na de zondeval tot aan de zondvloed dicht tegen perfectie aan zat. En daarna pas een enorme dreun gekregen heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:
23 uur geleden zei Dat beloof ik:

Oorlogen, over heel de wereld en van alle tijden.
Ziekten, over heel de wereld en van alle tijden.
Aardbevingen en natuurrampen, idem.

Maar niet allemaal TEGELIJK in deze mate.

Jawel. En dat heb ik laten zien en ga dat niet eindeloos herhalen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Thinkfree:

Meschien leest dit beter

Dank, ik denk dat @Kaasjeskruid dan wat vollediger moet communiceren 😎

1 uur geleden zei sjako:

Nou dat is geen waar. Er is behoorlijk wat bewijs voor de Vloed.

Nada, noppes, niks niet. Geen bewijs. Dat jij, of wie dan ook, iets frappant vindt heeft natuurlijk geen enkele bewijskracht.  

1 uur geleden zei sjako:

Nee, de Bijbel heeft vernietiging van de aarde voorspelt door mensen. Voor 1900 was dat helemaal niet mogelijk omdat de mens de middelen daar niet voor hadden.

Om heel eerlijk te zijn heeft de mens nu ook de middelen niet om de aarde te vernietigen. We zijn heel goed in staat onszelf te vernietigen maar het is praktisch vrijwel onmogelijk het leven op aarde te vernietigen. Zelfs niet als alle atoommachten hun volledige arsenaal uitbraken, dan nog zijn er ecosystemen op, en vooral in, de aarde die daar niet door geraakt kunnen worden. 

Op 5-4-2020 om 15:03 zei sjako:

En er brak oorlog uit in de hemel: <knip...knip> Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’

Dit verklaart de ellende de afgelopen 100 jaar

Echt, Roodkapje is geloofwaardiger. En met zo'n wereldbeeld vraag ik mij altijd af waarom jullie niet collectief zelfmoord plegen in plaats van met "goed nieuws" voor de deur te gaan staan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Thinkfree:
39 minuten geleden zei Bastiaan73:

Bedoel je met 'perfect' dan 'subtropisch'? M.i. was de wereld vóór de zondvloed niet perfect, vanuit het Genesisverhaal bekeken. Genesis 3:

17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,

18 En doornen en distelen zal hij u voortbrengen, (...)

Meschien begrijp je het niet, of leg ik het niet goed uit.

De wereld was perfect slaat op van voor de zondeval natuurlijk, dit staat los van het tweede gedeelte dat de natuur na de zondeval tot aan de zondvloed dicht tegen perfectie aan zat. En daarna pas een enorme dreun gekregen heeft.

In reactie op 'dat de natuur na de zondeval tot aan de zondvloed dicht tegen perfectie aan zat': in mijn beleving zit een vervloekte aardbodem met dorens en distels niet dicht tegen perfectie aan. Maar daar kan uiteraard anders over gedacht worden. Genesis 3: 17-18 suggereert dat er vóór de zondeval geen dorens en distels waren. Althans; zo lees ik het. Of dat echt zo is weet ik niet. Als ze nou onder dat ijs op Antarctica doren en distels vinden, wat zegt dat dan?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Mullog:

Roodkapje is geloofwaardiger. En met zo'n wereldbeeld vraag ik mij altijd af waarom jullie niet collectief zelfmoord plegen in plaats van met "goed nieuws" voor de deur te gaan staan. 

Wat is dit nou weer voor een tokkie uitspraak

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

In reactie op 'dat de natuur na de zondeval tot aan de zondvloed dicht tegen perfectie aan zat': in mijn beleving zit een vervloekte aardbodem met dorens en distels niet dicht tegen perfectie aan. Maar daar kan uiteraard anders over gedacht worden. Genesis 3: 17-18 suggereert dat er vóór de zondeval geen dorens en distels waren. Althans; zo lees ik het. Of dat echt zo is weet ik niet. Als ze nou onder dat ijs op Antarctica doren en distels vinden, wat zegt dat dan?

Er waren in die periode wel doornen en distels dat staat er gewoon, wat er niet waren zijn aardbevingen en dergelijke, ook was het zuurstofgehalte veel hoger, mensen werden echt oud. Enz...

De aardkorst was naar mijn geloof één geheel zonder scheuren, die er pas in gekomen zijn nadat de wateren in de aarde uitbraken met de vloed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Welke periode bedoel je en waar staat dat gewoon?

Zucht... moet alles uitleggen, de periode van na de zondeval tot aan de zondvloed. Er staat dat na de zondeval de aarde doornen en distels voortbracht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Zucht... moet alles uitleggen, de periode van na de zondeval tot aan de zondvloed. Er staat dat na de zondeval de aarde doornen en distels voortbracht.

Je kan wel 'zucht' typen maar je leest blijkbaar zelf niet goed. Je moet niet 'alles uitleggen' maar als je het doet doe het dan goed. Nog een keer?

15 minuten geleden zei Bastiaan73:
29 minuten geleden zei Thinkfree:

De wereld was perfect slaat op van voor de zondeval natuurlijk, dit staat los van het tweede gedeelte dat de natuur na de zondeval tot aan de zondvloed dicht tegen perfectie aan zat. En daarna pas een enorme dreun gekregen heeft.

In reactie op 'dat de natuur na de zondeval tot aan de zondvloed dicht tegen perfectie aan zat': in mijn beleving zit een vervloekte aardbodem met dorens en distels niet dicht tegen perfectie aan. Maar daar kan uiteraard anders over gedacht worden. Genesis 3: 17-18 suggereert dat er vóór de zondeval geen dorens en distels waren. Althans; zo lees ik het. Of dat echt zo is weet ik niet. Als ze nou onder dat ijs op Antarctica doren en distels vinden, wat zegt dat dan?

Genesis 3: 17-18 suggereert dat er vóór de zondeval geen dorens en distels waren.

Mee eens of niet?

Hierna typte je

10 minuten geleden zei Thinkfree:

Er waren in die periode wel doornen en distels dat staat er gewoon

Ik vraag je naar aanleiding hiervan welke periode je bedoelt omdat ik daarvoor typte: 'Genesis 3: 17-18 suggereert dat er vóór de zondeval geen dorens en distels waren'. Je reageert vervolgens met

9 minuten geleden zei Thinkfree:

de periode van na de zondeval tot aan de zondvloed

Zucht?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Genesis 3: 17-18 suggereert dat er vóór de zondeval geen dorens en distels waren.

Als dat er staat, geloof ik dat.

5 minuten geleden zei Bastiaan73:

de periode van na de zondeval tot aan de zondvloed.

.

En ook daarna uiteraard, maar daar doelde mijn tekst niet op. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Suggestie voor een andere nickname: Readnotsogood.

Is dit nou je punt, waar je heen breide?

Gefeliciteerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Thinkfree:

Is dit nou je punt, waar je heen breide?

Gefeliciteerd.

Nee hoor, jij gaf er aanleiding toe en je leest er blijkbaar nog steeds overheen. Maar het is niet zo belangrijk Thinkfree. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Thinkfree:

Of dat echt zo is weet ik niet. Als ze nou onder dat ijs op Antarctica doren en distels vinden, wat zegt dat dan?

(Citaat hierboven is van Bastiaan73)

Je doeld op dit?

Dat er dorens en distels waren, wat is je punt?

15 minuten geleden zei Bastiaan73:

Nee hoor, jij gaf er aanleiding toe en je leest er blijkbaar nog steeds overheen. Maar het is niet zo belangrijk Thinkfree. 

Meschien moet jij zelf even herlezen meschien is het dan iets helderder, ik begrijp je vaagheid niet.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

Er waren in die periode wel doornen en distels dat staat er gewoon, wat er niet waren zijn aardbevingen en dergelijke, ook was het zuurstofgehalte veel hoger

Waar staat dan 'gewoon' dat er geen aardbevingen waren en dat het zuurstofgehalte hoger was? 
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Waar staat dan 'gewoon' dat er geen aardbevingen waren en dat het zuurstofgehalte hoger was? 
 

 

Onder andere verklapt men wel eens wat van de waarheid.

Waarom deze insecten zo groot konden worden is niet met zekerheid aangetoond, maar waarschijnlijk had dit te maken met de hogere zuurstofgehalte: 35%, tegenover 21%

https://www.geologievannederland.nl/fossielen/ongewervelden/reuzenlibel

We zijn het er over eens dat er eens meer zuurstof in de atmosfeer zat.

Dit komt overeen met bijbelse gegevens en verklaart waarom mensen zo oud werden.

De korst van de aarde was tot en met de zondvloed perfect in balans zonder gebrek, dit is een prima verklaring voor een gelovige. Je verwacht ook niet anders van een perfecte aarde totdat dit barst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Mullog:

Nada, noppes, niks niet. Geen bewijs. Dat jij, of wie dan ook, iets frappant vindt heeft natuurlijk geen enkele bewijskracht.  

Vraag me af of je mn antwoord heb gelezen. Ik weet het niet hoeveel plaatsnamen zijn afgeleid van de namen van kinderen en kleinkinderen van Noach. En er zijn veel meer bewijzen te vinden.

Zo zijn er over de hele wereld ongeveer dezelfde vloedverhalen. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Thinkfree:

 

Onder andere verklapt men wel eens wat van de waarheid.

Waarom deze insecten zo groot konden worden is niet met zekerheid aangetoond, maar waarschijnlijk had dit te maken met de hogere zuurstofgehalte: 35%, tegenover 21%

https://www.geologievannederland.nl/fossielen/ongewervelden/reuzenlibel

We zijn het er over eens dat er eens meer zuurstof in de atmosfeer zat.

Dit komt overeen met bijbelse gegevens en verklaart waarom mensen zo oud werden.

De korst van de aarde was tot en met de zondvloed perfect in balans zonder gebrek, dit is een prima verklaring voor een gelovige. Je verwacht ook niet anders van een perfecte aarde totdat dit barst.

Los van het gegeven dat dit geen antwoord is op de vraag:

Voor het gemak laat je uit die link maar even weg  dat speelde in het carbon,  dat de oorzaak van het zuurstof gehalte de enorme plantengroei was. 

En uit Genesis laat je weg dat het regende tot de bergen onder water stonden.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei sjako:

De eerst genoemde kleinzoon van Noach is Gomer. Ezechiël lokaliseert de vroege afstammelingen van Gomer samen met Togarma (een zoon van Gomer), als ‘uit het uiterste noorden’ (Ezechiël 38:6). ). In het huidige Turkije is een gebied wat in de tijd van het Nieuwe Testament Galatië werd genoemd. De Joodse historicus Flavius Josephus heeft beschreven dat de mensen die in zijn dagen (AD93) Galaten of Galliërs genoemd werden voordien Gomerieten werden genoemd. [1]

Zij migreerden in westelijke richting naar wat we nu Frankrijk en Spanje noemen. Velen eeuwen lang werd Frankrijk aangeduid met de naam Gallië (Gaul), afgeleid van de afstammelingen van Gomer. Het noordwesten van Spanje heet vandaag de dag nog steeds Galicia.

Hartstikke leuk verzonnen connecties, maar volstrekte onzin en dan doel ik op het deel dat ik schuin heb gemaakt.

Ten eerste is Gallie / Galliers geen verbastering van Galaten, maar simpelweg de Romeinse naam voor West - Europa. Dus ze heetten geen Galliers omdat ze van de Galaten afstamden. 
De Galaten zijn (net als de Galliers trouwens, dat dan weer wel) van oorsprong Keltisch. Ze trokken in de 3e eeuw voor onze jaartelling vanuit de Balkan naar Turkije en vestigden zich in een gebied dat men om die reden Galatie noemde.
Galicie in Spanje, lijkt in het Nederlands net zo te klinken als Galatie. Maar dat betekent nog niet dat er een verband is. Daarvoor moet je iets dieper graven en dan blijkt dat er dus wel een verband te zijn (Kelten) maar dat de namen op elkaar lijken is puur toeval. De Galaten zijn namelijk nooit gemigreerd naar West-Europa. Dit is alleen maar gebeurd in de hoofden van de schrijvers van de site die je aanhaalt.

Áls de Galaten zouden zijn verhuisd van Galatie naar Aquitanie (het gebied in Frankrijk/ Spanje dat je aan duidt) dan zou er een verband moeten zijn in de taal. Nu is het zo dat Caesar de Galliers in 3 groepen verdeelde: de Belgen, de Galliers en de Aquitaniers. De eerste twee groepen spraken een taal die verwant is aan elkaar en aan andere Keltische talen, daar zou je dus een verband met Galatiers kunnen vinden. Maar: uitgerekend in Aquitanie, sprak men een taal met een heel andere herkomst nl Iberisch. De vergelijking van Galatiers gaat daar dus volledig mank.  

15 uur geleden zei sjako:

Wat ik wel heel frappant vind is dat heel veel benamingen van plekken op de aarde afkomstig zijn van de namen van de kinderen en kleinkinderen van Noach. Op Scheppingsevolutie.nl staat een heel mooi stuk daarover. Ik heb het al vaker gehoord. Hieronder een kopie.

Dat stuk is voornamelijk gebaseerd op boeken die uitgaan van de juistheid van een zondvloed. Als je op grond van die boeken dan gaat beweren dat er dus een zondvloed moet zijn gewest heet dat: cirkelredenatie.

Ja, namen lijken soms op elkaar. Maar het zou fout zijn om daaruit automatisch de conclusie te trekken dat de namen van elkaar zijn afgeleid, zoals ik hierboven al uitlegde.
Een historische fout op dat gebied zijn de indianen. Die heten niet zo omdat ze uit India komen. Die heten zo omdat de blanke veroveraars die daar landden dachten dat ze in India stonden. Wat dus helemaal niet het geval was.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Willempie:

Waar staat dat?

Dat is ooit uitgerekend door een Engelse dominee, als ik mij niet vergis. Die wist zelfs datum en tijd erbij te noemen. Ik rond het af naar iets dat in de buurt ligt. Volgens mij weet jij dat ook.

Verder is het niet relevant waar het staat. Het is een reactie op een opmerking van een @Fundamenteel die een jonge aarde creationist is. Ik redeneer vanuit zijn begrippenkader en dit is voor een jonge aarde creationist een feit. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid